සැවුල් සන්දේශය-i

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

==සැවුල් සන්දේශය 1-100==


සැරද සැවුලිඳු සද - රතමිණි සදිසි සිළු යුත්

දිමුතු මුතු කලඹෙව් - පළ හෙළ පියපතර සැදි


2

නද කඳ කුමර අත - සුලකළ පවර මමිතුරැ

හස රද සිරින් මානස නම් සරසිනෙන

සිය සඳ නිතින් මද වඩවා නිසි ලෙසින


පිය පතර තරමින් - නුඹ නුබ අරා එන වරැ

කිරිසිඳු ‘තුරෙනු’ ලැඟි අම පිඩෙකැ යන සිතින්

සුරනර මුළු නො මැ ළඟැ වූ ද කුල් මතින්?

නඳුනුයනින් ගිළි කුසුමෙකැ වෙමින් හැඟ

ළද සිදඹුවො නො පැළැදියෝ ද උතුමඟ?

නොවැ කිසි දුකක් සකි සැප සේ අවු ද මඟ?

තොප දුටු සද මෙ සද සද දුටු කිරණ රඟ


3

පු ව ත ර මෙ මුළු සක්වළ ගබ මැදුර තුරු

ප බ ස ර මිණි මිතුරු මෙන් දුර ලන අඳුරු

දි න ක ර කවර වර එන යන බව ති බොරු

මෙවි තර පමණ යැයි දැනැ පවසති කවුරු?


4

සක හ ර වෙන් පවා දිව තද තෙද බලැති

ගෙනැ අවිනන් සෙන් සහ විරිදුන් නසති

ප ද ප හ රි න් රුපු වනයන අබිමතැති

තොප විකුමන් නත මුත් කවුරු පවසති?


5

මි තු රු කෙසර තෙල් මන රන පනිති දර

මි තු රු තඹර නද දුන් සිරිනි දින කර

ප තු රු වන තමා මන් දිවි දෙවැනි කැර

මි තු රු මෙමා තෙපලන බස සවන් පුර


6

මිතුරු කොඳ නඳ සබඳ තොප අදහස්

ලෙසින් මේ දැන් කුම් කෙරෙම් අහෝ මම්!


7

ත ඹ ර කරේ කිරණෙ’ව් දිගතැ පැතිරෙන

අ ඳු ර දුරේ කළ පහ මිණි කොත් රැසින

අ ම ර පුරේ ලෙස සව් සිරි පිරි නො මින

ස ප ර පුරේ තෙ මහල් පහ තුරැ රඳන-


8

ස ම න් කෙනකු නු වු බඹ සුර නරතුරෙන

ස ම න් බදුරු සිරි පද ලස නමදිමින

ස ම න් ගිර නිවෙස් කරැ නිරතුරු වසන

ස ම න් සුරිඳු දැකැ මෙ හසුන් දෙව් බැතිනි


9

මිතුරු හස ලකළ මෙ ද රද සුවිසුළ

ලෙළ තරළ මිණ දිසිවූ

මිතුර රස බස් නුසුන් ඒ අසුන් කියමි

මතු දැන් මෙ තොප නිකුත් වන සව්ඉසුරු

නුමුත් වන මෙ පුරැ සිරිසර වැනුම්

මිණි කොඩොල් තා සවන් සද


10

පැහැසර යසැති සේතා රක පතිසෙ දුළ

මුළු දිය තෙක මා තා වක වන් නැබළ

හැ ම ව ර සි රි දී තා රැක වරණ කළ

ද නුම මි තු ර ! සී තා වක පුර ලකළ


11

ම න හ ර දිගත පැතිරෙන සඳ කැන් හර ණ

ත ර ස ර තුඟු පවුර රැදි පිළමිණි කිර ණ

න ර ව ර නරණ රඳනා මෙ නුවර කිර ණ

ව ට ක ර අනත නා රද ලූ වැනි දර ණ


12

පැ හැ දු ළ තුඟු පළ හෙළ පවුර අබියස

ර ළ පෙ ළ වතළ කළ ලෙළ දිය ‘ගළ විලස

ග ත ඹ ළ වෙයින් රඟ දෙන වරැ දළ දළැස

සු ල ක ළ අහස් ගඟ හුණු වැනි වට කෙලෙස


13

ම න හ ර මෙ පු ර වර පහ කො ‘තගැ අපමණ

ග න ඳ ර දු රැ ර බබළන රත මිණි කිරණ

ත ම ප ර පු රැ ර දුටු දුන් තෙද දෝ දරුණ

දි න ක ර හ ට රැ යිදු බිසරුවො වෙති උරණ


14

නි ලා මිණින් සුලකළ මැදුරු මුදුනතා

දු ලා දුහුල් කල දෝ රන් දද ලෙළෙතා

ප ලා බලා විදු රැදි ගණ කුළු ය සිතා

ලො ලා වෙලා ගෙ මියුරු මියුරු නද දෙතා


15

මෙපුර වර විසල් සල් පිල් තැළැ උදුළ

ප ත ර අනගි මුතුමිණි රැස් රස් විසුළ

එ ව ර ‘ගතිසි ගෙනැ’ දිලියෙන් සිලිල් උළ

ස යු ර විලස් සතහට නො හැර පළ කළ


16

නි ම ල් මිණි මැදුරුවලැ සී මැදුරු පත

ළ ක ල් කලුන් වත සිරි නරඹා දිමුත

සු පු ල් සොඳුරු පියුමැයි දිගු කරමිනත

කු හු ල් සිතින් හැසිරෙති එහි මතඟ මත


17

පැහැ සර ගහන් කෙමි ලවනත් පත් ලකර

පි ය ක ර තෙපුල් මුවරඳ රස යුත් පවර

ම න හ ර මෙපුර වරැ අඟනන් වත් තඹර

හැ ම ව ර කෙළිති මත් සලෙළුන් නෙත් බඹර


18

එ හි වි සි තු රු රත මිණි තොරණ රස් වැද

ගන ඳුරු ඳුරු කරන රත වන් සුපුන් සඳ

නෙක අබි සරු ‍සලෙළුන් හට සරන සොඳ

න ව දි ව සු රු යයි දැනැ වියැ සැක සඳ


19

තු ඟු තු ල් පහගැ ලෙළ දද මෙපුරැ සිරිමත

ඉ ඳු නි ල් මිණි දෙරණ පිළිබිඹුවැ බබළත

ම න ක ල් කලිඳු ගඟතුළ කෙළනා සතත

පැ හැ දු ල් ‍නොයෙක් වගැ මින් සිරි පැයි දිමුත


20

ක ර ද ර ‍සරණ නව දළු හස කුසුම් සර

තු ඟු ත ර තන සුපුන් අමපල යුතු පතර

ම න හ ර මෙ පුර වර’ඟන රැසිරැ’ති පවර

පු ර තු ර සරති රන ලිය සිරිති හැම වර


21

සො ඳු රු මේ පුරවරැ පහ මුදුනත දිමුත

ම හ රු රුවන් කොත් මුදුන ‘නිති ගිය හොත

ති ස රු බවට පැමිණේ දෝ විළි වැ සිත

උ තු රු දකුණු වැදැ යන වැන්නැ දිය නෙත


22

නු ව ණි න් ඉඳුවරන් වත සපිරිණු ඉන්දූ

කෙ ළි මි න් සදලුවල සිටි රුසරැති ළන්දූ

ග ස මි න් කොමළතින් ගෙතු කුසුමන් පන්දූ

ස ලෙ ළු න් මන නුවන් තම වෙතට මැ කැන්දු


23

ස ත ර පද වලග කර රහසහ දෙරණ

නි ත ර පිහිටි උත්තුගු දුළ දළ දකණ

ස ම ර වරැ කිපෙන ලකුණෙන් යුතු කලණ

මි තු ර නරඹ වේ මග සරනා වරණ


24

න ර ව ර සුනෙර මැති කුල කුල ගිරි ලකළ

පු ව ත ර මහ සෙනඟ දියකද පිරි නැබළ

හැ ම ව ර පසඟ තුරු තියුනද ගොස වතළ

පු ර ව ර කිරණ රළ වැනි දුවන හය රළ


25

දි තු සෙ න් ජයරැගෙන සිය තෙදණ මහිමෙන

සු ර සෙ න් ලෙසින් සුදසුන් වේ මග සරන

රුපු සෙ න් බිද දිනා යස දසතැ පුරමින

ම හ සෙ න් සිටිති පුරවෙයැ නොහැර පිරෙ මින


26

නො මි න් සව් ඉසුරු සහ පිරිසුදු කුලැති

නු ව න් පිනන රන් රූ සදිසි රුසිරැති

ප ස න් සලෙළු සැලෙළන් හට එති නැවැති

ප හ න් වන පමණ මිසැ වෙන දුකෙක් නැති


27

සි වු වහසල් මුව සිවු වේ හිසින් හැර

දෙ ව් විමනත සත ඉඳුනිල් කොත් වර

ලෙ ව් අග පත් මෙහි රජ පහ සුදු සිර

එ ව් මහ බඹ දිසි නො පමණ දිගා පැහැර


28

ත ඹ ර වති ‘ඳුවර නෙත් රතු’ පුල් ලවනී

බ ම ර බැම සෙවෙල් වරලස ‍ෙකාද දසනී

ප ත ර තිසර තන විල් ලිහිණි මෙවුලෙනී

එ පු ර ගෙදිගු විල් කල් බද ‍ෙස සිත් ගනී


29

සො බ න මෙපුර ගජ හය සෙන් දැරු බරින

නො මි න වෙහෙස විදිනා නතනා විසින

හෙ ළ න නගන සුසුමෙහි ගිගුමට ඇසෙන

නො දැ න මුහුදු ගොස යයි කියති දද දන


30

ස ත ර දිගත හිමි හිමි වසන ඇම දින

ගැ ඹ ර නැණින් යුතු නෙක මැති ගන රදන

වි ත ර නොවන මහවේ ගජ සෙන් සරන

අ ම ර පුර දිනී නිති මෙ පුර වැජඹෙන


31

ස ක ත ස ව ත ලෙස බුජ බල විකුම් යුත

නු මු ත ස ම ත මහසෙන් රදනා සතත

ම හ ත සැ ප ත පිරි මෙ පුරෙහි සිරි අනත

ව න ත අ න ත නරඹන සක මුත් කෙ වත


32

“ලොවැ සැමතැනැ සැපත් - එකතැනැ සැපත් සිරි ගත්

සත් නෙත් සිත් රැගත් - එ මහත් මෙපුර වරෙහි”


33

තවද මෙ පුරප්රැවරාධීශ්ව්ර සම සත නත භූපාල

මණිමෞලිමාලංකෘත ශ්රී් පාද පද්ම ‍ම‍ෙන්දතචාපා -

ශෝභිත ශ්රීං රාජ සිංහ මහෝත්තමයාගේ කීර්ති

ප්රිතාපාධිගුණෛකදේශයක් ශ්රමවණය කර.


34

හර තුරු රාජ විලසින් යසැති නො විතර

නිසි මනු රාජ කුලයෙන් පැවතෙන පවර

රුපු පර රාජ මත ගජ බිදි කෙසර යුර

දින වර රාජ සිහ නරනිඳු සඳ මෙ පුර


20

ක ත මෙරජු වෙතැ සරසවිය සිරිකත

සැ ප ත වියෝ දුක් නො මැ කරමිනුදු සිත

ස ත ත බඹ සරම රැකියෙන් මිසැ සතතා

ස ක ත ලෙස සොවින් කළු නො මැ වේද ගත


36

උ වි ඳු කිරණ අළලන සැදැ නැගි සොබන

ත රි ඳු අමා සිතුමිණ සුරතුර රැගෙන

සි නි ඳු වත තෙපල සිත අතට යොදමින

ප සි ඳු මෙ හිමි මැවූ වැනි මහ බඹු විසින


37

නො හි මි සතුරු ගනඳුරු දුර ලමිනි රුදු

දැ ගු ම් වත මෙසිරි ලක’ඹර මෙ හිමි සඳු

උ තු ම් සිවු සහර වත් කිරණින් සිනිඳු

උ ද ම් කෙළෙය සව් සත සතත පෙම් සිඳු


38

වෙ න් විකුමැති මෙ නිරිඳු සොඳුරු හස රද

ව න් තෙද සිළු තුඹු දිගු කරමිනි වො රද

න න් දෙසැ රද කර සර පඬුරු මුවරද

ම න් ලෙසැ රැගෙනැ වැජඹේ ලකසර අරද


39

ස ත ත මෙ හිමි කර මහ මෙයිනි පැහැ දුළ

ග ස ත ‘සිපත සෙණ රුපු නිරිඳු ගිරි කුළ

දි ග ත පැතිරැ යන යස ගිගුමට නැබළ

ප ති ත විය උනඹු කරැ හර බලා වැළ


40

සි රි ම ත මෙ හි‍මි යුද කැරැ වැදැ රුපු නුවර

නොනැවත දිනු බව දැකැ බියෙනි රද’සුර

සි ඳු ය න අගළ සත් කුළ පවු පවුරු කැර

නි කු ළ ත වෙසෙයි සිතෙනුය බල කොටැ සුනෙර


41

හ ර සු ර ගඟ තරඟ රඟ යසැති සුනිමල

වැ ද ත ර සර මෙර ද තෙද යුගත සැඩ නල

මැ ති ව ර තුමුළ සත් කුල ගිරි පෙළිනවල

රු පු න ර වර සුනෙර මුලිනිගිළැ ගිය බල


42

ම න න ඳ මෙරද හිමි මිහි මඬල නොම හැර

පි රි සි ඳ සිවු සයුර එක්සත් කරන වර

මොහු පද නිය කිරණ සුර ගඟ දරා සිර

රු පු ර ඳ ඉසුරු බව ලදු හැම බිය දුරැර


43

ඉඳ දෙව් ලිය තුඟු තුල සුනෙර ගිරි හිස

හිම පව් දෙසැ සිදු විදුදර කිනුරු රැස

පිරි සව් සිරි මෙ නිරිඳු තියු කියන ගොස

විය ඔව් නො වුනට රැව් පිළිරැව් විලස


44

තෙද නල වැද ප්ර වතර මෙරජුගෙ නොමද

යෙද උණු වත රුදු රුපු රද මහ මුහුද

ත ද වෙහස වැ ජයසිරි සඳ එහි නො හිඳ

වැ ද ඉදිනෙව් මොහු උර මැදුරතට සෙද


45

ස ක ත සවත විකුමැති මෙ රජුගෙ සොබන

දි ග ත පැතිරැ යන තෙද යුගත නල මෙන

ති නෙ ත සද වලා පෙළයැයි සලකමින

මොහොත රඟා වෙහෙසිණි අවසර නොදැන


46

දූ ළ යුග කෙළ රිවි හර දළ නයන මෙන

ප ළ තද තෙද පැතිරෙත මෙ රදුගෙ සොබන

ද ළ දප දෙලෙනොද වැඩි රුපු සිඳු සිදෙන

ව ළ බනල සිරින් තෙවුණේ යැ හැම දින


47

රු පු ර ඹ ර න් සුන් කළ මෙ නිරිඳු සිඳුරු

ඔ වු න ඹු ව න් උර තල රැදී තන තිසරු

පු ඩු තුඩ ‘ගි න් ගත් මුතු හර පොකුරු කුරු

තෙද‍ෙසාඬගින් ගෙන තමහට කෙළෙ ගොදුරු


43

දි ය නෙ ත කුලග මෙ නිරිඳු තෙජ බිජු දිමුත

හි ඳු ව ත රුදුරු රුපුනඹුවන්ගෙ මන කෙත

නො නැ ව ත නැගි ළසෝ සුහ්ඹුල කුරෙහි මත

පැ හැ ප ත දෙපෙති සිරි ගති උන් සුරත නෙත


49

ම න ර ග මෙ නරනිඳු තද තෙදග මඬලෙ න

බ ව අ ග දකින තුරු මැඩැතෙ එක ලේසින

සු ර ග ඟ තහනු වස් ගිය සුරඹ සිදඟන

යෙද නැ ඟ විසිරැ දවගතු තැනැ තැනැ බියෙන


50

‍ස තො ස වඩන මන ‍ෙකාද මෙ රජුගෙ දුලය

වෙ සෙ ස වුවන පුන් සඳ නෙතු නිලුපුලය

නො ල ස දවා හළු කළ රුපු රුපු කැලය

කෙ ලෙ ස ඇති විද පුවතර තෙද නලය


51

වි පු ල් මෙ නිරිඳුගෙ පිරිසුදු යස රැසින

කො පු ල් කර විලස් වත වෙන් බද සොබන

නි ම ල් දිගු පුළුල් පැහැදුල් යුවළැසින

කු හු ල් දුරැර සැපසේ විසූ කමලඟන


52

සි රි න් සුරිඳු වන් මෙ නිරිඳුගෙ දිය තග

නි ති න් පැතිරැ යත පිරිසුදු යස නෙදිග

ප සි න් සුනිල් මිණි තර ගෙබි කලිඳු ගඟ

ව නි න් නොවෙන් කෙළෙ කිරිසිඳු හා සමඟ


53

දි සි අ ග ර ඟ මිණෙක වන් රිවි කුල කිරුළ

මු ළු දි ය ත ග මෙ නිරිදු යස රැස නැබළ

දු ළ සු ර ග ඟ යට දිය තෙක් සෙවණ කළ

බ ඹ උ තු මඟ සේසත් විලස පළ කළ


54

රු පු බ ළ දළ දප හළ මෙ රජුගෙ නැබළ

ප ළ හෙ ළ යසින් සුදු වත මෙ මුළු දිය තුළ

ග න කු ළ සිරින් දිසි තුඟු තුල් අඳුන් කුළ

පැ හැ දු ළ කෙළෙස් ගිරි රජ විලස පළ කළ


55

ඉ ඳු බ ඳු යසැති මොහු යුද වන කල ඇවිය

උ ඳු රු ඳු බියෙන්න යත රුපු රද පෙර දවස

රු දු සි ඳු ගජ නැඟුම් හසළෙන් මිස වෙසෙස

සෙ දු ක ඳු නැගී දිවි රැක ගත හැකි කෙලෙස


56

ය ස හ ර සැදු හැම දිගු වරඟනන් කට

පු ව ත ර මෙ හිමි ඉසුරෙන් සරි සුරිනිඳුට

ති ර ස ර විකුම් විතරණ සබවස ‍ෙසාදට

හැ ම ව ර රකී සිය දිවි සතර වැනි කොට


51

ද ස ට අවි සරම දැන විරිදු බිද හළ

ද ස ට පොරණරුත් සිතුසේ පුහුණු කළ

ද ස ට පසිදු මෙනිරිඳු රිවි කුල කිරුළ

ද ස ට දෙසෙහි බස සිය බස මෙන් හසළ


58

ම න න ද රාජසිහ රජු තෙදග නොමදින

රු පු ර ද යසස මැඩ දස දෙස වතළ මෙන

පි රි සි ද කිරණ සහ තුරු මූකුලිත ගුවන

පැ හැ න ද අරුණු රස් එන ලෙස පෙර දිගින


59

හ ස ළ සමර කරනුව ඇම තැනැ පසිදු

උ දු ළ සිපත ගෙනැ බම වත මෙ නරනිඳු

ල ක ළ සුනෙර ගිර වට කැරැකැරැ නොමදු

ව ත ළ වැනි දහස් සුවහස් පමණ විදු


60

ති ර සර ගුණැති මෙ නිරිඳු සදහස නොලස

මෙ ර ගිර මතට වත් ඇණ ලත නොවී ලස

ප ර ණලැ ‍නො පැකිලෙන රත් කළ යවුල ලෙස

නොර දයි අතර පිටතට මුණය දැකැ මිස


61

ද ස ට අවි සමර දත් මෙ හිමි ගෙන ‘තට

ලෙ ස ට විදුලි ලෙළවත රිසිනි කග පට

දෙ පි ට සිය දහස් වර වදිය විට විට

මො හු ට එයින් සරි කවුරු ද කග සිපට


62

නො ම දි න් විකුම් පළකළ විලසින් නරණ

‍ෙසා බ ම න් මෙ රජ කරැ රැදි විහිදෙන කිරණ

සි ප ති න් දරා සිටියෙන් සියලු මෙ දෙරණ

වෙ සෙ සින් සැතැපුණේ නතතා රජුගෙ පෙණ


63

ක ලා පතිය සැති මොහු දුනු කම් පවර

බ ලා නොසම වනුයෙන් විළි වැ පුරදර

නොලා මැතම දුන්නෙහි දුනුදිය විතර

ව ලා කුළෙහි සඟවන වැනි වරින් වර


64

හි ම ග කෙලෙස මෙර ගිරි සරි පුවතරම

ව ල ග කර රහස පද ඇත් ඇතොත් තුම

සි ත ඟ නැගී බමවයි පා තම මහිම

ම ත ඟ නැඟුම් ඉන් මෙ රජුගෙ කියනු කීම


65

සො බ න නකුල රජු මෙන් නැගෙමින් අසුට

ලෙ සි න යුගත නල මෙහෙයා වේ දිගට

තො සි න මෙ නරනිඳු දෙන නද විටින් විට

ඇ සෙ න පමණ මිස භය නොපෙණෙයි ඇසට


66

නි ය මි න් මදක් අඩු වැඩි වුව හොත් ගතින

වි ය තු න් විසින් අසුබය කියති සතරින

එ බැ වි න් රනිඳු උන ‘හය කළ දළ නුවන

මෙ ර ජු න් රුවට සම වෙයි කියති කෙ ලෙසින


67

සො බ ම න් මෙ නරනිඳුගෙ දළ දන් වතුර

දි ළි ඳු න් ළ වැව ගං හෝ පුරමින් නොහැර

කි වි ඳු න් වැණුම් සයුරතැ වැදැ එක පැහැර

හැ ම ත න් වතළ රළ ලෙස යුග කෙළ සයුර


68

ර වු ළු දිනු පවර සිරිරම් රජහු මෙන

ඇ වු ළු නොයෙක් විරිදුන් දුරැර විකු මෙන

ස වු ළු ලැමැති කුල කිරුළග මිණක් මෙන

අ වු ළු වමින් වැජඹේ සිරි ලක තෙදින


69

තර සිවු පා ගුණ දම බැදෙමින් සිටින

දළ දම් සොඬ පිරිසුදු කිත් සිරි රදන

ස ත ග දෙරණ සුපිහිටි ගතිනි වොරදන

මනෙර වර කලණ වරණෙවි දිසි නිතින


70

දි ය මු දු නා පත් ගුණ රැදි සුපිරි සුදු

නි තිසෙ වු නා මිහි පා පත් යුත් සිනිඳු

සි රි ර ඳ නා දිනකර සිය මෙ නර නිඳු

ක ම ල මෙ නා බබළයි හැම වරැ පුබුදු


71

නොම දින සසල නෙක මිහි සුරු මුදුන් වන

සිවු සැට කලා පිරි කද හස උනු නොවන

දෙපස සුපිරි සුදු තුඟු සිහසුන රදන

මෙ නිරිඳු තරිඳු ජයගෙන බබළයි නිතින


72

ද හ ස ක් වතිති දහසක් වර හැම දවස

ද හ ස ක් වස් කීවත් නොගෙවෙන මොහු යසස

ව සි නෙක් සිය ආයු ලැබ නර පණු වැ වැස

ම ම එ ක් මුවෙන් පවසා නිමවමි කෙ ලෙස


73

බ න් නව රුවන් තුඟු ගන රන් ටැම් මුදුන

ර න් කලදෝ දැව පේ කඩිති බබළන

ම න් පිනවන කටහම් රූ යුතු නොමින

න න් විසිතුරු බිතු සිතුවමින් වොරදන


74

වි දු කි ඳු අයුරු පැහැ විදි රන් කොත් පැළැඳි

පි රි සු දු සිනිඳු පළ හෙළ උඩු වියන් බැඳී

සු ර සි ඳු බද වූ මුදු සුදු තිර අවට සැදී

පැ හැ වි දු කතා මිණිවැට පහණින් වොරැදී


75

පැ හැ දු ල් විසිතුරු තුරු පෙළිනි බබළන

ග න නි ල් අඹර සිරි පෑ හැම වරැ දිළෙන

ළ ද ක ල් ඉසි අසෙනිය මලිති වොරදන

ඉ ඳු නි ල් මිණි බිමින් යුතු දන මන බදන


76

න න් විසිතුරු පහ සිරිවමියගෙ පවර

දු න් කොකුමගර පියොවුරු සිරිති මනහර

ස න් තොස වඩන දුටු දන මන නෙත් නොහැර

ර න් මිණි කලස් සිය ගණනින් සැදී පවර


77

ව ටි න් ලඹා දෙන මුතු ලැල් නිති නොමින

රු ව න් පබා අලු කැරැ දිගත පැතිරෙන

සු ද ම් සබා යුරු සුර පුරය හොබවන

ප ස න් සබා මඩුවෙහි සතොස වඩවන


78

අ ග ර ජ කිරුළු කුළු - පෙර ගිරි හිසිනුදා වන

සු නි ම ල් දිමුතු මුතුලැල් තුරු පෙළිනි යුතු

සි හි ලැ ල් සේ රැසින් හෙළි කළ තෙදිගු බිත

ප රර දකර තඹුරු - මුකුලිත කර මැ වොරන


ස න් සු න් සු පු න් සදවන් සේසතෙයි යට

න න් ර න් ක මි න් බබළන සිහ‍සනේ පිට


සු ව න් ගිරි දෙපසැ ගෙන හැලි සිරින් සොඳ

ළ ඳු න් දුන් සුපිරිසුදු සෙමෙර නල විඳ

ලෙ ව න් හට සුරිඳු සිරි පළ කැරැ නොමඳ

තො සි න් මෙ අප රජසිහ නිරිඳු උන් සඳ


79

රු දු වි රි දු න් ජය ගෙනැ විකුමෙන් පබද

සරන මෙතු න් ලක වට කිරුළිස පැළැඳ

සු ර කු ම රු න් වැනි රජකුමරුවෝ ‍ෙසාඳ

සි ටි ති මු දු න් දී මෙ නිරිඳුගෙ සිරි පද


80

රි වි බ ඳ තෙද අනල පත් වූ ඔහු නිම ල

ම න න ඳ සොළි පඬු කේරළ නිරිඳු කැල

හි මි ප ද නිය කිරණ ගඟ ගිලෙමින් තුමුල

වැ දැ වැ ඳ සිටිති මුදුනත් දී කර කමල


81

බ ර ම් මුව පහළ සිවු වේ විදි ලෙසට

ස ක ම් විදිය නො වරද කරන හැම විට

උ තු ම් පෙරෙවි විප් මුළු මුල් වූ සෙතට

නොහිම් වැ පවසති ආ සිරි වදන් සිට


82

ඉ ගෙ න අදි කරණ සහ රජ නීති සත

ර කි න ලොව සතන් විලසින් එ තම නෙත

සො බ න මහ ඇමති වරු පරසිදු දියත

බැ ති න වැඳැ සිටිත් මුදුනතැ තබා අත


83

ම හ ත සයුර දිය සහ පස් මුළු දෙරණ

නි සි ත නැණින් දැනැ කළ මෙතෙකැයි පමණ

දි ය ත වවන වහසල මූක වෙට්ටි ගණ

සි ටි ත සුපුන් සිසි කැන් මෙන් සබ කිරණ


84

ගැ ඹු රු සකු මගද හෙළු දෙමළෙහි පුරුදු

සො ඳු රු සද ලකර වියරණ දත් කිවිඳු

මි යු රු අරුත් යොදමින් කවි බැඳැ විරිදු

අ තු රු නොවැ කියති සබතුරෙහි නරනිඳු


85

නා නා රුපුන් ජය ගෙනැ විකුමෙන් නිසග

ගා නා තෙදග රඟ කුඹු තලැ දිගු මතඟ

සේ නා නායක මැතිවරු පසෙහි යුග

පී නා සිටිති හිමිපද නිය කිරණ ගඟ


86

ස යු ර ට වදින ගං හෝ විලස පළ කැර

නි සි ප ට සළු කපුරු කස්තුරු සඳුන් හර

නෙ ක ර ට වලෙහි නිරිදෝ පුද පඬුරු කැර

මො න ව ට සිටිති මුදුතන් දී කරතඹර


87

ම හ ත් ගැඹරතර සමුදුරට මන රඟ

නු මු ත් වැ වැදැ සිටිනා වඩ දියක් රඟ

ස ම ත් බලැති සිරිලක මහසෙන් සමඟ

සි ටි ත් මලල දොළුවර නන්දෙසැ සෙනඟ


88

සි ටු මැති සෙනෙවි ඈපා මාපා නමැති

ඉ ටු ගුණ නැණින් යුතු මැතිගණ මහ පිනැති

ප ටු නො වු අදර බැති පෙම් වඩ වඩා රුති

තු ටු මන් පුරා වැඳැ වැඳැ නැඟි නැඟි යෙති


89

සි රි ත් ලෙසින් පෙර නිරිඳුන් හට පැවැති

ම හ ත් ඇතුන් සහ අය පඬුරු ගෙනැ රුති

ඇ වි ත් වන්නි දසටින් වන්නි වරු නිති

යු ග ත් මුදුන් දී එහි වැඳැ වැඳැ සිටිති


90

ති ර ස ර නැණ නැවින් තෙර පත් සත් මුහුද

නො වි තර කවිවරන් මෙ නිරිඳු නමට බැඳ

ම න හ ර ගැඹුරු විරුදා වලි කවි පබඳ

පු ව ත ර වැදි ගණන් පවසා නැවැති සඳ


91

මෙලෙස සව් සිරින් සැදි සබයට පවර

පි වි ස තසිත බුහුමන් වඩමින් අදර

ති ද ස හිමි සදිසි රජු පද කමල වර

ස තොස සිතෙහි සපුරා වැඳැ ගෙන’වසර


92

ස ව් සිරි පිරි එපුර වරගනගෙ මන නඳ

දෙ ව් රජ විමන් තන යුගතුරෙහි ගිලි සොඳ

එ ව් නිල වසා රොද ගඟිනෙතරවැ පැහැද

දෙ ව් විම‍නතෙහි රඟ වහසල තුළට වැඳ


93

ව යි ර ව සිටි අසුර සෙන් ජයගෙනැ නොමද

ක යි ර ව සිය සදිසි යසසින් යුතු පබඳ

බ යි ර ව කෝවිලට වදිමින් සිතු පැහැද

ව යි ර ව සබඳ නරඹා එහි රැගුම් පුද


94

දි ය ර ම් රවුළු යුද මහ බාරත යුදද

ම න ර ම් කද කුමර පෙර කළ දිත් යුදද

ඇ ති හි ම් කොටැ ඇඳැ සිතුවම් රූ නොමඳ

නොවැහිම් සතොස පිරි ළෙන් දැක ගොස් සබඳ


95

ඉ සි ව ර කී වදන් සත විදි අඩු නොකැර

තු ර කිරිය කැරැ පිරිසුදු වැ ගේ දොර

පු ර ගුරුවරන් පුද කැරැ නැවැතී වර

ම මි තු ර බැතින් වැදැ හරඟන විමන් තුර


96

පවර තුගුතුල් හිම - ගිරි රජ හට නදන වන


බස ‘රුන් ලෙසින් වෙන් ‍ෙනාවමින් හැම දවස

සසඳර බරණ වෙතැ රඳනා නිති තිදොස

තුන්යමෙහි ගත් තුන් - වෙසින් තුන් ලොවැ පරසිදු

නමකළ සුර කිරුළු කෙමි රතැඟිලි දලින

සුලකළ සිරි සරණ සිය පතිනි වොරදන


පි යු ම් යොන් උවිඳු හර සක් ඈ පවර

නොහි ම් සුරන්හට වර වර දෙන නිතොර

උ තු ම් ගුණෙන් යුතු හරඟන හට පවර

ළ පෙ ම් වෙමින් නම කැරැ රැගෙනැ අවසර


97

හැ ම ක ල් සිදු විදුදර ‘ඟන කෙළෙන සොද

හි ම සෙ ල් සිරින් දිසි ලෙළ රන් රිදී දඳ

තු ඟු තු ල් විසල් වාසල් පළ මුදුනැ නද

පැ හැ දු ල් කලදො සුඟු සිරි පෑ මදක් ඉඳ


98

පෙ ර ඉසිවර වදහළ ගමනට සුබද

ස ර සිය දින හත නැකතින් රැසෙහි සඳ

සු ර ගුරු කිවි බුද සබලවැ උදා සඳ

ව ර මුනි ගුණ සිහි කැරැ වඩනේ සබඳ


99

ම න ර ඟ රඟා දෙන දනවිප් වැඩ කැමැති

සි ටැ ළ ඟ දිගා දෙන වෙද මතුරෙන් පැවැති

කොම ළ ඟ රඟා එන පවසමිනි ජය තුති

පෙ ර ම ඟ මඟා යන සකි මේ සුබ නිමිති


100

ප ව ර අදි කාරි සහ සෙබෙහි හැම දෙන

ස ත ර අගතියෙන් වැළැකී ඉදැ යෙහෙන

ගැ ඹ ර අදිකරණ විමසා පසිඳැ ලන

මෙ පු ර විදියෙහි මහපාය දැනැ ගෙන

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැවුල්_සන්දේශය-i&oldid=4104" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි