සිංහල සැහැලි - x

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

ඔබේ ජීවිතේ ආලෝකය වන්නට ආවා මා පියඹලා පැමිණි විට මව යන්න ගිහින් මා දමා ඔබ නිසා දෙවසරක් ඉවසූ මම යන්න ගියා මවගෙන්

සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

ඒත් පුතේ නුඹව දමා නොගියෙමි මම දුර ඈත සිට බලා සිටිමි නුඹ එන මග හනිකට පැන එන්න පුතේ පියාගේ තුරුලට

සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිංහල_සැහැලි_-_x&oldid=11868" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි