සීගිරි ගී-සීගිරි ගී iv

Wikibooks වෙතින්

301. (1) සඟමු කෙල්වළඅරමවෙයි නරිසි ‍ෙ(ව)ය් ද එක්තැනින් තො තොර් වැ කණ(ක්) සෙය් දවස් රිසි (සෙයි බල) (2) මෙය් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් අතුරෙ මතේන ගීයැට් ගී


302. සඟමුවැ ..................... මෙ ගී බණවත් ද නොබෙණෙන යු වී මල්වැහි රසැන්තක් බෙයන්ද්හි රන්වනක් රත් අතනි ගත් වතින් මල්පත් සීගිරි ගී - පෙළ 59

303. (1) පොකර් පතින් මල් අත්නි ගත් බැලු තන නමා මහනෙල්වන් ගැහැනි තො මෙ බෙ‍ණෙයි (2) අන්ත හය් ‍යම්තම් රජලා දෙවු ගී

304. ස්වස්ති දිගිලි(පෙ)ළි වජුරා ගී නො වන් නහම මන දි(ගෙ)සිත (තුප) ම නොපහති ළ තද් වත තා එ පසොමි මොළොකක් විය පහන්නෙ(මි)

305. සිහිගිරී අග්නක් බ(ණ)වත් මෙ යන්නා වර් සෙර සෙ හො යම් දෙසෙකැ මා බැලි තොමො අගන් මෙ නියා

306. (‍ෙ)මෙනෙන්මි ලැදි මන බන්ද්නා පැහැබර් සිතා රුස්නා කතක්හි තොස්නා මිණිඅකුසු හිස්හි ලය් ගන්නා

307. ස්වස්ති

පෙහෙජලමලන පිත් මිහිදල(මි) මෙ ගි බැන්දැත ලිමි කිපි එයැ කිවැ යි මිනිසුන් දෙසෙ කරනෙය නො මෙ මෙත්

308. ස්වස්ති ......................................ගී (නැගැ) මෙහි ම සෙසෙහී හිමබියනැට තුප නො දග රුසිරු රුස්නා නො යතත් සෙර තො අසරෙයට අයක්


60 සිගිරි ගී - පෙළ


309. බලයි මඟ පියා මනවුහිමින් මෙත් හො (නැ)සී නො යි හිමි සමහර්හු වගුළො ගිරිබිතින්

310. අනන්දම සති පෙරෙටු යහ අයිහ (දෙක)හි විසි මහනෙලවනති මල බලගන කළ තිපි රයහලපිරිවෙන් ව(ැ)සි අනන්දවපැවිජන ගී (විසන්දෙනෙ

311. එ (කි) හදහමිය් මෙ(සෙ)යි නො මෙ තිබිද් ලි(යැ) වි මෙය් උප ද (හි)මින් මෙ සිත්මෙ(ක්) මෙතෙක් කැනෙකුන් අතුරෙ

312. (1) වදැ වළ ලය් ගෙනැ කොළ්තා හව්දළෙති (මෙ) (2) බෙයදහි දුටුමො අප් මු(න්) අසරන් බ(ට) පොළො එවු

313. අතට් (හො) අ මෙන් සුරත්අත්නි ගත් සපුමල් (කැ)නෙන් තහම් ග‍තහෙ ජ මන ගත්තී මුළුල්ලෙන් අග්බො(යි සෙන්)මි

314. (1) මියන රිසින් ගිරිබිතැ(විත්) හෙළිල්ලබුයුන් ඇජැ තබයි පිළිබිබ් තා ගි(ය) එක් (නො) වි තමා ගෙට් (2) කසුබ්පැවි(ජේජ) මි

315. ස්වස්ති පසක්කැමි කිතලු ගී ඔයුත ලයු යෙත (තා අ)වෙ මෙ ද සිතුම උසස් ගියෙ නො (ම ය)ත (වෙත ‍ෙ)මය් මෙ නො දකිමි යි දැකැදනා


සීගිරි ගී - පෙළ 61

316. තො එය් නො ජන්හි ද මහල ළ ඈ තුබූ සෙය් නැගි ජනා බො මන ගන්නි එගිරි සිහිගිරී

317. (1) රනත්නි ගත් මලවි දිගැස්ති මන්ද්බැල්මට් (2) මිනිසෙක්මි මන්දගකට් ඔස් ගනුග හිමියම්බුයුක්

318. ස්වස්ති ඇති සෙයැ බලය් ගත් මහනෙල්වන ජැහැ (යමි) නිල්මහනෙල්වනක් බෙයන්ද හි අ(ජ)වතුජ් මය් (වෙත)

319. ස්වස්ති බැලූයූ සසිනින්ද් අවුදු පශ නො (‍ෙ)ම ලජු යු උපන හිමින් පිතින් ගලැකළ තදළඇත්තන් සෙය් මිණි.......................

320. ස්වස්ති කසබල්ඇපාණන් ගෙ පයමුල් ලෙයිදරු සගලු ගී දෙවියන් මෙවැනි එක සුකක් ඇති කරනු දෙ අත් වටැ පළ මය් රු සුක රුකුරුවනු (2) තොල් (ජැ)හැ (යනු) කොට් මින්දි බිය කුරුර වනු බොටුමල් බලය් සුකනු තය් මහපත් වනු

321. (1) ස්වස්ති දෙව්වජරා ගී අයුත ‍අවෙහිමින් පසින් ඇසිමෙන් බිණිමෙන් (2) බෙයන්ද්හි රත්වනුන් බැලිමි සිත් සෙ මනා කොට්


62 සීගිරි ගී - පෙළ


322. (1) ..................................(ගමි) යෙන් ආ දාපුළැ ගී කෙ නම් තොප නෙ(බෙ)ණෙති දහම් ඇත්තන් අතුරෙ ලයි (2) නිරින්ද්ඉසිර වියෙවැ පහයුන් ‍තො තොර් කොට් හින්නන්


323. (1) ම මෙතක් නො ජනේන (ද) මග බලත්හොත් සියල්ලෙ (2) (සිත)රගත්නි ම(ය්) අසද ගලකළ තද්ළ ඇත්තිය


324. ‍ෙ(ත)) ද තමා (අ)සරිනි මන ඔ(යු)න් පියන්තෙ වෙ ආ (ද) ජන තට් සිතැදි දැකමින් යම්තම සුවක


325. (1) මහ(ගම) (මි)හින්දිමි ලීමි පෙසෙත වැළැන්දුලණ සෙය් ගිළිහෙන සෙය් පිරික්සත් (2) සිලිහි ගිය (මු)ත්වෙළැ මෙ ඇස්හි සිට්මින් බලත්වය්


326. (1) මගුණ් අග්බො-(2)-ය්මි ලීමි ‍නො මෙ සැනැහැනි බැවෙක් පෙ(නෙ)ය බැලු බැලු ඇස්හි ඔහු මළ කල්හි හයි නොහළහු අත්හි ලු මල්දම්


327. (1) ස්වස්ති වජරා ගී තනපට් වෙළ සරග්මල් සිහිලස් කොට් (2) ලූ දැකැ මන ම් තියැළැ බෙයන්ද්හි රන්වනක් දිග්නෙත් සීගිරි ගී - පෙළ 63

328. ස්වස්ති ගල්නරු දළල්(මි ගී) ලීමි ඇය හිසිනි ගු(ළු) කෙස්මල් සු(ළගැ ජි)වි බෙවෙත් (අතැ) බෙයන්ද්හි පිළිබිබ් කතු අම්බුයු ගත් මල්දම්


329. (1) ස්වස්ති ම(හ)නෙල බලය් (තු)බු (අ)තින් ගෙනැ(ැ) මන්ද්(බැ)ල්මෙන් බෙයන්ද්හි මි(ලැ)සි (2) බසක් නො මෙ දුන් වෙය් දු (දුන්)සෙය්


330. (1) නොගන්න වර් අනුන් නො-(2)- හන්දුනනනු කළා වෙනු ම නොසහනා අ(යෙ) (3) - කි එනු වනිනැන්දිඅනි ලද් වත තී


331. ස්වස්ති සමන් ගැ ගී අ(ම්ඩ)ක්ලෙඩ් (සි)තොව් වරල් නිල්වලා සිහිල් ලබු ගැහැනි මය පෙලෙබු දි මන්ද්සිනා බැල්ම(ක්)


332. (1) තොප නුයුන් මහනෙල් බ(න්දු )ව(ද) තොල් සිනා (‍ෙ)කාන්ද් ගමන (2) (හ)සකත මෙ(ති) ගත දිගැසිනි ලද වී සිනා


333. (1) මහවලවැසි දළසෙන් පැවැජන ගී ඔයුන් පැති තමහට් නැත ජ හොත් අස්වැසිලී මිනිස්අ-(2)සරැය් මිනිසුන් දැක්මෙ ඇසරැය් ම හැදවෙය 64 සිගිරි ගී - පෙළ


334. (1) ස්වස්ති අග්බොය්මි ලීමි නිල්ක(ට්)රෙළ ම‍ලෙකැ ඇවුණු වැට්කොළ මල සෙය් (2)සැන්දැහගැ සිහි වෙන්නෙය් මහනෙල්වත (හ)ය් රන්වත හුන්

335. (1)අවුජු බලයු හිමබැයැක ගල්බෙයන්දි වුසූ වටැ ගිය (සෙ)ය්නි පැනෙය් එත ගැහැතියුමි-(2)-න්දියබියෙන් අබයගිරිවෙහෙරැ සෙත්දෙවියා ගී

336. කිතලමි ලීමි ලී කෙනෙක් ‍ෙ(න)) ‍ෙ(ව ද)ත් මෙ දෙ‍ඩි (ති)යා තමන් ‍ෙ(‍ම)න් රන‍ෙ(ම))නර අව වනබිත නටයි ගියෙ එ පතු ද ‍ෙ(කාස්)

337. ස්වස්ති (1)කළ මෙ වරජක් නැතජ් මෙසෙ උනො හිමියම්බුයෙන් පලන්දු මෙ මල්කඬ් සිරිබර්ති ලබුයට් අත් රුකුරයු අනුරා ගී.

338. (1) බෙයදහි රන්වනින් තොප ජල උදහ මා කුමට් ‍තොජත්තමහ මනා සෙ ඔරම කැරැ ඇසිරැය් ආනට් තො මෙ බණන අ මා අයදි මෙසෙය් උගැ (2)-න්වූ මිදිබි කර ම(ය්) මෙසෙය් අවුජු අනුරා කියු සෙය්ති

339. ස්වස්ති සෙනුලුහු ගී තමහට ඇලුම නැති ගැහැනිනට කළ සෙනෙ නුබ කියැවිටි අයුර ලියවනේත සිතවැටි පහරවු


සීගිරි ගී - පෙළ 65

340. පරත්තැ සෙන් ගී ගමනැ කැළැකිර්ලි තුනුවත් ළසොව් තැව්ලි නුයුනින් කොට් අස්වැස්ලි තොමො හළ් බෙයන්ද් කත් ලි


341. (1) පෙරෙ කල්හි පින් තොකොට සිටියනහ(ට නො) (2) මෙ (වු) රතගුරෙබු රන් ගිනියම් නො දත් (වි) ද කා නො මුයු(න්)


342. (1) (නෙ)ත් (හැ)ජි (බ)ල(ත) වෙ(ත) උඩු(හු)රු (ල)ත් නුර ලැබුයෙ (2) දෙන ල(බය) තොරො වි යනු තෙත් අරතර් කරවන


343. (1) හිසැතිලි මෙ ලී කනැපතැ පෙරැත සැජු යොහොමු දැත් තන නිලි (තෙ)-(2) මෙ හෙළ්පටි(න්) අත මල් දැමි තොමො (ඔ) මුකා වෙය් සිහිගිරි


344. (ස්වස්ති) (බෙයත්ද්) ඔයුන් නිගී බලය් මෙයද් සිට්වය් ‍නො මෙ බණනු කෙළෙ කෙසෙය කසබුරජ් එදවස් මෙ(න්)


345. (1) තොප නුයුනමහනෙලැ ගිජ සසතින්ද බැලමෙ පැලුන්දුැ මෙනෙ මයි ‍කෙබන්දස හෙජි කෙළෙ (2) ‍වරනන ආ නු බැලමට පොයා ලියි ගී

5 66 සීගිරි ගී - පෙළ


346. (1) මෙහි (ජ)තා මෙ කරන පියවි ද (සි)රජුන් ඇරැ නුවනින්ද්තිල් මිණි තොප දකුත් (2) නො මෙ ඇසිරැ කළමො

347. (1) සෙන්ප-(2)-වු දෙව්පැවිජ්ජන් (3) ගී (1) (ස්වස්ති) තමා පැහැන් පැහැයම්නි සිටිමින් ගිරිතෙලෙ වහවමි ද කුම් සෙයින් (2) (නො) ජැනෙය් දිගැස වර්වන්

348. ස්වස්ති රුහුණින් ආ උපතිස්පැවිජමි ගි(ය) ලීමි. කියත් බොහො ජෙන අන්ද්ව (මෙහි) ඇත නොබණන්නන් බණ(න සෙ)යි මැ කරමො ‍ය යි බෙයන්දහහි අරන සෙයි කියයි

349. ......................................................................පැවිජෙමි වලු බරලු මුකරුස් සිටින වන් විල (නො) අසල අසල ගෙය තිබි ද අසද්දනි නටබිත ගතු වී (මෙ)

350. (1) තෙළියැ වැසි කසැබහිමියන් ගෙ ලෙණ් සිව්මි මය් ගී බෙයන්ද් හෙළිල්ලන් සිටි මන්ද්සිතා සොබ්නා (2) බණය් ඇ විසි මල කෙළි සිහි නැ වහලට් කුම් පිරික්සි සොබි ගැහැනි ලියක් බෙයන්ද් මල්දම් ගත් මන ගත් -(3) - තෙයින් අන්ත(ට්) නොදින්මි අර්වත් මන ම න(මා)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-සීගිරි_ගී_iv&oldid=5166" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි