සැකිල්ල:TemplateBox/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

No description yet available.

Usage

{{TemplateBox
 |1                  =
 |1d                 =
 |1label             =
 |1aliases           =
 |1type              =
 |1set               =
 |1def               =
 |1stat              =
 |useTemplateData    =
 |name               =
 |desc               =
 |namespace          =
 |usergroup          =
 |placement          =
 |usage-notes        =
 |type               =
 |example            =
 |example-value      =
 |i18n-method        =
 |i18n-desc          =
 |i18n-mediawiki-msg =
 |i18n-subpage       =
 |i18n-data-file     =
 |seealso            =
 |setscats           =
 |print              =
 |shorthand          =
 |relieson           =
 |mustbesubst        =
 |docsub-page        =
}}

Usage notes: For a copy-paste form with short parameter descriptions see section Usage – with short parameter descriptions

Template parameters

ParameterDescriptionDefaultStatus
1emptyoptional
1d
1d-en
1description
1description-en
emptyoptional
1d-td
1d-td-en
1description-td
1description-td-en
emptyoptional
1label
1label-en
1label-td
1label-td-en
emptyoptional
1aliasesemptyoptional
1typeemptyoptional
1setemptyoptional
1def
1def-td
1default
emptyoptional
1stat
1stat-td
1deprecated
1required
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.:
required Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
optional Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
optional-
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
deprecated Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
optionaloptional
useTemplateDataemptysuggested
name{{BASEPAGENAME}}required
desc
desc-en
description
description-en
desc-td
description-td
emptyrequired
namespaceLangSwitch Error: no defaultrequired
usergroupLangSwitch Error: no defaultrequired
placementLua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.:
top Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
bottom Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
licence Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
source Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
emptyoptional
usage-notesemptyoptional
typeemptyoptional
exampleemptyoptional
example-value{{TEMPLATENAME|<example>}}optional
i18n-methodLua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.:
autotranslate
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
switch
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
-
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
custommediawiki-msg
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
mediawiki-msg
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
ext.translate
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
TNT
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.
emptyoptional
i18n-descemptyoptional
i18n-mediawiki-msgemptyoptional
i18n-subpagei18noptional
i18n-data-fileI18n/{{{name}}}.taboptional
seealsoemptyoptional
setscatsemptyoptional
printLangSwitch Error: no defaultoptional
linesemptyoptional
shorthandemptyoptional
reliesonemptyoptional
mustbesubstemptyoptional
docsub-pageසැකිල්ල:Magic word:සැකිල්ල:Magic wordoptional

Additional information

The template is intended to be used in the following namespaces: the Template namespace

The template is intended to be used by the following user groups: all users

Placement:

Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.

Relies on:

⧼Seealso⧽

Localization

සැකිල්ල:Lang links

This template makes use of {{Autotranslate}} and the translate extension. සැකිල්ල:Tmpl

[[[:සැකිල්ල:TranslateLink]] Translate this template now!]

Usage – with short parameter descriptions[සංස්කරණය]

 • Standard form for copy & paste with comments explaining shortly each parameter
 • The parameter names are without language code:
{{TemplateBox
 <!-- TEMPLATE PARAMETERS SECTION (for 2nd parameter copy paste & change "1" → "2") -->
 |1     = <!-- parameter name -->
 |1d    = <!-- parameter description (+LANGUAGE CODE) -->
 |1d-td   = <!-- parameter description for TemplateData (+LANGUAGE CODE) -->
 |1label  = <!-- parameter label, very brief, preferably less than 20 characters -->
 |1aliases = <!-- parameter alternative names that may be used, separated by "/" -->
 |1type   = <!-- parameter type (values: string, number,…) -->
 |1set   = <!-- parameter set ID / Label (to group multiple parameters in a set) -->
 |1def   = <!-- parameter default value (+LANGUAGE CODE) -->
 |1stat   = <!-- parameter status (values: required, optional, optional- or deprecated) -->
 <!-- TEMPLATE SECTION -->
 |useTemplateData  = <!-- expose TemplateData (values: true, export; default: false) -->
 |name        = <!-- template title -->
 |desc        = <!-- template description (+LANGUAGE CODE) -->
 |namespace     = <!-- namespaces, the template is intended to be used (values: all, File, Category,…) -->
 |usergroup     = <!-- usergroup that is meant to use the template (values: all, admin,…) -->
 |placement     = <!-- placement on the page (values: top, bottom, licence or source) -->
 |usage-notes    = <!-- notes about the correct usage of the template -->
 |type        = <!-- template type (values: infobox, formatting, licence tag,…) -->
 |example      = <!-- example value for one (unnamed) parameter -->
 |example-value   = <!-- example use of the template with the value of the example parameter -->
 |i18n-method    = <!-- translation method (values: mediawiki-msg, ext.translate, autotranslate,…) -->
 |i18n-desc     = <!-- translation info -->
 |i18n-mediawiki-msg = <!-- name of the message when using “mediawiki-msg” as method -->
 |i18n-subpage    = <!-- translation subpage when using "ext.translate" as method -->
 |i18n-data-file   = <!-- tabular data file on Wikimedia Commons in the Data namespace -->
 |seealso      = <!-- relevant links (each of them on a new code line with * in the beginning) -->
 |setscats      = <!-- categories which are automatically set by the template -->
 |print       = <!-- template code layout in the Usage-section (values: one, multi, infobox) -->
 |shorthand     = <!-- redirects to the main template -->
 |relieson      = <!-- list of templates on which the template's basic functionality relies -->
 |mustbesubst    = <!-- set to yes (or any value) if the template must be substituted. -->
 |docsub-page    = <!-- page parameter from {{Documentation subpage}} -->
}}
 • Standard form for copy & paste with very short comments explaining very shortly each parameter (for example if editing on mobile devices)
 • For the parameter names the language code is preset to English (-en):
{{TemplateBox
 <!--TEMPLATE PARAMETERS SECTION (for 2.param copy paste & "1"→"2")-->
 |1      = <!--param name-->
 |1d-en   = <!--param en-description (English)-->
 |1d-td-en  = <!--param en-description for TemplateData-->
 |1label   = <!--param label, preferably <20 characters-->
 |1aliases  = <!--param alternative names, separated by "/"-->
 |1type   = <!--param type (string/number/…)-->
 |1set    = <!--param set ID/Label for grouping parameters-->
 |1def-en  = <!--param default value (in English)-->
 |1stat   = <!--param status (required/optional/…)-->
 <!--TEMPLATE SECTION-->
 |useTemplateData  = <!--expose TemplateData (false/true/export)-->
 |name        = <!--template title-->
 |desc-en      = <!--template en-description (English)-->
 |namespace     = <!--template's namespaces (all/Category/…)-->
 |usergroup     = <!--template's usergroup (all/admin/…)-->
 |placement     = <!--template's placement (top/source/…)-->
 |usage-notes    = <!--notes about the correct usage-->
 |type        = <!--template type (infobox/formatting/…)-->
 |example      = <!--example value for one (unnamed) parameter-->
 |example-value   = <!--example use of the templatea-->
 |i18n-method    = <!--translation method-->
 |i18n-desc     = <!--translation info-->
 |i18n-mediawiki-msg = <!--name of the message (method=“mediawiki-msg”)-->
 |i18n-subpage    = <!--translation subpage (method="ext.translate")-->
 |i18n-data-file   = <!--tabular data file on Wikimedia Commons-->
 |seealso      = <!--list of relevant links-->
 |setscats      = <!--list of categories automatically set-->
 |print       = <!--template code layout (one/multi/infobox)-->
 |shorthand     = <!--redirects to the main template-->
 |relieson      = <!--list of templates the template relies on-->
 |mustbesubst    = <!--if template must be substituted: yes-->
 |docsub-page    = <!--{{Documentation subpage}} page parameter-->
}}

About: TemplateData[සංස්කරණය]

{{Commons:TemplateData}}

Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.[සංස්කරණය]

( NOTE : the {{sed|1}} template links appears HERE : >>> )

සංස්කරණය

Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:TemplateBox/උපදෙස්&oldid=19345" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි