සීගිරි ගී-2-සංකෙත විවරණය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ස‍ෙඞකත විවරණය

අ. කෘ. - අතීත කෘදන්ත අ. ක්රිර. - අසම්භාවන ක්රිසයා අතී. - අතීත කාල අනා. - අනාගත කාල අති. - අනියමාර්ථසයෙහි අ. ප. - අව්ය‍ පද අමා. - අමාවතුර, සොරත ස්ථවිර, 1948 අ. මා. - අර්ධ‍ මාගධී අ. වි. - අවධි විභක්ති ආ. - ආඛ්යාමත පද ආ. ක්රිආ - ආශිර්වාථද ක්රිගයා ආ. වි. - ආධාර විභක්ති ආල. වි. - ආලපන විභක්ති උ. ජා. - උම්මග්ග ජාතකය, අභයරත්න, 1928 උදා. - උදාහරණ එක. - එකවචන එ. බො. - එළු බොධිවංස, පඤ්ඤාසෙඛර ස්ථවීර, 1928 එ. ල. - එළු සඳැස් ලකුණ, සොරත ස්ථවිර, 1935 ක. වි. - කර්ම් විභක්ති කර. වි: - කරණ විභක්ති කව්සි. - කව්සිළුමිණ, මඩුගල්ලේ සිද්ධාර්ථ් ස්තවිර, 1926 කං. පි. - කංඛාවිතරණි පිටපොත, පඤ්ඤාසෙඛර ස්ථවිර, 1936 කා‍. ශෙ -‍ කාව්යිශෙඛරය, ධර්මාරරාම ස්ථවිර, 1915 කු. කා. - කුසජාතක කාව්යටය, පියරතන ස්ථවිර, 1936 කු. ස. - කුදුසික සන්නෙ, සුමංගල ස්ථවිර , 1926


viii


ක්රිි. වි. - ක්රිසයා විශෙෂණ කෘ. - කෘදන්ත ගි. සං - ගිරා සන්දේශය, සුගතපාල, 1938 ගු. කා. - ගුත්තිල කාව්යෙය, බටුවන්තුඩාවේ, 1923 ගෞ. - ගෞරවාර්ථ- චූ. වං - චූලවංසය (i, ii), වි, ගයිගර්, 1925, 1927 ජා. අ. ගැ. - ජාතක අටුවා ගැටපදය, සර්. ඩී.බී. ජයතිලක, 1943 ජා. ස. - ජාතකීහරණ සන්නෙ, ධර්මයරාම ස්ථවිර, 1891 ත. ප. - තද්භව පද ති. සං. - තිසර සන්දෙවශය, සර් ඩී බී ජයතිලක, 1935 තු. ක්රි-. - තුමන්ත ක්රිගයා ථූ. වං. - ථූපවංසය (සිංහල), ධම්මරතන ස්ථවිර, 1889 ද.ක. - දසජාතක කථාවස්තුව , ගුණානන්දල ස්ථවිර, 1928 ද. සි. - දළදාසිරිත, සොරත ස්ථවිර, 1950 දි. -දිස්ත්රි-ක්කය දෙ. - දෙමළ ධ. අ. ගැ. - ධම්පියා අටුවා ගැටපදය, සර්. ඩී. බී. ජයතිලක, 1932 ධර්ම.ප්ර.. - ධර්මිප්රටදීපිකාව, ධර්මාීරාම ස්ථවිර, 1938 ධා. - ධාතු නපුං - නපුංසක ලිංග නා. ප. - නාම පද (හෝ ශබ්ද ප්රරකෘති) නි. - නිෂොධාර්ථ නිපා. - නිපාත පද නූ. - නූතන ප. - පද්යනය ප.ජා. -පන්සිය පනස් ජාතකය, විද්යාරලංකාර මුද්රරණාලය


ix


ප. රූ. - පසුකාලීන රූපය පා. - පාලි පැ. රූ. - පැරණි රූපය හෝ රූප පැ. සිං. - පැරණි සිංහල පැ. සි. - පැරකුම්බා සිරිත, අභයගුණරත්න, 1922 පු. නා - පුරාණ නාමාවලිය, ජයතිලක, 1923 පූජා. - පූජාවලිය, මෙධංකර ස්ථවිර , 1932 ප්රා. - ප්රපශ්නාර්ථකයෙහි ප්රා. වි. - ප්රථථමා බිභක්ති ප්රා. ක්රිප. - ප්රායෝජ්ය3 ක්රිායා ප්රා.. - ප්රාරකෘත බ. - බලනු බහු. - බහුවචන බු. අ. - බුදුගුණ අලංකාරය, සර් ඩී. බී. ජයතිලක, 1926 බු. ස. - බුත්සරණ, සොරත ස්ථවීර , 1931 භා. ක්රි.. - භාවක්රිතයා මධ්ය. - මධ්යරතන මරා. - මරාර්ඨ් ම. වං. - මහාවංසය, වි. ගයිගර් , 1908 මබෝ. ග්රි. - මහාබොධිවංස ග්ර්න්ථිපද විවරණය, ධර්මායරාම ස්ථවිර, 1910 ම. සං - මයුර සන්දෙයශය, දීපංකර ස්ථවිර, 1923 මු. දා. - මුවදෙව්දාවත, වේරගම බණ්ඩාර , 1921 යො. ර. - යොගරත්තාකරය, පෙරේරා, 1930 රු. ම. - රුවන්මල හා පියුම්මල, බටුවන්තුඩාවේ, 1892 වතී. - වර්ත-මාන කාල ව. කෘ . - වර්ත මාන කෘදන්ත


x


වි. - විශෙෂණ පද වි. ක්රි . - විධි ක්රි යා වී. ම. - විසුධිමගග, ධම්මරතන, 1890 වෙ. රූ. - වෙනස් රූපය හෝ රූප වෙ. ස. - වෙසතුරු දා සන්නෙ, ඩී.ඊ. හෙට්ටිආරච්චි, 1950 ස. - සමාසපද ස. නා. - සර්වුනාමපද සස. - සසඳනු ස. වි. - සම්බන්ධ විභක්ති ස. ර. - සද්ධර්මබරත්නාවලි, බටුවන්තුඩාවේ, 1925 සසදා. - සසදාවත, ධම්මපාල ස්ථවිර, 1925 සම්ප්ර . - සම්ප්රමදාන විභක්ති ස්ත්රී . - ස්ත්රීධ ලිංග සවක. - ස්වකර්මපක ස. වා. - සම්බන්ධ වාචක සං. - සංස්කෘත සං. ශ - සංඛ්යා් ශබ්ද සැල. ස. - සැලලිහිණි සන්දෙලශය, ධර්මා9රාම ස්ථවිර, 1925 සිං. - සිංහල සිදත. - සිදත් සඟරාව, ධර්මා රාම ස්ථවිර, 1943 සිඛ. වි. - සිඛවලඳ විනිස, සර්. ඩී. බී ජයතිලක, 1924 සි. ල. - සියබස්ලකර, සුදර්ශි ස්ථවිර, 1927 ශි. සං. - හිලාලෙඛන සංග්ර හය (ලංකා) හ. සං - හංස සන්දෙිශය, ධර්මාරරාම ස්ථවිර, 1927 හෙ. සි. ‍- හෙරණ සිඛ, විමලබුද්ධි ස්ථවිර, 1911