සියබස් ලකර විවරුව-පැතුම

Wikibooks වෙතින්

පැතුම


සිත වැවුමෙනි නියම මිනිසකු බිහි වන්නේ;

ය- මුවා ඹද නිබඳ ඉන් සිතට මැ දෙන්නේ

බස පොහොසත් වත් මැ ඒ ඔද ලියලන්නේ;

සැබි කව් කෙත යැ එහි නිසි රජ කෙත වන්නේ.


ලස්සන මිහිරි සැබි අදහස් වැළෙන් හදේ

කහට ගතිය යන සෙදැ එහි වැවෙයි ඔදේ

රැස ඉන් හෙබෙයි, දෙසෑ ඉන් බැබැළීම සැදේ

මෙ හෙයින් ඔබ හැඟුම, මෙ මඟෙහි යෙමුම යෙදේ


සැසියෙනි, වීනයුවෙනී, හෙළ කව හොබවන්න

බිය දුරට මැ නෙරා සෙද පෙරමුණ ගන්න

හෙළයෙහි හැඟුම් වැළ නිසි මඟැ යොමවන්න

ළය නිබඳ වැ මැ හෙළයට කැප කැරැලන්න


“විරිතට නැඟි කියුම යැ කව” යන හැඟුම

වනසයි අපේ ලිවිසැරියේ පල දැරුම

රුවන් හැඟුම් පිබිදෙනුවට හෙළ දහම

වපුරමු; වවමු හෙළ රස; සරසමු ලොව ම