සීගිරි ගී-සීගිරි ගී i

Wikibooks වෙතින්

සිගිරි ගී - පෙළ

1. (1) (ස්වස්ති) එළෙත (ල) කුළි මැටියා ලී ගී බෙයන්ද් අවැජ් නොලද් එක් ගීයක් (කියී මා) (බස )ක් රන්වනැන් වනැත් (2) බැලිමි අසිරි සිහිගිරි

2. (1) ස්වස්ති පැජින් පස්වැසි මෙයල්බතීන් ගී බෙයත්ද්හි රන්වතැන් අ(න්ද්ව ය් (මියැ ගියෙ) රජ් මහනෙල් අත්නි ගත් (2) මේ හිමබ්ර යුන් නොබුණුයෙන්

3. (1) සවබරණින් සැජි ගිරිහිසැ සිටිහි කුමට යෙහෙළි කියා මො නුමුත අප හිමි (2) (බ)න්දු (දෙ‍ෙ)ස ලූ නෙත්

4. (1) ස්වස්ති (නැ)ගි අලුයම අවුජ් බලය් සිටියිති මෙහි මය් විනදිමි වින්ද්මරු ගස එත තමු(රු)වෙතෙහි සුවන්ද් (මෙහි) (2) අග්බෝය් (හිමියෙමි මෙ) ගී ලීමි


5. (1) සිතගි යහපත් වි ද බලය (මෙහි ) රනවනබුත බලත නො මෙ ජතුමහ සිත ජතුමහ මෙ (2) සිහි වන ක(ල) (3) සෙන්බො දෙවල ලියූ ගී
8 සීගිරි ගී - පෙළ


6. (1) අ(ද)නෙ සිත ම් කත මෙ මෙහි නො(මෙ) බිණි වි ද (2) තෙපුල් සිත අදනු බණ(නා) බන්දුම (මහතෙල්) ගෙනැ ඇති හෙයින් (3) අ(මබග)ණවතු බුද්මි ලිමි


7. (1) නෙගි බෙයන්ද් බලමිනි මෙදෙස සිතියම ජන සිටි තොප මෙදෙස අසලින් මෙය අද (‍ෙ)බලි වෙ යහ (ස)බන්දිි(නි) (2) සෙන් පෙවිජත් ගී

8. (1) හින්දිී මෙ (සි)ත් හෙජුයූ (හි)ම (මබි) න් (වී) තබන් දතො (2) (නො ජෙ) නී හෙජි ගිය (ම)) හින්දිදන්තො මින්දි බියො

9. (ස්වස්ති) (දෙවල) ගම සලදළලහැ ගී පෙරෙ නො පැරැජැ (ගි) යො ද ඇසින් මෙ දුට් සන්දි (තා) කිම ගමන මිහි(තල) බැසැ ගොස් තම අබු දාන කිම

10. ස්වස්ති මය්ලි බොය් ලී ගී කිනෙන් අසද්බද ආයුන්තහට් නො බණත තොප පැරැ පියා මළ තො එ මළ තද්ළ ඇත්තය්නට්

11. (වැ)ති යිසිහි පැහැ ඇගෙ සුළැහෙ හියිල් එහි මෙහි යෙ ඔයුන් හය්තෙය් තො ඔයුන හය් සිට්වය්


සීගිරි ගී - පෙළ 9

12. (බ)ලත් පොයල්මි මයි ගී බෙයන්ද්හි දිග්නෙත් මහ වන් හෙළිල්ලබුයුන් අවු(ජ් තුට්) සිත් කළ මරණෙක් දැකැ නො මුස්තෙය් මය්

13. (සව)(සති) සිතින්ද් (පැ)හැබර් රතත් නි(ලු)පු(ල්) ම(ල)ක් ඉසුලු බෙයන්ද්හි රන්වනක් ගත මත මය් එකින් තොරය්

14. ස්වස්ති සමනල ගී බලන් නැගියුන හය් නො මෙ (බැණැ) හින්දි්මිනි ව(ජ)ත් සිරි(බරි)න් තම වෙත සිකි හජතෙ හිමියබි බෙයන්ද්හි

15. (1) (ස්වස්ති) (උ)තුර්පස්වැසි සමනලබතිමි (‍ෙ)මහි ලීමි (අ)රන අවුජ් බෙයදගිර නැගල ඇ(ති ප)වසයෙනි. (2) පියසිනි (එ)වන්නෙහි එනො සිහිතෙයිනි දුටුයයුන සෙයි

16. පොතකි (වෙ)ණද (ති)ස(හු) ගී දසදන ආ ද අළි දිසි රජ වි සිති සෙබවිත ගල කළ(ළ) බෙයදහි (වෙස වි) ද තද අසර(යට) නිපි
10 සීගිරි ගී - පෙළ


17. (ප)ලාව(තු)වෙ(ලැ) අරම්බි තැනූ සඟපල් (බතී) මි මෙ ගිය ලීමි බෙයන්ද් ගොසින් බැලූමො සිත් සුරුස්නා සෙය් බණතුජ් නොබෙණෙතන් ඇ(සිපි)යෙව් එයුන් ලයු නැත්තෙ

18. (ස්වස්ති) නිරිදු මෙළෙයින් වැ සොව්පත් බැණැ මූළ්මූළහි කුමට් ජ මෙ ගල් පිය සලගින් හෙ න්තයුත් වැ(න්ත)ට


19 කියෙ ලය සිවලු ගී තනරන්මලී වෙණ අතනි ගත් හො රත්වන් ලි නිරිදු මෙළෙන් එකල් තො මෙ බෙ(ණෙය්) අන් (න්ත)හය් යාවත් මහමෙත්මි ලීමි


20. ස්වස්ති නැගී බලුමො රන්වන් සිහිගිරි ගල්බිත්හි හින්දිල මෙහි කෙසෙ මෙන් ගලමතිනි හෙත්නයුන් (වැනි) හො


21. සපු (මල) තිළිබදල ගත හෙළිල්ලබුයකු මන මයි දි නෙත තමා මෙ බල (ඇ)ත ම බණවත නො බෙණෙයි

22. මළ නොමියයය් හී වසතු (ජ්) මෙතෙක් කල්හි ‍නොදක්මො මතා මිනිසක් වී පව් වසන්නෙය් තෙප් මය(ල)හි ගී

සීගිරි ගී - පෙළ 11

23. (1) තො ජ මරණ තොමො (අ)න දි ‍නො මරනා (‍ෙ)තක්නි ජිවි නහෙයි තොමො නු(රා)මා (යෙ)වෙත බියෙති (2) ඇතුළතිනි ජු බැහැරියෙන් එකවට ගත(ති) අබු මිනිසුන් ඉසිලු කු(ළ) පිනූ සෙයිනි

24. (ස්ව) සති වෙණජ කිතලු ගී නිලි මහතෙල නිලුපුල වන දිගඇස නිසසල එ බලමිනි සිටි ජතත බල දිග නුයුත ල(යි) (තම)

25. (1) යොමු කෙහෙ මල්දමිබැරැ නිල්තැලි දිගැස් මල ලූ කතක් නෙත්හැයු බෙයදහි රන්ව (2) නුන් අතුරෙ යහගමු දාපුළමි (‍ෙ)ම ලිමි

26. (1) (ස්වසති) ඇවිජ් (මුයුන්) බලත් බෙයන්ද්(කිස්හි) රන්වනුන් බැලුම් මුත් අන් තෙපුල් (2) ‍නොදුන් නුයුතින් නිසසල රුහුණින් ආ (දළ) සිව්මි (මෙ ගිය) ලීමි

27. අප බස එවැන්නෙක් ඇසුවෙ ද හළෙ මෙ දස් වී හිමි තම මළ සිවි තමා දත් ද කි අත මල් ගත්
12 සීගිරි ගී - පෙළ


28. (1) (ස්වස්ති) මුනිරද්හු සැරැහු මුන්ද්ලින්ද් සිහිගිරී නම් පව් සිරිබර් තිල බුසූ මත ග-(2)-න්ති දුට්වන් මෙන්

29. (1) එවැනේතති මහබළ් වී අත්සරු විළි ජුහූ මින් තිස් ගුණෙන් (1) කළ එ කළ නො කිම ද යතයුත

30. දළ(සිවමි මෙ) ගි(ය) ලීමි සරග මල පසත ගලළග මලබර (ව)රල මහනෙල සපුකුසුමක අතිනි ගත හෙළිලම්බුයුක

31. (1) ස්වස්ති (මෙ)හි බලත හිමබියො වෙත කා විසියො දත දෙතෙ රනවන මෙ සෙ කී වි සිත නො බැලියො ද කොට ඇ(ස්) තද (2) මෙ කසබල ගී

32. (1) ස්වස්ති කිනි මුගලත මලනගෙ කිති (මි ලීමි) ම සොව සිව ඇ මෙසෙයි දුදුළසෙල අඬදරිහි විසිය (2) යහඅසරට නු කිම නින්දී ‍ෙනා ගිය යහතෙයි

33. මෙ පළ(ද) වරද ලෙද ම නො ගත් කී වදන් තා අතින් (ගිලි හුණ) මල් ගත් මෙළෙන් වරල මුදත් (හිමි)


සීගිරි ගී - පෙළ 13

34. (1) රුහුණි(න්) ආ (කිත)ලු ගී වනවූහිමින් හිමබී යැ යි හෙ සිතිය තමා වි යහපත් දෙතා බෙයදහි රන්වනුන් දුටු-(2)-යෙන්

35. ජනු (යනුයුන්) මෙලී මහ වන් හෙළිල්ලම්බියෙන් කවර් දෙසෙ ආම ‍මග් මෙ මැ පැනාති යත් කොද බැහැර් මග්

36. (1) ස්වස්ති සිරි(පිටි) සමන්මි තැගී බැලුමො මිලැස්න එ ත ගී සුරතත්හි මල්දම් නො හො(බි)යි කිසි(2)සිලු රන්වන්

37. 351 වැනි ගීය බලනු

38. නො බලහි බල දති වි දළසබව ජන මළ ද වි ‍නො(බිණි) අ සිකිතහට ම සෙ ගිරිහි(ස නො) ‍යන් අසරට

39. (1) ස්වස්ති (සිකිස)න්දො බුණ බිණි යි එප උන්හි තබන්න ඇසි දිටියා සැමැගැ සිහි හය් නොවන්තෙක් අන්(හි) තබයි

(2) බිණුවත් කෙළියෙන් ඇති (සැ)ටි (‍ෙ)ම මෙය් දක්වන් දමක් කඬා හැත් (නි)ගැළි පත් මහතෙල් කඩන් (තෙද)14 සීගිරි ගී - පෙළ


40. (1) තොප නුයුන් මහතෙල් විය ද ම හෙ නැ පැහැදියෙ ම නොකෙළෙයිත් තම-(2)-න් පින් දැන් මට තොප නුදුන් බස

41. නිදලු මිහිදබු සෙවු මෙ (ගී) මහතෙලබර වරල ගෙල හුණ පිහිරල රසන් ඇදිති තමා මෙ බැලුම සෙවතක වි අප නුයුතග තා

42. (1) දිගඇසී මහතෙල්වතිනි තොප වැහැසින් අප (දැ)කුම නැතත් (2) බැල්ම වියැ දිග ඇසින් බැණැ අස්වසන්නැ (අ)(මබු)යුක් (3) පැනි පැනී මෙ ආවවුන(ට්) දි මුහුණ් දි සිත කිසිත් (4) නොබෙණෙ මන දැකැ අ කුමක් වන් කරන්නෙ

43. (1) රුහුණින අවුද් බෙයන්ද්හි රත්වනුන් දුට්මො මෙ තො‍ මෙ බෙණෙත් ද තම (හය්) හිමම්බු රත්අතැ ම(ල්) ග(ත්)

44. (1) නොහි ද කසුන්ගිරිරද් අප සිරිලක් සිහිගිරි පසු පන්සිය අග්තන් සග යන්නා කෙළෙ පසු එඩිරුපු දප් බින්දයල(ය්) අ(ත)ළෙ (තැගැ) (2) බෙයද් ආ හිසු වහසින් (ත)ම මිලියෙත් ඇස කළෙ සි(ට) අග්තන් ම දසු කි(ත්) ස(oබෙ))යා බද් සතර්පද යි


සීගිරි ගී - පෙළ 15

45. නැගී ඇති බලනට පැලිමි සිහිමියන් සිහිගිරි මනදොළ පුරය් ඇති බලතරිසි (නො)වෙ බෙයන්ද් රන්වත්

46. (1) බලා තො මෙ බැණැ යන් නවර් අප සිහිගිරි නොබෙණෙත් මී-(2)-ලැස් ලෙය් කළ කළ වතින් මෙ ත(මන්) බඬි දාපුළ් ඈපාමි මෙ (ලීමි)

47. ස්වස්ති තිස හි(මියන්) ගී මෙය්හි වෙය් සෙය් නිලි රන්වන් ගිරිබෙයන්ද්හි වෙසෙය් මළ හො පියා එහි තෙ බැසි ගත්තෙන් (සිත)

48. සිහිහිමියන් ගී ද(කු)ත් න(ැ)මි වි සිත අතින් මල් ගත් මිලැ(සි) වියි ද රිසි (‍ෙ)ක(‍ෙ)ස(යින්) (තා) බල(ය්) අස ද නැගී මෙය

49. (1) ස්වස්ති බුද්ගමුවෙහෙරැ නියම්ජෙට් නා සගය්මි ලීමි බලන්නට් ගැහිතින් බැලූමො සිහිගිරි (2) (පි)රි මනජොළ් කතුන් ම ය(ත්) ත ළ ජොලන්නට් හුන්

50. (ස්ව) ස්ති තොප නුයුත මිණිවිට්නි වැම්හෙන පැහැ දියෙ(ය්) නො කෙළෙ ත(ම)න් තෙ(මම්) එ ඉත් (ද)නිම් තොප සුරබව


16 සීගිරි ගී - පෙළ


51. ශ්රීී දකුත් නැමි සිත ගත නෙත ගත කත ළ නො පෙරෙ ජලගත දැකැම තොගත සැබැවැ රජක් නොවි ගත තදගල ගත බල මහයන්නො යති එති ය නුමුත

52. (1) ..............(කි)ත(ල්හිමිය)න් ගී තා නු(යු)ත (මහානෙ)ල (බෙය)න්ද්හි සිටි (හෙළිල්ලම්බි) (2) දසන් මිණිතරින් අලු ජ හජ බැණැ ලන් තම (‍ෙ)ස(මෙ)න්

53. මිහිදල ඇපණන්ගෙ සිත් ගී පුරුජුගුන සි(ත) තොගත අදහයි ඇබි සෙයි බෙයන්ද්හි රන්වන් ඇති මන ග(න්ති) ම(නා වෙ)සෙන්

54. (1) නො (ස)දහන් වැ (යෙ මෙ)ය අනුන් හය් (එ) ක්වත තා

                            ද්රමවය උ‍ඩගල ය(න) මෙන් ත(බ)යි 

අන්දස යෙනු (මෙ)හි (2)...................ගැමියෙ අ(ග්බො) යා බද් ගී

55. (1) (ස්වස්ති) යෙනු(යු)න් තියත් ගියෙ පුන සිහි වෙමින් සිහිගිරි සිහිපත් කුමට් මෙ නො වෙය අන් සන්ද්හන් (නො වැ ගිය)ත්

56. (1) ස්වස්ති බෙයන්ද් අවුජ් අප මහතෙල්වනුත් තෙවෙස්නට් ගියක් නො දී ඇ(ය)ට් ගියෙ නියත් හො උදහතේන යි (2) ඇ...................(ගම සග)ල් (හිමියන්) ගී


සීගිරි ගී - පෙළ 17


57. (1) ගියහ(ැ) (බ)සිත(ැ) න(ැ)ති සෙ වෙ(ය් එ නැගි මි) නස්නට් මි යනැ තබය් සිකිසන්ද් (2) කුමක් කියනෙය් පිරික්සයු බුදල් (වි මෙ) ...........බද්මි

58. (1) රකැසලු ගී එවැනි දැයැකට බියෙ(නෙ) බසන්න බණව(න්නෙ)ක් (2) හෙ නො සැබැවින් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් (දක්) නෙ(න්) උකටලි

59. (1) බලය් සිට තා මුන දකුත් මෙ කී සි(ත නද) (මෙහි ත) (2) අ තම දී මන තමහට මෙ (සො)වී දී (ගත)

60. බෙයදහි රන්වනුනු බියපත් මෙන් ‍නො බැණැ සිටි සිටි මල ගෙතැ අතින් මෙ දිගැස් තමන් නො බෙණෙත ජු

61. මහ(අ)...... වැසි කිනි කසුබු හිමියත ගී තැසැ ප(ර)ලොවො යෙමි වයි රජ මොයුනැ අජවය ගලට කොට පණයු වසයු වී යි ගියෙක මොයුනට

62. (1) බිණි‍ෙ(‍ය ‍ෙ)‍තාප (පු)වත් මුළුරට්හි එක්වන නම් බලන්නට් සසිරී (2) ඇති සිහිවන්නට් සිහිගිරි 2


18 සීගිරි ගී - පෙළ


63. (ස්වස්ති) (සෙන්)රජගෙහි (වැ)සි කළි(යා) ගී කුමට් දු දන්මො රත්අසර එකත් (වි)සි එක(ල්) එක(ල්) මෙහි යහවන් තා නො (වි) අසරයට මෙන් තම

64. (ස්වස්ති) අගසිති අත් සලව් මෙ ගී පොහොන්තෙක් නැති ද නවබග්ළසන්ද් දුට් මිනිසක්හු ‍නො වජන්නෙයි

65. (සි)රිපුරි මුගලනු ගී වැහැවෙත් කිසෙය් බෙයදහි රන්වනුන් දුටුවො සිවියු (ද) ‍(‍ෙ)තපුල නැත(උන්) රහසට (නො) බෙයද අතුරෙ (සිටි)

66. ‍නො සදහන් මෙන් තද වරජ් ම නියත්නි (නො ගත) මා ඇසි බැලි සෙ ඇද ගත එ සත් ජිවියෙන් ම ගත

67. (1) දුටු ද සිතුවර වන(බ)ව දීමෙන් කළවුන් එකක් හට මන දි තු-(2)-බු වනබැවින් සියක් බ(න්දු2)

68. හො වුයු නො වෙ ද හිමියා වියොවැ වියරුයක් රිජියක් නොවෙයි ජත්මො ගියක් ලැබි හො සිහිගිරී

69. මෙසා තොප බන්දු හු කියවූහ සිතන්නා සෙ ඔක(ඩ්)නා සියලග් ලොමුදහ ගැනවී සිහිගි(රි)

සීගිරි ගී - පෙළ 19


70. (ස්ව) ස්ති නො වී පෙරෙ කල් මෙන සිතා අ විමෙන් මිනිසන තා කළ වරද එ කතුන් සිතින් තො තොර වෙ සිහිගිරි

71. (1) (බි)ජෙර්වතුකුළියෙ.............අග්බොහි ගී එ තො බලයු ජහ යම්හ රනවත බට් තන බණවත නො මෙ බණයු ගිරිහිස්හි (2) නට්බිත වසතෙන්

72. නැගී සිහිගිරී සිහි කොට් ගියක් බ(ද)නා බතීමි නැ ගී නුයුන් මන ගන්නාතට් ජනං

73. මද් හැ සු‍රලොයු මොම්බ තබය් නිරින්ද් මෙළෙ (නො) වී මෙ හෙලින් නොලී දිව් හී නෙ‍ෙලන් වෙළත මල්පල්ලට

74. (1) හි(ම)බියන් සි(හි) වත ගලලග වරල ලෙස මට මෙ නැගි අ ගල්-(2)-බෙය(න්ද්) (‍මා) බලමින් අතින් (ගත් මල්)

75. (1) ස්වස්ති මෙසෙයි මෙ අග්තන් අද්වයි විසි එ තරවරා (2) අවුද් බැලුයොත් තා කියවි ගුණ එ නරවරා (3) නැහැජිනැ ඉද් නම් වරජක් මිම් කෙළෙම් නම් තිපි (4) සහව වරජකප් ඇත මහවන් හෙළිල්ලම්බියෙන්


20 සීගිරි ගී - පෙළ


76. (1) ස්වස්ති ඇතම් තැනැ පිරිබුන් ඇතැම් තැනැ පැහැපැහන් සිකි කල්හු ලයු (2) මෙ කල්හි එ කල්හි (නැ)ත ළපබන්දො

77. ස්වස්ති තමහට නො දිස් වූ මෙන් වෙ (ද) සිත ජනේත (තම) දිසෙයි නැගෙන බන්දු් සිකි (අ)බුරෙහි කිමින්දි සෙ තහට

78. ස්වස්ති උපදැ ත උපන් (දි) වෙකැ ‍නො හැජැනැ හිජ් නැත මා තොප පිය වහන් පය තම කළයුත් ම නම(‍ෙ)න

79. (සිහිමි) සිහිගිරියට ගී ගියහොත ඔයුන මො වැසැ අයහ වින්දතතදර ගොසින මේ ඔයුන හය පිළි විසි වරදෙ(ක) වෙ ද

80. ස්වස්ති මෙ තො ජත්වි නු ද සි(ටි) මිලැසි ලි විසබ නම (තා) සුක ලද දැ(කැ) සිවි (‍ද)නා (නැ)ත විසබ තා ආ විට

81. (1) සි(ග)ම්හි වැසි දළසිව(2)- හිමියන් (ගී) (1) හැ(ජැ)තැ නියළෙත මයු කුමට එ මින්දි)බියන් නිරිදු සෙවැ යෙහෙන් වැසැ නො මළ තද්ළ ඇත සරනට්


සීගිරි ගී - පෙළ 21

82. (2) මෙ අග්නත් (නු)ගි වැ පැනෙන්නෙක් පුරුද්දෙන් සි(ති) මෙ දිවියට් (2) රිසි මෙන් රිසි වනේනක් සිහිගිරි

83. (1) බලත් පැතෙය් ඇති පිළිබිබ් මතු දසදෙසෙ (2) මෙළෙකෙ මෙ සිත් කිපිනුවන්

					වි ගි‍ෙ(යය) (3)නො කළ පුරුදින් 

රක්සා බද් මෙ (ගී)

84. ගන රිසි කොට් වයමිනි වෙණ ඔරත් ළග කොට් නිරිද් ඉසිරා මෙළෙ යි ඇනැ කඬ තො කළ වෙණ රන්වත්

85. සිරිසලහි ගී බලයි දිගැසි තමන බෙයන්දයහි සිත හද(වත) ජැහැ අයිමි විතයුම ගැන කිය ලි රනවන ජැහැ ව ජ

86. (1) නො(ව)න්නො ද පුලුදු ගුණබජ් (‍ෙ)තා වරග්න(න්) තො සිටිය ‍ෙ(ව) දි හැද සමු -(2)-න්දව කළ පුන්සන්දැු උදායෙ

87. (1) බතීමි ලීමි කැලුම් බැලුම් මුත් සතා මත නැත්තෙන් හය් (2) ළ තද්ගලැ කළ (බව) ජනිම් නො තොප අසද්බන්දෙතන් (3) බතීමි ගී බෙයන්ද්ග (න) සිරිබර්ති අග්(ත)ක් කෙළෙය් මෙය් (4) ගැසූ එ අබියෙසැ නුයුත්මිණිකැල්ලෙ

     පහස්නෙන්

22 සිගිරි ගී - පෙළ


88. හු(ත)ගිරි (‍ෙ)වහෙරින අ හෙරණිමි වෙසෙයි ජන එ කි සවණිහි රකතෙය සිහි ල මත මය බියි කැරැ හැ පුළහසු වීජනති තතනුය

89. (1) තනරන්මලීහිමබුහු (කැ)න්ද්වතා මා (වෙත) මෙනෙ මහ(ට්) පහපත (2) හිමබුහු දුටුයැන සග අයහ

90. සුනිල්බැමැ තනහස් මිතිකළ ඉගක් පළමුව කළ වත් නො(ල්) සැබැවින රැ(පැ) සිරි ඔත් වනින් යොමු වැ

91. (සි)රිනැ(දි)මි (මෙ)හි ම සිකි ඇ (පියා) මළ කිම ළපල්ලක් (ගතු) පෙම ලද කිහි මෙහි ම අද (පෙම) ල(ද්ද)න් තො (සටි) මෙහි

92. (1) තිඬී කසුබිම් ලීති - (2) - මි (1) හිදයත් නො බුත් තො හුණ් සෙණ් මිහිකත් නො ගුලු (2) අහො (‍ෙ)මසා දරුණා කවර් මරණක් ළ ත(ද්) වි තී

93. (1) නාල්හිමියමි නාස්වැසෙයි කිසි යහජැය්හිජ් තමා සිත් (2) වූයූ යහ වෙය් දැයි වහය් තිලස් වැ ඇස් හමුයුක්සීගිරි ගී - පෙළ 23


94. (1) බලයි ලද් යහඉසිරැ මන්ද් වූ නු සිහිගිරි තොමන්ද් තොන්දැ පියබන්ද් නැතද් (මෙ) අග්තන් බෙයන්ද්හි (2) ධර්මමමාන්විතොමි ලිනිම් ගී

95. නාල්හිමියන් ගී වි(‍ෙ)සස් නොගොස් මග පින් නොහද්හය් කෙළෙන් මො නො (ජො)ල්ලයි ජනා තමා තම අතරෙ තබය් සිත්

96. විජුරු බතිමි ලුමි සිසා සිසා දුදාළ සෙලාතහි අ(ඩද) රහි නොසිටුයු තිප අහයි වහයි අවුජිති මයි ළග වයු

97. (1) ස්වස්ති සිති යෙහෙ(ළි)න් (කැ)ඬි මත් අස් වැසෙන්නයුහට මහපින්සල හිවී සත රන්ද වැයෙ පෙලෙ කවර (2) වාළ කිත්මි ලීමි

98. (1) ස්වස්ති මිති...............න (සි) යෙරුන සි ..............සිවු ගී මමජ් මෙසෙ(යි) න මෙ උපන් ජැය්හි (2) විසජමි දී සි(ත්හි එ) සියල් ව(න) සරන් බට් මිහිතෙලෙ24 සීගිරි ගී - පෙළ


99. (1) ස(ස)ර කත(ර) බව මිනිස්පිය නො සුලබැ බව නො කිසි වි ජන්නහුන් ඇත (2) අසතු නො වන නැසෙන්නට කණ්ණාමි ලීමි

100. (1) ස්වස්ති කිත් අග්බොමි අයු කියු අය්හි දිග්හි මය් නො මන්ද් වන්නට් පළි නො පෙලෙම්බි දිගැස් දිගැස්හි මි - (2)- න දිබි ගැහැවියා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-සීගිරි_ගී_i&oldid=5163" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි