සීගිරි ගී-2-සීගිරි ගී i

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සීගිරි ගී - පෙළ

(ද්විතීය භාගය)


351. (1) බෙයන්ද් නැගී බැලුමො රන්වනුන් අතුරෙන් හිණැ (2) පිළි ලිහිසක් කතක් ද අප හිමබුයුන් හො සිරිදා අග්බොය්මි ලීමි

352. ත හයි ත යත් යමි යෙවී පිය ත ළ ගල වී තද වෙත ළ කරව ලී තද මයි බෙය (යදැ) කරවය

353. (ස්වස්ති) (මළ වි ද ඔයු) න් රන් අතින් ගත් බ (ව) මල්දම් ඇ(ති වෙ)ය් දු ලයු තොප් ගල් කළ තද්ළ ඇත්තෙන් මුත් 354. ලම්බු කැරැ (එ) ක පස තබය අත්හි අත ළග කොට ගත අතහි මලක‍ඬෙ එක බල සි (ටි) රනවන කැළැහි

මණලන ගී

355. (1) කියුබු සුරල නළල අතර ලියුණ වරල එක පසෙක මෙබිත දෙසින් මලදමක ඇජැ දෙ යෙම්නි ලබුයට පිය(ල්) (2) (බති) මෙ ගිය ලියා දල ආ (3) ඇලෙ වැ එක අතනි එනු කිර එකපසෙක (සිට) මහනෙලපැහැසමවනක රතඅතනි මලදමක අජමින 58 සීගිරි ගී - පෙළ

356. (1) ස්වස්ති පොත් දෙව්මි මෙ ගී ජිවෙල් ගෙනයින් මේ සිරිබර්ති මයි ආ රස බැලුමා ගුයුන බ(ල)න් (2) බෙ(ය)න්දිහි රන්වනුන් දුට්මො

357. (1) සග්බතිමි ගී

බැලුමෝ රිසිසෙයි බෙයන්ද්හි මෙ හිරියැතත දකුත් මෙ තොස් දි නැමි එ අතින් මල්දමක් ගත්තී.

(2) (එත සි) අමඩිලෙඩ් වුන තම්තොල් වුනා රසන් ගැළැ හුණ බන්දුස වන උඩ්වටු තනා ජනා මන ගන්නා මත ගල ගැනැ හුනා මෙතෙක් මෙ අත්තමිනා වියි රන්වනා (ස්වස්ති)

358. (1) ස්වස්ති (නො දෙ) යි කෙසෙය් සිතෙ(ය්) කළ (යහ) ගී අසා මෙය් බෙයන්ද්හි රන්වනන් අත ලු ‍ෙ(ද)පෙති (ම)හ(නෙ)ල්මලින් මල්

(ඔ)ජලු ගී (2) ගැහැනීලයක් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් අ(ත)රෙ මන ම තමහට් මෙ ගත් හන්හි මල් දම් අතින් (මැ)ඩැලැ ඔ(ජ)ජමි ගී

359. (1) ස්වස්ති

බෙයද්හි අද්හයි ආ දැන් සිත සෙ මෙ ගැහැනි ලියක් ඇති මන ම නැයුළ(වී) ද ලබුයුක් (2) ගත් (වී) කිත්(සෙන්) පවිජ(න්) ගී ගලවි රි(ය) න්මි සීගිරි ගී - පෙළ 360. (1) ස්වස්ති තී සලමි ලබු කර සිටි (‍ෙ)ම(හි) අබුයු - (2) - නි (ගලැ) (වන නිවැ)සි වල්මි තී යහ කො(ට්) මම් ඇ ගත්මි

361. අවුලිහු ගී කී වරැජ ද මලදම හිමබුයක ඇතැ දි(ටි) මන ගනි මා දෙතා බෙයද බෙදුම වනනෙය

362. (ස්ව)සති වජුර කිත්මි බෙයන්ද් අමො සි මැ ඇනි හියරු බලය් ගත්මො ගීයක ඇප් ලීමො රිසි සෙ බෙයන්ද් ද බලය් ආමො නිලි විසැරබි (‍ෙ)සමින් සෙරින් සහන කි ලඟ වී බණමනා සැටි තා මා හෙළිලබට් වහ(ලි)න් දත

364. ස්වස්ති බොයලමි මයි ගී නිලබැමැසැව් හැජැ සුනිල් කි(ය)ම්බුවැළනෙන් වන ලක් වි(දි) ම සිත් (සෙයි) දිග්ඇස් දිග්ඇස්හියෙන්

365. කිතලු ගියි ලබුතිරීයෙන් මා ලී ගත්තති සවලි ගළවමිනි මලක් ආ (ත)බ(ය්) එහි රතවනනට්

366. ලබු දෙවලු ගී නිලපිළියක හනගු ලෙවන ජපක ගෙති සබද අප (යෙමි)නි බෙයදහි රනවනුත අතිරෙ60 සීගිරි ගී -පෙළ

367 (1) යත ජන්නයුත් රත් අත් නිතතින පැහරැටි මධූර වජන අස අසැ හෙළිල්ලන් බල අය මා

(2) එ කවි ය(ත) ගී

368. (1) (නැත්ත)ක් නො කීමා ඇති බැවින් ම ඇස්හි දිසි (2) තමා මෙ (ග)ල් බෙ(ය)න්ද් ගොස්නැති ද ඇති ද බලය් ග(න්)

369. කී යමො මෙදවස් ත ගී ලැසි නො යි කෙළි මා කෙ එන් තොප කෙරෙ වී එඩි එත් උනට් අක්මය් (වය්)

370. ශ්රීව රුහුණ් අග්බොය්හු ගී නො සිලි ලි ත එ ලි ලත් සැනැහැත්තන් වැසැජ් දුර් මෙනෙහි සවවත හජවය් කිය (ඇවි ලි එක්තැන්දිත්

371 (1) බෙයදහි උඩුගලැ පහැ රනවනුන් දුටුමො බලා ගලා ගලා බසි ම සිත (බැන්දැා) ලන්නා සෙයි

372. (1) විජුරක්බො පැවිජ්ජන් ලී (මෙ) ගී (2) ‍(‍ෙ)නලෙන් (වී) පිරිපත නළල කෙහෙ පිහිටි හුණ මලදම ගැනැ ලියි විසිර බියපත් වැ අප බෙයන්ද නැගියෙ

373. සර(ද)රහු බ(ද්) ගී ලබුපලුටක ළ සෙය් කත්ති මල්දමක් ගත් සෙ යම්හ යි හෙළිල්ලබු ගියෙ මහ වන් බෙයන්ද්හි කිපි සෙයි සීගිරි ගී - පෙළ

374. රුහුණ් වජැරා ගී මන ම නියළි ජ කත දිගත් දී යනුයුතට (න)ගය මදස වඩයි ඇස ත එය ද සිත් තය තමා

375. (1) ස්වස්ති (දු) නතුරා නාවෙහෙරා(බො)හි නිලල් ඔළ්කමුණන් අතවැසි තුන්ජනමො මෙ ගී සිත්ය් ලීමො

(2) බල(නු) තබය් දවස් යා නොහැ වී ද ලද රැයු නහමම්නි සිටියහු දස නො දෙහි (බ)ලය් මිණිනුයුන්

ගැණැන්නමො

376. ස්වස්ති අත් කිත් ගී නො අස්වැසෙය් බලයි කී මෙ මගින් යත් කිම් දැකැ ජ ඔයුන් ලයු විසු තෙවෙසුන් දකු මෙහි යෙහෙන්

377. ස්වස්ති නිල්කඩ (සිරි) ගී ලි(ය) තනරනමලී රතඅනින ගත විලුවන් මලදම්සිරි නිතබු කියබු මා සෙ දුටුයුන අදවයි

378. (1) දිමුත් වරලසෙ නිල් දුල්වන් මල් ගවසමින පැහැබර් තමා සිතවින් රන්වන් අන්වන් සිත් (ගත්) (2) (මො)ළොබාවැසි සිරිනාපැ(වි)ජ්ජමි

379. (1) ස්වස්ති සිහින් පිළි හන්න් අ(ග) (2) නෙළිපල වන්න් ලිය (3) තන කිය වලා සෙ පැනෙය කෙ ද බණවන්නො යෙ - (4) - හෙළියො


62 සීගිරි ගී - පෙළ

380. (1) ශ්රී රුහු‍ණ් බුදස්හු ගී (ඇ)ය විසි මල් බලය් නො මෙ බැණැ හි රසැත්තක් (තින)බු සුනිල් නියම්බු හෙළිල් - (2)ලම්බු ලම්බු සිත් මය්

381. (1)ස්වස්ති කබරමිණිමි මියෙළඬි අ රන්වන අත කළ තක් තා මා (2) මුළා වන කළ ම තමා ම කීව බණ රන්වනට්

382. සමනාහිමියන (ගැ) ගී මෙයට එන මදනල වල්විජ්නා සියල්ලෙනි සෙයි මෙ අය් (ග)ත ලියයුන ග(ල්) බෙයද ආ මු(දුන)ට

383. (1) අමඩ‍ලෙඩ වි (නො) සි ගල ළඟ මලබර වරල (2) පණයදබර කළ වන බෙයදහි අබි (වි හින්දිර)යෙ

384. (1) ස්වස්ති පිරිබුණ හුණස්න වින මෙසෙය් නසිනො අ අයුයුන් හය් තී කළ කිම ද හිමියා හිණ හිග දැ (2) දෙවල්ජෙටුන ගී

385. (1) පින් කළ කල් තට් එක් කෙනෙක් නට් සෙ නිකොට් කතුනි රන්වනින් කිසෙ (වී) කැරුනෙ මෙ ද තද් සෙ (2) මෙ රන්වන් තමා මනා එක් කෙනෙක් නට්හි වෙසෙය් ගිරිබත්හි ලය් ‍කිසෙය් කින් ද නිවහල් ලි


සීගිරි ගී - පෙළ 63

386. ස්වස්ති තරතුර් අතුර් නො දී සතුර් මිතුර් වන ළ සනහන්නා අතුර් නො දි දිගැසින යොව්(නන්)

387. ස්වස්ති (බැහි)ළිවතු (ගමින්) ආ මෙත්(හිමියන් ගෙ) කිතල්මි (ලීමි) (ස) සිගිරි ම අ සන්ද්හි සිතු (පැතු සෙ)ය් ලද වි නො ද ම (සිතු) සනහය් යවනෙය බැවින් ගලකළ ‍තා මෙහි

388. (1) උතුරුපස්වැසි.................. (මි ලීමි) දිගැසින් පිනා යෙමු මෙ ගල් නැග (ැ) ග - (2) - මො කුමට ජු තෙපලක් ‍තා ඇසු ජනා කුමක් (ද) නො කෙරෙ සිහිගිරි

389. දයල්මි මය් ගියි මෙ පැවැසි මග බලයි දි(ගැස්) පුරවා කන්දුවලින් (ම) සෙ දුට්හු කළ ක(ළ) සැනැහින් නො(දත්) වැන්න බැහැර්

390. (1) අරෙ කි(ය) ව තු( ට් නො ) වි මිනිස් කළ වෙහි සන්ද(( හන් ) ආ සිත තු(ට්) නො වි මෙයට් (2) පුරජන (ජි)වී ආ වන (ම)ළපලා මිහි(දළ) ගී

391. (1) මෙහි බිම අවු නොසිටි එති නො බැලුමො යි (2) සිහිගිරි බෙයදහි රන්වනුන් දකු මෙ - (3) -හි ම නො සන්ද්හන් වැ (දො)ස. (4) (සිද්දත්) මාඩබියන් ගෙ (තම්බ) ගොලු කි(ති)මි64 සීගිරි ගී - පෙළ

392. දයල්මි මය් ගී වල්විජ්නා පෙරෙට් මිණි පැය් දිග්ගැස්සක් ගත් ඇතැ රන් සොලුයෙක් තොමො ලිය් මෙ රන්දම් පැලැන්දී

393. (ස්ව)ස්ති

කරය් ලබු පෙ(රෙ)ට් පියහට් ගැන්දැ(වෟ සන්ද්හය තොමො ඔ සැ(දී) අ ගමන් ම හජන් එල්බ මල්කඩ ගත

394. (1) බන්දු බැ (මැ) නිම්පතෙක්හි (සන්ද්) හය් එක් වනා එමු පැරැයු ළදැරිය තොල්හි ළ (ප)ලු න(ා) ළගොබ්පතක් බන්දුි මහනෙල් ලමු කරනා ම හය් කල් යෙහෙළි කි දිග අත් (සලමි) නා

(2) කයබුරෙ (සෙ)න්පැ(වි)ජ්ජ(මි)

395. හැමැ ජෙනෙ රත්වනුන් දුට්(මො) යි බොරු කියති (බ)(ස්) (හෙ) නො කියැ හෙය්නි සොව් කොට්. හිරි වැ(ටි) බෙවින් (නො) බසි (යි) වය් .................... කයබුරෙ සිවු ගී

396. (1) ශ්රීඃෙ

නො යෙ තමහට් අන්හි සිත්සයුරෙ පනිමින් මෙ සිත් උඩ්ලී වරජ වරජෙක්හි අක්මය්වයු (2) සිරි (මෙ)ය් මිහින්ද්මි මෙය් මා ලී ගීසීගිරි ගී - පෙළ 65

397. (1) පජලව වැසි බු(ද්මි)ත් පැවිජෙමි ගී දැකැ තර වෙයි ලත සෙයින් හෙළිල්ලමබුයුනන් පණයියන් සිට සිහිලස (2) බැලුම් බලයි (ලො)ලුප හර්නා

398. (නො බල) එනො පිළිබිතු දනො (මෙ) දිගැස් සෙ (නෙ) වි වෙන වී පතුව(මො) තු(ට්) බැලුමො කැට්බිත පැහැදුල්

399. වහවත වහවමහ (මෙ) සෙයනි අ(ප) සිති වියි(න) (නො)රෙන්දෙත වෙනෙ සිනපට බෙජි (එ) රනවන (මෙ) පිළිසනට

400. සෙන්බතී ගී වී බන රිසි බෙයද් ඇවිද් (ඹ) යුන් අනොබ යෙත් අනොබ සිටි එනයුත් අව සිත් තමා සනසන් දැන්

401. බැලුමා රිසි සෙයි බෙය(ද)හි රන්වන් දිගැස්සන් ව(ැ)ළ(ැළැ) ගිනි හර්නයුන් රතන්ති මල්දම් උසුලන්නන්

402. (1) මෙතෙක් මත් ‍ජෙ ‍ෙ(න ආ කී ) හු ලයු අසද්බන්ද් (2) බව කා අ බණනො ද ජැන්හි මු හජන්නාක් නො කියත්

403. (1) (නිල්)මහනෙල් මලක් අතින් ගැනැ ගිරිබත්හි සි - (2) - ටි මහනෙල්වන් කතක් වෙය් ද දැකැ මෙහි ස(ග) රිසි

3


66 සීගිරි ගී - පෙළ

404. ස්වස්ති අවුජ බලයි යන (මත)ක (මද) ‍(‍ෙ)බවිනි අ මෙ දන ඉසි ද මල බෙයදහි රන්වනුන අතුරෙ

405. මෙයට් ඇවිජ් ගියක් නො බදහ යි නගින බියෙන් බියපතිමි (තැ)වෙයි හද අව රනවනන් අතරෙ

406. (1) තබයි පිළිබිබ් මොබ තමහට මෙ හො තදරයි නි(රි)ද්ඉසිරා වියෙවැ මියරිසි පත් ‍(නෙ වන්) නෙ ය

407. වෙති මිහි දෙ(ව)සරන් (සි)ති එ රන්වනුන් වි දුට් (මි)හි (සිතන) කෙ‍නකුන් ඇත මිලැස් (උ) න් සිතන සෙ(ය්)

408. තොප පර(විටි) හි තමහට අසදබන්දු (ක)ත් වී හැදි (බ)ණත වනපත් හය් කිසෙය් (නො) මෙ දත් සෙය් සිටි

409. තොප අතමල නමින් අත්නී ගතවී නො (හී) නෙතනිල්උපුල් දැක්මෙන් නො ආ මට අස්වැසිලි

410. (1) ස්වස්ති පිළ අපුලන තොට් නැත්තෙන් හළුගර් නැත්තෙන් (2) වැ(දැ) වෙසෙය් රිදියක් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් අතුරෙ වැලිගම් (වැ) සි අග්බොහිමි ලිමි ගී

සීගිරි ගී - පෙළ 67

411. බැලුමො රිසිසෙය් පිරිමො අප ම(න)ජොළ් බෙයන්ද්හි රන්වනුන් ගත්පහයින්කස්ද්බැන් ගිජුමො

412. බෙයන්දිහි රන්වනුන් බලත් සිතැ ආ සිහිල හෙළිල්ල (බුයහුන් තො) බෙණෙත ජහ (යම්හ) උන් අතුරෙන්

413. (1) අයුතින් අසය් (මෙ)ය අස ම හය් නො බෙණෙත් (2) මුකන් සෙය් නැවතී තමහට් අර ළ(ග) වන්නො

414. කි(ත)ලු ගී සිත තද වැනි ත(මා) අතින් ගෙ(නැ හෙ)ළිල්ලබු මළ (ද) තමා (හි)මි විය මල් ඇති හෙ(යින්) දැන් තා

415. (ති)පි සෙන වන වුයුවහ සිත (ත) ද් ආ නු‍ යෙ දසග තාක් අග්රා ලු පැහැ නිල් තොප (ගත) වෙ බඳ අතළග(ම්).....................(ද)ළමි

416. සිතීම් රිට්ගල් බුද්මි වි හැජි යෙතෙ යි සත්හු හුණ් සෙයින් මෙ (දැ)න්වියෙ සිත්හි (කැළ)බිම් වෙනු සිකිසන්ද් නැහැ බසිත් වය් සිහිගිරි

417. (1) ස්වස්ති එ රජිහු අඟනක් (බැලිමො) ආ අප (ඇ)ස්නි (2) බලමින් හෙර් සෙයින් බළණ(න්නි) අත්(නෙන්) ආ හය් 68 සීගිරි ගී - පෙළ

418. (1) (මි)නිල්පැ - (2) - විජන් ලී (ගී) (1) මෙතෙ(ක)ලැ මහ‍මගෙහි (උන්) සිත්මෙන් දවස් ලය් (2) අවු (ද්) බැලුමො සිතැ (හි) ර(න්) වනුන් හින්දිහ සිහිගිරි

419. (1) ඇසක් ඇසක් යොමු වරල් (දො) හීල් දළකලබ් (2) බැලුමො රිසිසෙස් බෙයන්දිහි රන්වනුන් දුට්මො

420. (1) නැගැ මෙ අයුතින් ගිරෙ (මෙ) බලත රිසි සෙ (ර)න්ව(න්) (2) අ මොහොත ද(ත්) මො හි(ම) බුන් (මෙහි) ඇසිරි (යට) සිටි (බව)

421. ස්වස්ති

තමා (අ)ත මල (මන්ද්) සිනා ඇති ද වයනහි යහ මය (හය්) නො බණත වහවම් හිද (කුම් සෙ)යි(න්)

422 (1) ස්වස්ති පොත්දල සෙනල්හිමියන්‍ ගෙ අබය්මි ලීමි බෙ(යන්ද් ගො) සිත් බල(ය අ) රන්වනනුන් අතුරෙ (තබය් මෙ යෙම් කිසි) (2) තබය් මෙ යම් සිකිසන්දි ම සිත් මය් (හ)ය් (නැ)ත්තෙ(න්)

423. (1) ස්වස්ති දැකැ වහවම් කුම් සෙ රන්ව(න) ක මල්කැන් අතැ අසත් (2) කිය සිටුවනා ලදැ නියමින් දුන් තෙපුලකි


සීගිරි ගී - පෙළ 69

424. ........ ............................... බෙ(යන්ද් නැ) ගී බලය් නො යෙමො ඇප් මෙ පතා නො රැදි යත නො භය්මො හිද තුට් ක කළ මෙ මුත

425. (1) යෙමින් සිටැ ගමනක් සිහිගි(රිකැ)ට්බිතට් නැගි (2) ලියා ලියි ම ගියක් මිලැසියකට් බිතට් සොබ්නා

426. සිසා සිසා දුදුළ් බෙයද් සෙල්අඩ්ද (රහි) (නොසි)(ටු)යු නි(පි) අහය් වහය් අවුජ්නි මය් වෙත් වය්

427. (1) මහනාපවවෙහෙරැ වසන දළමෙයමි බද්මි (2) මුහුන්දැ) ගිනිපෙත් ගැ(සි) නිය(ගි)න මැණික් වි(ද ලී) (3) කපුරු යෙ වැලැ නිප්ලි (මු) යුන අසරැ යි කා සි ති)

428. (1) (ම)හනෙල්මල් සුරත් ඇතැ හෙ(ළි)ල්ලබියෙන් (නැහැ) අව කැට්බිනට් (ම)ය් (ලී) සිහිගිරි (2) සිට්වය්

429. (1) සග දිසි සිනා මෙහි බලමින් අයුතින් බෙයන්ද් (2) දිගැසින් අත මල් (දැකැ) මනමත් කෙ ද නොවන්නො

430. (1) නො වී මහවැට්ලී යොමින් සිටිමින් ගජ්ලී (2) සි මින් මෙ) අසද් ලී ගිරි මෙ සිටියැන් කෙ අස්වැසිලී70 සීගිරි ගී - පෙළ

431. දිටිමි ගොස් ගිරිබිතැ සිත් රන්දීනයුත් අතුරෙ බෙයන්ද්හි රන්වන් යෙහෙන් මල් දම් (‍ම අතින්) නො ගත්

432. (1) ස්වස්ති බොනුවැ මහදෙව් පැවිජෙජ්මි මය් ගී බිණුවත් අහ්නන් නො බණනු වරජෙකි මෙ (සෙය්) තමන් අත ලු හි - (2) -මි නො මළ තද්ළඇත්තන්හට් (කි වරජ)

438. (ඇ)සි(න්) දුට් මය් කී සිතට් ඇත වැළැ(මබී)මක් බලය් මෙය් වැනි ගිරින්දේක් මෙ ලක්දිව් වන් සග් මෙනි

............................... ගී

434. (කි)ය හුන මුන වරජ (තද්) ළ (ඇත්)තී හිම (බි යි) වරජ නැත සිටි හිමබිය නො බැණැ ත(ද සිත් වන්)නෙ යි 435 අ(වුද් නැගි) මෙ බෙයද් සිත් සෙ බැලිමි දි(ගැස්ස)න් තොස කතු(න්) බලත ලදිමි (සිටි) (සිහිගිරි ග)ල (මත)

436. (1) ස්වස්ති අවුද් බෙණෙම් රිසිසෙය් අ(ග්නන් හ)ය් (මෙ) ගල බැලිමි රිසිසෙය් බෙයන්දි්හි මල්පලුබර - (2) වරල් (නි) ල්

(සෙ)නලු ගී දළ අහළලමලු ගෙසීගිරි ගී - පෙළ 71

437. සෙනලු ගී

බෙයන්ද්හී (රන්)වන් ගැහැනි ලී හා මය් (සි)වි නුයු(න් මහ)නෙ(ල් ව)න් ඇති සුර(තන්ති මල්) ද(ම්) ගෙනැ

438. (1) බෙ(ය)න්ද්හි මෙ දුට්වෙන් රන්වනුන් (සි)ටි බස් ඇති නෙත් දෙක (2) දිවි යනු බන්දු වි සෙ රන්වනුන් සිටි බල

439. (1) ස්වස්ති හෙඩි(ග)ම් සිවලැ ගී අප මන ජ(තුන් සෙය් ම)යුන අ වියි මලති තම සෙ ඇ(ති) හෙළි විනි (බැ)ලිමි බිතු වසන්නට මෙසේ (2) යත

440. මහනෙල්මලෙක් ස (මව)න ඇසින් කි (වෙ) තම දුක පියා වියෙව්නි ලත් (කත) (දැකැ) අ(ය්) වන් (මෙ) සිහිගිරි

441. (1) ශ්රීක මි(හිද)ල්මි සන්ලද්(කුබු)රෙන් (මෙහි ආ) දවසැ (ලීමි)

ලැබු මෙ සි වි නො මන්ද් හි(මබු) න් බලත (2) ඇති වන් මන මෙන් බෙ(යන්ද් මෙ නැගී) අව රන් (වනුන් අතුරෙ)

442. ස්වස්ති (ගොල)ගමු ‍(දෙ)වලයහු ගී දිගනුයුනිත මය මන කුම් සෙයි හරව ලයි සිවෙ යි බෙ(යන්දය හි) අප ගැහැනි ලියක් දවර(ය් හි)න්දිද72 සීගිරි ගී - පෙළ

443. (1) (ස්ව)ස්ති සලගවැසි බුද්(මි) දැකැ ඇති (නො වන්)නෙ යි මෙ (නැගී) ගිරෙ බල (ත මා) (2) (දැ)කැ මින්දිබි ගොසින් ආ ම ගොස් නොලද ‍(වෙ) නා ලද

444. (1) ස්වස්ති දාපුළැ ගී ‍ෙබයන්ද් ගොසින් බලය් බසින්න බැණැ ‍(‍ෙ)හය් දෙන (2) මන මය් ගැනැ පිරිබුන් සුවසුහැ අත්නි (ම)ල රන්වන්

(3) රුහුණින් ආ

445. (1) අහස ගැසි බර හී පොළො කණන මෙන් සී නා නිගා මෙ (2) කළ ලු මිනිසෙක් ම දෙ තොපසන් මෙන් සී

446. (1) මිතල්(මි) ලී(මි) ‍(මෙ ගී) හිමි දැකැ (සිත්)හි කිපි වි ද ගිරිහිස නැගි එකල පිනු ලු ගිරි (හිසි)න් (2) තොප මල්පලු පලන් සෙ කොලොබ

447. ස්වස්ති අසය් සතුට් වැ ගොස් දැකිම්ව යි ගැනි වන්නේ එ ගොසින් බැලු සෙ සග්ඉසිරැ ගල්බෙයද්හි ලොළ්

448. (ම)හනෙල් ඇතැ සුරත් මෙ රන්වන (බෙණෙ)යි බියෙන් සගවන් බෙයන් නො ගොසින් මෙ ආ අසු දක්ව ‍මෙනෙහි

(පානැදි)මි ලිමී

සීගිරි ගී - පෙළ 73

449. (‍ෙ)ද(ව්)සපුවකින් යහ ඉසිරින් බන්ද්නා ගු(රවු) නැතැ සිකි නින්ද් නැ ගුරවු සම වි(මි) මහනෙල්වනුන සී ගැතැ පැහැබර් සි(න) වජන් නුයුන් (2) මිණි හවු (අ)ති(න්) මල් ගතැ මහනෙල්වතින් ඉති(බු) අසදු යු කුම් සෙ තමන් ළ ගතැ

බොයි දෙවලිමි ලී(මි)

450. (1) ස්වස්ති උත්ර්පස්වැසි අ(ග)ල්බතියුන් (ගී) (බෙයන්දිිහි රන්වනුන් මය් දස බලය් නුයුතින් මහනෙල් ගත් අතිනි බෙණෙත් සෙළෙන් අයුන් හය්)

(2) සෙළෙන් අ (බැ)න්දි් මෙයට් බෙයන්දිඅහි වන්දබුයුන් නිරින්දු‍ මළ නො මළ එ ගැහැනින් අසදහ යත් කි වරජ්

(බති) කී දෙකවු

451. සිහිගිරි දුට්මො සිහි (ව)න සෙයි. කතුන් දිටිමො සිහි වත (සිටි) මෙ මිලැස් (හිද වැහැවෙයි) කෙසේ තමා

452. (1) බිණි වියි නො ජු නිලපුලවන් දිගුනෙත් සිටියෙ (2) නොද(ත්) සත යනො යි හිමියම්බු සිහිගිරි - (3) - බෙයන්ද්හි
74 සීගිරි ගී - පෙළ

453. (1) (බෙය)න්දි බැලුමො යහපත් වර සි(නා) මා දස සැනැහැත්තන් මත බැන්දි ස (න්දෙ )හි (2) (නො දිති) බස් සොවින්

454. (1) (සල)ගලපිරි(වෙ)න්වැසි දළසිව් පැවිජ්ජ(මි) (2) ඉසි මල් බල න මා බෙ(ය)න්ද්හි රන්වනුන් (3) සිත එළි වී මලින් මෙහි උන් බැලි (4) සන්ද්හි කි වේ සිරිතින්

455. බ(ල මෙ)හි දැන් පැවසි සනා කෙබන්දුම සිහිගිරි (පැව)සි ඇති තමා නුයුන් සිති මහනෙල්හි අවු ලෙසි

456. අඟ පිරිහිණ් ද දැක්මකුජ් ඇත තමන් හය් විවැජ්ජු සැප්මුඬු සිකි එ (ම)හනෙල්වන සබඳ නො

457. මහමෙත්පාවෙසි බොයමි.

බිතෙ දු(ට් තී) නො ගෙති (වී) කෙළෙ කා (බෙල) මෙන (අ)ත්(නි) මල් ගත්තෙන් කෙළෙ වී ද තී බ(ස) තෙන්තෙන්

458. ස්වස්ති දයල් ගී පලු කළ අත් ලැ මිටි ම(න්ද) බැලුම නුයුතින් දුන් (නි)ලුපුල එළවනු මෙ බෙයදහි රන්වනුන් අතරෙසීගිරි ගී - පෙළ 75

459. (1) දයල් ගී

සරත් අත් දී (සි)ත් ති අප එන අතින් ගත් සෙ(ය්) යනෙයි අ - (2) - ව යතුජ් අ වී සිටි වීද් අවු(ද්) යන්නෙ යි.

460. (1) පතුර්වමි (න්) සනා බස ලත් වින්දිව සියොව් (සු) ව (2) මා බන්දු)වන් ති බැ(ලුව)න් ඇසි මතක් ලී (හ)දහස්

461. (ප)ලාවතුවෙහෙරින් ආ නුගතෙමි (ලී)මි මහනෙල්වනුන් එහි සිත්වන් වූ බලන්නෙය් (මෙහි) රන්වනුන් මෙය් හුන් (වී) රන් අත්නි ග(ත් මල්)

462. (1) දීගලු දළමෙයි (හිමිය)න් ගෙ නරසිහි (මෙ) ගී අළි විළියෙන් මෙ කී ජන ආ නො දත් මෙ)න් සිටි සළු ගිළී හින ජු පෙදෙස් ඔයුන් ඔයුන් (නො) දුට් - (2) - වන් සෙය්

463. (1) කිහි නෙදෙම් දයින්දිවලි මන ඇ(‍ෙ)දත් එක්නට් (2) ජිවි තබය් මන ම පිරිබුන්හ එය් ම - (3) තු කියන්නෙය්

(4) උතුරොළපිරිවන කරයු ලෙ රියන්දළ්මි (5) ලීමි

යහපත්මි අය්හ නැත් උකැටලි ම දෙසෙ නැත් (6) කිය එය්හි අය්හ නැත් ව ද යහකැත්තෙයිම් ම - (1) - ත්තෙ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-2-සීගිරි_ගී_i&oldid=5414" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි