සීගිරි ගී-ප්‍රස්තාවනා

Wikibooks වෙතින්

මහාචාය්ය්ංහ සෙනරත් පරණවිතාන මහතා විසින් දිගු කලක සිට කළ වෑයමක ප්රතතිඵලයක් වශයෙන් සීගිර කැටපත් පවුරු ගී මුද්රලණයෙන් ප්රරකාශයට පත් විය. මහඟු මිණි රුවනක් බඳු මේ කෘතිය කියවීමේ භාග්යතය සිංහල පාඨකයාට මේ තාක් නොලැබී ඇති හෙයින් 685 ක ප්රයමාණයෙන් යුත් පද්යාෙවලියෙක් යටත්පිරිසෙයින් අඩක් වත් භාවසන්ත සහිතව සිංහලයෙන් පළ කරවීමට අපි අදහස් කෙළෙමු. ගී 351-685 සහිත වූ මෙහි දෙවැනි කාණ්ඩය දිගු සංඥාපනයක් ද සහිතව නොබෝ කලකින් පාඨක ලෝකයා අතට පත්වනු ඇත.


අවිවේකීව සිටින කලක මේ සඳහා නිරත වන්නට සිදු වූ හෙයින් මෙහි අඩුපාඩුකම් දක්නට ලැබෙනු ඇත. දෙවැනි මුද්රෙණයේ දී ඒ ගැන සැලකිලිමත් වීමට බලා පොරොත්තු වෙමු. මේ කෘතිය පි‍ළියෙල කිරීමට අප දිරිගැන්වු මහාචාය්ය් වී සෙනරත් පරණවිතාන මහතාට සහ එය මුද්රතණය කරවා ප්රලසිද්ධර කිරීමට අවසර දුන් පුරාවිදු අදිකාරියට ද අපගේ කෘතඥතාව හිමිවන්නේ ය.


නන්දනසේන මුදියන්සේ.


විද්යාේලංකාර විශ්වවිද්යා්ලය,

කැළණිය

10 . 5 . 1963
ග්රණන්ථකස‍ෙඞකත විවරණය


ස‍ෙඞකතය ග්රදන්ථ ය ශොධක මුද්රිනත වර්ෂරය

අමා. අමාවතුර සොරත ස්ථ‍විර 1948 කව්සි. කව්සිළුමිණ මඩුගල්ලේ සිද්ධා1ර්ථ ස්ථතවිර 1926 කව්සි. ස. කව්සිළුමිණි ‍ (පුරාණ සන්නය) එම එම චූ. වං. චූළ වංසය. වි. ගයිගර්. i . 1925 ii. 1927 ජා. අ. ගැ. ජාතක අටුවා සර්. ඩී. බී. ගැටපදය ජයතිලක 1943 ද. සි. දළදා සිරිත සොරත ස්ථ1විර 1950 ධ. අ. ගැ. ධම්පියා අටුවා සර්. ඩී. බී. ගැටපදය ජයතිලක 1938 ධ. ප්රප.(ධර්මධප්රා.) ධර්ම ප්රබදීපිකාව ධර්ම.රාම ස්ථවිර 1938 සිදත. සිදත් සඟරාව ධර්ම රාම ස්ථවිර 1943 ශි. සං (E.Z.) ශිලාලෙඛන සංග්රරයහ (Epigraphia Zeylanica ) ___


වෙනත් ස‍ඞ්කේත ‍

පා. පාලි

ව. සිං. වර්ත‍මාන සිංහල

සං. සංස්කෘත

සිං. සිංහල

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-ප්‍රස්තාවනා&oldid=5162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි