සියබස් ලකර විවරුව-පිදුම

Wikibooks වෙතින්

පිදුම


හැඟුම ලකරනයෙන්

සරසා සුසුදු සුබසින්

ලොව වවනුව එය යොමන

හෙළය හෙළියන කොවුලෙනි,


ඔබ බස ලකළ කළ

ලෙළ මිහිර මොළවනුවට;

වදනැ ඔද විදහනුවට;

වරද දුරැ නෙර පනුවට;


මේ ලකර පැහැයුම

මඳ ඇල් හුළං රැල්ලෙන්

සිලිසිලියේ ලෙළෙන දලු

සහයුරු තුරෙක් වේ වා!