සැකිලි සාකච්ඡාව:Tfluc-common-doc

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1154183076 2023-05-10T19:55:55Z 109.70.40.55 br
1068925151 2022-01-30T20:26:04Z Qwerty284651 Added {{Same}} as equivalent/shortcut for {{Steady}}.
1059272289 2021-12-08T13:48:15Z Qwerty284651 /* Icons to show fluctuation */ Added missing equivalent to the increase template (Up).
1018019742 2021-04-15T21:29:31Z Manabimasu /* Icons to show fluctuation */
977453720 2020-09-08T23:04:37Z Sdkb adding doc for size parameter
975510314 2020-08-28T22:55:03Z Sdkb adding line break (clunkily, but it'll do) to separate paragraphs
973241649 2020-08-16T04:16:35Z Sdkb Noting new template for automatically formatting
967593219 2020-07-14T05:06:55Z Manabimasu
943443135 2020-03-01T22:40:20Z Manabimasu added neutrals
825861090 2018-02-15T21:15:12Z 89.107.5.192
821426336 2018-01-20T11:42:21Z GKFX Trial {{FormatTemplateData}}
820158919 2018-01-13T10:42:33Z GKFX Add templatedata, and make navbar nicer.
649727106 2015-03-03T19:18:15Z Voidxor Capitalization consistency within templates demonstrated on this page
589903699 2014-01-09T10:24:50Z Super Goku V
565142110 2013-07-21T04:18:26Z Sroc copy edits and added explanation for when to use {{IncreaseNegative}} and {{DecreasePositive}}, per discussion at [[Template talk:IncreaseNegative]]
550671653 2013-04-16T17:22:45Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 1 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q11170409]]
527537840 2012-12-11T14:41:24Z Thumperward fix
520364316 2012-10-29T02:42:13Z Ahora [[ja:Template:Tfluc-common-doc]] (fixed wrong interlang)
520357411 2012-10-29T01:43:29Z Ahora [[Category:Documentation shared content templates]]
520356257 2012-10-29T01:34:09Z Ahora Created.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Tfluc-common-doc&oldid=21822" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි