සිත්මත් නම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිත්මත් නම්[සංස්කරණය]

අගතිසි 12 දිත් 94

අඳුන්ගිරි 54,188,194 දිතුසෙන් 25

අනත (නා) 11, 31,201 දිවනළ 179

අනුතත්තේ 141 දිවසරන් 148

අම (අමා) 2, 36,125 දෙව්ලිය 28

අමර පුර (පුරේ) 30,7 නකුල 62,64

අමරපුර සර 144 නත 4,12,186, (-නා) 62,146, -

අමරසර 149 (නතිඳුන්) 167, (නනා) 151

අසුර (සෙන්, ලිය) 93, 186, 202. නඳුනුයනින් 2.

ඉඳු (ඉන්ද්රනයා) 55 නරණ (වී) 62

ඉසුරු 42 නා (ලිය) 186

උදාගිර 119 පන්සරා 105

උමයඟන 153 පන්සිළු 101

උමා 108 පරසතු 118

උරග 123 පියුම් යොන් 96

උවිඳු (න්) 96, 114, 186 පියුමම්බාහිම් 162

කණඩාපසගුරු 176 පුරඳර 63

කඳ කුමර 2, 94 බඹ 54, 123, 206

කිනුරු 43 බරම් 81

කප්ලිය 103 බුද 98

කම්ලම්බා 162 මද 181

කමලඟන 51 මදාරා 118

කිරණ 2,11,24,36,58,176 මනුරාජ 33

කිරණව. 204 මරු (මද) 172

කිරිසිඳු 52, 162 (මුහුදින්) 166 මහ බඹ 27, 36

කිවි 98 මෙර (ගිර) 60, 64, 103

කුසුම් කඩ 143 යුගකෙළ 103 (-‍රිවි) 46

කෙලෙස් ගිරි රජ 54 යුගත සැඬනල 41

කෙලෙස 12,64 රතිඳු 66

කොපුල් කර 51 රදසුර 40

ගණිසුරු 201 රන්ගබ 156

තිකුළත 40 රනගිර 176

තිදස හිමි 91 වළබ 46

තිනයන 198 (තිනෙත 45) විදුදර 43, 97

තිපුර 205 විනා (ගණිඳු) 151

දනාදිප 151 වෙන් 4, 38, 51

දළ නුවන (දළැස) 66, 12 වෙන් ලිය 107

දිගැතුන් 115 සක් 96 (සක) 4, 31

සකත 31, 35, 45 සුර 96, 123, 195, 202 (සුරන්) 96

සත්කුල පව් (ගිරි) 40, 41 ,, කුමරුවන් 76

සතත 35, 201 ,, ගඟ 41, 42, 49, 53

සමර 144 ,, ගුරු 201

සරසවි (ය) 35, 151, 154 ,, තුර 195

සවත 31, 45,201, 151 ,, නළඹ 182

සසදර බරණ 96 ,, පුරය 77

සිතුමිණ 36 ,, සිඳු 74

සිදු (සිද්ධ) 43, 97 සුරනිදු 56

සිරි 69, 70. 194, (කත). 35 (වමිය) සුරඹ (ඹා, ඹුන්) 126, 143, 158, 168

                      76	     177, 184, 196.

සිරිනඳනලිය 184 සුරිඳා (සුරිඳු) 122, 52, 78,

සිවුවත 151 සුවන් ගිරි 78

සුදම්සබා 77 හර 4, 96, 153, 165, 205

සුනෙර 40, 41, 43, (ගිරි, ගිර) 28,- හරඟන 95, 96

                      59	හරසෙල් 102

අලගිවන් 207 රවුළු 68, 94

කේරළ 80 රාජසිහ (- රජ සිහ) 34, 202

දහම්ලකරහිමි 174 ලැමැනි 68

දිත් යුද 94 විකුම්සිහ 102

දියරම් 94 සපු සුරිඳු 205

දෙළුවර 87 සමන් සුරිඳු 8, 150, 188

නානම්බි කුරුප්පු 176 සවුළු 68

පඬු 80 සිරි රම් (- දියරම්) 68

මලල 87 සිරි රජසිහ (- රාජසිහ) 176

මහබාරත යුද 94 සුමන (-සමන්) 126, 187. 191, 193

මිහිදු ලකර තෙරහිමි 125 198, 199, 201, 202,206

රජසිහ 58, 78, 119 සොළී 80

රම් රජු 68

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිත්මත්_නම්&oldid=4130" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි