සීගිරි ගී-2-සීගිරි ගී ii

Wikibooks වෙතින්

76 සීගිරි ගී - පෙළ

464. ස්වස්ති සෙන් මාඩබින් ගෙහි සතමුණෙ ‍ෙ(ද)පයලක් ලද් විජුරා දය්මි (වි)ලතෙරෙබො සිරිනා අඹමි ගී සැනැහැත්ති ඇග්මෙන් හෙඩි නො හො යි වැරැජැද් බැලු බැල්මෙන් නො වන් තම වෙත කාව් හැඬු අහස්හි අ කොහො

465. (1) ස්වස්ති උජල ගී

ලද වි සිහි එ(වි) ගෙ එවි ලයු මෙතෙක් කල් වත් සෙළෙන් එළපන් සිත න(ට) පිරිහී ගිය කියා කුල

(2) දළසිවු ගී ඇති සැබැවින් ම සෙයි මෙ එන්නෙයි ගලින් පියා අපිය තමහට ගෙනෙ ලයි අපිය ඔයුනට කෙරෙවියෙ නැති

466. සලමෙයි පැවිජ්ජෙමි.

සරාසිසිරැස්නි පුම්බු දී වැජැ මී (සි)න්දු5 ජු කන්දුැ (ත)ළා හැනැ රිස යෙය් නො කා මුළා

467. (1) මහනෙල් මල කනැ (ලි) නවත බද් (දුල්) පට් රන් තන ළ (2) උඩ්වටු තනන පැහැ රන්වන් සිහිගිරි

468. කිත්මි ගී (ගො)ස් බැලිමි මට කිය (නැ)ත (එ)හි කිසි බැලී(ම)ට එන් ත(සෙය් නැ)ගි දනො අන් තතු ජත් වෙය් ත සෙය් (උන්)

සීගිරි ගී - පෙළ 77

469. (1) (මි)හින්දන(ල්) මහාපාණන් ගෙ මැණලු ගී කරවය වජ(න්) නො (දි අ) යුතින් අසය් ආයුන් පිරිබින් ජිවි (මෙ ගල්) බෙ - (?) - යදහි රන් වන්වන් සිට්වය්

470. (1) අවුද් බැලුමො බෙයන්දඅහි රන්වනැන් කෙ‍ල්ලන් (2) නැමෙ සිත් කෙසේ ‍වන්නෙයි දිගැස්හි තද් වනෙ ව - (3) - හස් ලද් සිවන්නාමාඩාබිය්න ගෙ සි - (4) - වන් නැගැ බලා ගී (‍ෙ)ය

471. (1) ස්වස්ති පියා වියෙවැ සිකි(ස)න්ද් එළ(න්දු-)න් මින්දිිබි සෙය් සිටි කුම(ට් මග් බ)ලය් ‍එහි (2) එකක් සෙර් කළ සෙ නැත් 472. (1) (මි) හින්ද් කී ගී නො ලබන්නේ බසක් ගි(ය) බන්ද්මි ගො සෙර සෙ සිවි ම යත් යත් අය්හ නො වි ද බ(ලමි) – (2) - න් සොවින් හින්දිනා

473. (1) බොයිගමුවැසි ම කිවි මිහිදලැ ගී නුයුන් හැයි ම‍තෙ ගිරි බල(ත) මෙය් අයුතින් ඇසින් බලන්නට් මෙ (අ)තින මල් (ග)ත් ලියක් බිත්සිත්තමෙ මෙ කව් මිත්බතීන් එ සිත් ත(ම) සිහි වි එන ඇ (සි වි)

78 සීගිරි ගී - පෙළ

(2) බලත් මෙය නො මෙ සිත් ගත්තහු කිවීයර්හු නම් වෙ කි ලු සෙලෙති නෙත් මන්දනක් (එ) පිටින් යොතෙක් ඇදි වෙත

474. (1) තොප සුරල් වරල් මහනෙල්වනුන් වූ (2) සෙය කුමට ජු සුරල් වරල් මහනෙල් - (3) - වනුන් වූ සෙය්

475. (1) බෙයන්ද් බලය් (නැගී අ)වහි ද ල මුන් කෙරෙ සිත්

(2) බ(ල)න ළද කත මා දැකැ (ම)ල්ද(ම) ලමු කෙළෙ ම (දස)

476. (1) (දි)ගැ(ස්) ගිරිහිසැ හින්දි් ඇවිද් මෙ ග(ල) බැලුමො (2) (බ)ලමනා තක් ඇවි(ද්) බැලුමො සී ගිහිගිරි

477. ස්වස්ති වන ඇවිද් වැටි වැටි නො තොර් වී සෙන්නට් වන් පුයු තෙක් තොප දෙසෙ සිරිබර්නි පිසලද් බර් වි තමා

478. පැවි(ජි) (මෙ)යමි තිප් එ (යො)වුන් පැති ද තොපට නො කී තමත් (ම)න (සිටියෙ)න් ගිරිහිස නිබන්ද් උකැට්ලි මුන් සිතෙන්නෙය්

479. (1) ම(හ)නෙල වින් නෙත වජ(න්) තිබි මෙ කෙල්ලනට් සිතු හෙයින් මෙ (ග)ල (නැගි) ආමි සි - (2) – (හිගි )රි (බෙය) ද (හි)


සීගිරි ගී -පෙළ 79


480. කෙළ ගී බෙයද බල(ත) පත් ම තී කෙළෙ යි වී අත්පත් (ඉ)සි මල් බලමින් ති ‍ෙ(ම) පිපි සතරණමල් වි ගත

481. කළහු වහසි(න්) සිර මෙ ලිවියෙක් ජැනැ නැත්තෙ (යි) හො නැවති මෙයි කී තමන් නො දැකැ රන්වනුන් සිටි (සෙ)

482. මැනැන්දීිමි ලීමි එතෙක් තැනින් ඇ (න්දිදලි) අ(න්ද්)වා තබය් සිහිගිරි බලන්නට රිසි වී ජිවි හිගුළැ වී

483. අග්බොය්මි ලීමි

මහනෙල්මලක් ගැනැ සුරතන්හි මන්ද්බැල්මෙන් (ගැ)සු නිල් මහනෙල් කැලුම් කිම දැ කුම් සෙය් ත ම (න) වෙය

484. ඇසීම් දුන් හසුන් හසුන් සෙයින් විල් දුට් මුළා ළ ම සැනැහි පුල්පියුමන් සෙය් බමර් දුටි

485. එ රජ මෙය් නැගැ කෙ(‍ෙ)ස ම(ත) ආ වී ජු කෙ‍ෙ(ළ) තී මන ගත් ලෙසි වි සිවි තී දිවි එහි රිසි ත දැකැ මත

486. (1) බෙයන්ද්හි රන්වනු බලත් හො ජෙළෙ ම ග - (2) – (තු)න් සෙ සිත් (හො) රිසි කෙරෙ තම හ තමන් නුයුතින් හැකිල්ලෙ ල


80 සීගිරි ගී - පෙළ

487. (1) ස්වස්ති වැනි වැ තම දස් වී ඇති ද සිත තද වන්නෙ යි තද සිත හො ද ඇති (2) මෙයහි සිතින් නො තොර් වන්නෙ යි

488. නො ජන්මො පෙරෙ කල් ගිමන් දහරක් නැත්තෙ යත් ‍ගමනක තොප දිරියබල කුම් සෙ ද රක්නෙ

489. ගලගොම්බු මිතල්බතී ලී (ගී)

සිහිගිරි වෙත ගැහැනි (මල්) ග(ත් අ)ත්නි බින එ. නෙ ලබනෙ දන සිරිත් සෙය් බැලි වි ද තමා රි(සි සෙය්)

490. ස්වස්ති ... ... ... ... සිහිවනක් එ(හි) නැති සිත රදන සෙය් බැලි වි (ද) පෙරෙ දක්නා ලෙසින උන් දැන් නො දක්නා (කු)ම් වි (ද)

491. මල නොරිසි නො මෙ තී බස වෙය් ල(ද හො)තින් රිසි සි(ටි) බෙයදහි රන්වනුන් බලමින් කා මත් වෙනු නො

492 ස්වස්ති

මෙ ගෙත්තමට සිතු (ජු) කෙනෙක් ද එ කවෙක් හින්දෙු ලී (මෙ බෙ)ලුව ලී නො හිස් ගී බලත දක්නා සෙ ගෙතිසීගිරි ගී - පෙළ 81

493. (1) ස්වස්ති තොප තමා අතුරෙ එ ඇත ජ හොත් තමා සිත් බොල එව ජල පො(ළො) සෙය්නි (2) ගල් තද කුමක් සෙය්නි (වි)

494. (1) ස්වස්ති (වි)සි කළ සෙ මෙ අ(යු)න් දිගැස් (නො මෙ බැණැ) බසකුද් (2) නිරින්දු) නට් සෙ මෙ ‍නැසෙ (දන) පැන (එ)ත (එහි මෙහි මෙ) තක

495. (1) මෙ අත වරෙක් ගිය ම ගොස් එ තුනුකැලුම් බැලියෙ (තො)ප කියවි ජ ලීයෙ මුස දස් ‍නො වි ආවෙ මො(යුන)ට

(2) එ සිත් ලී කව මෙන් ජිවි පැවතියෙන් සිති ගිය ග(ල ය)න මිනිසුන් ත ව ද රැදිවියැ ජිවියෙහි ගුණට

(3) යැටිගමු සෙන්මි (4) බදගිරි උදබතීමි

496. ස්වස්ති

(දිගැස්) මහනෙල රත් අ(ත්) නි ගත් මෙ සෙය් මුකන් වි බල (තු)ද් නෙතින් නො දුන් බස තම (හිමි මෙ)ළෙ(න් මට)

497. ස්වස්ති

බලය් බෙ (යන්ද්)හි දු(ට) සිවෙය් කි කා ර(න්)වන ආ මෙ(හි) බලබලය් ම(ත වෙ)ති සෙන්තො තිපි බෙයන්ද්හි

මිහින්දිිමි ලීමි


82 සීගිරි ගී -‍ පෙළ

498. (ස්වස්ති) මි(ත)ලු කිය (ලු ගී) සුක තො (වි) දි (වි) ගිය (මො)යින නො වියි නි(බි) දු තද ගත මයි නිවසෙ මෙහි (එ)ත (සිත හැ)දී සිට මොයිනට

499. (1) ස්වස්ති බලම්හ යි සිටි ගිරිබිත්හි දිග්නෙත් කි ‍ෙ(ව) මා (2) බෙයන්ද්හි රන්වනු ගිරිබිත්නි හෙන්නයුන් වැන්නො

500. සි(යො)තුන් සිතෙහි අත්වටු කප ලු ලො එක ගෙ යෙත් දකින රිසි තුබුහි ද (තා) දිටි යෙස් තොස වනුව නැති

501. (1) ජිවය් වෙත කිසි ඔ අ අ වි මහසෙල ද අව නැගි ම(න්දන)හසෙ (මරක ලා) බද වර(ල) මා අද (වනෙ) සි(ත)

(2) නැදිමි ලීමි

502. (1) ම මන තා (පෙලෙම්බූ) නෙ හැජලය පි(යා මන)

(2) තනරන්මල්(ක) ඩාමල්කඩ්නිලිපුල්ලෙන් (3) ගොවැඩ්මි ලීතිමි

503. (1) දුනුවාගම කස (බල්)මි (අස්වැසිලි නො මෙ ල)දු සිරිබර්නි ම සිහි(ගි)රි බෙයන්ද්හි රන්වනක් නො මෙ බි - (2) - ණිය් මය හය් යහ යමක්
සීගිරි ගී - පෙළ 83

504. (1) මත් වග සමන ගී සගල් රෙ - (2) - ජන ගෙ පසිල්ලන් අබුයු (1) අප ගැහැනි නෙ වි බැන්දි යාගී සැහැලි තා සැනැහැත්ත - (2) - න් වියොවැන් බල මුන් මන නෙ හැදි යන්නන්

505. (නො) බැණැ දිගැසි හිමබි බසක් තා නිලිපුල ගත් මෙ ලො ත ජත් වී (සි)ටි කිව ඔත් (ම) (දෙසෙ)(හි) හිමබි ඇස්

506. (1) (ඇතුළ) විටිපෙරිවෙනැ වැසි ද (ය)ල්බතිමි (2) ස්වස්ති නො සිටිහු අ යන කල මෙ ගි ඇසෙ(ත එත් වෙ)ත මයි ත කියු බ(ස වී) තොසසු අසද් හ යන්නක් මියුලැසි

507. අයත් (සිත) අද්තෙන් සෙය් තොස් මෙ ඇස්හමියෙ සිහි වෙත යන්නෙය් ගල (ට) දකින්නේ තොස් (වී සි)ත

508. (නො)බැ(ණ) විසි මා ගල කී ත ලිමි ලො ත කළ කි යි නි වර(ජ) ජෙති වී හැඟැ (ද) වී මෙසා කණස්වල්ලෙ

509. (1) නො සිටිත් හුණුයුහු (2) පිළිපන්හ ඇති එක්වන් (3) මළ හො ‍මෙතෙක් (හි)ම(බු)යු දෙඇස් පුරය් දැකල මා

84 සීගිරි ගී - පෙළ

510. (1) ස්වස්ති .................. රුකුළි හෙළ ගී මන් බුණ කලක් මත (දැකැ සි) සිහිරි ආ (2)වෙ මා ඔ වි තො පැ‍නහි සෙ වලකයි ගිරි(න්) හෙතයුන් වැනි කා

511. (1) පුවුතින් අසය් ගොස් මෙය් කුම් හ යි සිහිගිරි නැ - (2) - ගැ බැලුමො සිසිකිස්නි කළ බිත් තුබූ සෙය් අර

මිහින්දිතමි ලීමි

(3) (මි)හින්ද් මෙහි එවිදින් බලයි ගී මෙ ලී (වෙ යි)

(4) ......................................

512. ස්වස්ති අමි දැකැ අතුරෙ(න් නො මෙ බැ)ණැ (ර)න්වනුන් හු(න්) පෙ(ම්)වජන් තොවි(සි)න් අමි දිගැසි(න් අ)තුරෙ අද ලද

513. ස්වස්ති එ කලු එත ගල මෙ (අප) බැලු බැලමැන නැමී ත(ම)න් ‍(නො) බැණ කලුනුත අප සින වීනි සිවි එ

514. (ස්වස්ති) සිටිත් ගල්මතම්බුරෙ දිගැසින් තොල් මොළොක් කොට් කිපී රජ සි(ටි) තම වෙත කිපි කි වජන් නො එ මෙට

(දුනුවාග)මු. අ(ග්)බො(මි)සීගිරි ගී - පෙළ 85

515. ස්වස්ති කිතල්බතිමි ලීමි මෙ ‍මය් ගී ගිය ගැළැවිසි කතින් පත් එක පිම්මෙහි තබය් යුවළ තන රන්මලි (අ)යි මූකා වී (ජු) අවුද් බිණි

516. ලම්ජතවුයේන ආ විජුරමි ගිය ලීමි විදුවිට්වුයූවන් මුයුත් තිප් කලත මළෙන් මෙලෙසින් පැනී කැරැ තුට නොදින් වී බස අගත වියෙන්

517. ස්වස්ති වදුර්ගී පුයුත් මන්ද මෙන් මියුලැස්නි. කොට් තොප රූ එක් සැ වඩයි මෙ ආ රස දියුණ් කෙළ අඞබුද් සා වදුර් ලියු ගී

518. (1) තැතිවි සැරසිනි මහට ත හිමි අ(ද) මෙ නියා වසන ජෙනෙ හො ඇත මිහි (එ) වෙහි ‍සො‍ර් ගැනැ සැරැසියා

(2) කරයි ඔ සල මුණිහි යත මා පෙවින් කැ(න්දිලයෙ) එත මහා දිගැස් බලනෙ ය මිගැටි සෙ දිගැස්සෙන් සොන්ද්මි ලීමි (මෙ දෙගී)

519. (1) ස්වස්ති ගියක් නො දී නො මෙ ගල් (මා) ආයෙ සිහිගිරි

(2) ගියක් නො දුන්මො ඇප් අප මන දුන්මො දන්වන්නෙයි
86 සීගිරි ගී - පෙළ

520. ස්වස්ති වහ(දිව) සීහිමියන් ගෙ .......... මෙ ලීයි (නො වැ අය)හ යෙහෙ වී(ද්) වියොවබුන (‍ෙ)කළබි නො වී සිරිබර අව ත සිහිගිරි කිසිහි ‍(‍ෙ)කළ(බි)ම් අයහ නු

521. (1) ස්වස්ති මිහිදලකිවින් මෙ ගිය ලීවෙ ඇසි (වී ද මී)ලැස් බැලි (ද) සිත් ගලතද් (2) වී (බලත) සිත් ගත් එක්වන් හි(ම) මබු (3) වූ අතින් මල් ගත්

522. (1) රුහුණ් (දන)වූ(යෙහි) දළමෙහොම්බුයෙන් (ආ) රජ ‍(වෙ)ද්සිව පෙරූ මෙකිතිහිමි මය් ලියූ ගී (2) ජනමහ දුන්හු එක්(තැ)නින් නො තො‍ර් (වැ කැ)ණෙක් නහද්ය් කළ පින් කරය් දත්තාක් මෙ තම

523. (නො) බල (මෙ)ය බලතුජ් නො වී මට් ඇස්වැසිලි කිම මෙ(හි) ආ නො ජැනැ තා ගලැ කළ තද් ළ (ඇ)ත්(තී)

524. සලලමල ලී මෙ ගී විසුහ යි එ වෙත ගෙහි ත(බ) ග(ල) මා මෙළෙ(හි) නො යි දැ(කැ) ම එත ගල ම නො ලද බසක් (මෙ) ලී තද වියෙන්

525. (11) කිති නො (2) ලී වි ද මා නො ව වැ රැන්දි තර වන ගතවලෙක්හී තමා සුවෙ නම දුකට පෙදෙ දුක් සුවවින්ද්නා (බ)න්දු යෙ
සීගිරි ගී - පෙළ


526. (1) ම(ල්බ)න්දු නි මල්දම් ගිළි හෙත් වැ ආ ක අතර් වයතෙ ම සිහිගිරියෙ නට (2) අන් නො පිය ද ආ ගණන්

527. ස්වස්ති ලෙදරු බුද(ල්මි)

ම ල ද රන්ව(නු)න් ගලැ බලන්නෙ බණත් කිය(නෙය) සැනෙක හැරැ යෙනෙ එ ද තැන බණන මැය සැබැවිනෙ පවෙහි ආ (‍ෙ)කනෙක් මතු මෙ ජතනෙ

528. මින්ද්මි ගී

මෙහි මි(නිසුන් නැගී) සිරි නො දැකැ ගත්තෙව් දැකැ දෙඩි තමන් ර(න්වනු)න් දකුත් මෙ ළ සිහිල් වෙයි.

529. (1) ස්වස්ති

වියොවුන දැට සිරිබරිනි අගනෙ මෙ හෙජෙයි සිකිසද දැය සියොවුන් එයින් නො නික්මෙන රිසි කෙරෙයි (2) වෙහෙල් නරුපිරිවෙන්වැසි රක්සලබතිමි ලිමි

530. මම යහපත්මි අයිහපත් මයි කෙරෙ නැත් නවතයි වෙමි යහපත් වන යහක් ඇත්තෙයිම් මත්තෙ

531. (1) කිය අ සිරිත් (වී) ද කත් අවෙක් හය් (යෙ)ත නම (2) ළවත් ම(ළ) කල (මා) එත සිහි වෙන ඔ යන්නක් (වෙයි)


88 සීගිරි ගී - පෙළ

532. (1) පිළිබිබ් එ රන්වනුත් දුට් ඇසින් ළ සිහිල් වත් කිවැන්නැ හෙ සිරිබර් එ කොමුළ් අවුද ළෙන් තනපහස්

(2) මාගලම්බි මිහිදලමලුන් ගෙ අග්බොය්මි ලීමි

533. කිසි මහගිම් වුයුද් මෙවෙන්නො වූ ‍ෙ(ව)සිසිහිල් කිව යෙහෙ යි එසවූ දිග්නුයුනුන් රත අත් එ හිදි

534. (1) බල(ත) මෙ තො(ප සිහි) නො වූයු දමි(ලැ)ස් තොපට මන (හැ) – (2) ¬- ජි උන්නො (ස)න්ද්(හ(න් නැ)තියින් ඔයුන් මහ වන්

535. (1) සි(ටි)නෙ සිකි අය් (මා) තමන් මන අන්නට් දී (අස)ද් නොද් බෙණෙත තමන් මන අන්නටි ජොලො දී

(2) දනිත තමදින්නට් අ(ය)ත් වෙ යහපහස් පෙරෙ මුයුනට් කෙ දම්බට් නෙ නුමු. දෑපුත් පා කෙ නෙ නුමු සිස්

536 ස්වස්ති (සිරි)පුරෙ(න් ආ) (දාපු)ළා ගි පි(ය)පහ(ස මෙ) දිගැස සන්දෙ හි ලත් වෙමි සුවපත් සගවන් (බෙයන්ද්) ආ කල (ව)න්නෙමි බලය් (සිත තො) ස්

සීගිරි ගී - පෙළ 89


537. ස්වස්ති කිත්මි බැලුම්බුමු බෙයන්දතහි රන්මිලැස්ලි ලී හෙළි කිම දුකැ මත් මෙ පත්තෙ යි මෙ මෙ දෙයහි (සෙ)න්නෙ (හින්දිි)න්තෙ යි

538. ස්වස්ති ....................................... සමන්මි අවුද් ගොසින් තමන් (වෙ)ත රන්වනුනු සිටිමින් එ(හි) සිටියවුන් (ගල) වැසැ නැහැන්දිහනැ සිටිනුවන් වැනි

539. ස්වස්ති

ගත වරජෙක්නි එක් ජැයෙක් බොහො(යෙන් ග)ත ත(ම) ඉසිතදහු අඞ්දෙරෙ සය තබා (මෙ)ළෙය් (මෙ) ප(වෙ) ගැ(හැනුන්)

540. (1) ස්වස්ති සෙන්පැමි (ජෙ)මි (ලීමි) මෙසෙ සිති පහසක් සෙ වී මුළ රුවහි එත රිසි යෙත (මුළ) එළෙ‍ සෙ පු නුබ (2) සිරිබර්නි පින්සබර් ජන්ම

541. ස්වස්ති

(1) ඇති සබා මහ සිත් ද සිත්තමින් සිටුවය් ඇසින් බලය් රවල් ලමු තන සිත්වින්දැ ද්. සිටු‍වය් (2) රජ්විටිවැසි විජුර කසුබ් පැවිජ්ජෙමි (ලී)මි

542. ඔතක් විහි(ද) ජත නො මිලැසියන් ඇස් හමියෙ බල(මින්) ලිවි නක් ජනා ව‍හනෙ වැහැජ් බුණ (නො) (බිණි)90 සීගිරි ගී - පෙළ

543. (1) ස්වස්ති මහමෙත්හිමියා අබු තාල් හිමියබුයුන් ග ලියු (මෙ) ගී නො ජනම්හ මුන් හිමි විලබු (2) කුම් ජැයක් ආව මෙ ලියපියෙ එයුන් මෙ තමන් දිවි යවි යි පවසා.

544. ස්වස්ති වි මල ගත්තහ දූ බ(ල) නො ම අ මෙ ඇදි මන ම (බෙය) දහි රන්වනුන් දි(ගැ)සි(න්) තම

545. (1) ස්වස්ති රුහුණින් ආ (අග්) බොයිහිමියන්‍ ගෙ ව(දුර්මි) සළමගිනි එන දන සව කළ ද සළ සිත (2) මනා මන ඇත්තන් ආ ක(ල උ)න් ගනු හදහයි.

546. කිතල්මි මෙ ගී කසුන් ලියක් සෙ දිසි බෙ(යන්ද()හි (හෙ)ළි(ල්ල)මබු මෙහි අ (ති) න් මල් ගත්(තී) සිටි නො දැකි සෙය් තොප (මෙ)තකුද්

547. (ස්වස්ති) ද(කු)ත් විසි බන්දු් කත දුරෙත ම‍ා සිත (ග) ත්වි (වි)සි නො වී දි(ගැසි)න් බැලු කල සිටි කි කත දුට් කා.

548. ............................... ලීමි (හිමබි) මත හින්දි. මෙ (බ)ලනෙය බෙයන්දම සිත් සෙය් නො බලනෙය දැකැ මෙසේ වී මෙ(හි) එත මතු බෙ(ය)න්ද් මා.
සීගිරි ගී - පෙළ 91

549. (1) ජෙරෙන් මිරිකෙයි යොවුන් පෙළෙයි ක(ය) වියයින් තෙක (2) (වෙ) ජිවි නි(යතින්) හී යනෙ මෙ හින්දි යෙව් එ නැත්තයුන්

(3) (කි)තිමි ලීමි මෙ ගී

550. බොයි පැවි‍ජ්ජෙමි ලී(මි) (ගිය) දු රිසි වන් (දැ)කැ (අ)ද මිනිමුසි සන්ද කදබෙ විසබ අප කදනා තොප ගුණබර පව්රිසි පුනා


551. ස්වස්ති බුද්ගමියෙ වැසි කිතග්බොයි ගී සිරිහව් කත මෙ දුට් සැදැ යහපත් වන්නේ යි පරවිටියෙ සිහිනෙ දුර්ථත යහපත් දිටි (සෙ)ය් මෙ වෙ(යි)

552. (1) ස්වස්ති කිම තද වන්නෙයින් බැලුවිත් දි(ගැසින්) සිටි ගිරි බැලුමො පුයුතර් දිගැසින් නො (බලය්) දෙස

(2) ව(හගලු) පිරිවෙන් වැසි (සහ)ල් පෑවි (ජ්ජෙමි මේ) ගී ලීමි

553. (1) ස්වස්ති තමා තමන් දැනී හින්දි) වන්(නෙ)ක් තමා සිත් මෙසේ යන දු යන්නෙ යි දැ(නැ) නොවන සෙ යහක් (ඉ)න් කිසි (ම)ල්වතුමඬලෙන් ආ (දෙ)වල බද්’(‍ෙ)ම ගී (2) ඇතැම් කැනකුන් ම(න) තමහට කළ සෙනෙ තිබී යෙයී සිතසර සරකක් සෙ දිටි කල (එ) ත ජ(ත් වෙ)යි මල්වතුමඬලෙන් ආ අග්බොයි මෙ ගී 92 සීගිරි ගී - පෙළ

554. ගැනැ පලබතිනි මල්දමක් හෙළිල්ලම්බු සි(ටි) නො මෙ බැණැ ළ සනහය් (දි)ග්නුයුනැ මොළො(කින්) බැල්මෙන් (මනාපව්) පිරිව(නවැසි) සම නල බතිමි ලිමි)

555. ස්වස්ති මහනාවුතෙන් ආ කිතලමි විදුකි(ද) මත (ඇ)ති ද එබිමො (දි)සි තක් දි (ටි) වී වියෙවුන් බන්දුවන් බෙයදිහි රන්(වනු)න් නො (මෙ වී) බුණ

556. (1) වෙණවාණවැසි සිවලබතිමි බල බ (ද ගී) බලන්නට රමණී අහස පොකුණ කැටැබිති ගෙහිනුහු සිතතම ගීරස පූ කෙ (නක) (2) මෙන් නො

557. (1) ස්වස්ති බැලු කෙනෙක් එ ම කී (ති) බි වි (ද ත ) සිත්තද් වෙයි බණවත් මෙ නො මෙ බුණු (2) වි ද වෙයි තිපි අසද්බන්ද් දසු කැතිරි මිණිමි මෙ ගිය ලීමි නිල්මලුන් පිත්මි

558. ස්වස්ති නාරායණා නම් මාරා නම් දෙබෑයො රත්වනු බලන්නට ආ සද මෙ සතර්පදය ලීවො යහජ සහළා (වූ) අනන්මන මියුර් යහ බසු (2) මහනෙල්හි නිල් කැලුම් තොපි රහසති නෙත් දි ගැසු සරාසිරිපුල්විලැ බ(ල)නෙ සිකිරින් මත් කළ (හ) සු යෙහෙළි යහ කල කි බසින් (ඔ) දවරැය් එයන් නො බුසු
සීගිරි ගී - පෙළ 93

559. (1) ස්වස්ති (කො)තලමලන් බද් මෙ ගී සෙන්දි (සෙ) ක(ත් බෙ)යන්දදහි මෙ (ඇත) සිතුවර් ලියවය් (2) නො ලැබි ජු වජනක් (මෙ) අ(ත) නෙත බ(ලත) සිත් ඇති (මෙන්)

560. (1) සිරිලක්දිවැ පිහිටි සිරිබර සිහිගිරි එ(න‍ මෙ) පතා දතන් මන ගන්නා ගිරි (2) පන්සියක් අග්නන් නිරින්දුද සිකා සිරි බැලුමො කැට්තල් යහවන් වැ සසිරි ලෙදරු සල බුදු බද් සතර්පදය මෙ

‍561. ................................... නො (වන්) බි(යප)ත් යෙහෙ වෙ(යි) බල අති වන් වෙනෙ ත ගිය (ද) බිය මෙහි මෙන් (ය) තො බා තමා සෙ (ල) වෙත ඔවුන්

562. ස්වස්ති කිවිසි රියන්ජො පැවිඡ් ම ගී කියි වී හෙ මින්දිැබිමන (ළ) ඇත්තයුත සිටුවයි වැජැ පවසන රිසි වෙයි බෙයන්දටහි රන්ව(ත ත)ම

563. මෙ(තක් (ආ) කල්හි දු වැසැ ත දුටොත් අර ගෙලෙ බ(සි)ය් ළ නො වැහැවී එහි මළ ක(ල) රජ නැගි (බැවි)න්

564. (1) ස්වස්ති

ගියෙ නො ම හිමි මියෙ කිසි දැන් දැන් එයි සොවි - (2) - න් ඇවිද එකින් එකින් ලී ඇළ වි බලවු දැන් ම හි(මි)
94 සීගිරි ගී - පෙළ

565. (1) මහනාපවු‍වහෙරැ දළ්මෙය්බතිමි ලීමි පියොව් කෙරෙයි මෙ(සෙ)ය් ‍ තොප මෙනෙහි ‍නිවසන්නට (2) මියි (දු) දුට් මල්හු වෙයි දුදුට් මොලත්හි සර්බඩ මෙන්

566. දෙකිණිපසින ආ පිළිවි රියනල ගී රුහුණින් (කෙ ) නෙක් ආ පසන්සෙයි බලන්නට ආ ඔහු කිම යන්(නෙ) යි වරජවා ගනෙ මිදිබියන්

567. (1) (ස්වස්ති) (සගමවැසි) සිරිමෙහිමියන් ගෙ විජුර් ගී දවරැයි එක්වන මිහි සිත් (වි) එන්නට් මය් අවුජ් බැලිමි මම් බෙයන්දආහි පු - (2) -ල් නිලුඋපුල් ඇස්සන්

568. සුදු(වැ) සීහිමියන් ගෙ බුදල්මි ම ගී (බෙ)යන්ද(හි සිහි වෙ (ලී) බණතුද් නො මෙ බෙණෙත එය කෙසෙ(යි)නි තුති ද ත මෙ කී (වී) ද ගිය තොස් වන් වී

569. (1) නිරින්ද්ඉසිරා වියොවිනි කී යැ මැය ගල නැගැ හින්දි නි වි ලිවි සා නො යනි බෙයන්ද්කිස විසු අන් සන්ද්හ(ය්)

(2) මිණි(බෙ‍ර්)පා මිතිහිමිය(න් ගෙ මිහින්ද ල්)මි ලීමි 570 සිකි තොප හය පෙරෙ කිසි ද නො කළහු මළහු කළහු සමු දිනි තොප භය මළ ඔයුහු නො බ(ණන) සෙ(යි) (ම)හ (සිව ම‍ඞබියන් ගෙ මි)හින්දිිල ගෙ ගීසීගිරි ගී - පෙළ 95

571. (1) බෙයද් බලය් දිගැසි අර ගැති තබයි ව(නු ම)යි මෙ වෙත(හි) නො (ය)ම් ලයි (2) බෙයදහි රන්වනුන් වැන්නන් කම(ල)බ(තිමි)

572. රැන්දිය බලත සිත් (මය් නෙ) ති (ක්) වෙතෙ කැන්දිවී කත බැලි වි ද මෙ ‍තා තෙනතකින් දෙව(සරන්) මෙන් හින්දිස(යන්)

573. (තද) සිත් කු(ම)ට වී ගියෙ වී ද (ඇ)ති යෙ හෙළි (වී) සොවෙන් අවෙන් වන අතුරෙ මළ (හිමි වී ම සිත් තද) .............................................. 574. (1) ස්වස්ති කවිසි තිස්පැවිජමි සිසි වෙජ් මැකෙය් දයෙන්දිසලි පියන් හෙ වෙය් දතු දු කෙලෙසි(න්) කිපි (2) වෙය් තොප වරජක්නි යම්තම් ගුණමුහුන්ද්

575. ස්වස්ති රු(හුණි)න් ආ සගලමි ගිය ලීමි කි ව(ද)න් ද දුට් සැදැ සියෙ(ා) වැ යහපත් වන්නෙය් ගුණෙ නම් විසැඛියුන් පරවිටියෙ සන්ද්හන් කරන්නෙයි

576. (1) ස්වස්ති අතින් (ම)ල් ගත් කලු මෙ දුට පවහි සිරෙ වෙ(යි) සිහිමියන් ත(ම)න් දුට නො (වන්) නෙ යි (2) (සිහි) තම (හට)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සීගිරි_ගී-2-සීගිරි_ගී_ii&oldid=5415" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි