සැකිල්ල:UserPageNavbox/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3839032 2021-05-26T12:22:46Z 1234qwer1234qwer4 fmt
3202139 2017-04-06T23:38:37Z PokestarFan
3202136 2017-04-06T23:34:40Z PokestarFan PokestarFan moved page [[User:PokestarFan/sandbox/UserPageNavbox]] to [[Template:UserPageNavbox]]: Finished
3202135 2017-04-06T23:34:27Z PokestarFan
3202134 2017-04-06T23:34:17Z PokestarFan
3202133 2017-04-06T23:33:30Z PokestarFan
3202132 2017-04-06T23:29:26Z PokestarFan Second save
3202131 2017-04-06T23:21:19Z PokestarFan
3202130 2017-04-06T23:20:44Z PokestarFan
3202129 2017-04-06T23:20:34Z PokestarFan Still editing
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:UserPageNavbox/edithistory&oldid=15662" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි