සැවුල් සන්දේශය-ii

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

==සැවුල් සන්දේශය 101-207==


101

වි පු ල් තාළ සත දැනැ නැණිනි නිකසළ

ළ ක ල් පසඟ තුරු නද වැයුමෙහි හසළ

නි ම ල් එ පන් සිළු තුල් නළ රැඳී විපුළ

ම ඟු ල් වීදියෙන් යැගන්නැ කෙළ කෙළ


102

සු වි පු ල් විකුම්සිහ මහමැති තුමා සොඳ

එ ක තු ල් එ හරසෙල් කොටැ කැරවූ පබද

ව සු වි ල් විටෙහි මහ මඩම ද දැකැ සබද

සි තැලොල් වඩා නුඹ නැගෙමින් යව මෙ සඳ


103

ව  ල  ග		කර සතර පද රහසඟ ය		යන

ස ත ග දෙරණ සු පිහිටි තුඟු දළ දුළන

ම ත ග කැලන් සිටිනා ඇත්ගල නොමින

බ ල ග මිතුර තොප යන වම් පසැ පෙනෙන


104

ස යු ර ත් මෙරත් යුගකෙළ වෙරළ පැනගෙන

වෙතැ ප ත් වෙතත් නවතත් වත් වන බෙලෙන

ක ඩුකොත් පළඟ දුනු වෙඩි ගත් සෙන් රඳන

ය ව සි ත් ලෙසින් ගැට සැත්තේ කඩවතින


105

පෑ යෙ න් ඔප නගා ලූ රන් රූ සිටින

රූ ප න් සරා සර මෙන් දන මන බඳින

යෝ න න් බලා තොප යන පෙරමඟැ සිටින

යා ග න් මින් වානෙන් තොස ළ පුරමින


106

බ ට නි ල් වෙලෙව් දෙරණට විදුලිය සසද

ව ට පු ල් සා මඬුලු යුතු තුරු පෙළ නොමද

ගැ ට දෙ ල් ගස මඩමේ මද කලක් ඉඳ

අට ලො ල් වෙමින් නුබ නැග යාගන් සබඳ


107

පෑ ප න් පුනු සදෙව් නිසි වුවනින් දිළෙන

යා ප න් වෙන් ලියෙව් සත සතත පිනවන

රූ ප න් නන් කොමළ අඟනන් නිති රඳන

බෝ ප ත් තෙත් යව සිතුසේ සොඳ ලෙසින


108

දි ලෙ නා වුවනනින් පළ කැරැ අමා කර

කෙළෙනා සොඳුරු කොමළඟනන් උමා යුර

හ ම නා පවන විදැ තුනු ගිම් නිවා හැර

ව ඩ නා මැනැවි දැකැ අස් ගම මහ සයුර


109

පු ලා සිටිය පියයුරු යුග කරඬු සමා

ක ලා සිටිය සුරඟන සදිසි මන රමා

බ ලා සිටිය හොත් වෙයි තොප ගමන පමා

ත ලා පිටිය පසු කරැ යව නොවී පමා


110

වෙ නේ සුපිපි මල් රොන් සහ බිඟුන් සර

ගෙ නේ හමන නල විදැ තුනු ගිමන් හැර

මෙ නේ රි පිටියා බැව්ලෙන් බැසැ පතර

මෙ නේ සතොස සපුරා යා ගන් මිතුර


111

ක ම ල සැ ටි ය වත දිගු නිල් නෙත් පෙටිය

ති ස ර පැ ටි ය විලසින් යුග තන සිටිය

ග ම ඹු සි ටි ය මද යුදයට වෙමිනටිය

මි ලි ල වි ටි ය බල තොස කැරැ යුග දිටිය


112

උ ඳු ළිය සඳ කිරණ මිහි පිට හුණු ලෙසට

සු දු වැලි අතුළ වැලි මළුයෙන් සැදි සුමට

රු දු නත දරණ යුරු පව්රෙනි යුතු අවට

ව ඳු ම මිතුර දෙල් ගමු වෙහෙර ලැගුමට


113

ප ව ර තුඟු අවර ගිරි කිර රද විපුල

අ ඹ ර ලිය ලැහැබැ රැදි දිනිඳු බිඹු පල

ප ත ර සද වලා තුඩිනැ දැ රැගත් කල

මි තු ර ලගින් එහි තුරු සිරෙකැ මලවල


114

වෙ ර ළ හොයළ මුතු බරණින් සැදි පවර

ප ත ළ සළා සක් අවි ලෙළ තරඟ කර

පු ව ළ අවර දිගු උවිඳුගෙ පුළුලු උර

ත ර ළ මිණෙක සිරි කියෙලිය සහසකර


115

නි ස ඟ න හ න් පැහැසර ගණ නිලඹර ද

අ ට දි ගැ තුන් කොපුලත වන් බිඟු රොඳ ද

සැ දැ වෙලගින් නෙත් නැගි රූදු දුම් කඳඳ

බ ලමෙලෙසින් සැක යුත් ගන අඳුරු කද


116

සි සි හිමි තම වෙතැ නොලස වැ එන බැවින

නි සි නිසඟන නුබ විමනත සුසදමින

ඉ සි අසෙනිය කුසුමන් විලසින් නොමින

දි සි තුරු වැළ බල ම මිතුර සිතු ලෙසින


117

ප ස න් කැලුම් යුතු පුන් සද වටා වත

රැ ග න් මින් උදය ගිරතින් නිසා කත

ග ම න් වැසෙන දුරුකරනුව නුඹෙ ගත

ප ව න් ගසන මෙන් ‍මදනල හමා එන


118

සිරුරු රැසින් හෙළකරැ දිගු නොතෝරා

රැ ගෙන අතින් පරසතු මල් මදාරා

පු ද ට සුරන් යනු එනු නියම නෑරා

ස කිසතොසින් බල බැති සිතිනු දාරා

119

ම න න ඳ මෙ රජ සිහ රජු තෙදණ නො මදින

රු පු ර ඳ යසස හැරැ දස දෙසැ වතළ මෙන

පි රි සි ඳ කිරණ සහතුරු මකමින් ගුවන

පැහැ න ද අරුණු රස් වතළේ පෙරැ දිගින


120

වැ ලැ ඳ අරුණු රස් කස වත පෙර’ග ඉසි

නොම ඳ ලොවඟනෙහි ගන දර කසළ රැසි

ඇ ම ඳ එළිකරන ගතරන් මුසුන් ලෙසී

ස බ ඳ කිරණ කිදු දුළ රිවි බලග රිසි


121

ලො වැ නොමදි න් පිරි ගන’දුරු දම දුර

සි ය කි ර ණි න් හිරු පැමිණෙත උදා ගිර

ලැ ගි නි වෙ සි න් නැඟැ තෙරුවන් මෙනේ කැර

මි තු ර ව ඩි න් දළදා ගෙට මනෝහර


122

මු නි දා සිරි මුවෙන් වදහළ එක බසින

සු රි දා තෙකෙළ සැට සුවහස් අයු ලදින

පැ හැ දා පිදු නව මිණි කිරුළෙව් තෙවුන

ප බ දා රුවන් කරඩුව තුළෙහි වොරැදෙන


123

බ ඹ සු ර නර උරග කිරුළග මිණි රසින

හැ ම ව ර පුදන සිරි පා තඹරින් සොබන

මු නි ව ර පදතඹර සුලකළ තරිඳු මෙනි

ම මි තු ර නමදු දළ දා හිමි හට බැතින


124

ප සි දු උතුම් ලකුණෙන් කළ මුනි රුව ද

මු නි ඳු දානදන් කැරැ කළ දා ගබ ද

වි හි ඳු ගන කුළක් බඳු රුදු දුම රදු ද

ත ම දු මිතුර බැතියෙන් තුන් සිත පැහැද


125

සුගතිඳු සසුනඹර - සිසි කර ලෙසින් තෙව්නා

සෙමෙර කිරළ විලසින් වල් බිජු රකිනා

ති ත ර සපිරි සිවු පිරිසුදු සිල් රකිනා

තෙවළා දම් සයුරැ - නැණ නැවින් තෙරැ පැමිණි

ක වි නළු සඳ ලකර පිරිසිදැ දැනැ නැණින

ක වි කැල ගල සැදු පිරිසුදු යස හරින


අ වි දු අ ඳු ර දුරු කළ සිරිති දින කර

සි නි ඳු ම දු ර පිය තෙපුලැති අමා සුර

මි හි ඳු ල කර තෙර හිමි සිරි පා තඹර

න ම දු මි තු ර බැති පෙම් සිත දියුණු කැර


126

ම න ර ම් සුරඹ සමගින් සුර රද සුමන

ග ඳ දු ම් මල් පහන් පුද කැරැ නිති වඳින

න ර ද ම් සැරි සිරිපද ලසිනි වොරැදෙන

වි හි ගු ම් සමන් ගිරි බල පෙර දෙසැ පෙනෙන


127

මල ‘ව ල කොකුම් ලිය වෙනිනෙන සුවඳ රොන

සු නි ම ල අහස් ගඟැ රළැ සීකර ද ගෙන

හි ම ව ල වැදැ සඳුන් පලු තනවා ගමන

ම ද න ල පහස විද යා ගන් යහදසන


128

ර ස ග මී අඹ පානය කැරැ වෙළෙප් මතු

වි හ ග කොවුල් කැලැ බිගු දෙන නද නුමුතු

ප ත ග කිරණ නො පහළ තුරු සෙවණේ යුතු

බ ල ග තැනින් තැනැ සැදි සොද උයන් වතු


129

නො ම දි න් සස් වගින් අස් වැදැ තිබෙන මනා

බ සි මි න් පැසැණු හැල් කෙත් වලට මන පිනා

බු දි මි න් ‍ෙගාදුරු බඩසා පමණ දැනැ ගෙනා

එ තැ නි න් වඩින් සැව්ලිදු සඳිති සතොසිනා


130

පු ල් ර තු පු ල් මල් යුග සවනතැ පැළැඳ

තු ල් තු ඟු ග ල් කුළු මුදුනත නැගී ඉඳ

ඇ ල් ගෙ වි ක ල් පවසන ගී අසා සොඳ

ලො ල් කැ රැ ක ල් නො යවා යා ගන් සබඳ


131

හි රු හ ට මදක් බිම හිස නො මැදි දිළෙන

තු රු ය ට සුපිරිසුදු සුදු වැලි තල සොබන

දුරුකොට තුනු ගිමන් සැතැපී ඉඳැ යෙහෙන

කු රු වි ට ගඟැ දෙගොඩ බල සකී ගුණ තඳන


132

දි ගු සො ඬ ගි න් ඇදැ තුඟු තුරු හෙළානේ

බි දැ රැ ක මි න් සිටි මත ගජ රළානේ

දැ කැ ස තො සි න් නොගොසින් මහ වළානේ

සි රි න ර ඹ න් කුරුවිටි මූක ළානේ


133

ත ම ල් නි ල් ව ර ල් බිඹු වැළ රත අදර

සු පු ල් නි ල් උ පු ල් නෙත් තිසර රතන බර

කො වු ල් කු ල් තෙපු ල් සුහුඹුල් රඹ වටොර

ළ ක ල් ක ල් සෙ දු ල් වන ගළ බල මිතුර


134

නි ල් කටරොළු මලෙව් පිල් කැල විදහමින

නි ල් ගල රඟන රඟ තුඟු තුල් ගිරි මුදුන

බැ ල් මට යන මෙ තොප යුග ඇස් මද බැවින

පි ල් ඇස විදා නරඹන වැන්න සතොසින


135

ම ර ක ත මිණි සදිසි පැහැ යුත් ගිරා පෙළ

තු ඩ ර ත දෙළුම් පළනෙත් බිජු රැස් වගළ

නොමප ත වුවද ගත කල් එහි පිටු වතළ

පැ හැ ප ත රතිඳු ගොව් සිරි ගෙනැරැ පළ කළ


136

ල ම ඟ ස බ ර කිණිහිර කිහිර මානුග

වෙල ඟ ඩෙබර පරසොර තුවර බූනුග

ප ත ඟ පඬෙර ක ළු හර අරණ රැ රඟ

සි ත ඟ ම් තු ර ව ග තු ර මඟ දෙපසැ මඟ


137

ඇ ට ඹ ප ත ඹ මී අඹ දොඹ ගිරා අඹ

සැ ළ ඹ ‍ෙකාළොඹ බට දොඹ ගිවුළු මා ද ඹ

ක ර ඹ කි ර ඹ ඇ ටරඹ නිඹ පේර දඹ

න ර ඹ ක ළ ඹ යුත්පල ලඹ එවන ගබ


138

මිණි මුතු මල් පබළු යුතු සල් පිල් ‍ෙදාරළ

මහ විදි තුරු දද ලිය තුරු රැව් වතළ

සිඳු වර වරණ මිහිපා රද ලිය ලකළ

වන පුර වර සිරි සර නරඹ තඹසිළ


139

සි හි ල් සොඳුරු ගංහෝ ඇළ කඳුරු පැන

ග ඟු ල් හැලි සෙමෙර නල විදැ දැහැ ගිමන

වි ස ල් ගල් තලා සිහසනෙහි හිදිමින

වි පු ල් රජ සිරින් ගොස් එවන ගෙවමින


140

රි වි ර ස් මැඩැ දිසි ගනඳුර යුත් සොබන

තු ගු ග ස් උඩ පැනැ පැනැ යන සාමුවත

දැකැතොස් වඩවමින් සැතැපි ඉදැ යෙහෙන

යව කො ස් ගොඩ පසු කරමින් යහදසන


141

අ නු ත ත්තේ සිලිලෙව් පැහැති සුනිමල

දි ය ම ත් තේ ඇළ පෑ පෑ ඉපිලිපි

එකරොත්තේ එන මින් කැල දැක තුමුල

බෙලිඅත් තේ වළ පසු කැරැ යව සැවුල


142

දි ළෙ නා මඟ දෙපසැ තුඟු තුල් ගිරි මත්ත

ර ඟ නා මොනර ගණ විදහා පිල් සැත්ත

ස පු නා තුරු පෙළැති පිපි කුසුමෙන් යුත්ත

ද කි නා මැනපි පෙරමඟැ බමුණාවත්ත


143

දි ගු ත ර නිල් වරලැ ගවසා කුසුම් කඩ

දි ය ත ර පසිදු යුද ජය ගෙනැ කුසුම්කඬ

තු නු ස ර ලියන් රඳනා සුරඹ මන් මැඬ

ම මි තු ර වඩින් පසු කරමින් ගණේගොඩ


144

ප ව ර අ ම ර පුර සර වන් රුසිරු සර

ස ම ර සමර දිනු වරඟන රැදි නිතොර

පැති ර ඉ ති රි යන සර සිරිනි නොවිතර

ප ත ර ස ප ර ගමුපුර වර වදු මිතුර


145

ර ඟ න රුසිරු නළඟන විදු කිඳු ලෙළෙන

ව ය න ‍නොයෙක් තුරු ගුම් ගැඹුරු ගුම් දෙන

දිළෙ න මෙ පුර වර ඉඳුනිල් විමන් ගන

නි ති නි සතුටු කෙළෙ ගෙ මියුරු කැලන් මන


146

ග ති නා ක නා ලි ය රතදරිනි නාලිය

තෙනෙනා ර නා හ ස ගමනින් එ නාලිය

නි ති නා දි නා එ හි සරනා මනාලිය

න ත නා වි නා ව ති කවරෙක් වනාලිය


147

ම ද හ ස පනැදැ මන රා තෙපල සන කැර

පි යොවු රු ගලැ වසා පස යොදමින් පතර

බැ ම සැ වු නෙතු සරින් විදැ සලෙළු’ මුවසර

පු ර ස ර වන සරන් මෙන් සරති එ නුවර


148

සො බ න දිව සරන් මෙන් රුවිනි මන නඳ

සි ටි න දෙපසැ වරඟන නෙත් කැළුම් කඳ

‍ය නෙ න වේ මැදෙහි සලෙළුන්ගේ ලොබ බැඳ

අ ඳි න සුනිල් දිගු රැහැනෙක විලස් ලඳ


149

අ ද ර කර සරණ නවදළ දසන් කොඳ

ත ඹ ර වදන කල හස ගමන මන නඳ

ප ව ර රන බරණ දර අමර සර බඳ

න ග ර වරැ සරන වරඟන බල සබඳ


150

ම න ක ල් ස ම න් සුරිඳුගෙ පසිදු තෙදියත

තු නු නි ල් කැ ළු ම් පතළා සේ දස දිගත

පු ර ක ල් බ ඳු න් නෙත් කැන් කිඳු වන් අනත

ඉ ඳු නි ල් මි ණි තොරණ රස් පැතිරෙයි දිගත


151

ද නා රදන යැදි යැදි හට දෙවන දනා

ද නා දිප පුරෙව්දිසි ‍ෙම පුර සිරි තනා

න නා සවත සිවුවත සරසවිය විනා

වි නා කවර කිවියර ඇති විලස වනා


152

ල ක ඟ න ස ම න් ගිරි සිරසින් ගොතා හළ

ම ලි ගි ය ම ලි න් සැදි වරලස මෙන් උදුළ

එ නු ව ර මැ දි න් හුණු කලු ගඟ පෙණ විසුළ

ස කි ස ඳ ගොසින් බල සපුරා තමන දොළ


153

ව ත ළ තරඟ බැම දිය රොන’ ලුවෙන් යුතී

නැ බ ළ සළා නැබ නිල් සෙවෙල වරලැති

වෙ ර ළ පුලින තල හර සග රදන නිති

ල ක ළ එ ගඟ වර උමයඟන සිරි ගති


154

හි ම ව ති නා ගෙනැ මල් සුවඳ මුවරඳ

ම ඳ ම ඳි නා එන නල පහස විදැවිඳ

තු නු ගි ම නා දැහැ සැනැසී සිතු පැහැද

ග ඟ සැ ම නා බල මල් තුරු සිරෙකැ ඉඳ


155

ම ල වු න් කැරැ බඳිමින් නිල් වරලස

ර තු නි ල් වත් ඇදැ වසමින් මැද දෙස

සි හි ලැ ල් ගඟ පැනැ රත විදු ලිය ලෙස

බ ල ලොල් කැරැ දිය කෙළිනා මියුලැස


156

ව න් සඳ දිය කෙළියට පුරැ වරඟන

ර න් හස ගඟ හැරැ ගිය රඟ කෙලෙසින

උ න් පියොවුරු සරි නොවැ තද විළියෙන

ර න් ගබ සෙවු වැනි මතු දින වන මෙන


157

ර ත් තුඹු පද පබළ කුරෙව් වොරඳන

සි ත් හස ගඟ පැළඹෙන රඟ කෙ ලෙසින

ග ත් ගඟ’ ඟන කෙළනට සහ පුරඟන

ර ත් මිණි බන් කලදෝ දිය විත් මෙන


158

ව ර සු ර ඹා තුනු රුසිරෙන් පසුබා

පු ර පි ය ඹා දුටු ද මන පොලොඹා

සි ලි ල දොඹා කෙළ රඟ පෑ සසොබා

මෙ න ග න බා ලෙළ විදුලිය කලඹා


159

සි සි ව ත් තුඟු බැම නිල් නෙත් පිරි තන

යු තු ක ත් උඩුකුරු වෙමිනි කෙළිනු යෙන

සි ය ප ත් බිගු දැල් නිලුපුල් තිසරුන

නැ ති ව ත් ඇති මෙන් විය ගඟ හැම තැන


160

ම න පිනවන වරගන උර බිතැ වැද

හෙ න දල දර මුඳුනින් සිටි තන සඳ

ගෙ න සිටි තුඬගින් සිය පතකුරු ඇද

ර න හස කියැ ලිය සිරි සර පැහැ නද


161

අ ඟ න න් වතයැයි හැඟැ පුල් පියුම් ද

පි පි ර න් පියුමැයි හැඟැ ළද වුවන ද

බි ගු කැ න් සහ එහි ‍කෙළනා සලෙළු ද

සැ ක යෙ න් විමසා බලති වෙමින් දද


162

දු ළ පියොවුරු සිරිවන රන කුම්බා

ප ළ වැලි තල උකුළැති එක් අම්බා

අ ළ ලත කිරි සිදු හිමි පියුමම්බා

ප ළ කෙළෙ පත් සිරි සර කමලම්බා


163

බි ඟු කැ න් දිගු බැම සියපත් වතිනා

හ ස පු න් පියොවුරු රතුපුල් ලවනා

සො බ ම න් ගඟ ‘ඟන කොද මල් හසිනා

ස තො සි න් තොප බලනෙව් මින් නෙතිනා


164

පැ න පැ න දිය තුළ ‍ෙකාමලඟ උනුනුන

ගෙ න ඉසි දල දර උර බිත ගැමෙමින

ත න සිළඟින් නික්මුණු රඟ කෙලෙසින

හෙ න හැලි සිරි කියැලිය ගිරි මුදුනින


165

මු ඳු නි න් හෙළ මුහුළස සැඩ පහරින

පැ හැ ස න් කලදෝ සිලිලැඟ පැතිරෙන

සො බ මන් එපුරඟනෝ ගහ බසිමින

ම න මෙ න් දිය කෙළියෝ හර සිරි ගෙන


166

මු තු ප ට ව න් පළ හෙළ වැලි තල පිට

කෙ ළ කෙ ළ උන් කොමළඟනන් දුටු විට

කි රි මු හු දි න් පහළ වැ දිසි මන තුට

ප බ ළ කු ර න් යයි වැටහේ තසිතට


167

උ ව ති න් පුන්සද රතදර නාලිය

නු ව නි න් නිලුපුල් ගතිනි කනාලිය

ම න මෙන් දිය කෙළි විලස මනාලිය

න ති ඳු න් මිස වෙන කවුරු වනාලිය


168

රු සි රි න් පසු කැරැ සුරඹ ලෙදේයා

ස ත ම න් තුටු කරවමිනි තදේයා

සො බ ම න් එපුරඟනන් පැහැදේයා

මෙලෙ සි න් දිය කෙළ නිමුණු සදේයා


169

ක පු රු ස ඳු න් වන නව පලු තනවමින

ප ර පු ටු ස න් සහ බිඟු නද ද හැරගෙන

හ ම න ප ව න් විද පහ කැරැ තුනු ගිමන

මි තු ර ව ඩි න් එහි වෙහෙරට පළමුවෙන


170

ගො ර ස ප් දරණ වැඩ හිද දම් දෙසු නොමිනා

දි ය බ ප් මුනිරජුගෙ දාතු ද කර නිදනා

කි සි ල ප් නොකොට කරවු මහපිනැති දනා

ද හ ග ප් හිමි නමඳු මමිතු ත මන පිනා


171

සි දු හ ත් ගැබෙහි සිවු ඉරියවුව හැකි වන

දොළොසත් බුදු බඳින් යුතු අප දියනදන

වැ ද හො ත් විලස දකුණැළයෙන් පළ කරන

ව ඳු ඹ ත් පිළිම හිමි හට මිතුර අදරින


172

අ ඩ ය ටි කග පලිස් දුනු නතවී දරමින

සැ ඩලෙ ටි මරු යුදට වන් ‍සදෙහි සරොසින

මැ ඩ පැ ටි කර දිනු සුගතිඳු සිරිසුලන

වැ ඩ සි ටි පිළිම හිමි වඳු පිරිසුදු සිතින


173

පැ හැ ස ර විදුලි රැඳි මහ ගන කුළ ලෙසින

සි රි ස ර කිසල ගන සා මඬලින් දිළෙන

තු ඟු ත ර දුම රදුට එවෙහෙර තුර රදන

ම මි තු ර නමඳු සග සිරි ලබනුව බැතින


174

එ වෙහෙර සර සරන - තිසර අයුරු ගුණ රදන


සි වු පිරිසුදු සිල් සිය සක් මෙන් රකින

සි වු බඹ විහරණින් හැම වර දවසරින


දිවු තද තෙදින් යුත් - යුග කෙළ රිවි කරණ මෙන්


පැහැපත් පුන් ‍සදෙව් දිසි තරු පිරිවරින

පිළිවෙත් සරු සඟ ගණ සමඟ වැජැඹෙන


ද හ ම් මහ සයුර මොක් වෙරළින් හොබන

සි යු ම් නුවණ මෙර පහරින් අළලමින

නොහිම් මියුරු පදරුත් මිණි ලොවට දෙන

ද හ ම් ලකර යති හිමි නමඳු අදරින


175

ව දි මි න් මෙලැස හැමතන් බැති සිතින් නඳ

පු ර මි න් මෙනෙහි එ වැඳුම් පල සිරි නොමඳ

වෙ සෙ සි න් අනැගි වත් සපිරුණු නැවක් ලෙද

එ තැ නි න් වඩුව දෙව් රජ ගෙට මිතුරු සඳ


176

පතඟ කුල කිරුළග - සුලකළ අග මිණෙක රඟ


රු පු ර ජ ගජන් එඩි මැඩි කෙසර මෙන් දැඩි

සි රි ර ජ සිහරජුගෙ සිරිපද සෙවණැ වැඩි


සව් අවි සිප් සයුරැ - රන ගිර ලෙස පමණ දුටු


ක ණ් ඩා පස ගුරු සෙ විකුමෙන් යුතු නැබළ

බ ණ් ඩා ර නායක නතතුරු ලත් පුවළ


සි ය කු ල කමල විල සුලකළ සෙ හස රද

සු නි ම ල නානම්බි කුරුප්පු මැතිඳු සඳ

එ හි නි ල කරන ගරු සැම දෙන සහ පබඳ

සි ටි ක ල සබ කිරණ ඔද කර තරිඳු ලෙද


177

මි ණි බ න් අනැගි අබරණ දරමින් රුවට

සු ර ඹු න් සිරින් සැරැසී විත් දෙපසැ සිට

ග න ර න් තලි රිදී තලි ගනිමින් අත‍ට

සි රි ති න් ආවඩා ළද ‘ඟන නැවැති විට


178

ම ල වු ල් කැරැ සරල් දිගු නිල් වරල් බැඳ

නි ලු පු ල් සදිසි නෙතැ රස’ඳුන් තනා ඇඳ

සු න් ම ල් දුහුල් හැද නන් අබරණ පැළැඳ

බ ලලො ල් සිතින් එහි රඟ කරන කල්බඳ


179

බ ර ත සතෙහි පෙර ඉසිවර කි ලෙසට

දෙ නෙ ත යුගත දෙපදෙහි පමණ සරි කොට

ස ම ත තාළ මද්දල ගයට එක් කොට

දි මු ත නළඹ රඟ දෙති දිව නළ ලෙසට


180

ඉ ගෙ න සිතු ලෙසට නිසි තාළ බේදය

ව ය න සුද්ද මද්දල නදට පැදය

හෙ ළ න නඟන අතපය නොව විරෝදය

ර ඟ න නළඹ බල මමිතුර සුබෝදය


181

ග ත ව ර බහුරි රඟ අඟනක වෙයින ‘ඹළ

ඇය වෙ ර අ‍වට දිසි රඟ විසිරි සළු හෙළ

පැ හැ ස ර පද කතා යටියෙන් හෙබි පුවළ

ම ද සි රි උදුල සේසත් විලස පළ කළ


182

වි සු ර න ලෙසින් විසිතුරු නවරුවන් රැසක්

අ වු ණ න මෙන් නොයෙක් පැහැයුතු කුසුම් දමක්

ස සො බ න නළඟනො සුරනළඹ ලෙස උදක්

වෙ සෙ සි න රැඟුම් දක්වති වරද නොව මදක්


183

න ද කො ට කිකිණි පුළුලුකුළෙහි සරන් දමා

ම න තු ට වඩන නළඟන දිවසරන් දමා

ප ළ කො ට තුනු රුසිරු කෙළි රඟ වරන් දමා

දු ටු වි ට නොම තිබෙයි තවසර වරන් දමා


184

ඊ සි රි නදන ලිය මෙන් දිලෙන හැම සඳ

රු සි රි යුතු නළඟනෝ බරතයත ලෙද

බූ සැ රි අහස් සැරි අග සැරි ලෝසැරි ද

මෙ සි රි මත් රැඟුම් පෙන්වති සුරඹ ලෙද


185

සො බ න නළඹ නෙත්කැන් මියුරු පිලඹළ

ස ල න සොදුරු යුවළත කොකවැළ උදුළ

ව ය න සුද්ද මද්දල නද ගොස වතළ

එ දි න එරඟ ගන කල විලස පළ කළ


186

තු නු රු සි රි න් පසු කළ අසුර නාලිය

ම ඳ ප ව නි න් ලෙළ දෙන මෙන් කනාලිය

එ හි ර ඟ දු න් රඟ රූසිරු මනාලිය

න ත උ වි ඳු න් මිස කවරෙක් වනාලිය


187

වෙ සෙ ස බරත සතරෙහි හසර නොවිහිද

මෙ ලෙ ස ගී රැගුම් අනතුරු වැ එ මැ සඳ

ස හ ස කර කිරණ වන් තෙද යුතු පබඳ

ත ඇ ස පුරා දකු එසුමන සුරිඳු සඳ


188

සු පු න් සිසි කැලුම් මෙන් යසැති නිකසළ

ස ම න් සුරිඳු සිරසෙහි සැදි රන් කිරුළ

අ ඳු න් ගිරි මුදුනතෙහි රැදි පැහැ විසුළ

සු ව න් මොනර සිරිසර ලොවට පළ කළ


189

සු ග ති දු සිරි සරණ සර පැළැඳි මුදුනත

ප ර සි දු සුරරදගෙ මුළු තෙදියටෙක නෙත

පැ හැ වි දු රන් පටින් හෙබි සොඳුර නළලත

වි දු කි ඳු තොර නොවන ගන කුලෙක සිරි ගත


190

ඉ ඳු නි ල් යටග ලෙළ නිල් දද යුවළ මෙන

පැ හැ දු ල් බැම සහළ සුර රදුගෙ වොරදන

නෙ තු පු ල් උපුල් සුසදා තොර නොව කෙළන

මි හි ලොල් වැළන් යුවලෙකැ සිරි ගති සොබන


191

දි ළෙ න මහඟු ඉඳුනිල් ඉඳුවරන් රඟ

සු ම න සුර රජුගෙ දිගු නිල් නුවන් යුග

නි ති න නව් සතන් වෙතැ පතළ එක රඟ

ස ර න සොඳුරු මින් යුවළෙකි කුලුණු ගඟ


192

ලො ව ස ත් සතන් කොද නද කළ තරිඳු යුත

සි රි ම ත් සුරනිඳුගෙ නිසි සොමිගුණ නුමුත

ය හ ප ත් දෙබැම සුළකළ දෙපස ‍ගහනන

යු ග ප ත් ගොබින් හෙබි රඹ පැළෙකැසිරි ගත


193

ද ස න දිමුතු මුතු හස තරඟින් දිමුත

ද සි ත වසන පැහැ දුළ පබළ පෙළ යුත

න ද න සුර නරන් වදන’ ම පිරි සතත

සු ම න දෙවි වුවන සමුදුර විලස් ගත


194

සි රි ස ර සවි කෙළන රනොවිලි යුරු සොබන

සු ර ව ර සවන යුග මිණි තෝඩු බබළන

තු ගු ත ර අදුන් ගිරි කුළු යුග පස දිළෙන

පැ හැ ස ර ළහිරු යුවළෙක් ඇතහොත් එ මෙන


195

දි ගු ත ර සුරතැඟිලි දළු නිය කුසුම් සර

පි ය ක ර සුනිල් මිණි අබරණ රැදි බමර

සු ර න ර නදන කැර සව් සිරි දෙන නිතොර

සු ර තු ර අතුවිලස කියැලිය සුරිදු කර


196

සු නි ල් වසා ‍ෙරාද ගැවැසුණු නිල් සෙවෙල

ල ක ල් සුරඹ නෙත් කැන් කෙළන මින්කැල

වි පු ල් මෙසුරිඳුගෙ නිසි පුළුලුර මඬල

සි හි ල් කුලුණඹින් පිරි විලෙකි මනකල


197

පැ හැ න ද අනැගි නවමිණි ගත රතින් කළ

ඉ ණ සැ ද වොරැදි පැහැසර නිසි පුළුලුකුළ

සු ර ර ද තුනු කලිඳු ගඟ සුලකළ පුවළ

ම න න ඳ රුවන් වැලිතල විලස පළ කළ


198

ති න ය න දළනයන රිවි විලස යුග කෙළ

වැ ජ ඹෙ න තෙදැති මෙසුමන සුරිඳුගෙ පුවළ

උ සු ල න තුනු විමන ඉඳුනිල් ටෑම් ලකළ

සි රි ගෙ න දිළෙයි පැහැසර දෙ‍වටොර සඟළ


199

දි ලෙ න සොඳුරු පැහැසර මොනර කර රඟ

සු ම න සුර රදුගෙ පරසිදු වූ දස දිග

නො මි න රුවැති සුසිලිටි කොමළ යුග දඟ

ද කි න සුරඹ මනනෙත් කරවාය දඟ


200

ත ර ස ර සුනිල් මිණි අබරණ බිඟුන් රැදි

දි ගු ත ර සුරතැඟිලි දිලි දල පෙළින් සැඳී

සු ර න ර වර තිසර කැල සෙවුනා තිසැදි

සු ර ව ර සරණතල රතකමල සිරි ලදි


201

ස ම ත සුර නරන් නෙත රස අඳුන් යුත

දි මු ත සුමන සුරිඳුගෙ තුනු සිරි පවත

ස ත ත සවන සුරගුරු ගණි සුරු අනත

ස ම ත මෙ සුර මිසැ අන් කෙ වියත සමත


සබද ඒ සුරෙන්ද්රලයාට මේ බදුවු වාර්තා විශේෂයක් විඥාපනය කරව


202

නමකළ සුර අසුර - නර නා කිරුළු කෙමි දුළ

වෙසෙස් නිදොස් රතැඟිලි පෙත්තෙන් තෙවුන

අපි ස් ත වු ස් හස් කැන් තිත්තෙන් සෙවුන

මුනි සරණ සියපත - මුදුනත පැළැඳි හැම සඳ


ස ව න බ ර ණ කළ තෙවළා දහම කඳ

සු ම න සු ම න සුරරජු සිරිපද නැමැඳ


ප ව ර මෙ අප මුනිස්සනද සත්ලොව ද

ළ ත ර රාජ සිහ තිරිඳු ද මැති ගණ ද

ප ත ර ඇතස්රිය පාබල සෙන් පබද

නිතොර රකින ලෙස අයදින් මිතුරු සඳ


203

සි රි ස ර මෙ සුර නිඳු සුරතුර වැලැඳී සොඳ

ම න හ ර කප්ලියක මෙන් දිළෙන හැම සඳ

පු ව ත ර බිසෝ දෙවියන් පදකමල වැඳ

සැ ළ කර එක් පසෙකැ සිටැ මෙ පුවත සබඳ


204

සි සි ර කර කිරණ කිරණව තරඟ යුත

ප ත ර යස රැසින් හෙළිකළ මුළු දියත

කු ම ර දෙවිඳු යුගසිරි සරණ සියපත

ත සි ර පැළැඳැ සකි සැළ කරව මෙ පුවත


205

ති පු රදැවු හර දළනෙතගෙව් තෙදණ

ස පු රකළ යසස් රැස ලොව තුළ වරණ

ස පු සුරිඳුගෙ නමකර යුගසිරි සරණ

මෙ පු වත සැළකරව මමිතුරු සහ කලණ


206

නු බ මිණි තෙදැති එ සුමන සුරිඳුට සොබන

සු බ මෙහසුන් ‍දන්වා අප ඇයැදුමෙන

බ ඹ මුදුනත යස ගිරවරණ සදමින

ත ඹ සිළු මිතුර පවතිනි සහ නෑසියන


207

ගැ ඹු රු සකුමගද කවි නළු සිඳු කිමිදි

මි තු රු නොවන කිවි ගජ සිහ සිරින් බිඳි

‍ෙසාඳු රු අලගිවන් මුකවෙටි නැමැති යුදි

මි යු රු පද රසැති මෙ සැවුල් අස්න යෙදි

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැවුල්_සන්දේශය-ii&oldid=4106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි