සැකිල්ල:Unblock on hold/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3964768 2021-08-14T03:27:59Z Minorax tt -> code
3222762 2017-05-26T20:50:49Z JackPotte //tools.wmflabs.org/xtools/autoblock/?project=en.wikibooks.org&user=
2051218 2011-02-20T00:35:19Z Adrignola fix collapsing
1999039 2010-12-13T15:40:08Z Adrignola Protected "[[Template:Unblock on hold]]": vandalism target by disgruntled users ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
1999038 2010-12-13T15:39:41Z Adrignola cleanup
1999028 2010-12-13T15:32:34Z Adrignola 51 revisions from [[:w:Template:Unblock on hold]]: template we do not have for indicating pending action
1999027 2010-12-03T00:09:02Z Chaser update autoblock checker
1999026 2010-11-25T22:00:15Z Edokter redundant code
1999025 2010-11-23T14:51:19Z Magog the Ogre fix display name for non-ASCII characters
1999024 2010-11-18T20:34:02Z Mechamind90
1999023 2010-11-18T18:52:30Z Heymid m
1999022 2010-11-18T12:49:47Z Edokter Reset color; template stands out fine as it is.
1999021 2010-11-18T12:41:53Z Edokter Maintain linebreaks, italic parts show what reviewer must fill in, other parts are autofilled.
1999020 2010-11-18T06:12:13Z Mechamind90 Fix review.
1999019 2010-11-18T06:01:58Z Mechamind90 And an unnecessary ampersand was found.
1999018 2010-11-18T05:56:49Z Mechamind90 Allowing link to reviewer's talk page.
1999017 2010-11-18T04:20:21Z Access Denied a little softer yet
1999016 2010-11-18T04:18:10Z Access Denied how about this: somewhere in the middle, catches eyes but doesn't strain them
1999015 2010-11-18T04:12:44Z Goodvac Undid revision 397439414 by [[Special:Contributions/Access Denied|Access Denied]] ([[User talk:Access Denied|talk]]); that makes it hard on the eyes
1999014 2010-11-18T04:05:42Z Access Denied being WP:BOLD and slightly darkening volors
1999013 2010-11-17T23:47:42Z Edokter reword
1999012 2010-11-17T22:26:47Z Mechamind90 Too bitey. Use something else.
1999011 2010-11-17T11:47:22Z Edokter Implementing new style, per [[Template talk:Unblock]]
1999010 2010-07-02T23:42:56Z Mechamind90 Applying the change from the talk page.
1999009 2010-06-25T04:35:49Z Timotheus Canens fix
1999008 2010-02-06T19:58:42Z Xeno alternate reason
1999007 2009-10-14T01:24:47Z imported>MC10 Chess fix
1999006 2009-07-12T12:15:39Z Od Mishehu Add accept and reject templates at the bottom section
1999005 2009-02-17T12:42:16Z Od Mishehu Add {{[[template:Documentation|Documentation]]}}
1999004 2009-01-26T12:58:58Z Od Mishehu
1999003 2009-01-04T17:08:58Z TravisTX rm link of reviewing admin
1999002 2009-01-04T17:02:45Z TravisTX linkify reviewing admin?
1999001 2009-01-04T16:58:09Z TravisTX trying something slightly different
1999000 2009-01-04T16:56:54Z Luk~enwikibooks I'm an idiot :)
1998999 2009-01-04T16:52:44Z Luk~enwikibooks trying something :)
1998998 2009-01-04T16:29:25Z TravisTX formatting
1998997 2009-01-04T16:25:51Z TravisTX fix to nowiki the original unblock reason
1998996 2009-01-04T16:21:14Z TravisTX [[WP:UNDO|Undid]] revision 261908730 by [[Special:Contributions/TravisTX|TravisTX]] ([[User talk:TravisTX|talk]]) that broke the template
1998995 2009-01-04T16:17:20Z TravisTX linkify blocking & reviewing admin
1998994 2009-01-02T08:11:34Z Sandstein langage fix
1998993 2009-01-02T08:10:58Z Sandstein link to [[WP:APB]] in header line
1998992 2009-01-02T08:09:56Z Sandstein adding userlinks in header line
1998991 2008-12-31T15:12:10Z Aitias minor fix
1998990 2008-12-31T15:05:17Z Aitias change that, per http://en.wikipedia.org/w/index.php?&diff=261094657&oldid=261093938
1998989 2008-12-31T14:59:39Z Aitias Protected Template:Unblock on hold: potentially high risk template, semi-protection seems to be warranted ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))
1998988 2008-12-31T14:57:59Z Aitias rmving <small>, emphasising
1998987 2008-12-31T08:22:58Z Aitias +</small>
1998986 2008-12-31T08:21:24Z Aitias minor fix, rmv
1998985 2008-12-31T08:13:44Z Aitias minor fix
1998984 2008-12-30T18:05:17Z Aitias hope this will work
1998983 2008-12-30T17:13:53Z Aitias +
1998982 2008-12-30T17:13:22Z Aitias +{{{2}}}
1998981 2008-12-30T17:07:36Z Aitias +</div>
1998980 2008-12-30T17:07:14Z Aitias +Usage
1998979 2008-12-30T17:04:51Z Aitias
1998978 2008-12-30T16:59:12Z Aitias no need, this seems to be better
1998977 2008-12-30T16:52:52Z Aitias creating per http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Administrators%27_noticeboard&oldid=260883733#Template:Unblock_reviewed
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Unblock_on_hold/edithistory&oldid=15670" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි