Jump to content

සිය බස් මල් දම-සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගැට පදය

Wikibooks වෙතින්

SINHALESE – ENGLISH GLOSSARY _____________ 1 විනෙදන - Amenable Flok ගණසර - Collections of Lotuses 2 අයදුම - Invitation වර - Noble මොක් - Delverance 3 රන්පා - Golden Bowel 4 නැබ - Navel සුරගණ - Hosts of Gods 5 තුන්රුවන - The Triple Gam 6 ආසිරි - Blessings 8 ප‍ඬෙර - White Lotus කිරණ - Milky Ocean නනපස - Lion 9 දිරී බෙලෙන් - By Steadfastness සරද - Autumnal හරණ - Surpassing Rivalling 10 ඉදිපා - Paychic Power 11 අවමඟ - Paths to Purgatories කමලකර - Lotus Poud 12 දියනද - Joy of the World 14 හයරල - Studs fo Horses නිසල - Firm රසල - Abodes 15 දවලරසින් - In White Rays 16 ඉඳුවර - Bule Lilies 17 ටැඹ පේකඩ - Pillar Heads දැව ගෝනැස - Wooden Rafters නිලපෙළ - Row of Houses 18 අටලු - Towers 19 සරම සතර - Military Training 20 සරණ - Moving දිව්සිළු -Flames දවල කිරණ - Moon 21 නෙරලු - coconut Trees පොසො න - Flowera

142 සිය බස් මල් දම

22 ගැහැටි - Very Closely වරණ වරණ - Noble Elephants 23 දිවහසුන් - Divine Horses 24 උරසදලා - Armours 25 සරසන - Bow 27 දියැලකුල - Solar Dynasty 28 සකසා - Well රුවනකර - The Sea 29 නොමවිතරා - Completely 30 බදුරු - Good Holy 31 රදනිය - Royal Polioy තඹර අරණ - Louts Grove මහවත්හු - Owls 32 නෙලුඹලින් - With Lotus Roots කෙමි - Perioarp 35 වරඟන - Noble Women 36 සැකෙවින් - In Brief 37 අඩදද රද - Cresoent Moon 38 පබල - Coral 39 අලගද - Serpent 40 බුබුලු - Bubles 43 හෙල් මැලි - White Lotus කල් - Women 45 පැනයෙන් - In Wisdom 48 පුවතර - I llustrious 51 පිළිමිණි ම‍ඳොස - Crystal Casket 53 ඉට - Lucky කිරිමවුන් - Wet nurses 55 උතුරු - Worthy 57 ළතර - In the Heart කුසල් - Skill, Ability 68 යොවුනග - Prime of Youth 66 වඩුසත - Carpentry 67 වැඩකරු - Auspicious මොහොතක - Moment රජබවන - Royal Palace 68 පදනම් - Fortifications සිරිකත - Goddess of Wealth 71 කනක - Goldenසිය බස් මල් දම 144

74 කර - Trunk කත - Attractive අලි නිකරා - Swarm of Bees වසාරොද - Down of Hair 76 සුරසර - Celestial Nymphs 78 දිවමතුරෙන් - With Divine Spell දිමුත - Cloud 80 අදගර - Phthon අවසා - Necessarily 82 පබා - Rays නිලඹර - Blue Sky උල්කාපාත - Comets 84 වෙළඳ දෙටු - The Chief Merchant 87 සපදා - Bees 88 මුහුකරලා - Matured 89 පියරා - Sweet Melody 90 සරඟ - Deer සබර ගණ - Hunters 91 සදුලා - Tigers 92 සරසා - Decked With 95 පරළු - Rough 96 ගිරිලෙන - Rock Cave 98 එ අස - Close by 100 දළ - Rough බදුරු - Delightful 101 විලිරද - Pangs of Childbirth 108 අන්තිම කර - Fully 110 මිගෙක් - A Beast 111 උවමක් - Plan. Contirvance 113 පෙරවරු - Fore Noon 115 වනපෙත - Forest Glade 116 සෙවනෙහි - In the Shade 117 සෙනෙවීරද් - As the General 117 සෙබළ කෙනෙක් - A Soldier 118 මඟුලෙන් - In Pomp Nd Honour 119 පිරියතකර - Ending 120 සිරස - Froutals 123 ළය - Hear 125 කම් සැපත - Sexul pleasure144 සිය බස මල් දම

127 නොදැනුම් කම - Fault 128 තිර - Firm 130 තුරුපති - Moon 131 හොර හිමියෙක් - paramour 133 වියොදුක් - Sorrow of Separation 134 ලියලැහැප් - Creepers and Bowers 135 ලෙළදෙන - Waving සුරතල් - Lovable මුවරඳ - Pollen දල - Leaves 136 නෙත් දිලිනා - With Tears සිත්පිත් නැති - Inanimate 137 සුදු වෙල - White Clouds සිකිපිල් - Plumages of Peacooks ගඟුලැලි - Rook Streams 138 සතකින් - Always එකතින් - Certainly පණනලා - Lifebreadth සුනිල - Dark Blue 139 රළ - Ripples 141 උරපියපලු - Sandal Wood මඳ සුළඟා - Breezes 142 හිමය - Forest 143 කම් වැසියෙක් - A Villager 144 සෙනහඬ - Thunder ලෙහෙනුතුරා - Shedding Blood 145 පටුනු ගම් - Ports නියම් ගම් - Suburbs දනව් - provinces 145 ගැටණු - Agitated 146 සරකර - Sun පිවිතුරු - Unsullied විසිතුරු - Varicgated බුවිසුරු - King 147 වැලිපීමෙන් - By Lamenting 148 දොසක් - Fault මිගරද - Lion එකලෙද - Completely 149 දෙ ගුරුන් - Parents


සිය බස් මල් දම 145

මයිලන් - Unoles මුතුන - Grand Parents දද - Brahmins 150 විදාසනකර - Annihilated 151 පිරිසඳ - Full Moon සොමි - Gentle වුවන - Face පියයුරු - Breasts 152 ළදරු - Infant 153 පින්වත් - Exalted නොවලසිනා - Without Delay 154 ලෙවනට - To the World ළසොවීන - With grief in Heart මොනවාට - Well අණ - Order 155 දිනුමට සෙනෙහෙඇති - Eager for Victory පුවතර - Famous සිව්රඟ සෙන් - Four Fold Army විපත් - Calamity 156 සැර - Javeline සඳසක් - Discuss නනවි - Various Weapons අවසර - Leave 157 පසතුරු - Fivo Fold Music සිඳුදර - Lordly Ocean 157 පියස - Looality විදුලි - Lightning 158 රණබෙර - War Drums ඔල්වරසන් - Applauses කරබුරවා - Raising the neck 159 විකුම් - Valour එලවාගෙන - Chasing 160 වෙර - Body වත් - Garments 161 ලේ ගාගන - Smeared with Blood අපගත - Torn off 162 බරණ - Ornaments ලජ්ජායෙන - In Shame 163 රුදුරු ලෙසට - Fearfually ඉලව් වලම් - Funeral Rites145 සිය බස් මල් දම

සිරිපද - Exalted Feet 164 මිගකියා - Bragging අඩියකුත් - A Step 165 කටු ලැහැප් - Thickets සිවුරු - Robes 166 පඬි - Wages සටන - Battle 169 පයල්ලක් - Bundle වතිසුරු - Riches and Glory ඉති - Thus 170 විගසින - Soon 171 නොමරුත - Disagreeable 172 නිම්ම නැති - Limitless රම්ම - Pleasant 173 පෙමයුත් - Beloved 174 නත - Muoh 174 මෙ වග - This Fact 175 දෙ වරක් - Twice 175 සතොස වී - Pleased 176 විකුම්සරු - Valorous සවු ඉසුරු - All Prosperity නරණ - King පදසර - Lotus like Feet 177 විෂපෙව් - poisoned කරල් - Sharp හීයක් - arrow සරොසින - In Anger 178 මෙත් - compassion සිදුරු කර - Piercing කයබල - Bodily Strenght 179 වෙහසට පත් - Fatigued බැතියෙන් - In Faith දුක්මුසු - Sorrowful 180 පෙමවන - Lovable 181 සුතතඹුවන් - Wife and Children ලැදි නො ව - Without Affection මියුලැසා - Fawn Eyed one 182 ගුණලවයක් - A fragemt of Virtue ගොරතර - Fearful
සිය බස් මල් දම 147

පුතසඳා - Dear. son 183 බැහැර - Away ළමදිය - Chest අසුහෙලා - Shedding tears 184 සිරදු - Lordly Lion තරළසොවින් - In Deep Sorrow 185 ගජකුඹු - Frontals of Elephants බුදිමින් - Enjoying වලතුලා - In the Forest උදකලා - Alone 186 පල රසේ - Juice of Fruits ඇති කළෙ - Brought up 187 වාවීති - Bear up ලසේ - Gradually තතු ලෙසේ - As it is 188 ගරහයි - Censures දිනා - Being Born සිව් අවයෙහි - Four Purgatiories නිරිඳු බසා - The Words of the King 190 එම් සරා - That Utterance 191 මහ ‍වනේ - Great Forest බිය ගෙණේ - Frightened බැදිවන් - Fled to the Forest 193 රන් රස - Gold And Mercury රති - Erotio උවඟනා - Wife of Isvara සතතිනා - Throughout 194 රුතිලෙ‍දා - As Desired ගැබ - Foetus සිඹිමිනේ - Kissing සුබ ගණේ - At Auspicious Hour 196 අමයුරූ - Like Ambrosia දිවයුරු - Sun 197 කලාපති - Moon සිරිසුලා - Bearing the Glamour නංකලා - Sister ගුණවලා -Virtuous 200 පඬුරු - Presents, Gifts දියැසා - An eye of the World

148 සිය බස් මල් දම

202 සිරස හදා - Head and Heart 204 පසිඳලා - Satisfred මුහුකළා - Grown up 205 අමබඳු - Like Neotar 206 සොළසක් - Sixteen නෙත මෙනා - Like an eye 208 තුරු - Trees 209 තනතුරු - Office, Rank 211 හැම නලා - All Bamboos 213 නිසෝ වූ තැන - When Grief Ender 214 දනගණ - Hosts of Men අතන - Innumerable 215 අවමඟුල් - Funeral 216 හිමවතක් - A Forest අදුරුවරු - Master Carpenters 217 ඉඳුරුපුවර - city of Sakra මාහැඟි - Very Valuble පවර - Great අබිරු - Fearless 218 ලෙව් සත - The Subjects පරඳුරු - Sakra 219 දෙට කුමර වර - The Eldest Prince සතර තුම - The Buddha මොක් පුරට - Delivernance නැඩරා - On Board the Ship 220 තෙද - Majestry දිනකර - Sun හිමකරණ - Moon යසින් - Fame 221 පැනසර - Wise ඉසුරු - Wealth නො විතර - In Abundance 222 තිලොවට - To the Three Worlds 223 තුසර - Snow 224 කලණ - Pleasent 226 සසිය - With Kith and Kin විරිත - Metres 227 සව් ලෙව් - All the Beings 228 පියබස් - Pleasant Speech සුගත - The Buddha ____________