සීගිරි ගී-සීගිරි ගී iii

Wikibooks වෙතින්

201. ස්වස්ති පොත ක(ම්බරා)ණන ගෙ සලදළ ගී දෙඅතහි හොදල තන රනහසු නබක වන සැනැහි මුළා ළ මයි බෙයදහි රතවනුත අතරෙ

සීගිරි ගී - පෙළ				41

202. (1) එ (ද)ස වි අඟනුත අසයි එ(න) රතවන ලී ළ නො වැහැවෙ ත(‍ෙ)ම (බැලු) කල වැහැ(වෙ ම)ළ දැකැ ර(න)ව (න) (2) පිහිලිවැසි (මෙය)ල බතිමි ගී

203. (1) ස්වස්ති බැලූමො රිසි සෙය් උකැටැලී ජැහැ යෙහෙන් (2) බෙයන්ද්හි රන්වනු බිණිය නො හෙයෙන් (3) ම නො බිණියෙ

204. නො වෙ මෙ රු ඔළ ම්බු මල් ජතිමි සස මෙය් වි වරජ ‍‍ෙනාදැනී මා ගී ගිවෙන් බැල්මෙන් නො ව තමා තද්

205. සිරජු යසස සිරි තුබූ මුළු ලොව් පැතිරී නිලුපුල් ඇසුන් අසිරි බැලූමො සිහිගිරි

206. ස්වස්ති පැළපස ඇබල(වැ වැ)සි කිතල්මි මයි ගී නො එක් ජන අර්බය් හසර හෙළිල්ලබුයුත ඇජ තබයි පිළිබිබ් (අහො) ගියෙ රජ කතුන් රස කොට

207. නිලුපුලවන් ඇසින් (බැලී)ද බලනුයුන් ලී බෙයන්ද්හි නතු‍ර් සිට ළෙහි ගල (ඇ)ය බජ්නා සෙයි

208. (1) බල හිමබුනි අසද් ඇසිමු ජො(‍ෙ)හා නො බණනා (2) බණවත තො මෙ බණන්නුමු හි(ද) ගල කෙළෙයින් සි-(3)-ගිරි බඬගිරි (ප)සිලි ගී


42 සීගිරි ගී - පෙළ


209. (1) මහවි(ටි සිව්) ගී තනරනමලී ලී (ග)තින් (අ)මය එක් වන ගී සිටි ගත තිලි මෙ බෙයදිහි (2) තු(ට ළ වූ) බව අග්වය

210. සපු(ගසවැ)ටියෙ යහතගොවු කිතලිමි මෙ යගිය ගියි ලයිමො යෙහෙ යි දිග ඇසිනි එ වට (බ)සිත මෙ(න) බෙලුයූ වු ජ තද වී පසු නො (මෙ)ආ අස (බැලු)යුත් සිතෙ නිය වැ රව(ල) නො විළිවස ලයු (ද)ත (බෙ)ණෙත පැහැදී බස තොල(සි)වි(වි) අ ම අමතයි

212. වජුර් මිහින්ද්මි අයුතින් නැගී ගල බලන මෙන් සිහිගිරි දිටි මෙහි රන්වනුන් බෙයන්ද්හි මලදමින් සත් දිනි ම(ට)

213. තද් මෙත් සිත් (වි) සිකි තන්විසිබව නැතියුන් තද් මෙත් සිත් ලි(යන්) උන් කෙළි සෙයින් ව ද නො

214. (1) (දිගි)ලි කිතලමලනගෙ මි(හි)දලමි (2) (මෙ මය්) ගී (3) තොප අතැ ගත් මහතෙලමලින් මලක් අ(ප හට) ‍නො මෙ(දු)-(4)-(න්) හෙ (යින්)කුම් සෙයි ඇති බස ස(නා තෙ)-(5)(ප)ල(ය්)
සීගිරි ගී - පෙළ 43

215. (1) (තොප) නුයුනමහතෙල දකුත් මෙ සිත් මුළා වෙය (ළ වහ) වම්හ කුම් සෙයින් නො මෙ බ(ැ)ණ(ැ) (අ)ජ(හ)ස් (සි)ටිත (2) (බ)ලලුවාණව(ැ)සි තාරායණා ගී

216. (1) කෙ නො යහපත වලාම සෙයි මෙ දුටිතායෙන රතඅත්ල වට්කන්දෙ හෙම්යටි තම්බතොලත එ නුයුන් දිග (2) (පි)හිලිවැසි මෙයලබතීමි ගී

217. ස්වස්ති නො වී ලද බස(කු)ද් දෙක (ම)ල් අත රන්වනුන් මෙ ගී සෙල තෙගි හින්දිව බන්ද් හිමියා පෙරෙ මෙළෙන් තම


218. ස්වස්ති රතන ගත් මල් තම මෙ හෙළිල්ලම්බු හින්දි මත නෙගි රිසි සෙය් බෙ(ය)න්ද් මෙ කෙළිමින්(යෙ)හෙන් බෙලුමො

219. (1) ‍නො හෙළිල්ලා මෙ කි බිත්හි දිග්තෙතක් මයි තෙපලන් පියොවුර් මැජැ කළ ල මුක ඇරැ නල් තැල්ලක් (2) (බිණි පට) වැ(රැ)ල්ල හැන්දැ සිටින්නී මෙ සබද ම හය් බුණු කෙනෙක් මය් සතු බ(ව ප)වසා ලන්(නෙ)
44 සීගිරි ගී - පෙළ


220. එ පින්බර කියත් එක් කැනෙක්කට් එක් හස්නක් දිගැසින් එකක් එකක් බෙණවි අසැරයට නිස්සක්

221. ශ්රීක (1) බලය් ලනු බෙයන්හි රන්වනුත් අතුරෙ (2) මිණිකැලුමුතුළෙ දිගැස් අත විසිතු‍ර් පට් වැරැ-(3)-ල්ලෙක් අග්බො මාඩබියන් ගෙ විරා(o)කුරා නම(4) මෙ කී දැපිල්ල හය් විදීමහයි

222. පිරිබුන් සනා බල යි (ත අ)ස ලි උඩ්හුර් ලයි ගළවය් හිණින් පිළි බිණිහි යැ තො (නො) මෙය් නො (දි)ටු වන්

223. (1) ස්වස්ව රතඅ(ති)නි ගත එක ‍වැරැලි කදහස බැලි (ද) මෙ බල හිදි (සෙ) වි ලියක (සෙ)ර් ‍(2) (බෙය) න්ද හි රන්(වනු)න් අතරෙහි ‍ෙ(ජ)ට(ග)ලව(ැ)සි බොයගොත්හිමි (3)-(ය)න් ගෙ ‍ෙ(ද)වලි(මි) ගී

224. (1) ස්වස්ති අ(බා මි)හිදුවහදුයෙන් ආ කුද්ගත්සිරි - තාතෙරුන් ලෙදරු සලමෙයිමි ලීමි (2) නො දුන්නහු යෙහෙහි රැහැ එක් බසක් මෙ සතා (අප) අ සෙ නො දැකැ නිල්උපුලවත් දිග්ඇස් රත් කොට්
සීගිරි ගී - පෙළ 45


225. (1) ස්වස්ති දෙවල්මල්මි පළමු බස සෙය් එත කතුන් බෙණෙත් ම තුට් සෙය් ස-(2)-(ගසරි ක)ල එ කෙළෙ යහ එකදෙසි (3) මන දි නො මෙ ගත

226. ස්වස්ති නම(ඩග)ම මහසෙන්මි ලීමි ගල(ළ)ග මුත්වරල් නුයුන් මිණිකැලුම්සුලු යෙන්නහු නැබැවින් එකල්හි රන්වනුන් දුටු(වො) 227. බොයි(ල)මි මෙ (ම)යි (ගී) අත මල් නුයුන් මිණිකැලුම් ඉසුලු යෙන්නහු සැබැවින් ගැහැනිහු සැබැවින් රන්වනුන් දුටු(වො) 228. (1) දළසෙන් පැවිජ්ජ (න්) ගී

(2) ස්වස්ති පිනිගත රතමහනෙලහි පත් ළග කළ ත මා ත සෙය අසය අස ද මුළ වී කලුන්හී ගැන්වෙයි

229. (1) ස්වස්ති දිග්නුයුන් සුනිල් මහතෙල් කැලුම් ඉසුලු බෙයදැ (හු)න් මි-(2)-(ලැසි මය් දෙසෙ)සැනැහින් නුයුන් ලූ (කින්) කො(ත්තා)මි ලීමි46 සීගිරි ගී - පෙළ


230. (1) බෙයන්ද්හි සම්වනක් ළ මය් ගත යැහැයෙන් මුතුවැළැ එක් අතින් එක් අත්නි ගත් ප-(2)-ට්වැරැල්ලක් පෙසි(ලි) කිතලමලැ ගෙ කොකෙළැ දෙවැමි

231. (1) ස්වස්ව කළපිටැකුළියෙහි අග්බොඇදුර්මි මෙ ගිය ලීමි (2) තොප යහදස්නෙ නෙවැසැනෙන් සන්ද්හි තම කැ(ලු)ම් ගත ඇපි තොප සිහිලසිනසක් ගත කියමො මෙහි සිහිගිරි අග්(බෙ)ය්(මි) (3) කි යනයුත හය් බ(ැ)ති පුයුතෙක්හි සන්ද්හන් කොට් බලමිනි සිටියැ දි(ටි) කා දහමැ ඇතත් තොප(ට් රි)සි

232. සපු කුසුමත්ති ගත් මය් මන දකුත් සම්වන් ගැහැනිලිය තන ලී බෙයන්දිතහි රන්වතැන් අතුරෙ ....................ගී

233. (1) ස්වස්ති පොලොනරුයෙන් ආ ජෙ(ට්ම)ලමි මෙ ගී ලිමි ලිය මල්(කැ)නක් ග(ත්) දිලි අත්නි (ලො)බනා සෙයි ගත් මන මය් දිගැස් බෙයදහි සම්වන -(2)-ක් ද යෙහෙ

සීගිරි ගී - පෙළ 47

234. (1) කිත්මෙය් ගී බෙයන්ද්හි රන්වන් ලි හින්දිත සිවිත්ම අ දඟ ලයි (දැ)කැ (‍ෙ)තො සිකි යන සිහි වති හිදුම සබද සිහිගිරි

235 (1) අමතය් තොප අයුත් මහතෙල්වතන් එක් (ජ)න් ඇති වී ද නොබණන වන් දැකැ ආ (2) අත මල් තිපි නදමල් ම ගියු ගී

236. එසා අසද් ගලකළතදළඇන්නන් හයි නො ලයු කිය අ(ජ)හස ඇති සි(තැදි) වි සෙය් ළඇත්තනට

237. ස්වස්ති ගලැ කළ තද(ළ) වත සිටිවි ද නිල් තැලි පැලැ(න්දැව) සිතැදි ම අත්හි මල්දම් මිලැස් සිතැදිත බරැ වරල් කිතල්(බ)තීමි ලීමි

238. ස්වස්ති කුමාරකසබා (ගී) තලවය ගිරෙ මත් වූ පිරිමිත සිතින එක්වන බෙයන්දඑහි රන්වන පහස කළ වැසි පාජ කෙළිමින

239. අයුතින් අසය් ඇති වනු රත්වනුන් එක්වන් ‍නොදත මිහි නැගි වර බැසි බව හිරු දග සිත මිහි48 සීගිරි ගී - පෙළ


240. (1) ස්වස්ති රුහුණින් ආ (සිවු)ගී තමා අස්රය් කළ දිළින්දිගන් සිතට් යම් ඉසි (ඉ)සිනි තො(ප නො මේ) යත් හොත්. මිනි-(2)-සෙක් වෙමි යන්නෙකින් කිම යෙ නො හො යන්නෙයි එක් මෙ ‍ෙනාකෙළෙයින් වන්න යි සිත් තබනෙයි (‍3) කැරැ පින් පතන් මත්තට් මහත් බව්


241. (1) මුතු පැලැ(න්දි් එ) දිගැසි (තමා) කෙළි පොපි දු නුයුන් අත් - (2) – (නි ග) ත් වි මහ(නෙල්) නො ජත්මි වි (මෙහි) කරන්නක්

242. (1) ත(මා මෙ) තමහ(ට) නොරුස්නා(ක්) ‍නො කෙරෙජ් බල(ය) ගත් බෙයන්ද්හි සිටි (තමා) අම්බුයුක් මය් (2) මහනෙ(ලින්) රුහු(ණින්) ආ (බො)ය(ල තම) (3) සිත අම්බු යොමා ගැ ගී


243. (1) දැකැ (බස)තු ජු බලයු ගෙවී යි තුප (කෙ)රෙ එති අවුජු දිටි(යි) තුප ගැහැනිලිය (2) තො බලයු නුයුත ‍ලය


244. තොජැනි ම ඇස්හි මෙය් සිත් එක්වන් ආ නු යෙති ම(හ‍ෙ)ම(යැ) ගැනැ (සෙය්ති) ආ සිහිල් පැනිත්තක් ප(ව)න්


සීගිරි ගී - පෙළ 49

245. (1) ජෙට්මි මමජ් ලීමි සෙනෙහින් ළැගු කසුබ් කලු පියය් ඇ(විද්) මය් (2) ගි අතුරෙ පෙලෙබි කුමට් යගී මෙහි ලියන්නෙය් පරද්ද ගියෙමි

246. (1) ශ්රීක කිත්දෙව්මි පැරැද්දැ යන්නට් ආ සැන්දැ ලීමි දැකැජ් තොප සුනිල් මහතෙල්කැලුම් බැල්මක් නොයයහත මිනිසුන් (2) කුමට් යගී මෙහි ලියන්නෙය්

247. (1) උතුරා අබු සිව්කල බද් ගියි බෙයන්ද්හි රන්වනු නිරින්ද්(ඉ)සිරා වියෙව්හි මෙසිනි (2) මියහෙම්හ යි ගල්ඇගැනි හෙනයුන් වැන්නො

248. ගලකැටැ ව(ජි)රා ගී අසය තුප ආ(යු)ත පර‍පිටි සෙර සනා සෙයි අයිමි ද තොබිණි(ද) සබව ග(ත ම)ත ගල (තු)ප (ම) සි(ත)

249. (1) ස්ව්ස්ති විරාවිද්රොර්බතිමි ලි(මි) සිහිල් පිනිබින්දිරන් අද් සවන්ද් පවන් (‍ෙ)‍ගන මන්ද් හමු‍ෙළ කොන්ද් කුමුන්ද් වසත්අව්හි මල් සු(සැදි වි) හෙ(බි) මුළුළෙ තබය් එය් මෙ රන්වනුන් දකුත් මෙ සිත් කාතර කෙළෙ (2) විදි යමින් මෙ මන්ද්බලමිනි වගුළෙමි මෙ ගිරිතෙළෙ50 සීගිරි ගී -‍ පෙළ

පන්සිය අග්නන් රිසිසෙය් බලය් ගිරිතෙ(ළෙ) නො ග(නියි ස)ග් මෙනෙ මය් එකක් මෙ(නෙහි) කොට් මනා කොට්


250. පෙරෙ ජත්(න)මො දිවෙල ගී බද ද මො නිල්උපුලෙ පැහැ බැලි වී ය මඟ කළා (සොඳ) අ කමයවය


251. (1) කිත්මි පැරැද්දැ යෙමින් ලීමි පෙරෙ යම් (හැ)ජි(න්) නම් ම පහනිජ් නම් අලලැ මා එ යත් මෙ එත් නැත පිළි එය්හි සැර්හිමැ

(2) නැතැජ් එ කලු රුතු ගැළ හී හොවිත් බිමා නො කෙල්ලන් වීයින් ‍කියය් අ සි කැරෙය් කිමැ


252. ස්වස්ති (බෙ)(ය)(න්ද්) (මීලැස්සන්) (හි)න්දිී බෙවෙන් අරුවන්තෙය් දැතැවෙය් ලූ නුවන් මහතෙල්නි රද් දැක්ව(නු)රා


253. (1) බෙයන්ද්හි රන්වන් මනජොළ් රහස්බැල්මෙ රැහැ ජත්තයුහු සැබැවින් (2) ඇති සැබැවින් එකල්හි යෙහෙන්සීගිරි ගී - පෙළ 51

254. යෙවූ රත්ඇස්ති මන්ද්බලම්නි ආ (නු) වෙ ද බෙයන්ද්හි රන්වනක් සිටි ම කෙන්දදනොවන තියා නො(‍ෙ)ව

255. කිසි ත(ම)හට නොරුස්නා කා අ නු කි(ය)ත් නම් බිය වෙත් තමා යහ තෙපලක් ඔයුතට කියන්නෙය

256. (1) උකන්ද්හි ආ නමුත් උකා පැතෙන්නා (ද) සෙය් (2) ඔක(ඩ්)නා සියලඟ ලොමුදහ (ග)ස්නා සිහිගිරි

257. සිහි කැරැ සෙපියන් වියොවඟනන් නුයුන් කඬ ප(හ)රින් බුනෙ(න් සි)ය(දි)රි සිට බෙ(‍ෙ)ණත් බල සිහිගිරි

258. (1) (ගත)බගිරි මෙයුලමි මයි ගී බලත ‍ෙ(ම)ය ත ම හයි ත කී විසි ඇය (අ)ත මල් මෙ ලි (නිතබු) කියබු සුනිල් (2) වෙ සිරිත මෙ ව(ද) වි(යො)වන

259. (1) සුක තොට් ගල බලා සිට ගී කියවන්නක් (2) ත(ම්බ)ලවන් තුනු ඉග් නියෙ(ළ) කුතුන් අප සිහිගිරි

260. (1) ස්වස්ති (අ)ද නැගි මෙ බැලුමො රිසි පැතු පාන සිහිගිරි, සිටි මෙ-(2)-(හි දිගැසින්) බැලුමො මුකන් සෙය් බසකුද් නො දි


52 සීගිරි ගී - පෙළ


261. දුනුවෙ(ග)මු සෙත් (ගී) නැගී (ගල) මෙ අ(වු)ද් නො බලය යනේන කෙසෙ කත් මෙ සිහිගිරි (බෙය)න්ද්හි රන්වනුන් අ(තරෙ)


262. (1) ශ්රී) (සම)(තල්) බතීමි ගී ලූ නුයුන්මහතෙල්අත්තම් පින්ඇ(න්ත)නට් (2) වරජ තමා දෙසෙ හි(න්දැ() ලබය් හබය් හෙජෙ(වි) යා වත්


263. (1) දි(‍යවාණ) සිවලමලුන් ගෙ (සි)රිදෙවු ගී තො අස්වැසෙය් (මන මහ) තෙල්වනුන් අ‍තරෙ බෙයත්ද්හි රන්වනුන් හි(න්දි‍නු) දුට සන්දන (2) පහරය්


264. නැවැතැ තමහට් කැතෙක් මුකන්නාක් සරහය් තමා රිසිලු සිකි මෙයි උන් ‍ොනහැඟැක් හග්නෙය්

265. රහසහි අදහන සහළා කෙනෙක් එක් වැ ජ බසත් ආ ජිව් කිහො(ත) රහස් (ජි)වු සතුරන් වෙත


266. ජෙට්රජුන් කෙරෙවූ (කිතග්)බො (හිමි) අ(ම්බු නිසා) හිමියම්බුයු(මි) මෙ ගී ලීමි ව (ද) සිත් දුන් අයුත් මියුලැස් එ අය්හි තබය් තොපට් න(ැ)හත් කෙළෙ යෙහෙන් වසමො ඇප් කිව යෙහෙ යි සිගිරි ගී - පෙළ 53


267. (බ)සිත් මෙ(ය්) එත වෙතැ එක්සෙ එක්ති තම වෙ (දු)ක් මෙ වැන්නැ යි නැ හැක්කැ අත්නට් කියනට්


268. ස්වස්ති සපු කුසුමතනි ගත උඩු(වටු)වන බරවරල දැකැ මන ම තියළ බෙයන්දනහි රනවනක දි(ගනෙ)ත


269. එකෙල්ලට සුදුසු දියැ හැකි පතක් රුස්නා ඇවිද් සීගිරි නෙගි නො කළ අන් කුම් කියන්(නෙය්)


270. ස්වස්ති තල(පාපි)රිවෙ(න්)වැසි සෙන්පැවිජන් ගී කෙසෙ සිනා වි ජ තී කුම්සෙ(යින්) ත ළ සල අ වෙ තා ආ දැකැ සිතා ගියෙ පිළි ම අල්නා රජ්


271. වියොවුන් නො වැද්දැ දෙ තම කත් (මා ල)ද්දෙන් සියොවක් වත පියොවක් සිතය ගියෙමි නො බල ම(ම)


272. (1) ස්වස්ති අග්නු (වි) හිමියම්බුයුට ගී කළ සිව්(තැ) තින් ගී ගොණෙත ආ (2) සිහිගිරී මුත් කී නො කිසි අස ගුලු (3) අපට් දුන් අබුයුය් 54 සීගිරි ගී - පෙළ


273. ජිවියා ගී මෙනෙ මය් වැනි විසී බලය් ත දස් දැක්මෙ මත (ම)හනෙල්මල් අත්නි ගෙන යමො හිමම්බිය නො බුණියෙන්


274. දහපෑම හෙකිනත් බසර්ගත් කි යෙහෙළියක් දුට් ජනන් අරියන මහනෙල්මලක් අතින් ගත්නී


275. (1) කපුගමප‍ිරිවෙන කර(යු උ)පති(ස්) හිමියන්ගෙ මානාමි ලියිමි බෙයන්ද්හි රන්වනුන් එහි තුබු මුළුල්(ලෙ)න් (2) බැලුමො මුහුණ් පිටපස් නො දුට්මො මුළුල්ලෙන්


276. (1) ස්වස්ති (උ)තු(රපස)වැසි අගලබතීයුන ගියි බෙයදහි රනවනට මය මෙ(සෙ) අදවා බැසැ ඇ බැසැ යත නො හෙ යි (2) සිටිනුහු මය හයි නො කියය


277. ස්වස්ති ‍නො වැ බියපත් බල මීලැ(ස්ස)න් ම සෙ ආ වෙ ජො අරැක්කන් කිස් ලො සහයි හය් යහජ වනෙ


278. (1) සිහිපත ළ කකියා සියලැඟහි ලෙ කකියා (2) මෙ තොප දුන් බියයුර් හුර් දඟයා ඉඟ මා ළෙන් සීගිරි ගී - පෙළ 55

279. (1) ස්වස්ති රුහුණ් පඬුලගමු සඟ මෙ (ගී) බෙණෙත සැනැ තැන්තන් ජො(ලො)එය මැසි තු(බු)යුනට (2) නො(තු)බුයුහට නො (මෙ එ) ය යන් එ රන්(වනුන්) ජැහැ


280. මෙයිවන තබරසල(මල)ත ගෙ දළලමි සි(හි) වී (සි)තන වන හ(ම)තයි අතිනි තමා තම මන කෙරෙලි රහස මෙ(තො මෙ) නගිතායිනි (නා)


281. පැ(තෙ)යි ව(රල්) සුනිල් අප (එ)ත පසෙහි ‍ෙ(ම ග)ල ඇවි(ති) මහතෙලහි මුහුළ ලැගි උන් ඇත මන්දිමරුන්


282. ම‍ා නොබා ම(ඟ) ඉග් ග(ත් සෙ) අප වදන් නො ජිවි එ අග්තනට ප(හ)ස් රඬු කළාක මෙන් ගැහැවි(යා)


283. ස්වස්ති උතුරො(ළ) මිලින්දි)(බති) මි මෙ ගී ලීමි අසද් සෙයින් මෙ ගත් මළ හිමි ඇත්නි ගැනැ (ම)ල් අතන්ද (සති) මුන් සිතැ ගැනැ නො කළ මෙත් සව්සත්නට


284. යන රිසි හය් නො වි තා (දුටුයෙන් මුහුණ්වර් පොලොබය් ගත් මය් නුයුන් (ම)හ(තෙ)ල මෙන් අන්දුයන්වය් 56 සීගිරි ගී - පෙළ


285. මිත්මි ලීතිමි තහමි ගනු අසන්වු ඇසිරියින් ළ දොලො අයෙය් ‍තො බන්ද්වයු මුහුළ් පියොවුර් නිලුපුල්ඇස්සෙන්


286. (1) (සා)තාකලු ගෙ වසන වජුර් අග්බොය්මි ගල්මුන්දුසන් නැගී බැලීමි (2) බෙයන්දැද මා සිත් රෙපෙ දුන් මගුල් කෙළෙමි සිහිමියා බැලනි වි


287. බගොත මෙතෙපා ලී ගී තො ගතිමි ම(හ)තෙල අතනි (සි)ත ව ද (ද)තනෙන බෙයන්දමහි රතවතින ග(නි)මි මලදම අත ලෙල


288. (1) උතුරුපස් අම්බ්ගම්කුළි ගුණාකරමි (2) ගිය හො(ත්) බෙය(න්ද්) ආ ජො(ලො) සිහි කොට් නො (ගි)ය හොත් (3) කුමක් ආ තොප පියොවුර් ළ(ද) මීලැ(ස් බ)ලය් ගත


289. බෙයද තැගී මෙ ගැයු(ම්)නි ත වැයිමෙ ය(ද)ම් ඇලී නැග සිටි(මී) සිතී සිකි රනවන


290. ස්වස්ති ගියක් නා හුන් මම් නැගී බලත් සිට් වයි එ ගී නො ජතේනයින් නො ලී ගල් බෙයන්ද් මතේන

සීගිරි ගී - පෙළ 57


291. හි(ම)ම්බු ලක් (වී)මි තී(අ)ත මල් ගත් නෙත්හියට් බෙයන්දතහි නැගී බලමින් මල්(ග)ත් (හිමම්බු ආමො මේ)


292. ස්වස්ති (ඇ)ත(‍ෙ)මක් කි(ය)ත් දිට මන ජොල් ලය් මුහුළ් තිප් බෙයන්ද්හි රන්වනින් හෙ මෙ ජෙ නෙ තිප් මෙ මය් අබුයු යැ යහලා තිසහු ගී


293. (1) ස්වස්ති හෙළදිවි අ ජබුදුවු දතිමි පතක දි කෙ(සෙ)ලමි (2) ත ලී පත ආ සිහි ලත අන ලද සැටි තා අතින


294. තමහට දුකක් නො වෙ සැපතක් දෙන මෙන් පත් දී සිත් මෙ අයුරෙන් ඇතුළදුකක් ‍නොවෙ තට


295. (1) කි(ම) නො)කියහි යා යි තකුද් ආ මි(හි ද)ස්නට් මොබ ආ තුප කෙසෙ බැලැමො (නැ)-(2)-ග ආ මග සිහිගිරි


296. ස්වස්ති දළසිවලහු ගී සපුකුසුම් අතිනි ගත් උ(ඩුව)ට්වන් බර රවල් දැකැ මන ම තියළ බෙයන්ද හි රන්වනක් දිග්නෙත් 58 සීගිරි ගී - පෙළ


297. ස්වස්ති සලබතිමි ලීමි කහට් කුම වි යන ‍ජො හො සිත්මි අන් මෙය් මුත් අසද්න හය් ඇලුණ මුළා ළ වී ජ ගත් කිසි දොස්

298. (1) පෙරෙ සෙ මෙ(ගත්ත)වුන් හින්ද්නො ‍නො හින්දි්ය ජෙ‍ාලො වී කුමක් ග(ත්)තන් ත (2) කි වෙද (අ)ත මල ගත්තන් ම කි වෙ

299. ස්වස්ති කොත්නාමි නැගි සිසි ස්ද්මල බලය් බසි(ත) සන්දහත කොට (ම)න නෙ(ත්) නිල් මි(ලැස්න) පිළිදී ජොත්ත සිහි විනි


300. (1) (ස්ව) ස්ති නරනින්ද් ලයු මෙළෙයින් සෙවින් ළ නො වහන්නෙන් බෙයන්ද්හි රන්වනු ගිරිහිස්නි හෙන් -(‍2)-නයුන් වැන්නො

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-සීගිරි_ගී_iii&oldid=5165" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි