සීගිරි ගී-සීගිරි ගී ii

Wikibooks වෙතින්

101. පරණ්ගම්(හි) වැසි දළසිවල් පැවිජන ගී නො බලත් අ(න්) මයු යහ අය්හ අය් වින යෙන දෙස තම ගත මය් බෙයන්දසහි රන්වනුන් අතුරෙ

102. තොප සෙ අන්න් ළකැකුළුවන් ඉතා නො යෙදෙය කළසෙය් මුළ දුටුන් දුට මෙහි නො දෙනෙය් දහ වැ සිහිගිරි

103. කොමුල් අමඬ්ලෙඩ් ලින සී එ බොන්දය මියුර් යහ බැසී එ කපල්දල වන් දිගැසී මන ජල්(ව)‍ෆි (සිත්) තො මූසී

104. සගැ දිට්(මි) අසරනන් සි(ටි සෙ මෙ බෙ)යන්ද්හි සිරින් උපුළ උන් කෙළී රසන්වැළැ (ග)න්තා රිසින හත්


සීගිරි ගී - පෙළ 25

105. අතක් හැගෙ (බ)ට් සෙය් මහගැලැ ඔලම්බුයුක් සෙය් එ වෙය් ද්ර් පිපි ලටිගොළ ගම්සිවපය් වි උදක් වය් 106. (1) .......ල.........සමන ගී සලතලහි හුණඅකර සෙය්න ලයු (තුබු) සිත් මුළා වෙ මෙනෙ (2) මය බෙයදහි රනවතැන දුටුයෙන් 107. ස්වස්ති ගිරිහි(ස්නි ‍ෙ)හනයුන් නො බෙණෙත් බුණු‍ෙ(යනි කි)ම එයුත බැලීමි බෙයන්දනහි අව හය තා සිවෙයි

108. (1) ස්වස්ති තොස වි යත සැතෙකින් යහෙම්හයි සිතුයුමො (2) මෙ දනැ සුක කළනි තො(මො) තො (යෙ)ත්(හ යි) කන් කෙළෙය් මො

109. බැලූමො ගිරිබිතැ ළකොළ් හෙළිල්ලම්බුයුත් කොජ ගියෙ හිමිය යි බලම් සිටියුයුන් වැන්නො

110. ස්වස්ති තමන් අත දි ය(මිනි හින්දිළ)තයුන් යෙ තුළුලින් වී තද (සෙ ර)න්වතක් දකුත් මෙ(2) මා (දෙසෙ නුයු)න් ලූ

111. ස්වස්ති බිසරියෙ වසැරියුත කලුන ගැණිනයුත සද බලනනට රසි ‍ෙ(ම)ය නො වෙයි බෙයද ගියනට 31902

26 සීගිරි ගී - පෙළ


112. ස්වස්ති හුණතරුබිම්වැසි ද්රැපුළ්මි ගීයක් බද්මි මුතු පලන් මහතෙල්වනක් බෙ(ය)න්ද්හි මය් රුස්නා බණවත් තොජ බෙණයු මහනෙල්වතින් (යමො) ගිරි(යෙන්)

113. (තින්දිො) ඇත්මි මෙ ගීය ලීමි පෙලෙම්බු බලය් බෙයන්ද්හි රන්වනක් දුට් මය් නුයුත්අත්නි (ර))ගත් සුරතත් නඟය් ඔසැරියෙ ලය්

114. මෙ බලමින් (කිපි)මත වියි නිබද ඇස්සැල්මෙ මන (දිවි) යත හෙයින් ඇසිප‍ියුමන් නවත්නා තෙක්

115. ත සෙය් කණස්වලු සගඉඝිරැමද් හිමි කිරත් ල ස(ග තු)ල එක්පසෙක්හි දුජුල ගල

116. (1) හිම(බි) මෙ බිතෙහි වීසු ම ගත (ළ) මොළොක් සෙ නා (2) අන් දන සෙ තද මෙ ළ ගත ‍නො ගත සෙ(ක) තද මෙ පත්ජනන්

117. (1) ස්වස්ති වසනැ යෙහෙ නැත මා ම(හගි)ර පැතින් සි(තැ) වියි (2) බෙයදහි (ප)වනින් එරන්වනුන් බැලියැනොහි යෙහෙන්සීගිරි ගී - පෙළ 27

118. (1) නහම් හඟු මෙයි යෙහෙ යි මෙ හමුවුයෙක් මෙතෙහි (2) කැරැ තුන්ලකුණ් අනිස් බට්මුල් පිරික්සයු එ

119. මිහිදල ඇපාණන් ගෙ පයමුල්ලෙය්දරු ‍බොහොදෙවියා ගී මෙ සපුකුසුම් සුරත්අත්නි ගත් හෙළිලබියුක මන ම තමහට් නමය් ම හය් නො මෙ බුණු අනියා

120. (1) ස්වස්ති රජනමාවැසි ‍රියනමි(ය) පැවීජ- (2) - න ගී (2) නො දැටැ යෙයි නොහෙ දැ සිකි රනවනුත වනෙ වෙසෙ යි ම් හැදි අ මන මසිකි රතවනු අතුරෙ

121. (ස්ව)සති (ද)ළසිවලහු ම(ය්) ගී ගැතියෙ හිමිය යි මුළ වී රන්වන් ලි බණත බිණියි නො හො යි මෙ (බැ)ලි රන්වන් තන බමා

122. (1) ශ්රීබ වැරැජැ ගියහොත් ජනු නො මය් නම් සිහිගිරි දයල්මු මම් අ ගල් හිමම්බු(යු) ගෙ ගියක් බන්ද්නා (2) සිසිරැසින් (ඔයු)නට් කිම ප(ල) ලද් උත් මෙ(සෙය්) (උ)දයග්හි මෙ සිසි(රැ)ස් යහ(පස්) නො(ලය්) කාහට් (3) දයල් බතී ලියු මෙ (දෙ) කවි28 සීගිරි ගී -‍ පෙළ


123. (1) රුහුණින් ආ (ති)ළි(මල)ගී ගැහැනී ලියන් බෙයන්ද්හි රත්වනුන් අතුරෙ (2) මනම තමහට් මෙ ගත් දිගැස්ති කුම් කොට් සහන්නෙ(මි) තිළිමල ගී

124. (1) වනවූ දිගැස්සන් තරනින්ද්හු දුන්මැස්සන් පියල් බැලි අවුජ් (2) බෙයන්ද්හී පුල්නිල්උපුල්ඇස්සන් සිත්වාමට් ගැ ගී

125. (1) බලන් මේ (දි)ග්නෙත් නො කියන් ගී (හැ)ජෙ (ත වෙ)ත කුමට් ජු හූ තොමො තුබු ළ මෙහි අ බලනුයුත් දග (2) රුහුණින් ආ නන්ද්(මි)

126. (1) (නු)යුත් මන බද්නා පියවුරු බැලුම්රුස්නා අ බෙයදහි රන්වන් මන මතහහස් යො-(2)-මූ කළ තමා

127. අවු(ජ්) මෙහි සිරිබර්නි කුම්සෙ(යි)න් අ හර්වයු බ(ට) තෙක් තැන් (ති)බොළොවැළි සුවෙ (ඇ)ත් නොයෙක් තැන්හි

128. රියන්සෙන් පැවිජන (ගී) උක(ැ)ටැලි (වි) අ(යි)මි උකැටැලි බලනට තවත තුප උකැටැලි දිනි බෙයදහි රනවතනි ‍‍නො බණසීගිරි ගී - පෙළ 29

129. (1) රුහුණින් ආ සොන් (බ)ද් ගී නැතක් සිතිවිලී සිති අන් පතම් ‍තො නිසි (2) වසයු සබවින් දිගැස් පැතිපැනීහට බුහුන්ද් සෙය්

130. (1) ස්වස්ති මෙසෙය් මෙ සව්සතු සියොව්සිරි විද් ද වි තබය් පිළිබිබ් රජු යිහි මේ ගියයුත් තොජත් (2) සෙය් කිම් තරල්පා පිරිවෙන්වැසි සිරිතා පැවිජේජ(මි) සිතීම්

131. (1) වැටි මියත් පියහට් ඇන්දින වැන්නි ගල්හී යහමඟයනන් සස ලෙස ලෙණැසි තෙ වැ-(2)-න්දිතය කා තම්

132. (1) නැගී (බැ)ලු (ස)න්දඋ සිහිපත් ‍‍(නො මෙ) වීද අඟනන් සුරත් අතැ ගත් දැකැ ම(ල්) මෙහි අඟනන් සි-(2)-හි කෙරෙ

133. (1) අසය අ මුන් මෙ සිත්මෙ සෙය් ඇත පවත්නන් (2) (හු)නහ පවත්නවිනයුහු හිමබු නැති වත් තිප වන් 134. (1) (දිග)ලවාණවැසි සිරිතහිමියන ගී චන්දිිමි හිමි වලා තො ගොසින් ඇය නෙවෙස්නට පිරිබුන්පගා මලයුතදිවොට (2) තො හදහව කිය කියයි

135. (1) ඇදී සසලප සෙ සුකි(දු)හු (2) සද්මඩලෙ පවතු වාදහසක් එක් (3) (ද) වසක් සෙ මෙනෙ(හි) මා


30 සීගිරි ගී - පෙළ


136. පොත (‍ෙ)දවු ගී සිව යි සිවිපත තෙපුල රහස බෙලුම් නැත්නන් ගෙහෙනි ගයෙ ත කෙ නම් බෙයදහි අදහ ගත සිටුවයි

137. නැගී සන් දෙව හෙ නො වෙ සිග්සෙ පනත් බ(ණ) සඟරෙන් නිගොම් තුබු අත්පාසලකුණින්

138. (1) අනග්රජ් මිහිද්මි ලිතිම් බදිත් කිසෙය් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් දුටුවො ළද පියො - (2) - වූර් දකුත් දකුත් ඔවුන් නිසසල නුයුනට

139. (1) පි (න) යෙමි ද ලයු බලමති රනවතක දිගැනෙත (ම) කිව ද කීමි ත බසිත නො දී මා ආ මන මා (2) (සල)දළලමි මෙ ලෙමි

140. ස්වස්ති මී(ද්)හලු දළ්මි අසය තොප අයුතින් මෙ දක්නා රිසින් ආ සැබැවින් සසැන්දපලි කළයුත් බැවින් ම හය් නො බුණු

141. (1) උතුර්පස්වැසි අග්බොය් මෙ ගී ම සෙය් එ මෙදෙසෙ සැනැහැත්නන් (2) තෙමෙ ගතු(ද්) එ මෙ සිත් සෙ දස යෙය්. බලය් නො(තමා)
සිගිරි ගී - පෙළ 31

142. (1) ස්වස්ති බෙය(ද්) බැලුමො ඇ(ල)වැ එක කැනැ දකින අතුරෙ බෙ-(2)-යද් දකුත්(ළ) නො වැහැවෙයි දෙතා දෙතා දිස්නා

143. ස්වස්ති එ මළ ද නො බණය සහනෙ මෙ කිම නම කළ යි පින ත පවසමො හිම්බ අකමය වය මපරුම ගී

144. (1) අවුදු සිටැ මුරුන් සිකි සන්දමතතෛන්කැල්ලන් (2) බලත් තට් සසිරි ගෙනැ සුරඅගනන් සිහිගිරි

145. ස්වස්ති සදකත් පව්(ර) මෙසෙ දි‍ෙ(ල)නු ගෙන තුප සිරිබර කෙළිමු ව අත්පත් ළදුන් කරය් මුන් අප තොර් (නො වැ)

146. (1) ශ්රි) වජිරාමි (2) ලීතිමි (2) යහය් ඇති මිනිවිට් එ වර්වනිත හුන් මෙහි හයදස්නෙ ඇසිරැය් මිනිසුන් (2) මෙ අදහැනි කරන්නට්

147. (1) ස්වස්ති තරල්පාවැසි සිරිනාපැවිජේජමි නිරිද්සිරැ සිටැ බැහැරට් තො(‍ෙ)ම යම පරවිටි (2) එවන් වි නැවතැ බලමි(න්) සිටියවුන් වැන්නො


32 සීගිරි ගී - පෙළ

148. (1) මෙසා කණස්වලු දවරැය් සිතැ වසත් හොත් ඔනැ බර නොබැරැ (2) බව් ලයු ‍තොපට ‍ෙම ලයු ජැනෙන්නෙය් මෙය්

149. (1) ඇවිදැ දුරකතර් එ (ගි)ය මෙන් පැතු සිතු ජැහි (2) දුට් ජ මා ඇස් පු‍රා ලද මෙන් බස (නො)වී තී

150. (1) පද(ගම) සිවල් (2) (මලු)න් ගී ත සිත්හි වැන්තාක් නොජනේන (වි)න්ද් සිටවය් වසන මහසින් දු ලයු ත සිත්හි වැත්තාක් ජතහොත්

151. (1) ජිවිතොටිහි අරකෙලෙ සිවලැහ ගී අහස පොකුණ (වියි) මඩදොරක කිළියකට (2) තැ(න්) නැතේනන් මන තා නො ගත (බෙය න්දිනහි) නට බිත්ත

152. මහමත අ(ම්බු) දෙවා (මි) මන මෙසි නැගි බෙයන්ද(හි ලෙ(ණැ)සි යොවනක් මය් අතින් මුතුවැළැ ගත බැලුමැ සෙපත අප (හ)ය ගත

153. ස්වස්ති දැකැ අයුත් තමන් දහ(රදි)හි සෙදි යන්නන් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් ඇජැ ගිය සෙය් කසුබ්රජ්පය් 154. (1) මන කා නො ගන්තී ලයු බැලු සැන්දැස සිහිගිරි වියොවුන් වුයු සියොව් සියොවුන් වතන් කුම් කියන්නෙයි (2) මහඅමුණ්දොරැ වසන ‍බොයකලසැමි මහසත්තය්මි මෙ ගිය ලීමි සීගිරි ගී - පෙළ 33

155. (ස්වස්ති) කීව ජු එ (නො) කිය ව(ජන්) තමන් මුනට තජ නැග (මෙ)ළෙයින් මුන් (මෙ)ගල අව සිහි වෙ දැන් සිහිගිරි

156. (1) නිරින්ද් ගෙ රි(සි)වන් අසා (සි)තදතෙ ද(නි)මින් (2) අව නෙත් මය තරුගණන් බැලුව සිත (තිත්) වනු නැත

157. මෙලෙසි වී මා (ද)සු සි(වි)න් කෙළිබසක් (නැ)ත (ද) (මෙහි) (සිත් සෙය්) අ(ව ම) බෙ(ය)න්ද්හි රන්(වනුන් අතරෙ)

158. ස්ව(ස්ති) ගලැකළ තදළ බවින එයුත අසද වත කිම පුරුජු එය මළහොත නො මෙ මියමි (නො) සි(තන්නෙයි) 159. ස්වස්ති වෙළල අ අමහ අරකට ල මෙ ගලෙ සෙ ක(තු)ත ලයු ලත මහවත හෙළිල(ලබුයුත)

160. මිහි(න්ද්)මි ලි(තිමි) ඔ අර් කෙසෙය් යෙත් තන්වුසු මෙ දත්‍ බෙයදහි (බෙ)ණෙනිත් නො (‍ෙ)‍බ‍ෙණනිත් මව් පුර්ජු එ සන්ද්හන් නෙත 161. (1) රුහුණින් ආ මුගලන ගෙ ගී වන යි මෙ සිතුවර් තබය අයිම් අජහස් අවන් කොජ (2) මෙය නො ජන්තො බෙයන්දොහි රනවනුත අතුරෙ 3


34 සීගිරි ගී - පෙළ

162. මෙ කල්හි මෙ සුවහස් සිටිත් හැලී ගැහැවියො බලත් මෙ(ය්) සුවහස් ඇති සිහිවන්නට් සිහිගිරි

163. තො යත්තෙ ආ යහපත් ද රන්වන් බලත මෙ නො යන්නෙ මා (පැහැපත්) රත්වන් ම හය් නො බෙණෙත 164. (1) ස්වස්ති අහො ජනිම් මම් පිරිජුන් සෙය් සිහිගිරි මොයුන් නැවතෙන් (2) අසද්ති නැවැතැ රසඇතියවුන් ඇත්තෙන් 165. නාල්මි ලම්ජතව් වැසැ ගොස්නි (දු)ර්රටැ වනවු හිමින්(සිටි නි) ය වුසූ තෙවෙසුන් අවුජ බනමිනි යන්නඋන් වැනි නො බුදස්මලුන් ගෙ නාමලමි

166. (1) සරගමලඅවළ (මෙ) ගිරිහි(සෑ) හෙළිලලබියක මත මය නමය හො වි(සි) ‍කළෙ යි න(ැ)ගි එයට (2) තො ගියෙ ම

167. (ඇවිද් නැගි මෙහි ඇතිසෙ) පුවත් බැලී යන්නට් අමො සිහිගිරි බෙ(ය)දහි රන්වනක් ගත මත මා

168. (දු)ටුවන් ත(මා) වී යන්නට් ආ වෙ සිහිගිරි ගල්බෙයන්ද්හී රන්වත දැකැ ගත මන මෙසී මාසීගිරි ගී - පෙළ 35

169. ස්වස්ති ජහග මෙ සිතිවිලි අන් කුම් කියන්නෙය් ගියක් බද් මා නෑ බදතෙ (ස)ග්(ඉ)සිරැ නැග ගන් සිහිගිරි

170. (1) ශ්රී( රුහුණ්මහගැමැ අනුරුමහපායින් ආ පහණද(ස) වැසි සමනල් බතිමි ලීමි (2) බැලූබැලූයුන් ක(ළු)වන් සිසි මුහැණ්හි මහතෙල්වනක් මෙ දුට් බෙයන්ද්හි රත්-(3)-වනු‍න් අතුරෙ

171. (1) (‍ෙ)මසෙ තොප ලි (ය)සඉසිරැ දුටු වෙ පෙරෙ දුට සෙ(ය්) (‍ෙ)ම බෙයන්ද්හි තමනට් තොප පරවිටියෙමනාකොට් (2) දියවැල්ලැ මහ(සෙන්)(මි)

172. (ස්වස්ති) වෙ(ද්)නා.....(හි)......අ(ග්)(බො)(මි) (ලී)(මි) අයුත (බැ)ණවි (ද) (මා (නො) බණන ම හය් තම් සි(ත) (‍ෙ)මහි අ(ව) නියළෙය ඔයුන අසද යි නො ජත්තින (මා)

173. ස්වස්ති යහනගොවු සගල්මි මෙ ගී ලීමි හිමම්බුයුන් සෙතෙයෙ කිසිදවසෙ එක් කිහි (තො) මෙය් දහහය් (ක)ළ වු(ව) යහ දකුම් පින් කළකළ වූයෙක්

36 සීගිරි ගී - පෙළ


174. (1) (අ)(වු)(ද්) මුළු වෙ ගිරිහි යන වී අප මුළු විසිරි (2) (සි)හිදුන් සෙය හැඟැ අප සිහි වන්නට් සිහිගිරී

175. (1) ස්වස්ති සහජ පියනට් නො මෙය්හි සරන් සරන් (අන්ද්)ව තු(බු) (දිගැ)ස්නි අසෙය් ගනු (2) සන්දිපහනට් සුළග් මන්ද් වන් 176. ස්වස්ති නා(ස්වැසෙයි) බලයි (මි)යුලැසිය(න්) හරන්තන් යෙත සග (මෙහි) සිරින් ඇති ඇස් ගන්නා සෙයින් උන්

177. (1) සාතා(හි)මියන් ගෙ වි(ජූර්මි මෙ ගී) (ලීමි) (2) කුමුන්ද් පිනිබින්ද් සන්ද්මෙරෙජින් ජත් වරජ් නැත ඔයුන් ම හය් (බසක්) නො මෙ බිණියෙන් ළතැව්ලී වත

178. කිමිජ(බ)රවිල්හි අත්යුගලෙන් ඉගිලී ගෙලෙ ල විජලි (නි)ව ගිම් දිවඅසර අස (මෙ)හි ආ

179. (1) ශ්රී) කළියා ගී ‍ෙ(‍ම)සා දුදුළ් අහස් බෙයන්ද්හි රුස්නා සෙය් (2) වුසු නිරින්දක්හු සෙය් බැලීමි ඇස්හි ඇස්පොල්ලෙන්සීගිරි ගී - පෙළ 37

180. (1) ස්වස්ති ඇවිද් සුවෙ (ල)ද අප සිහිගිරි (කතුන්) අතුරෙහි සිකිසන්ද් තමන් බල නැ(ගැ) සිහි තමහට (වෙ) එහි ඇති (2) ස්වස්ති නොවි සිහි යන්නමහ මහවන් හෙළිල්ල (බි)යැන් නො හින්දැ යැ(ත) මෙතැනින සෙද ම මන සිටිය නො වන්නෙන්

181. සනාගනවුයුන් වනවුසෙයින් මෙ තමන් බණවත් ද නො මෙ බෙණෙත් ගෙණෙත් සිකි මොයුන් අසදුන් අතුරෙ

182. ක(සබ)ල් (ගී) බලය සිහිගිරි අ ම නිවය වෙය අසවැසිලි බෙයද ආ නු මා ඔකන්දි බල නොදී (හුන්) මි(ඩි)යන්

183. නො මද නො සුනිල් (ම)ල තමන් නෙතකින් බැල්මෙක් උරදෙක්හි එක් ළග (ම)ල් (ගු)ළු දනා යත වෙ(ත) ගල

184. (1) ස්වස්ති (2) කොබළ අ(ග්බො)-(3)-මි ලීමි (1) තොපට් වැ මෙ(ත්) නො එ යහි අන් කිසිතැනෙක්හි සිත් වැ(මෙ)න් මා පිරිබුන් කැතෙක්-(2)-නට යහක් වෙති
38 සීගිරි ගී - පෙළ


185. (අ)සි(ගි සග)ල මල(න ගෙ)හි සගල ගී නිල්පිළියක් හ(නගුලවන ජපක ගෙති) (සබද අප නො දී) බෙය(ද)හි රන්වනුන් අ‍තරෙ

186. (විට් මෙයල්මි) බද් ගී (ම)හනෙල්(වනුත්) (ත)ම තබය් (අජ්)වය් පිළිබි(බ්) ගල්බෙයන්ද්හි ම(ය්) අ හිස්මතේන මහනෙල්මල් ඇති

187. (1) ස්වස්ති (ගැඩුබ)වනවැසි සෙනහිමියන ගෙ බුයුරු කසබා ගෙ ගී 2. රතඅත පලු(මි)ලෙත අබුළ ළපතක සෙයි ලි මේ (බිණි)වි සැබ(වින) හිමබුයු නොබණනනො කි නොවදන

188. ...................... මල් ග(ත්) අත (බ)ලත කෙ ද (මො)යුන් නො දස් වනො ගැහැනින් ගිරිබිත සිටි ගල(ල)ග මල්බරවරල

189. ස්වස්ති මාතාපිරිවනවැසි දහම්සෙනල් (පැවි)ජ්(ජත් ගී) හින්දිව (‍ෙ)ස ගලැ ක(තුන්) ත එත තුළුළෙන් (සෙයි) වී (බ)ලයි මයි එ රන්වන් නො (මෙ) බිණි සෙයි වියොවු සෙයිසීගිරි ගී - පෙළ 39

190. යෙහෙ(නි)ගිරිවැසි සලමෙය්හිමියන් ගෙ මෙයලු ගී ගනගල් බින්දැ ර සිලග දුට් පැනිත්තක් සෙය සෙනෙහිත් ම ලද් විසම්බි ජු නො හය් තිප අක්මය් වූයු

191. (1) සිතන්නො ජු වෙත් සිරිබර්නි මන්ද්ගන්නායු (2) තොප නුයුන් මානෙල්සඟළ හය් සරිකළයුන්

192. (1) දැකැ තර් නිවය් කිසෙය්නි සිත්වර් සා ලළයුත් බෙයන්ද්(2)කිසැ සහරා විජ්ලියවන්වූ වරඟනන්

193. (ර)කවාණැ නාල් ගී (පි)රිමි බැණැ ලත තමහට රවල (බැලු) දික්නෙත් ගලකළ(ළ)තිරිබැ(ව්) බෙයන්දිහි රන්(වනු)න් (ද)න්තෙ(ය්)

194. පින්වෙසෙසින් කරයි එරජ් තට තබයි මෙයි ගියෙ යෙම්නි මයි ඇති පොලොබ()) තද් රන්වනු නුයුන් ලයි මෛත්රි්මි මෙයට් නැගී ගීයක් නො කී

195. (1) සුපසන් (මෙ)න ගොසින් එමො එ දි(ග්)නෙතුන් (2) බලය් සිගිරියට දි-(3)-වන්නෙ ස(ැ)මැ දත (4) දැකැ (වී) තුට ද සිත්
40 සීගිරි ගී - පෙළ


196. (ස්වස්ති) (නො යන්) ආ බෙයදහි මහතෙල්වන් අම්බු තී දිළින්ද් මට් අසරක් සෙය් පැනි අයිමි වැන්දි මි තමා සෙරිත්නග(ම) තිය ගී 197. (1) සිටිත් මෙකල්හි මෙ සුවහස් හැලී ගැහැවියො සි - (2) - වැ නුවළා අවද් බලත් ල එක්වන් සිහිගිරි

198. (1) ස්වස්ති තතු දත් වි හි(න්දැ))ගි තමන් පිය තට් සෙවින් අදන් වැ ‍නොබණනන්

මොයුන් බෙයන්ද්හි(2) අද්හ යෙත් (බණ)ත අ(ප හය්) නොදහම් මගණවැ සෙ(න්මි)

199. මහනෙල් ගත් ක(තු)න් (ද)කුත් (මා) දග් කොට් තිබි බියෙන් මෙන් බිණිය නො හෙයි බැලු හිමියා සි(ටි)ය මෙන්

200. කුදු(ගත්) සෙනල්පැවි(ජජන් ගී) බෙයන්ද් බැලුමො( එ)හි කොමුළ්

                      යොවනුත් (දැ)කැ දැකැ         
                   නුයුන් මහනෙල් තොප නුයුන් 

මහනෙල් හැජවෙ(ය්)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-සීගිරි_ගී_ii&oldid=5164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි