සැකිල්ල:Technique/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2471700 2013-01-02T10:14:20Z MarcGarver Protected "[[Template:Technique]]": High-impact page (‎[edit=sysop] (indefinite) ‎[move=sysop] (indefinite))
2367756 2012-06-22T20:00:36Z Kri Undid revision 2365246 by [[Special:Contributions/Kri|Kri]] ([[User talk:Kri|discuss]])
2365246 2012-06-17T17:24:00Z Kri Bugfix
2365224 2012-06-17T17:02:04Z Kri Only one instance of {{Cookbook page type}} is needed
2365213 2012-06-17T16:57:14Z Kri Added note about noincludecat
2365189 2012-06-17T16:38:49Z Kri Don't include categories if noincludecat is provided
2364907 2012-06-17T09:50:45Z Kri Added note aboute categories and interwiki links
2364724 2012-06-16T17:01:33Z Kri Rewrote the template using the {{Cookbook page type}} template
1661676 2009-11-20T03:43:51Z Adrignola added sort key
874532 2007-05-23T13:05:16Z Webaware {{DEFAULTSORT:{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}
722281 2007-01-17T19:20:08Z Kellen [[Category:Cookbook templates]]
535205 2006-07-25T15:06:38Z Kellen fix cats
535106 2006-07-25T10:17:03Z Kellen rm whitespace
535104 2006-07-25T10:15:50Z Kellen cats
510902 2006-07-03T12:26:15Z Kellen doh wrong cat
510869 2006-07-03T12:15:13Z Kellen
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Technique/edithistory&oldid=19721" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි