සැකිල්ල:Uses TemplateStyles/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
කෙටි මග:
{{TemplateStyles}}

This template is used to show that templates have been converted to use TemplateStyles. It is placed at the top of the template's /doc page. It automatically adds the template to Category:Templates using TemplateStyles, or to one of its subcategories.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Basic
{{Uses TemplateStyles|TemplateStyles page name}}
All parameters
{{Uses TemplateStyles|TemplateStyles page 1|TemplateStyles page 2|TemplateStyles page 3|...|category=custom category|nocat=true}}

The first TemplateStyles page name is required.

TemplateStyles sandboxes[සංස්කරණය]

Note that if a sandbox version of the TemplateStyle exists, it will also be linked. This is only for sandbox versions. The subpage name of the sandbox version should be the same, but as a subpage of the templates sandbox. For example, if the TemplateStyles page name is Template:Foo/styles.css, then the sandbox version should be Template:Foo/sandbox/styles.css

උදාහරණ[සංස්කරණය]

One style page[සංස්කරණය]

{{Uses TemplateStyles|Template:Arrowlist/styles.css}} {{subst:^|

}}

Multiple style pages[සංස්කරණය]

{{Uses TemplateStyles|Template:Arrowlist/styles.css|Template:Routemap/styles.css}} {{subst:^|

}}

Sandbox version of style page exists[සංස්කරණය]

{{Uses TemplateStyles|Template:Uses TemplateStyles/example.css}} {{subst:^|

}}

No style pages specified[සංස්කරණය]

{{Uses TemplateStyles}} {{subst:^|

}}

Categorisation[සංස්කරණය]

Template category[සංස්කරණය]

This template adds pages to Category:Templates using TemplateStyles if the page is in the template namespace, and it is not on any of the subpages /doc, /sandbox, /sandbox2 or /testcases. You can specify a different category with the |category= parameter, e.g. |category=Lua String-based templates.

Error category[සංස්කරණය]

If no modules are specified, the transcluded page will be added to Category:Uses TemplateStyles templates with errors.

Protection level category[සංස්කරණය]

TemplateStyles should have the same protection level as the template they are used on. If a difference is detected, the transcluded page will be added to Category:Templates using TemplateStyles with a different protection level.

Category suppression[සංස්කරණය]

To suppress all categorisation, use |nocat=true. (As well as "true", the values "yes", "y", and "1" will also work.)

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Uses_TemplateStyles/උපදෙස්&oldid=20965" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි