සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ

Wikibooks වෙතින්

හෙරණ සිඛ.

නම වූ රුවන්තියා.

i හෙරණහට දසසිල් ii දසසිඛ iii දස පරිජි iv දසනාසනා vදස දඬුව්වත්-

i හෙරණහට දසසිල් නම් කවර? යත්;- 1 පණීවායෙන් දුරුවීමැ, 2 අයිනාදනින් දුරුවීමැ, 3 අබ්රාම්සරින් දුරුවීමැ, 4 මුසවායෙන් දුරුවීමැ, 5 රහමෙරින් දුරුවීමැ, 6 ‍විකල්බොජුනෙන් දුරුවීමැ, 6 නටනු ගනු වයනු විසුළු දස්නෙන් දුරුවීමැ, 8 මල්ගඳ විලවුන් ඇධැරීමෙන් දුරුවීමැ, 9 උසසුන් මහඅස්නෙනි දුරුවීම, 10 රන් රිදී මසු කහවණු පිළිගැන්මෙන් දුරුවීමැ, යන මේ හෙරණහට දසසිල් නම් වෙ-

ii හෙරණහට දසසිඛ නම්, කවර? යත්;- මෙ දස සිල්මැ හික්මිය යුතු බැවින් දසසිඛ නම් වෙ-

iii හෙරණහට දසපරිජි නම්, කවර? යත්;

1 දැනැ දැනැ සතක්හු දිවිගැළවුව පරිජි වෙ. 2 දැනැ දැනැ දනා අයත් දා හු වැලයකුඳු සොරසිතින් ගත පරිජි වෙ.


124


125 හෙරණසිඛ

3 දැනැ දැනැ තිරිසන් ගිය මාගමක හා ද මෙවුන්ධම් සෙවිය පරිජිවෙ.-

4 දැන දැනැ සිනාසු1 බසිනුදු මුසවා කිව පරිජි වෙ.

5 දැනැ දැනැ පිණිබිදක් සාදා රා ටිකක් පුව පරිජි වෙ.

6 බුදුරුවන්හි අයුණු කිව පරිජි වෙ.

7 ධමුරුවන්හි අයුණු කිව පරිජි වෙ.

8 සඟුරුවන්හි අයුණු කිව පරිජි වෙ.

9 පුවතත් මෙහෙණක හා ද මෙවුන්ධම් සෙවිය පරිජි වෙ-

10 අනියත මිසදිට්ගත පරිජි වෙ. යන මෙ හෙරණ අට දසපරිජි නම් වෙ-

iv හෙරණහට දසනාසනා නම්, කවර? යත්;-

	මෙ දසපරිජි මැ දසනාසනා නම් වෙ-

මෙහි A පසෙක් ලිඞඟ නාසාන යැ. B පසෙක් සබ්බ නාසනා යි.

පස්ලිඞග නාසනා නම් කවරය? යත්:- 1 දැනැ දැනැ සතක්හු දිවි ගැලවුව: 2 දැනැ දැනැ දනා අයත් දාහු වැලයකුදු සොර සිතින් ගත; 3 දැනැ දැනැ තිරිසන් ගිය මාගමක හා ද මෙවුන් ධම් සෙවිය; 4 දැනැ දැනැ සිනාසූ බසිනිදු මුසවා කිව; 5 දැනැ දැනැ පිණිබිඳක් සා ද රා ටිකක් පුව;


1 සිනාමුසු.

126 හෙරණසිඛ

A යන මෙ පස ලිඞගනාසනා නම් වෙ-

B පස් සබ්බනාසනා නම්, කවර? යත්;-

1 බුදුරුවන්හි අයුණු කිව, 2 ධමුරුවන්හි අයුණු කිව, 3 සඟුරුවන්හි අයුණු කිව, 4 පුවතත් මෙහෙණක හා ද මෙවුන්ධම් සෙවිය, 5 අනියත මිසදිට් ගත,

යන මෙ පස සබ්බනාසනා නම් වෙ-

v. හෙරණහට දස දඬුවම් වත් නම්, කවරය? යත්;-

1 විකල් බොජුන, 2 නටනු ගනු වයනු විසුළු දස්න, 3 මල්ගඳ විලවුන් ඇධැරිමැ, 4 උසසුන් මහ අස්නෙහි හිඳිමැ, 5 රන් රිදී මසු කහවණු පිළිගැන්මැ, 6 පැවිජ්ජන්1 ලබන ලාභයෙන් පිරිහෙළීමැ, 7 පැවිජ්ජන්ට උපද්ර ව සඳහා පියෝ කිරිමැ, 8 පැවිජ්ජන් ලග්නා අවසින් නෙරනට පියෝ කිරීමැ, 9 පැවිජන් ආකොස පරිකොසා බිණීමැ, 10 පැවිජ්ජන් පැවිජ්ජන් කෙරෙහි බිඳුවීමැ, යන මේ හෙරණහට දස දඬුවම්වත් නම්වෙ-

මෙහි පසෙක් වැලි දඬුවම්වති, පසෙක් සඟරමින් නෙරනා වති-1 පැවිද්දන් 127 හෙරණසිඛ

වැලි දඬුවම්වත් පසනම් කවර? යත්;-

1 විකල් බොජුන, 2 නටන ගනු වයනු විසුළු දස්න, 3 මල්ගඳ විලවුන් ඇධැරීමැ, 4 උසසුන් මහා අස්නෙහි හිඳීමැ, 5 රන් රිදී මුසු කහවනු පිළිගැන්මැ,

යන මේ පස වැලිදඬුවම් වත් නම් වෙ-

සඟරමින් නෙරනා වත්පස කවර? යත්;-

1 භික්ඛුනං අලාභය පරිසක්කති, 2 භික්ඛුනං අත්ත්ථාරය පරිසක්කති, 3 භික්ඛුනං අවාසාය පරිකස්සති, 4 භික්ඛු භික්ඛුහි හෙදෙති;

යන මේ පස සඟරමින් නෙරනා වත් නම් වෙ-

හෙරණසිඛ නිමි.