සියබස් ලකර විවරුව-පලමු සග-මහ කව් වග

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

3. මහ කව් වග

21. සග සියෝ මහ කව් කීමෙහි ලකුණු වියත් වත්? වත් නිදෙස, ආසී, හෝ තමකර හෝ පෙරට වේ.

22. හේ මෙසේ වී යත පුවතෙයි’ තත් පුවත් හෝ සිව් වග පල සබඳ වැ උලාර නා සියෝ වේ. 23. නුවර සයුරු ගිරි යු සිසි හිරු උදා වැත්මෙන් උයන් දල කිඩුනි මහත් අවන් මන දොළ කෙළියෙන්,

24. පෙළැඹුම් විවා ගැනුම් කුමරුනුපත් වැඩමෙන් මතුරු දු දූ ගමන් යුද උලාර නා උදේත දු,

25. ලකුළු කව් රස බව් අතුරු නුම්ත් නොවිතර සගින් යුත් සමන් ගත් සුසඳ පිළි නො ද මඳ වූ;

26. ලෝ මත රඳන ඒ කිවිකරු දන පළඳතේ තහවුරු වැ සිටුතෙ දෙතේ විසිතුරු ලකර ලගතේ.

27. උනුදු හොත් අඟෙකිනි මෙහි කව සව් සිරි බෙජේ ‘කියු තන්හි රස වෙසෙස් සනහා නම් ඒ දත්නන්.

28. කිවි බැවිනන් කළ’ඟ නිදොස් පිනැතියාණට කැමැතිය අත් සිදුහි උව නම් නො මෙ වෙද කවර?


29. ගුණ හෙයිනි දක්වා පෙරැ නාවා ඹහු විසින් රුපු මඬුලු මැඩම කියත්; පියෙවී සොඳුරු මඟ මේ.

30. වස්, වැර, සුරු ගතෑ වනා සතුරු රජනුදු දිතමන් ඔවුන් ඉසුර ද කියත් නු මත ගනී තුමා?