සැකිල්ල:Wikivoyage/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2554478 2013-09-06T02:45:47Z FrankyLeRoutier m
2487635 2013-02-14T09:14:25Z JamesA updated to standardised format
2486668 2013-02-11T05:59:41Z JamesA removed search by default, direct link to article is better
2485741 2013-02-08T05:08:23Z JamesA updated to correctly format
2485340 2013-02-07T08:15:02Z JamesA new template to link to Wikivoyage. Need changes to be made to [[Template:Sister]].
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikivoyage/edithistory&oldid=15245" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි