සියබස් ලකර විවරුව-පලමු සග-ඇරැඹුම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සියබස්ලකර

පලමු සග

1. ඇරැඹුම

1. සදා වා සිව් මුව මුව මෙ තඹරවෙතෙන් අද සරසවිය හස සව්සුදු කිවි සිත් පුල් මදෙව් විල්!

2. මහ බඹු, සකා, සුර ඇජරා, ඒ කසුබු ඉසි පවර වාමන, දඬි ඈ නැමැදැ කව් ලකුණැජරන්,

3. දෙ රැස් වස් කියම් පෙරැ ගත් සැකෙවිනුදු හෝ නොදත, නොදත දෙව් බස්, සිය කව් ලකුණිතෙක් දෙස්.