Jump to content

සිය බස් මල් දම-කාව්‍ය i

Wikibooks වෙතින්

නමව් මුනි සරණ

1 සු බ අග අප වග දුන් සත්නට සො ඳ බ ඹ සුර’සුර නර මතැ සැදු සිරි ප ද පොබ යන විනෙ දනගණ සර දින ර ද ලොබ බැඳැ නමදිමි එ සුගත් දම් ර ද

2 සු ර දෙට අයදුම පිළිගෙණ මොනව ට ව ර දෙ සතර මග පල මොක් පළ කො ට සු ර නට සුර සුගතිඳු දෙසු දහම ට තොර නො ව නමදිමි අදරින් තුති කො ට

3 සි රි ගණ වදළහ සදහම් සිතෙල ට පි රි සිදු රන් පා වන් සුත දිනුඳු ට සැ රි යුත් මුගලන් ඈ මහ සඟන ට පි රි සතුටින් මම නමදිමි හැම වි ට

4	බ ඹ 	  සුර පති සුර ගුරු සුර ගුරු න					ත

නැ බ සර සිරි සර සරකර බරනෙ ත බ ඹ කත ඈ හැම සුර ගණ කර මෙ ත සු බ සෙත දී රකු මේ හැම ලෙව් ස ත

 5	තු න් 	  ලොව ඇති හැම ර-වනට තුම් ව				  න

තු න් සිත සතුටු ව වැදැ පිදු හැම දෙ න තු න් සැප දීමෙන් සුවපත් කර ව න තු න් රුවනට වැඳ පුදමින් මෙ ලෙසි න

6 හැ ම ස ඳ ලෙව් සත සුව පත් කරමි න සි ත ලෙ ද ආසිරි දී රක්නා මෙ න එ ක ලෙ ද ලො සසුන රැක නිති බබල න ත ද තෙ ද දෙවියන් යදැ මෙත් කරමි න
2 සිය බස් මල් දම

7 පෙ ර මෙ ම සිරි ලක පලමු ව රජ ක ළ ව ර තර එ විජයබා රජුහුගෙ දු ල ප ර පුර ගෙණ හැර දක්වමි මනක ල ක ර ‘දර සුදනෙනි’සව එහි පිළිවෙ ළ

දඹදිව 8 සිසිර කර හර සිසිර හර ගිරි ප‍ෙඬර සුර ගජ කිරණ කොඳ රස අ මර ගග තුඟු තරඟ රඟ හෙළ විපුල යස රැස පතළ දස දෙස තඹර කර’යුරු යුගත දිලියෙන අනත තද තෙද ගහණ දිය කුස සතර මරමරමත මතඟ මත බිඳි අනගි විකුමෙන් සදිසි නනප ස

9 දිරි බෙලෙන් දිනු මදුර- ගිරි රද සොමි ගුණෙන් පිරි සරද සස රද නත ගුණෙන් මහ වියත් ජයගත් ගැඹුර- ගුණයෙන් පැරයු ගිරි රද ලොව සතුන් හට උතුම් දෙ ගුරුන් ගුරුන් මිතුරන් හරණ නිව රද සුර නරන් මිණි කිර-ළු මුදුනත සැදු සිරි පද කමල් ඇති ‍ෙසාද

10 ස ත ර දස බුදු නැණ ද සබි නැණ කබල නැණ බල ‍ දසය දසය ද ස ත ‍ර දෙක විදු‍ දසට අ‍ෙව්ණික දහ‍ම් තෙපසක් සරණ දහම ද ස‍ ත ර වෙස‍රද සත‍ර ඉදිපා සතර සි‍ව‍ටන් බෙ‍ාදග‍‍‍‍‍‍ සත්වි ද ස ත ර පිළිසිඹි පත ද යන ඈ අණත ‍ගුණ ‍මිණි ‍පිරුණ‍ු සිදුර ද

11 ස ත ර අව මග අවරණය කර සුර පුර‍ට මග සැරසු මනහර ස ‍ම ර සුර දෙට පැරයු තුන් සිය විසි අටක් වර ‍‍

                                  ලකුණු සිරිද ර 

ත ඹ ර කර කුල කමලකර ‍ ‍ෙපාබයන‍ට ස‍හ

                              ‍ෙමාහදුර‍ට සැඩකර

ස ම ර කළ සත් ස‍මර සමරෙන් මිදෙන සදහම්

                                 දෙසු ගරුත   ර
              ‍‍                              

12 බුදු පසේ බුදු මහ රහත් ගණ සමග සක්විති රදහු දියන ද සුදු කිරණ බදු නිමල ගුණවල අනෙක තවසුන් ‍උතුම් පඩිහු ද රුදු බලැති යෝ බලන් ඈ හැම පින්වතුන් ඉපදුනු ඉතා හො ද ඉ දු රු පුර දිනු මහත් සැපතැති පවර දඹදිව තෙලෙහි මනන

සිය බස් මල් දම 3 වගු පුර

13 ස ව න සුරපුරෙනඩක් මිහි බට විලස හැම පිරිසුරෙන් බබල න ස ව න දම් සග දෙ ලොව පිහිටය සිතා තිසරණ දිවි සේ සුරකි න ස ව ණ කර දම් පෙවෙන් වැළකී පුරණ දස විද කුසල අපම ණ ස ව න ගුණ නැණ’බරණ සිය ගත පැලදි දනගණගහන හැම දි න

14 වි පු ල සැප දල සපිරි මන කල දවන හය රල රලැති හැමස ද නි ස ල නිලපෙළ රසල කැල දුල නනවිදලසර සරණ මනන ද තු මු ල පල හෙළ මතහ පෙළ නැව් මහගු වර රද බවන ගිරි ර ද ලකළ වු නම් පුරවරෙක් විය සිදු රදුගෙ සිරි ඉසිලුඑක ලෙ ද

15 එ පු ර සුපිරි ඉසුරැ වතුර එයින් පිටත නොයන විල ස ස තර වතහු මවා ලුවයි දුටුවන් හට සිතෙනා ලෙ ස වි ත ර නොවන බලැති දස’ට රියන් උසැති පවුර නිදො ස එ පු ර අවට බැබලු නිති දවල රසින් විලස කෙලෙ ස

16 ඉ දු ව ර රතු පුල් හෙල්මැලි ඈ පස් පියුමෙන් සුසැදු න සැ ම ව ර නද දෙන බිගු කැන් දියරට හස රදුන් කෙලි න බ ල ත ර කිඹුලන් දැති මුවරුන් සහ රුදු මසුන් ගහ න ප ර ර ද පොකුණට සම විය දියගල එ පුරෙහි බබල න

17 ද ස වි ද රුවණින් නිමි බිතු ටැඹ පේකඩ දැව ගෝනැ ස ද ඹ න ද රන් උළු සෙවනැති මිණිකොත් ඇති නේ සුවහ ස සු ර ර ද විමනෙව් දිලියෙන නරරද බවනට සිව්දෙ ස හි ර ස ද බදු රැස් විහිදෙන අපමණ නිල පෙල විය ය ස

18 ම න හ ර සත් රුවනින් කළ දොරටු අටලු සහ බිහි දො ර පු ර ව ර තුර අතරු නොවන අනත විහිදි සැදි එක යු ර පු ව ත ර මිණි නිකර සපිරි නන් වග සුදු රතු නිලඹ ර දො ර දො ර වල සදා තිබෙන අවන් හලින් නො විය අතු ර

19 සු සැ ට කලා සිප් පර තෙර පැමිණි අනෙක විදු දන හු ද යු ද ට ඉතා නිපුණ සියලු සරම සතර වෙරැති අය ද ලො ව ට පිහිට රජු මැති සිටු ඈ තනතුරු ලත් සෙට හු ද රු ව ට එ පුර දෙවියන් මෙන් සැරූ පමණ නැතිව නිබ ද

20 ල ක ළ කමල හරණ සරණ දිව් සිළු එව් යුග දග දු ල නි ම ල කනක රඹ කද’යුරු වටොර මදෙන රියෙ’ව් උකු ල ද ව ල කිරණ සදිසි වතැති දෙනුවන් සිරිවන නිලුපු ල ස ක ල රුවින් සුර’ගන දිනූ පුර’ගන විසුහු ය පුර තු ල 4 සිය බස් මල් දම

21 අ ග රු සදුන් දෙව්වරු කළුවැල් සිරි පල දැරූ පොසො න ම හ රු නෙරළු පණස කුමුකු ඈ මල් පල තුරැති නොමි න ඉ දු රු නදුන් උයන විලස සව් ඉස‍ුරෙන් පිරි අපම ණ සො දු රු උයන් පොකුණු දහස් සුවහස් විය එහි තැන තැ න

22 උ ර ණ ත රුණ රඹ රණ බිද හරණ දෙරණ සතග පිහි ටි ත රු ණ කි ර ණ හරණ දවල දළ දැරූ තද යුදෙහි බුහු ටි සු ර ණ ව රණ සදිසි සියලු සුබ ලකුණෙන් පිරෙමින් සි ටි ව ර ණ ව ර ණ සෙන් එ පුරෙහි කෙළ සුවහස් විසූ ගැහැටි

23 පොරණ න ර ණ මදර ගිරෙන් කිරණ මතන කරණ කල ට ව ර ණ නෙවණ දෙසෙහි උලැගි නිමල දවල තරඟ රඟ ට අ ර ණ හ රණ උරණ රජුන් තද සටනට සපැමිණි වි ට දෙ ර ණ ස ර ණ භය පෙළ එහි බැබළූ දිව හසුන් ලෙස ට

24 සු දු සිදු යොදමින් මනරම් රන් දද බැදැ තිබෙන අව ට මු දු විසිතුරු වතුරු අතුරමින් සැරසිලි කළ මෙ‍ාන ව ට රු දු සෙබළන් අවි දරමින් උර සදලා සිටි හැම වි ට ස දු රිවි මඩලෙව් දිලියෙන රිය පෙළ වැඩිවිය කෙළක ට

25 ස ර සන සර සිරි මඩළග සද සක් ඈ නනවි රැගෙ න උ ර සදලා සුර බටයෙන් යුරු උරෙනුර ගැටී සිටි න ගොර යුදයට වැදැ එඩියෙන් අඩියක් වත් පසු නො තබ න ම ර සෙනගට වැඩි පා බළ සෙන් එ පුරෙහි විසු වටි න


26 ස ත ත සකත තලත තිනෙත බඹ කත සිරි කත කිවි ගු රු ස ව ත වතත අනත තරිදු දිය නෙත් බුද රුදුරු මිතු රු දි ය ත පසිදු අනත නැණැති තෙද බල දැරූ සමත මෙමු රු වි ත ත යසැති එ පුර ඉසුරු වණත සමති වෙන කොද සු රු

සිය බස් මල් දම 5 වගු රද

27 මෙලෙස පිරි හැම පුරග සිරි නොමිනා, ගරුතර, එ වගු නම් පුරවරෙහි මන නද නා දි යැ ස කුලවර තිලක වන සොබනා, රුපු ගජ, වන සකල සරි විකුම් සිරි රද නා තු නැ ස රුපු දිනු අනගි තුනු රුවිනා, සුර පති, සදිසි සව් සිරි බරින් නිති දිලෙ නා ස තො ස කරමින් පමණ නැති නෙදනා, වගු නම්, රජ තුමෙක් විය ගුණ දහම් රකි නා

28 ප ව ර දස විද ලකුණු දැරු සකසා, මෙම රජ, මෙතින් ජය ගෙණ හළේ රුපු නොන සා

  වි ත ර නැති තද තෙදින් සරි දියැසා, කුළුණෙන්,

අමාකිරණෙව් බැබලි හැම දව සා

  අ ම ර ගුරුනත සවත කිවි අටැසා, විදුරත, පැන

මිණි රුවන කර සදි සා

  නි ත ර දෙන යදි ගණට එක විලසා, තිලිනෙන්,

සුරබි සුර තුරු ගණට කළෙ අය සා

29.නි ස ල වන දිරි බෙලෙන් මෙර අයුරා, හරිසද, නිරිදු වැනි සබවසට අතිමිහි රා

  න කු ල රජ දිනු හය සරම සතරා, සිව් සැට, කලා

සිප් සමුදුරෙහි පත් එත රා

  වි පු ල දසවිද දන් වතුන් නිතරා, වෙසතුරු,

නිරදුමෙන් දුනි සතන් සිත් සපු රා

  ස ක ල රජදම් නොහැර එක අයුරා, රකිමින්,

මෙ රජ සත තුටු කළේ නො ම විත රා

30 පු ර ඹර මැති බදුරු තුරු පබදා, මැද නිති, දිලෙන ලෝ වැඩ පිණිස රජ තරි දා

  ප ත ර අමිතුරු සතුරු රජ සමුදා, සියපත්, මුකුළු විය

එක ලෙසට ලෙව් සැම දා ප ව ර නෑසිය මිතුරු කොද නොමදා, පොබ විය, ගුණ සුවද රැස් දෙසනුදෙස විහි දා ල ත ර තුබු දුක් අදුරු හැම නෙරදා, දුරු විය, මෙත් කිරණ සත් ලොවට වැද නිබ දා


6 සිය බස් මල් දම

31. එ ර ද දිනිසුරු තද තෙදින් දිලෙනා, රද නිය, සොදුරු යුගදුරු මුදුන්පත් කෙණෙ නා නොමද රෝ දුක් දුඛික් බිය නොමිනා ගනදුරු, අතුරුදන් විය මිහි තෙලෙහි තිබෙ නා සු හ ද නෑසිය වර තඹර අරණා, නද විය, ඔවුන් සහ සපදනට මදු දෙමි නා දු හ ද රුපු මහවත්හු ලෙව් වසනා තැන තැන, ගියෝ මහ වනලැහැප් වැද සෙදි නා

32.පෙ ර සුසිරි නෙලු’ඹ’ලින් දිනු ලකලා, වගුපුර තඹර කර මැද දිලෙන නිති විපු ලා තොර නො ව ම ගුණ සුවද පිරි නිමලා, දස රද, දහම් පිවිතුරු මුව රදිනි අව ලා ස ර අටට සිප් කොමල දලිනුදුලා, සත වෙත, පතළ මහ මෙත් කෙමි සිරිනි බබ ලා ව ර මිතුරු නෑ සපද නද කරලා, දිලුමෙන්, කමල සිරි ලදි එ රජ කල් සිය ලා

33 ස ත ර වත සර රැදු මුව තඹරා, සිරිසද, නිතර විසු වර රුසිරු උර මැදු රා ස ත ර සදහම් තබා සිත අතරා, දුසිරිත, දුරින් දුරු කර ලමින් එක පැහැ රා ස ත ර අව දුක් මුලින් සිද උදුරා, මොක් සිරි, ලබනු වස් පින් කර වැජඹි නිත රා ස ත ර සගරාවතින් දන නිතරා, තුටු කර, රජ කරණ සද එ රජ නර වප රා

රද බිසව

34 මෙලෙස කළ දිය න ද 35 සුරගණ පරදව න එ රදු ට උතුම් ගුණ බ ද එ බිසව රුවැති අපම ණ දු වන කලිගු ර ද නලලතෙහි වරග න බිසෝ රුවනක් විය මනනද සැදු ති‍ලකෙව් බැබලි හැම දින

සිය බස් මල් දම 7

36 සැමතිර ලකුණු දැ රු ගුණයෙන් සපිරි සිසියු රු එබිසවගෙ පියක රු රුසිරු ‍සැකෙවින් කියමි විසිතු රු

37 ව ර ල මියුරු පිල් අයු රා-පටු න ල ල ඩ දද රද මෙන් දිලි පව රා උ දු ල දෙබැම නිඹ පත රා- දිසි ල ක ල ගහණ රණ’කුස ලෙස නිත රා

38 සු නි ල නෙතිදු වර හර නා-නව ප බ ල දලසෙ දෙ’යදර දිලි නොම නා නි ම ල දසන් කොද පෙලි නා-යුතු ක ම ල සදිසි විය එ බිසව මුහු නා

39 ගෙල කුමුකු වට සෙ බබ ලා-පිරි දු ල පියයුරු රන්හස පැටි යුව ලා අ ල ගද රද කර සග ලා-වර ම ල විය රිය සක සිරි ගත් උකු ලා

40 ව ර ණ කරෙව් මුදු වටො රා-දන දි ලෙ න උතුරු සිදු බුබුලු සෙ නිත රා ත රු ණ තැඹිලි මල් අයු රා-දග ම ද න සතුටු කර බැබලි නොව රා

41 කො ම ල සුපිපි සර සදි සා-පද යු ව ල මලවි රද තුටුකළ නෙලෙ සා නි ම ල කනක පලු විල සා-දිගු ල ක ළ ඇගිලි පෙළ දිලි පද සර සා

42 ව ර වදන සු පිරි සදිනා-පද ස රැ’ ගිලි දල රැදි අම බිදු ලෙසිනා තොර නොව දිලි නිය පෙලි නා-යස ස ර එබිසව රුසිරි කෙ වණා

43 හෙල් මැලි සිවුමැලි කොම ලී-මිහි ප ල් ‍මිහිලොල් ලොබ කළ පුල්කම ලී දු ල් සිරිකල් දිනු ලක ලී-හැම ක ල් මුදුනත මල් කඩමෙන් බැබ ලී


8 සිය බස් මල් දම

44 සු ර තු ර මනහර හරණා-යදි න ද ක ර නිරතුර දෙන සර තිලිනා ග රු ත ර පුරදර අඟණා-යුරු හැ ම ව ර එබිසව ඉසුරෙන් දිලුණා

45 ස ත ත පමද සිරි ගිරිදු-සරි අ න ත ගැඹුරු පැනයෙන්‍ ලොවැ පසිදු- ස ම ත කතුන් මත සුසැදු-මිණි ස හි ත කිරුළු මෙන් දිලි එම රජදු

46 සි රි ප ති පුරපති නතනා-ගුරු තු රු ප ති පසුපති රතිපති සුමනා ග ණ ප ති සහ මෙමුරු ගනා-හැර නො සමති කීමට වෙන අය ඇගුනා

47 මෙ ලෙ ස රුසිරු ගුණ ගහණා-සොද එ බි ස ව ව අග මෙහෙසුන් කර පෙමිණා ස තො ස ව සුරපති සිරිනා-නොව වෙ න ස සදේ ලප ලෙස විසු දෙ දෙණා

48 පු ව ත ර එවගු නම් නරවර ණා ම න හ ර බිසව, සමගින් යෙහෙ නා පි ය ත ර එපස්, කම් සැප නොමි ණා සි ත යු ර විඳින, කල සහතොසි ණා

දරු උපත

49 ය ස පිරි එ රජු, වෙනුවට සතු ටා කු ස දරු ගැබෙක්, විය එ බිසව ටා බි ස වුන් එ බව, කී කල රජු ටා අ ස මින් සතුටු, නරනිඳු එවි ටා

50 රැ ස් කරවමින්, නුවරුන් සිය ලූ දො ස් නොව එ පුර, සරසා ලක ලූ තොස් වඩවමින්, සතියක්ම මු ලූ වි ස් තරව ගැබ, පෙලහර කර ලූ

51 පි ළි මිණි ම‍ෙඳාස, තුල දිලි නොමි නා පි ළි බිඹු රුවක්, ලෙස බබල මි නා පි ළි සිඳ පටන්, දසෙකඩ මසි නා වි ළි රද පැහැර, එ බිසව කුසි නා

සිය බස් මල් දම 9

52 නි ක් මුනු සඳක් සේ මේ ගැබෙ කින් දු ක් නො ව කිසිත් සුබ යෝගය කින් එ ක් කුමරියක් පසුත ව සැණෙ කින් දු ක් සිත මිදිය දෙගුරුන් නිසැ කින්

53 තු ට වන කුමරි වැදු එ බිසව ටා ක ට යුතු නිමවමින් පෙර ලෙස ටා ඉ ට කිරි මවුන් තෝරා සොඳ ටා සැ ට දහසක් ම සලසා එ වි ටා

54 පි න් සර කුමරි, යට එ උපන් දා ර න් කිරි දෙමින්, සුබ මොහොත යො දා න න් රැකවලුන්, තබමින් නො ම දා අ න් සියලු දෙය, සිදුකර එම දා

55 වි සි තු රු දවල, සතයට සුස දා තු බු තු රු අනගි සිහසුනෙහි මැ දා යු ග දු රු මුදුන, බබලන දිනි දා ලෙස ග රු එ රද, වැඩ හිඳ එ ස ඳා

56 වෙ ද ස ත නිපුණ, බමුණන් මහ රූ ත ම වෙ ත ගෙන්ව, මින් සිත අයු රූ සෙ ද බ ත බුලත, දීලා’නතු රූ ඇ ති සි ත මෙ ලෙස, කී එ නරවි රූ

57 ස ත ර වෙද කෙළ පැමිණි බමු‍ණනි ම දුව ඇඟ-ඇති ලකුණු බලමි න වි ත ර කර සුබ අසුබ වෙන වෙන සොයා-තෝරා සතර නැණැසි න ල ත ර සැක හැර මෙ මට කී සඳ තොපට-තිබෙනා කුසල් කරමි න නි ත ර රැක්මට මහත් දන දෙමි තිලිණකොට-එ ම ගණිව විගසි න

බමුණන්ගේ අනාවැකි

58 මෙ ලෙසට එ වගු ර ද පැවසූ ස‍ෙඳහි මන න ඳ දදවංහු නිවර ද සතර නැණැසින් බැලූ මෙම ලෙ ද

59 එ කුමරියගෙ සොබ න නිසැකින් ඇඟ ලකුණු දැ න නැවත ද පසුත වු න නැකත හෝරා රැස ද සොයමි න

10 සිය බස් මල් දම

60 බොලු පඬිල‍ා එ තැ න ගැණගෙණ සුබා’සුබ දැ න එ රදහට පිය ව න මෙසේ පැවසූ අගුණ මතු ව න

61 හිමි සඳ එ කුමරි තොමෝ මනක ලා පිරි, සඳ මෙන් යොදුනග පත් ක ලා නො ම හිඳ මෙ පුරෙන් ගොස් සැඟවි ලා රුදු, මි‍ගි‍ොෙඳක් හට අසුවෙ ලා

62 එම, සි රද සරණ ව තො සා සැම සැප හැර මහ වන මැද වැ සා කම, නැති දුක් විඳිනෙය පව නි සා මෙ ම, අගුණය පැමිණෙයි නො ව ල සා

63 දද වරහු මෙ ලෙස ට අසා කී බස් එ රදු ට තද දුක් වැද සිත ට මෙ ලෙස සලකා නැණින් එම වි ට

රැකවරණ

64 සැඟවි නොයන ලෙස ස එක් ටැඹ ගෙයක් නො ව ල ස සදවමින් කර උ ස ලමින්රැකවල් අවට දස දෙ ස

65 එ විමන තුළැ ලමි න් නො දක්වා හැම පිරිමි න් එ කුමරිය වඩමි න් සුරැක ගන්නෙමි සිතා ල පෙමි න්

66 වඩු සත කෙළ පැමි ණි වඩුවන් රැස් කරවමි ණි එ රද තුම ගුණ මි ණි ඇරඹි විමනක් කරන විලසි නි

67 නො ම දු රු රජ විමනට එක් පෙදෙස ක පි වි තු රු කර බිම සදමින් විගස ක වැ ඩ ක රු මෙහොතක සිටවු ටැඹය ක පු ර ඳු රු පහයෙව් සැදවු විමන ක

සිය බස් මල් දම 11

68 සො ඳු රු විලස හැම කටයුතු නිමමි න වි දු රු ගිර සෙ එහි අවටින් බබල න ප වු රු පදනමුත් බඳවා තරයෙ න අ තු රු නැති ව මුර සිටුවා තැන තැ න

69 අ ප ම ණ කිරි මව’ගණ සහ කුමරි ද එ වි ම ණ තුළ ලා වැඩුමට යුතු ලෙ ද නොපමණ මහ සැප දී පිරිවරට ද සු ර කි න ලෙස සැලසී නරනිඳු ස ඳ

කුමරියගෙ රුසිරි

70 මෙ ලෙ ස වලා තුළ වැඩෙනා පුර ස ඳ වි ල ස කෙමෙන් වැඩෙමින් එ කුමරි ස ඳ ස තො ස වඩන දුටුවන් සිරි කත ලෙ ද සො ළ සැ විරිදි වී යොවුනෙන් පිරිස ඳ

71 සො බ න කනක ගිරි මුදුනත රඟ දෙන රන් මයු රා හ ර ණ සුමුදු දිගුවරලස නිල් ව බැබලි නොව රා වැ සු න අඩක් මේ ගැබකින් සඳුගෙ සිරි අයු රා න ද න වේය දුටු දන මන ඇගෙ නළලත පව රා

72 බ ඹ කත දිනු එ කතගෙ දෙව් දුනු සරි බැම සඟ ලා නි ඹ පත මෙන් බබලයි දුටු ලෙව් සත සිත ලොබ ලා ර ඹ පැලවන් යුග පත් නැහැ රණකුස සිරි උසු ලා බි ඹ පල වැනි රතු දෙයදර සම විය දල පබ ලා

73 ඉ ඳු ව ර ඉඳු නිල් මිණි සරි එ කුමරි දිගු නුව නා සි රි ස ර දෙ අදර දළ දිව් කෙමි මුව සර රඳ නා සු දු ත ර දත් මුවරද පෙළ සම විය නිති දිලෙ නා පි ය ක ර තුන් හිර රැදි ගෙළ සක ජය ගෙන සොබ නා

74 එ ර ව ණ කර කත මල් දම් වැනි විය ඇගෙ දෙක රා ස පි රු ණ පියයුරු යුග රන්තිසර රදහු අයු රා පි ය ව න නැබ රන් පියුමෙකි වසා රොදලි නිත රා ස සො බ න සිහිනිඟ මද රද දුනු මට වැනි පව රා

75 උ තු රු එ‍ කත යොවුන් ග‍ටෙඟහි පුලින තලෙව් උකු ලා සො ඳු රු වටොර මනරම් රඹ කඳ සිරි ගෙන බබ ලා උ තු රු සයුර නැගි බුබුලෙව් සපිරුණු දණ සඟ ලා මි යු රු ගෙලෙ’ව් දුටු දන මන පිණවල දඟ යුග ලා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිය_බස්_මල්_දම-කාව්‍ය_i&oldid=5400" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි