Jump to content

සූර්ය්‍ය ශතකය

Wikibooks වෙතින්

SURYA SATAKAYA


සූර්ය්‍ය ශ ත ක ය
1. ජම්භාරාතීභකුමේභාද්භවමිව දධතඃ සාන්ර්ය සින්දුරරරෙණුං රක්තාඃ සතෛකවි වෞ‍ෛ‍ඝරුදයගිරිතටි ධාතුධාරාද්ර වස්යද, ආයාන්ත්යාෛ තුල්යෛකාලාකමලවනරුචෙචඃ රුණාවො විභුත්යෛර භු්යාතසුර්බවභාසයන්තා භුවනෙමභිනවා හානවො භානවිඃ


භානවියාඃ භනවොමොවිභුෂෙත්යෛ භුයාසු”, (නෙ මෙහි ක්රිියා කිරක පද සම්බන්ධඃයි) ; ගානවි්යාඃ භානවිඃ, හිරු‍ගේ රශ්මිහු; චඃ, තොපට; විභුත්යෛප, සම්පත්තිය පිණිස; භුයාසුඃ,‍ ‍‍ෙවත්වා; (කෙබඳු වු සුය්ය්ි රශ්මිහුද යත්); ඩම්භාරත් ජම්භතම අසුරයාට ශතත්රැුහෙයින් ජම්භාරාත් නම් වු ඉන්ර්ි යාව වාහසවු; ඉභ, සේතිහුගේ (හෙවත් චෙරාවණයාගේ) ; කුම්භාද්භවේ, මස්තකයෙන් උද්භවය ඇති (හෙවත් කුමබස්තලයෙන් පහළ වු); ඉභ, ෂස්ති හුගේ (හෙවත් ඓරාවණයාගේ); කුම්භාද්භමේ, මස්තකයෙන් උද්භවය ඇති (හෙවත් කුම්භස්තලයෙන් පහළ වු) ; සාන්ර්රි , ඛවු; සින්දූරරෙණුං, සිතිපිරසේ; දධතඉව, දරන්නවුන් වැනිවු; උදයගිරි, උදයාක්ඛ්යද වු පූර්වුපථිතයාගේ; තටි, උන්නතප්රවදේශයෙහි; ධාතු, ශෛරිකමනඃශිලාදි ධාතුන්ගේ (හෙවත් ශෛලාවසමයන්ගේ) ; ධාරාදුස්ය , දාරාරුපවු ද්රගවයාගේ; සංකේතඃ, ඝනවහැසුනාවු ඔඝෛඃ ප්රයමානයෙන්; රක්තාඉව, රදනලද්දඅවුත් මැනිවු, තුල්යස කාලා, තමාගේ උද්භවය හා සමකාලවම; ගායාන්ත්යාර, එන්නාවු; කමලවනරුවා. පද්මෂණ්ඩයන්ගේ කාන්තිය කරණකොටගෙනග අරුණ ඉව, රත්පැහැ ඇතියවුන් මැතිවු; භුනම්, ජගත්ර ය; හාසසත්තඃ, බබුලුවන්නාවු (හෙවත් කොලොකකරත්නා වු) ; හාන වියාඃ , සුය්ය්්ප දෙවපුත්ර්යා සම්බන්ධිත වු; අභිශ්වඃ, අලුත්වු; භානවඃ, රශ්මිහු (හෙවත් බාල කීකකිරණයෝ); වඃතොපට; විභුත්යෛ්, ත්රි;වර්ශසම්පතිතිය පිණිස, භුයාසුඃ, මෙත්වා හෙවත් පැමිණෙත්වා.


2. භක්තිප්රඅභවාය දතුං මුකුලපුමකුටිකොටරක්රො ඩලිනාං ලක්ෂ.මි බාක්රලෂ්ටුකාමාගුව කමලවනොද්ඝාවනං කුර්ව‍තෙ යෙ, කාලාකාරාන්ධොකාරාන්ත පතිතජගත්සා ධ්වඝඪ්වංසකල්යාඃක කල්යාාණං වඃ ක්රිායාසුඃ කිසලයරුචයසේත කරං භාස්කරස්යඩ. භක්තිප්ර‍භවාය, සේවනය පිණිස අවනතවු සත්වංයාට; දතුං, දෙන්ට, මුකුලපුට, පදිමකුඩ්මල නැමති; කුටිකොටරාක්රාකධ, කුටිකා කුසරාභ්ය‍න්තරයෙහි; ලීතාඃ, ඇලීඋන්නා වු; ලක්ෂදමිම, ශ්රිය කාන්තාව; අක්රාෂටුකාමඃඉව, ආකර්ෂ ණයකරණු කැමැත්තවුන් මෙන්; යෙ, යම් රශ්මකෙනෙක්; කමලවනොද්ගාවනං, පද්වෙන2 විකාශය හෙමත් වියුම්වන මිණි දැදිරිය; කුර්වනතෙ, කෙරෙද්ද, කාලා කාරාන්ධහකාර, කෘෂ්ණකාරවු අන්ධතකාරයාගේ; ආනන, මුඛයෙහි; පතිත, හුණුවාවු; ජගත්, ලොකයාගේ: සාධවසධ්වංස, භයනැසී මෙනි; කල්යාඃි, දක්ෂඅවු; කිසලයරුචයඃ, අභිකව පල්ලවයට බඳු වු කාන්ති ඇති; භාසකය්යෙ,, ප්රලභාකරයාගේ; තෙකරාඃ, ඒ රශ්මිහු නොහොත් හස්තයේ; මඃ, තොපට; කල්යාරණ, යහපතක්; ක්රිඒයාසුඃ, කෙරෙත්වා


3. ගර්බොභෂවමේභාරුහාණං ශිඛරිෂුව ශිකාග්රෙ ෂු තුල්යං් පතන්තාඃ ප්රා.රමේභ මාශරස්යේමු්යුඛපරත්සමයෙචෛකරූපාස්තථෛව, නිෂ්පය්යාර්බ යං ප්රවවෘත්තස්*ත්රි,භුවනභවනප්රා හණෙ පාන්තු යුෂ්මා නුෂ්මාණං සන්තතාධව ශ්රශවජවෙ භෘශං බිභ්‍යුතොබ්රෛධතපාදාඃ අමේභාරුබාණං, පද්මයන්ගේ; ගර්බේභෂු, අභ්යාන්තරයෙහිද,

අමේභාරුබාණං, පද්මයෙන්ගෙ; ගර්බෙවභෂු, අභයන්තරයෙහිද, ශිශාග්රෙනෂු, තීක්ෂරණවු ගෘඞ්ග ඇති; ශිඛරිෂුව. ර්වෙුතයෙහිද; තුල්යංි, පමව; පතන්තඃ, හෙණ්නාවු; තතෛව, එපරිද්දෙන්ම; වාසරස්යල, දිනයාගේ; ප්රා,රමෙහ, ආරම්භයෙහිද හෙවත් උදයකාලයෙහිද ව්යු රෙතිසමයෙච, අවසානකාලයෙහිද (හෙවත් සන්යා් කාලයෙහිද), එකරූපඃ, එකාකාරවු; ත්රිපභුවනභවනප්රා හණෙ. තුන්ලොගෙමිදුටෙළහි; තිෂ්පය්යායෙහ යංප්රූවෘත්තාඃ, අවිද්යිමාන ක්ර‍මව පැවතුම ඇත්තා වු (ගෙවත් පිළිවෙළක් නැතිව ඇවිදින්නාවු); සන්තතාඩ වශ්ර්මජම්ඉව, අවිච්ඡින්න වු මාරි ශ්රිවයෙන් ජනිත වුවාක් වැනි වු; උෂ්මාණං, උෂ්ණත්වරය; භෘශං, අත්ය්ත්ථි්යෙන්; බිභ්රුතඃ, දරන්නා වු බ්රෂධක පාදඃ, සුය්‍ාශ් ගේ රශ්මිදෝ නො‍හොත් පාදයේ; යුෂ්මාන්, තොප; පන්තු, රක්ෂාරකෙරෙත්වා (සෙස්සන්ලේ පාදයෝ තිලිනේ තණ ඇති මොළොත් බිම සම්සේ අනාඝාසයෙන් පතිත වෙද්ද එපරිදදේන් අකුරු පතණ ඇති බිම් යොහන් නොපවතිද්ද එලෙස නොව සුය්ය්එප පාදයෝවුකලි පියුම්ගැබෙහිත් තියුණු ශිඛර ඇති පර්ව්තයෙහිත් එකාකාරයෙන් පවත්ති. තවද, ගමන් යන පථිකයාගේ පදායෝ උද්යාරසන්වේලේ යම්සේද සවස්වේලේ එපරිද්දෙන් නොවෙද්ද එලෙස නොව සූය්ය්යෙ පාදයෝ වු කලි උදය කාලයෙහිත් සන්යාඑලෙ කාලයෙහිත් එකාකාරව පවතිති. තවද සෙස්සවුන්ගේ පාදයෝ භවනාඞ්ගත භුමියෙහි ක්රසමයෙන් වරින් වර පවතිද්ද එලෙස නොව සුය්පාස් දයෝ වනාහි ත්රිහභුවන භවනාඞ්ගයෙන් ක්රාම විභායේක් කැතිව පවත්නාහුය යනු ගාවයි.)


4. ප්රපභුශ්යාත්යු.ත්තරියන් විෂි තම්සි යමුවීක්ය්ෙ වීතාවෘතීන්ප්රා්ක් ජන්තුංසත්තතුත්යපථා යාකතනු විතධුකෙතිග්මරොවිම්මරිචිත් නෙසාන්ර්ත්යභුය සද්යඃත ක්රරමවිශද ශාශාදශාලි විශාලං ශශ්වත් මෙපාදයනෙතඃ ‘ඹරමලෙ..ලං මඞ්ග‍ලංවො දිගන්තු.

			*පතන්තඃ - නාගරපොතේ


3 තිහමාරාචිඃ, තීක්ෂානාංශු ඇති සුය්ය්්ග‍තෙම; ප්රා‍ක්, පළමුකොට; උත්තරියත්විෂි, උතුරුසළුවම බඳුවු ශොභාඇති, (නොහොත් උත්තරියත්විෂි, උත්තරදිශායෙහි වු දිපති ඇති); ශමසි, අන්ධ කාරය; ප්ර්භ්රරශ්යඋති, ගිලහෙන කල්හි (හෙවත් නැසෙනකල්හි); විසාවෘතින්, විභතාවරණ ඇති (හෙවත් පහවු පොරෙණ ඇති); ජන්තුන්, ලොකවාසි සත්ව,යන්; සමුවික්ය් පහ, බල; තන්තුන් සථා, වස්ත්ර යක් වියහුකැමත් පෙහෙරෙකු දිග්ග්සන හූරැසක්මෙන්; යාන්මරිචින්, යම් රශ්මිකෙනෙකුන්; අහු, ඝන‍කොට විතනුතෙ, පතුරුවාද; නද්යඃර, එකෙනෙහිම; සඃන්රිිග භුය, අවිරලව (හෙවත් ඝනව) ; ක්රයම, අනුක්ර මයෙන් (හෙවත් පිළිවෙළින්) විශද, නිර්මදමලවු; දශාශ, දසදික් නමැති; දශාලි, දශාපඞ්කතින් (හෙවත් දාවළුපෙලින්; විශාලං විස්තිණි වු (හෙවත් පුළුල් වු), අඹමෙ. ආකාශයදෝහෝ නො‍හොත් වස්ත්රෙය; අලං, අත්යදත්ථිෙයෙන්; ශශ්වත්, එකාවන්ව; අමිලං, නිමර්ලසකොට; සම්පාදයන්තඃ, නිෂ්පාදනයක කරන්නා වු; තෙ (මරිවයඃ), ඒ ආදිත්ය‍කිරණයෝ; මඃ, තොපට; මඞ්ගලං, අභිවෘඞියක්, දිශන්තු දෙත්වා උත්තරියත්විෂිං යන්නෙහි දෙවැනි අත්ථිනපක්ෂරයෙන් හැමකල් හිම හිරුසිට දිගට උතුරුදිග අන්ධනකාරය දිප්තිමත් වන බව හැඟවුහු


5. න්යික් කුර්ව නේත ෂධිශෙ මුෂිකරුචි ශුවෙවෞෂධිඃ ප්රොිෂිශාබා ගස්වද්ග්රායවෙ ද්ගතෙන ප්රිථමේව කෘතහ්යුුදගතිඃ තාවකෙත, පක්ෂදචේඡදව්ර ණාසාක්ස්රැතතඉම දෘෂදො දශි‍යන් ප්රා‍තරද්රෙ රාතාම්ර්ස්ති ව්රසගානො රන්භිමතනුදෙ ස්ිතඃදශභස්ත්යුරදගමො වඃ

ඔෂධිශෙ, ඔෂධින්ව නායකවු චන්ර්රගායා; මුෂිතරුචි (සති), හිරු රැසින් පැහැරගන්නා ලද ශොභා ඇති වු කල්හි (හෙවත් විශතච්ඡ, යා ඇති කල්හි ), ශුචාඩව, ශොකයෙන්මෙන්; ප්රොශෂිතාභාඃ, විගත වු කෘන්ති (හෙවත් නෂ්ටවු ශොභා ඇති); ඔෂධිඃ ඔෂධිතාරකාවන් (නොහොත් රෑ රගවෘක්ෂතයන්), න්යු ක්කුර්වොන්, යටත් කරන නැවු; භාස්වද්ග්රාතව, සුය්ය්නෂ කාන්තපාෂාණයෙන්; උද්ගතෙන්, නැඟවු: පාවාකෙත, වහ්නිහු විසින්; පුථම්ම, පළමුකොට; කෘශ්යුනද්ගකිරිම, කරණ ලද පෙර ගමන් ඇත්තහු වැනි වු; ප්රාපතරද්රඃ , උදයපර්ව්තයාගේ; පක්ෂලචේඡදව්රහණ, ඉන්‍ද්රරවජුගෙන් පක්ෂ පත්ර් සිඳිමෙන් වු ව්රපණයන්ගේ; අඍත්, රුධිරය; ස්රැ,තඃ, වහනය කරන්නා වු; දාෂදඃ; පාෂාණයක්; දර්ශරන්තීව, දක්වන්නාහු වැනිවු; ඇතාමුඃ, හාත්පසින් රත්පැහැ ඇත්තා වු; තිව්ර්හානොඃ, වණ්ඩකිරණයාගේ; භෙස්ත්යුතද්ගමඃ, කිරණොද්ගමයතෙම; මඃ, තොප‍ගේ; අතහිමතසුදෙ, අභිෂ්ටනාශ්යම පිණිස, ස්තාත්, වේවා.


4 6. ශිණිඝ්රාොණ ඬඝ්රිතපාණින්ව්රිණිහි *රප ඝනෛගිඝගිඝරාම්ය්ක්ත ඝොෂා. දිර්ඝාවඝ්රාේතානඝෞධෛඞ පුනරිව† ඝවයත්යේක උල්ලාඝයන්යඃඝ, සර්වාා’ශොස්තස්යෛවො’නත්ර්විගුණඝ ණ්ඝෘණ නිඝන්තිර්විසන වාතේතඃ දත්තාර්ඝාඃණ සිඞ්‍ොසෛඞ්ඝර්විදධතු ඝා....යඃ ශිඝ්රසම‍ෙඞ්ඝාවිඝඃතම්


යඃඑකඃ යම් අවිතීය පුරුෂොත්තමයෙක්තෙටි; ශිණි, විනෂ්ට වු; ඝ්රාරණ, නාසිකාද; අඦඝ්රීම, පාදයන් ද; පාර්ණනනි, හස්තයන් ද ඇත්තා වු; වුර්ණොහිඃ, ව්රිණසහිතවු; අපඝතෛඃ, අත්ය,වු කණ්ඨාදි ශරිරාවයවයෙන් උපලක්ෂිහත වු; සගිරාව්ය‍ක්ත ධෙෂාන්, ඝගිරයන අසඵුට වු ආතිත† ස්වර ඇත්තා වු; අඝඝෛඃ, පාපසමුහයෙන් නොහොත් ද්රඃෂඛරාශියෙන්; දිර්ඝාිඝ්රා්ඨ තින්, අත්යවත්ථිගයෙන් වලඳන ලද්දා වු සත්වොයන්; උල්ලඝයන් ස්වසස්ථකරන්නේ (හෙමින් ලෙඩින් ගොඩ නගන්නෙ) පුනරිවිඝටයති, නැවත උපදවන්නක්හුමෙන් කෙරේ ද; අන්තඃ හෘදයාභ්ය න්තරයෙහි; විගුණ, දියුණුවු; ඝන, මහත් වු: ඍණ, කරුණායෙන්; නිඝණ, පරවසවු; නිරිවිඝනවෘතේතඃ, ‍අන්තරායක් නැත්තා වු පැවතුම ඇති; තස්යාඝර්මාංසශොඃ, ඒ සූය්ය්දියදිව්යන පුත්රතයා සම්බන්ධිත වු; සිඬස‍ෛඞ්ඝඃ, දෙවසමු‍හයා විසින්; දත්තාර්ඝාඃත, දෙනලද පුෂ්පනොයාදි පුජාද්රයව්යතයන් ඇති; ඍණ්යඃ, රශ්මිහු; වඃ, තොප‍ගේ; අ‍ෙඞ්ඝාවිඝාතම්. පාපශමනය; ශිඝ්රඇම්, වහා; විදධතු, කෙරෙත්වා.


7. බිභ්රාරණා වාමනත්වංශ ප්රසථම මථ තථෛවාංශවඃ ප්රාංදශවෙඃවඃ ක්රා.න්ත කාශාන්තරාලස්තදනු දශදිශාඃ” පුරයන්ත සත්තොපි, ධවාන්ත දාච්ඡිද්යතදෙවවිෂඉව බලිකො විභවමාශ්වශනුමානඃ කෘව්ජ්රද ණ්යුනච්ඡ්රලයහෙලා පහසිතහරයෝ හාරිදශ්වා හරන්තු.


ප්ර්ථමේ පළමුකොට; වාමනත්වංර, ඛර්වවත්ව.ය (හෙවත් මිටිබවදෝ හෝ නොහොත්) ; වාමිනත්වංා, වාමිනාවතාරරූපය; බිභ්රා ණා, දරන්නාවු; අථ, ඉක්බිත්තෙන්; තථෛව. එපරිද්දෙන්ම (නොහොත්; තථෛව, එම වාමකරුපයෙන්ම); ප්රාංතශවඃ, උස්ව‍ුවාහු; ක්රාරන්ත, ආක්රාාන්ත වු; (හෙවත් ව්යාරප්ත වු); ආකාශාන්තරාලඃ, නභොමඞ්ල ඇත්තා වු; තදනු, ඊට පසුව; දශදිශාඃ, දශදිගුන්; පුරයන්තඃ, පුරන්නාවු (හෙව්ත නොසිස්කරන්නාවු); තතඃ, ඉක්බිත්තෙන්; අපි, නැවත අනික්කුදු ඇති; දෙවවිෂං, දෙවශත්රැ;වු; බලිතඃඉව, මහා බලි අසුරයාකෙරෙන් මෙන්; (නොහොත් ඛලිතඃ, බලවත් වු( ; ධවාන්තාත්, අන්ධබකාරයා කෙරෙත්: විශ්වම ජගත්රලය; ආච්ඡිද්ය,, පැහැරගෙන; ආශු සිඝ්රනව; අශ්නුවානඃ අන්භවතරනකාවු (හෙවත් පැතිරෙන්නාව) ; උච්ඡ්රාපය, උන්තතභාවයාගේ; හෙලා ලීලායෙන්;

  • ඝංණිහි - නාගර. † පුනරමි - නාශර. †ආවෘත්ත - ආර්ම;තාත - පොත්5 අපහසිතභරයඃ, අපහාස කරණ ලද (හෙවත් අනාදර කරණ ලද) විෂ්ණුහු ඇත්තා වු; හාරිදශ්වාඃ අංශවඃ, සුර්යා සම්බන්ධිැ වු රශ්මිහු (හෙවත් දිවසකරකිරණයේ); වඃ, තොපගේ; කාචඡ්රානණි, දුඃඛයන්; හරන්තු, දුරු කෙරෙත්වා. (හරතඃ අශ්වාඃයස්යබසහරිදශ්වඃ හරිදශ්වසං ඉමේ හාරිදශ්වං, අංශවඃ - කායා තඬිතවාත්තියි.) (මෙය විෂ්ණුහු විසින් වාමන රූපයෙන් ඛලිහුගේන ජගත්ර්ය පැහැරගෙන එක්කලෙක ආක්ර මණය කරණ ලද සුය්ය්ූප රශ්මිහු වු කලි හැමකල එලෙස ආක්රලමණය කෙරෙතියි යන අපහාස කරණයි.)


8. උදගාඪෙනාරුණිාමනා විදධති බහලං යෙ’රුණස්යාගරුණත්වකම මූර්ධොකඩුතෞඛලි ගක්ෂිතරුඡිරරුචො යෙ රථාශ්වානතෙෂු, ශෛලානං ශෙඛරත්වංල ශ්රි තශිඛරිශිඛාස්තත්වනතෙ යෙ දිනෙතු ප්‍ෙධොෙඞ්ඛන්තඃ ඛෙ ඛරාංශොඃ ඛවිතදිනමුඛා සේතම යුඛාඃ සුඛං වඃ


යෙ, යම් හිරුරැස්කෙනෙක්; මුර්ඪොඬුතෞ ශිරා, කම්පාකිරිමක් ඇතිකල්හි; රථාශ්වානනෙෂු, රථයෙහි යෙදු අශවයන්ගේ මුඛයෙහි ; ඛලින, මුඛවලල්ලෙන් හෙවත් කඩියාලමින් වු; ක්ෂිත, වුණයෙහි; රුධිර, රක්තයට බඳු වු; රුචඃ, ශොභා ඇත්තාහු: උද්නාඪෙන, ඝන වු; අරුණිමන, ලොහාතත්ව;යෙන්; අරුණස්ය්. සුය්ය් ශ රථ, චාරිත්රයගේ; බහලං, ඝනවු; අරුණත්ව්ම්. අරුණභාවය; විදධති, කෙරෙද්ද; සෙශ්රි තශිඛරිශිඛාඃ ඇසුරුකරණ ලද පර්වභතශිඛරයන් ඇත්තාහු (හෙව්ත පර්වෂත ශිකවල සිටිය හු); ශෛලානං, පර්ව්තයන්ගේ; ශෙඛරත්වංස ජපාපුෂ්පශෙඛර භොභාව (හෙවත් බඳුවද මලින් කළ මුදුන් මල් කඩ සුදුසු බව; තත්වසතෙ, පතුරුවද්දා; සෙඛෙ; ආකාශයෙහි ප්රෙුඬ්ඛත්තඃ, බබළන්නනාවු; ඛචිතදිනමුඛාඃ, උජ්ජවලි තවු දිවසාරම්භ ඇති (හෙව්ත දිප්තිමත් කරණ ලද උදය කාල ඇත්තාවු); ඛණංශොඃ, සුය්යාව් ගේ; තෙමයුඛාඃ, ඒ කරණයෝ; වාඃ තොපට; සුඛං සැපයක්: දිශන්තු, දෙතාව.


9. දන්තානන්දාඃමප්රිජානාං සමුවිතසමයා කලිෂ්ටසාෂෛටඃ පයොහිඃ පූර්වතවාහෙණ විප්රදකිණිණ, දිශිදිශි විරමත්යසහින සංහාරභාජඃ, දිප්ත....ශොර්දිර්ඝාදුඃකප්ර‍භවභවබෙයෝදත්වවදුත්තාරනාවො ගඃ‍වො වඃ පාවනානාං පරමපරිමිතාං ප්රිවතිමුත්පාදශන්තු.


හ...විහසමය, යොග්යරකාලයෙහි (හෙවත් වර්ෂාශකාලයෙහිදෝ ‍හෝ නොනො‍ත් ශොදොභකාලයෙහි); අකලිෂ්ට, අනායාසයෙන්. ඍ‍ෂෛටඃ”, හරණලද; ප‍ෙයාභිඃ, වර්ෂාජලයෙන් (නොහොත් ක්ෂිාර යන් කරනකොට ගෙණ); ප්ර්ජානාං, ස්තවයන්ථි; දත්තානන්රඃෙහ , දෙන ලද ප්රිපති ඇත්තාවු; පුර්ව.වාභෙණ, පෙරවරු වෙලෙහි; දිශිදිශි, 6

ඒ ඒ දිශායෙහි; විප්රඃකීණිඃ, විසිරපවත්නාවු (නො‍හොත් තණකන පිණිස ඒ ඒ දිග විසිර ඇවිදිනාවු; අහනි, දිනය; විරමති, නවත්නා කල්හි (හෙවත් සවස් වන කල්හි) ; සංහාර, හැකිලිම (නොහොත් එකතැන්විම) ; භාජඃ, සෙව්නාවු; දිර්ඝිදුඃඛ, අත්ය,න්ත වු දුක්ඛයන්ට; ප්රමභව, උත්පත්තිස්ථාන වු: භවභය, සංෂාරභය නැමති: උදත්ව ත්, මහාසමුද්රයයෙන්; උත්තාර, භක්තිමත් ජනයන් එතරවිමට; නාවා”:, නැවු හා සාමන වු; පාවනානාං, පවිත්ර් වස්තුන් අතුරෙන්; පරම්, උතුම් වු; දිප්තාංශොඃ, දිලිහෙන රැස් ඇති හිරුගේ; ගාවාඃ, රශ්මිහු ‍දොහෝ නොහොත් ගවයෝ; වඃ, තොපට; අපරිමිතාං, අකල්පවුඃ ප්රිතතිම්, ස්නතොෂය උත්පාදයන්තු, උපදවත්වා. (මෙහි සුර්යුරශ්මිහු වැසි වස්වති යනු කවින්ගේ සමයයි! මෙම කිහ. කාලිදාස මහාකවිහු රඝුවංශයෙහි සහසුගුණාමුත්සෘෂ්ටුමා දතේතහි රසාන්රවි:”යි)


10. බන්ධෙධවංසෛකහෙතුං ශිරසි නතිරය * බඞසන්යා ඤ්ජලිනාං ලෙඃකානාං සෙ ප්රධබොධං විදධති විපුලාමභෙ ජෂණඩාශයෙව තෙ යුෂ්මාකා ස්වවීත්තප්රුතිමපාථු නරප්රාජත්ථිිනාකල්පවෘක්ෂාඃ් කල්පාන්තාං නිර්විකල්පං දිනකරකිරණඃ කෙත්වාඃ කල්මෂස්යඩ


යෙ, යම් රශ්මිකෙනෙක්; ශිරසි, මස්තකයෙහි; තතිරස, ප්රනණම රාගයෙන්; ආබඞ හාත්පසින් බඳනාකලද; සන්යා වා ඤජලිනාං, සන්යාතිර නමස්කාර පිණිසව වු කරපුටයන් ඇති.ලොකානං, සත්වධයන්ගේද; විපුල, විස්තිණිවු; අම්භොජෂණඩාශයෙව, පදිමවනස්ථානයෙහිද; බඬ, රාත්රි්ලක්ෂසණ වු බන්ධොසයාගේ නොහොත් මුකුලයාගේ; ධවංස, විනාශයට; එකහෙතුං, අසහායකාරණ වු; ප්රුබොධං, නිද්රානපගමය (නොහොත් විනාශය) ; විදධති (කුර්ව තෙ), තෙරෙද්ද; යුෂ්මාකං. පින්වත්ව තොපගේ; සර්ව;ච්ත්ත, ස්වකිය චිත්තයා සම්බන්ධිවවඃ ප්ර‍ථිම, විස්තිණිතායෙන්; පෘථුතර, අතිශයින් බහුප්රතකාරවු; ප්රාතත්ථිෙනා, ඉෂ්ටාශංශනාවට; කල්පවෘක්ෂයන්, මත ස්සඞ්කල්පාසාධක වු කල්පවෘක්ෂමයන් හා සදෘශවු; තෙ දිනකරකිරණං, ඒ දිවසකරකිරණයෝ; කල්මෂස්යෂ, පාපයට; කෙතවඃ, විනාශකාරණවුවාහු (හෙවත් උන් පාතග්ර්හවුවාහු); නිර්විකල්පං, කල්පනා රහිත වුවාහු; කල්පනාතාං, නිෂ්පන්න කෙරෙත්වා.


11. ධාරා රායෝ ධශායාපදි සපදි කරාලම්බභුතඃ ප්රරපතෙ තත්‍ා්වලොකෛකදිපා ස්ත්රිඃදිවපතිපුරඞ ප්රවස්ථිතෞවිථ්යකඑව, නිර්ව්වානෙද්යො ගියොගිප්ර ගමතිතනුවාරි වෙත්රාඞගමාණස් ත්රාවයන්තාං තිව්රාහානෝර්දිවසමුඛමුඛාරශමයඃ කලමෂාව”,

* තනිවසා - නාගර‍පොත්.

7 ධනායාපදි, ධනවිරහස්ඬඛ්යාහත ආපදායෙහි (හෙවත් දාරිද්රා විපත්තියක් ඇති කල්හි); රායා, ධනයාගේ; ධාරාඃ, වාෂ්ටින් වැනි වු (හෙමින් ධනවෂර්‍ා හා සදෘශවු ); ප්ර්පාහෙ, නරකාවාටයක් පැමිණිකලිහි; සපද, එකොණෙහි; කරාලම්බභුතාඃ, හස්තාවලම්බවු (හෙවත් සුය්ය්වාටලොකය හෙතුකොටගෙණ තරාමළෙහි පතිත නොවන සත්වායන්ට අතලොඹු වැනි වු); තත්වාෙලොකෛකදිපාඃ, විද්යාඹමාන වස්තු දර්ශරනයට අසහාය ප්රණදිපවු; ත්රිාදිවපිතපුරඃප්රතස්ථිතො, ඉන්ර්ර්ශපුරප්රදස්ථානයෙහි ලා (හෙවත් දෙවලොකය ත්රාිවට); විථ්යෙඑම, මාරිගම්වු; නිව්වානොද්යෝගි, මොක්ෂ් ලාභයෙහි ප්ර යත්ත ඇති; යොගි, යොගි පුරුෂ වු යතිජනයාගේ; ප්රථගම, අපුනරාවෘත්ති වශයෙන් ප්රිකාෂ්ටගමනයට කාරණ වු; නිජතනුවාරි, ස්වකිය මුතීති නමැති වාරයෙහි (හෙවත් සුය්ය්්ටගමණ්ඩල නැමති මොක්ෂන ශමනවාරයෙහි), වෙත්රාාය මා..ඃ වෙත්රෙලතා යෂ්ටින්මෙන් පවත්නා වු (හෙවත් වේවැල්කටු වැනිවු); දිවසමුඛමුඛාඃ, කරන ලද දිවසප්රාිරම්භ ඇත්තා වු; තිව්රිහා නොඃ, ප්රසචණ්ඩකිරණයාගේ; රශ්මයඃ, කිරණයෝ: වඃ, තොප; කල්වෂාන්, පාපයෙන්; ත්රාමයන්තාං, රක්ෂාශ කෙරෙත්වා.


12. ප්රනචි ප්රාෂගාචරනේත....න..චිර මචලෙ චාරු චුඩාමර්ණපත්ව,. මුඤ්වනෙත්යාඃ රොචනාම්භඃ ප්ර්චුරම්ව දිශාමුච්ච කෛශ්වර්වුනාය. චාටු තෛකඃ” චක්රමනාමනාං සුවිර * මවිචලෛලෙර්‍ාචනෛරව්යඩ මානාශ් වෙෂ්ටනාතාං වි න්තිතානා මුවිතමවරමඃශ්ව ණ්ඩරොවිරුවොවඃ


ප්රාටචිඅවලෙ, පුර්වශපර්වුතයෙහි (හෙවත් උදයපර්ව්තයෙහි) ; ප්රාරක්, පළමුකොට; අන්තිවිරම, ක්ෂඩණමාත්රෙයක් කල්; චාරු, දර්ශ නිය වු, චුඩාමණිත්වවම්; පදවරාගශිරොරත්නභාවය; ආචරන්ත්යඃ්, ප්රෙකාශ කරන්නා වු. දිශාං, දිගුන්සම්බන්ධනව; උච්චකෛඃ අත්යයත්ථිියෙන් හෙවත් ප්රතකටකොට); වර්වනනාය, පතයන් ගන්වනු පිණිස; ප්රචචුරම් බොහෝ වු; රොචනාමභඃ, ගොරොචන මිශ්රව ජලය; මුඤ්චනත්යසඉව, සරණවුත් මැතිවු; චක්රරනාමනාං, චක්රචමාක මිථුනයන්ගේ, චාටු, ප්රි,ය කරණ විසින්; ලතෛකඃ, උතකණ්ඨාවට පමුණුවන ලද්දාවු; අච්ච ලෛඃ; නිපපන්දාවු (හෙවත් ප්රි;තියෙන් නිශ්චල වු); ලොවනෛඃ, ඇසින්, සුචිරම්. බො‍හෝකල් (හෙවත් අතිමාත්ර්ව); අච්ච්යමමානාඃ, පුදනුලබන්නා වු (හෙවත් දක්නා ලබන්නා වු); අචරමාඃ, පාශ්වාත්යෙ නොවන්නා වු (හෙවත් උදය කාලයෙහි වු); චණ්ඩරොචිඃ, චණ්ඩරෙවිෂ්ණුහු‍ගේ (හෙව්ත හිරුගේ) ; රුචාඃ, දිප්තිහුඃ මා තොපගේ; විනතිතානාම, වින්තිතඃත්ථි(යන්ට (හෙවත් චිත්තසංස්ලපයන්ට); උචිසම සුදුස්සක්; චෙෂ්ටන්තඃ, තැන්කෙරෙත්වා (හෙව්ත සම්පාදනය කෙරෙත්වා)

 			*චතුර - නාගරපොත්.

8 13. එසං ජෝතිර්දාශොවෙත්රාවජගතිගදිතාන්යතඛ්ජ ජාස්යෛිශ්වතුර්බිහිර් භුතානං පඤ්චමංයාත්යිලමාතුෂු තථා ෂට්සු නානාවිධානි, යුෂ්මාකං තානි පෙත ත්රිෂදශමුනි නුතාන්යාෂ්ටදිගභාජි ග යාන්ති ප්රානහෙණ තවත්වංම දශ දධතු ශිවං දිධිතිනං ශතානි.


යාති, යම් හිරුරැස්කෙනෙක්; මකංජ්යා :, එකම ඥානා ‍ලොකයද; දෘශ ව, දෘෂ්ටිදෙකද, ත්රිමජගති, ත්රෛඑලොක්යරයෙහි; චතුර්හිඃ චතුරිවිධවු; අබජ්ජාස්යෛඃන, බ්රිහ්මමුඛයෙන්; ගදිතානි, කියන ලද්දාහුද; භුතනාං, පාථිව්යා;දි භුතයන් අතුරෙන්, පඤ්චමං, පස්වැන් තේජස් නම් වෙද්ද, තථා, එසේම; අලම, සම්පුර්ණතව; ෂට්සු තුසු, වසන්ත ග්රිවෂ්මාදි ෂට්සාතු යහි; නානාවිධානි, අනෙතප්රරකාර ‍වෙදිද්; පස්ත ‍ රිව දි සප්ත විධවු; ත්රිනශෙමුනිව, දෙවර්ෂින් විසින; නුතානි, ස්ත සාරණලද්දාහුද; අෂ්ටිදිග්ගාඤ්ජි,පූර්වපදක්ෂිහණාදි අ දිගුන් සෙව්න හුද; ප්රාසශෙණ ප්රා තඃතාලයෙහි; නචත්වංර, නවත්වියට (නොහොත් අභිනව භාවයට; යාන්ති, පැමිණෙදිද; භ‍නොඃ, හිරු‍ගේ; දිධිතිනාං රශ්මින් සම්බන්ධිා වු; තානි දශ්ශතානි, ඒ දශශතයෝ හෝ සහස්‍රය; යුස්මාකං, තොපට; ශිවං, යහපතක්; දශතු, (කුර්වාන්තු, ) කෙරෙත්වා.


14. ආවෘතතිභ්රාතන්තවිශ්වඃ ශ්ර්මවෙ දධතඃ ශොෂිණඃ සේවාෂ් ව ශ්රික ෂ්ම දාවගනිතප්ත ඉව රසමසකාද්යොව ධරිත්යාශො දයන්ත, සෙ ප්රා්වාඝ්යදන්ත තාතිශයරුජ ඉවොවාන්තතොයා හිමර්තෞ‍ මාතිත ණ්ඩය්යාා ප්රපචණ්ඩාශවිරමශුහති දෙ’භිෂවොවො භවන්තු.


යෙ, යම් කිරණකෙනෙක්; ආවාත්තිභ්රාදන්තවිශ්වාඃ, කරකැවි ඇවිදිනාලද සියලු‍ ලොව ඇත්තාහු ද(එහෙයින්); ශ්ර්ම , ආයාසය; දධත ඉව, දරන්න වුන්මෙන්; සේව ෂ්වණා, ස්වකිය උෂ්ණායෙන්; ශෙෂිණ ඉව, වයලෙන්ත මෙන්; ශ්රිසෂ්,මෙ, ඝර්ම;කාලයෙහි; අවාගති, ලැවි ගින්නෙන්; තපතාඉව, තැවෙන ලද්දවුන්මෙන්; ධරිත්යාඃ , පෘථිවියගේ; රසම්, ජලය; අසකෘත්, ක්ෂදණක්ෂ ණයෙහිඤ ධයන්ති, පානයකෙරේද්ද: අන්තපාතෘතිශය, ලෞල්යුපාතයාගේ අතිශයින් (හෙවත් අශවෙන් අධික කොට පිමෙන් ජනිත වු) ; රජ ඉව, අජිර්ණඤවෙදාන; ඇත්තවුන් මනේ. ප්රාත ෂි, වර්ෂාසකාලයෙහි; උව තන්තොයාඃ, උද්හාරයෙකරණ ලද (හෙවත් වමනය කරණ ලද ජලය ඇත්තාහුද); ගිම ති , හිම ප්රකධාන වු ඍතුයෙහි (හෙවත් හෙමන්ත ඍතුවෙහි); අප්රාවණ්ඩඃ, පටුත්වෙය නැත්තාහු හෙවත් මන්දා ප්රහවෘත්ත ඇත්තාහු ද) මතිණ්ඩස්යි, හිරුගේ; තෙ අබිෂමඃ, ඒ රශ්මිහු; විරම්, බොහෝකාලයක්; වඃ, තොපගේ; අශුභභි‍ඳෙ, අවැඩ නැසිම පිණිස, භෘන්තු වෙත්වා.9 15 තත්වාිනා දිගවධුනාං සමධිකමධුරාලෙ ක රම්යාසමවිස මාරුඬප්රෞජඩ්ලෙශොත්කලිතග පිලිමාලඞකෘතිඃ කෙවලෛව උජ්ජාමභාමෙභාජනෙත්රඩ තිනි දිනමුඛෙ කිවිඳුද්භිද්යාමමානා ශම්ශ්රභ ශ්රෙඩණිව*හාසාං දිගතු දශශති ශම්ම සර්මාතවිඵොවඃ


දිගවධුතං, දිග්නමති කාන්තාවන්ගේ; සමධික මධුරාලොක, අත්ය;ත්ථි යෙන් මධුරවු ආලොකනයෙන් හෙවත් ත්යෙිත්ථිා මධු වු නිරික්ෂමණයට; රම්යාතම, සිත්කළු වු; අවස්ථාව, අවස්ථාව හෙවත් සුඛවිශිෂ්ට වු කාලය; තත්ව‍තා, විස්තර කරන්නාවු හෙවත් පතුරු වන්නා වු; උජ්ජාමහා මෙහාජනෙත්රුද්යුාතිනි, උජ්ජාමහ, වින්ගිතවු; අමේභෘජතෙත්රහද්යුෂතිනි, පද්මයෙන්ම නෙත්ර ශාභාකොට ඇති, දින මුඛෙ, දිවසාරම්භයෙහි දොහෝ නොහොත් දිනයාගේ මුඛයෙහි. කෙවලා එව, එකම, ආරුඪප්රෙභඩිලෙශොතකලිත කපිලි ම ලඞ්කෘතිඞ - අරුඪ, පැමිණෙන ලද ; ප්රෞ,ඩි , ප්රෞලඪභවයාගේ හෙවත් සකිශ්ත්ව-යාගේ; ලෙශ, අල්පයකින්. උත්කලිත, හරණ ලද; කපිලිමා, පිඦ ත්වමය හෙවත් රන්වන් බව ඇති; අලඞ්කෘතිඃ, අලඞ්කාර වු භුෂණ වු; ශම්මශ්රෙ ශ්රෙඦණිව, මුඛ ‍රාමපඞ්ක්තියක් මෙන් හෙවත් දැළි රොදක්මෙන්; කිවින්, මදක්, උද්භිද්යා වාත, පහළ වන්නා වු; සම්ත්විනෂඃ, හිරුගේ; හාස්යම, රශ්මිසම්බන්ධි වු; දශ්ශති, දහය; වඃ තොපට; ශම්, සැපයක්; දිශතු, ප්රිදානයගේ රේවා. 16


මෞලි‍ෙන්ර්ම්ත ෂ ‍‍මෞෂිද්ද්යුලතිමිති වෘෂබා‍ඬෙක් ශඬ්කිනෙව් ප්රිත්ය්ශොදඝ ටිතාමෙහා රු කුහරගු සුසථි තෙතෙව ධාත්රාු කාෂේණ ගධවාන්තතෘෂ්ණ ස්වතනුපරිභවත්රායනුනෙව සතු‍තො’ලං ත්රාණ ය ස්තාන් තනියානපි මේ රි ඃසත විෂා මුදග්මොජිඃ


මෂාඃ, මේ කරණොද්ගමය තෙම, (මේ, මාගේ;) මෞලි ස්තතයෙහි; යා; ඉ‍ෙන්රඃා , චන්ර්ෂා යාගේ; ද්යුතකිම, ශොභාව; මා‍ ෂිදඉති, පැහැර‍නොගත්තේනම් යෙහෙකැසි යන මේ හෙතුයෙන්; ශඞ්කි ඉඩ, ශඞ්ක ඇතියක් හු මැතිවු; වෘෂභ ඩේක්ත, වෘෂද්වජයා විසින් හෙවත් ම දෙවියා විසින් අලං, අත්යතත්වමයෙන්; ස්තුතඃ, සේත ත්රි කරණ ල්දදා වු; ප්ර ත්ය,ග්රොතදඝාටිතාමෙභාරුහකුහරගු ස්ථි තෙත - පුත්යේග්ර‍, අභිනවවව; උද්ඝ, ටිත, විකාශකරණ ලද; අමේබාර හ, පදිමයාගේ; කුහර අභ්යගන්තර නැමති; ශුෂා. ගුහායෙහි; සුසථිතෙනෙව, යෙහෙන් සිටියාක් වැනිවු; ධාත්රාන, ‍මහාබ්ර්හ්මයා විසින්; අලං අත්ය,ත්වනයෙන්‍; සිතුයඃ, ස්තුතිකරණ ලද්දා වු, ධ්වාන්ත, අන්ධ‍කාරය මෙන්; කෘෂ්ණ, කළු වු; ස්වතනු, ස්වකිය වු දෙකයට; පරිභව. මැඩිමෙන්, හෙවත් කළු බැළුන් අන්ධනකාරයයි තමාත් මර්දනය කෙ‍රේ දෝ *අශ්ර‍. ශ්රෙ ණිමතාසං - නා


10

භෝයි; ත්ර සනුනාඉව භයගන්නාසුල්ලක්හුවැනි වු කෘෂෙණන. විෂ්ණුහු විසින්; අලං, අත්ය.ත්විායෙන්; ස්තුතඃ, සතුතිකරණ ලද්දාවු; තති‍යානපි, ඉතා සුක්ෂ්ම වුද; තිමිරරිපොඃ, අන්ධයකාරශත්රැ්හුගේ හෙවත් හිරුගේ: ත්විෂාම, රශ්මින්ගේ; යඃ උද්ගමඃ, යම් උද වි මෙක් ඇද්ද; සඃ ඒ තෙම; වඃ, තොපගේ; ත්රාිණය, රක්ෂඉණය පිණිස; ස්තාන්, වේවා.

17 විස්තිණිං ව්යොාම දිර්ග ඝාඃ” සෂදි දශදිශොව්යිස්ත වෙලමභසො බධින් කුර්විද්භිර්දෘශය * නානානගනගරනාගා†භොෂ පාථවිළු පෘථවිම, පදමින්යු‍ ච්ඡවාශ්ය්තෙ සෛරුෂයි ජගදාපි ධවංසයිත්වාා තමිස්රාස මුස්රාය විස්රංඡසයනතු ද්ර තමනහිමතං තෙ සහස්රථතවිෂොවඃ


ව්යොර, ආකාශය; විස්තිණි’කුර්වරද්භිඃ, විශාලකරන්නා වු; සපදි, එකෙණෙහි; - දශදිශා, දහදිශුන් දිගිභාඃකුර්වළදිබිඃ, දික් කරන්නා වු; අබදින්. සප්තවමාසමුද්රායන්; ව්යගස්ත, ප්රිකාශකරණ ලද; වේලාම්භසඃ, වෙලාස්වරුපවු ජලවිකාර ඇත්තවුන්; කුර්විද්භි, කරන්නා වු; පෘථිව්,පොළොව; දෘශය, දක්නාලබන්නා වු; නානා, අනෙකප්ර්කාරවු; නග, වෘක්ෂ යෝය. නගර, පුරයෝය. නග, පර්වකතයෝය යන මොවුන්ගේ; ආශොග, විස්තාරයේන; පෘථවිව, විස්තණිවුවද; කුවිද්භිඃ; කරන්නා වු; යෛඃ, යම් හිරුරුස්කෙණෙකුන් විසින්, තමිස්රාවම, රතිය; ධවංසයිත්වා . විධවංසනයකොට; උෂසි, ප්රණභාකාලයෙහි; පද්මිනි; පියුම්විලද; ජගදපි. ජගත්රියද; වාස ත, තෙත්රුපුබොධකරණු ලැබේද; සහසුත්රරවිෂඃ, සහස්ර කිරණයාගේ; තෙඋස්රත, ඒ කිරණයෝ; ද්රැතතං. ශිඝ්රගව; වඃ, තොප‍ගේ: අතභිමතං, පාපය හෙවත් නපුර; විස්රංසසයන්තු, විධවංසනය කෙරෙත්වා.


18 අස්තව්යාස්තත්වසශුන්යොව නිජරුචිරනිශානශ්වරඃ කතිමිශෝ විශ්වං වෙශම්වෙ දිපඃ ප්රසතිභත්තිමිරංයඃ ප්රරදෙශෙස්ථිතො’පි දික්කාලාපෙක්ෂෙයාසෞ ත්රතභුවනපිටතස්තිගම්භොනොනිවාඛ්යාි සාතඃ ශාතක්ර්තව්යාං් දිහි දිශතු ශිවං සොර්විවිෂාබුදගමොවැ.


අසතම්යඃත, විෂ්ණුහු විසින් ස්තුතිකටයුතු වු නොහොත්; අස්තව්යාර, කිසිවෙක් හු විසින් සෙතාත්ර්නො‍කොටහැක්කා වු; තත්වඅශුත්යඃු, නිත්යතබැවින් සඞ්ඛ්යා්දිතන්වපදාත්ථි් රහිත වු නොහොත් අස්තව්යක සත්ත්ව; ශුන්යා - අසත, අසත පර්ව්තයෙන්; ව්යරසත්තවශුන්යඃය, ව්යුවහතන්වයක් නැත්ත් වු හෙවත් උත්පසා විනාශයක් නැත්තා වු නොහොත් ප්ර්දාපපක්ෂයයෙහි - අස්වයඃ, සේතාත්රාකර්ග නොවන්නො වු; තත්වශුත්යඃා, පරමාත්ථි යෙන් අවිද්යාුමාතවු; නිජරුචිඃ. අවිනශ්වරවු දිප්ති

				* මානා. † ගණ - නාගර.

11

ඇති; අතිශාන්ශ්වරඃ - අතිශා, නොරාත්රි යෙහි; අන්ශ්වරඃ, කොනැසෙන සුලුවු; නොහොත් ප්ර දිප පක්ෂවයෙහි - අනිජරුචිඃ, අනිග්යයවු රශ්මි ඇති: නොහොත් අනිජරුචි, අනාත්මිය වු රශ්මි ඇති - අනිශානශ්ව  :, දහවල් දිප්තිනැති හෙයින් දිවාභාගයෙහි නැසෙන සුලුවු; වෙශ්ම, තාගය; ප්රවතාගත තිමිරංතති තුම්, එකතැනසිට නසන ලද අන්ධලකාරය ඇති කරන්ට; ඊශාඃ, සමත්ථියවු; දිපඉව. ප්රැදිපයක් මෙන්; ප්රරදෙශෙස්ථි තොපි, එක් ප්රගදෙශයක සිටියේද; විහ්වා. සියලු ‍ලොව; ප්ර්තිහතතිමර. කතිතුං නසනලද අන්ධ කාර ඇති කරන්ට ; ඊශ”, සමත්ථිිව. ශාතක්රවතව්යං්දිශි, ඉන්ර්දෙශදිශාවෙහිලා; නව ඛ්යාං , අභිනව බවට; යාතඃ, ගියාවු; දික්කාලාපෙක්ෂතයා. දිශාකාල විභාගයෙහි අපේක්ෂස වෙන්; ත්රිනභුවනම්, ත්රෛකලොක්ය ය; අටතඃ, භ්රදමණයකොට ඇවිදිනාවු; ති හානොඃ, තික්ෂිණ ශ්මිහුගේ; අර්විෂ ම. රශ්මින් ගේ, යඃඅ උද්ගමඃ, යම් මේ පහළවිමෙක් ඇද්ද සැ, එතෙම; වඃ ‍තොපට; ශිවං, ශොභනයක්; දිශතු, දේවා.


19

මා නමලානිං මාණාලිමෘදුරිති දයයෙවාප්ර.වි‍ෂ්ටා ‘හිලොකං ලොකාලොකස්යං පාශ්වං ප්රායතපතින පරං යස්තදඛ්යා්ත්ථිලමෙව. ඌර්ධලව බ්‍රහ්මාඬඛඬ සඵුටනභයපරිත්යංක්ත දෛ ශිඝ්යාතද්යුමසිමනි සේවවජ්වශ්යා වකාශා වධිරචතු ස වස්තාප‍නොරොවිරොඝුඃ,


යඃ, යම් කිරණයෙක් තෙම; මාණාලිමෘදුඃ, නෙලුඹුදැලිරැසක් මෙන් කොමළ වු (සර්පකවගර්යව) ; මලානිං, මලානභ වයය; මෘශාදිති, නොපැමිණේවය යන; දයයාඉව, කරුණයෙන් මෙන්; අභි‍ලොකස්‍ය. චක්රමවාලපර්වහතයාගේ; පරං පාර්ශවව, අප පාර්ශකවය; තඅඛ්යාතත්ථිරමේව. ඒ චක්රපවාට වේතයාගේ ඇතුලෙහි ආලෝකය පිටින් ඇති හෙයින් ලොකාලොකයයි නො අත්ථිිනුගත සංඥපිණිසම; නපුකපති, නොතවාද හෙවත් ආ‍ලොක නොකරේද; ඌධර්ව , ඌර්ධිව ‍ලොකයෙහි; බ්රහහ්ම ඬඛඬ, බ්රැහ්ම ඬකපාලය; ස්ඵුටනභය. භෙද වෙයි යන භයින් ; පරිත්යකක්ත, කරණලද; දෛග!ඝ්යඃ;, දිඝර්තාරව හෙවත් ආයාතත්වෙය ඇත්තේද; ද්යු්සිමනි, දෙවලොකසිමායෙහිඤ සෙ ච්ඡ, ස්වකියවු අපේක්ෂාදවට; විශ්යාිවකෘය. වසගවු අවකාශය; අවධි මය්ය්ඤ දාකොට ඇත්තා වු; තාපතඃ, තපනයාසම්බන්ධිාවු ; ස, ඒ; රොවිරොඝඃ, දිප්තිරිශියතෙම; වඃ, තොපඃ, අවතු, රක්ෂාස කෙරේවා.


20 අශ්යාසමඃ කලාඑ‍රකො නහවති භුවනානේතා සි විතාන්ධ * සද්යාඃමප්රාාලෙසපාදෝ න විලය ම චලශ්වන්ර්වනාමාශ්ව † ප්යු පෙති බන්ධාසසිඬාජලිනාං නහි කුමුදවනස්යා පි සත්රො ජිජි නෙ. තත්ප්රා්තඃ ප්රෙනක්ෂදණි යං දිශතු දිනපතෙ ර්ධාරව කාමාධිකංචඃ *කාරෙ - නගර. †හ්යුෂපෛති - නාගර 12


යත්රක, යම් තෙජසෙක්; උජ්ජභානෙ, උද්ගතවන කල්හි; අශ්යාවම, විගත රාත්රියය ඇත්තේ නොහොත් පහවු කළු පැහැ ඇත්තේ.එකඃකාලඃ, එකදිවාහාග කාලයම; නහවති, වන්නේ කොවේයි; අපිතු, වැළින්; විතාන්ධේගාරං, විගත වු අන්ධමකාර ඇති; භුවනානේතාපි, ලොකමඞලයද: අශ්යාිමොභවති, නිර්මිල වන්නේද; සද්යඃ , එකොණහි; ප්රාවලෙයපාදඃ, ෂාරයන් පාදකොට ඇති; අචලඃ, පර්වේතය හෙවත් හිමාලපර්වේතයම; විලයමු පෙතිත, ක්ෂෙය විමට යන්නේ නොවෙයි; අපිතු, වැළිත්; ප්රය ලෙයපාදඃ, තුෂාර කිරණයන් ඇති; චන්ර් ගතම ශ්වඅපි, චන්ර්ිනොද; තවිලයමපෛති, ක්ෂතයවිමට යන්නේ නොවේද, සිඞාජලිනාම, සිඞයන් විසින් නමස්කාර පිණිස කරණ ලද කරපුටයන්ගේ; බ‍සෙන්නෙණහි. බන්ධ;නපමණෙක් නොවෙයි; වැලිත් - කුමුදවන ්යාටපි, කුමුදු වන යාගේද; බන්ධඃක, සංකෙ වයව්ද; ප්රෙතඃ, උදයකාලයෙහි; ප්රොක්ෂුණියං, දර්ශවනියවු; දින‍ෙපාත හිරුහුගේ; තඩාම, ඒ තේජස; වඃ, තොපට; කාමාධිකං, අධි ගවු අභිමතාත්ථි්යක්; දිශතු, ප්රවදානය කෙරේවා.


21 යකොන්ති පඞ්කජාතං නහරති කුරුතෙ ප්රිත්යු තාධික්යදරමියා නොධතේත තාරක හාං තිරයති නිතරාම ශු යන්තිත්යතමෙව. කන්තුං කාලං නිමේෂා දිවසමපි පරං යත්තදෙහං ත්රි‍ලොක්යාඃද චක්ෂුඃ සාමාන්යමචක්ෂුංර්විසදෘශමසභිද්භාස්වතඃ සත්ත මහෙ වඃ


යත්, යම් තේජසෙක්; පඞ්කජානාං, පදියෙන්ගේ; කඃන්තිං, ශෙ හාව; රත්, සාමානං චක්ෂු‍යන් පැහැර නොගණි ද; ප්ර ත්යුිග, වැලිදු වානාහි; ආධික්යාකරම්යාං , අධිකභාවයේන ම‍නොඥ වු ඒ පද්ම කාන්ති ය ; කුරුතෙ, කෙරේද; යත්, යම් තෙජසෙක්; තාරකාභාං, කනි කාකාන්තිය හෙවත් ටි තිපැහැය; නොධතේන, නොදරාද; නිගරාම, අත්යනත්ළුෙයෙන්ඤ ආශු. වහ තාරකාභාං, ක්ෂතත්රාෙලොකය; නිත ව, අනවරතයෙන්ම; තිර‍යති ( තිරස්කුරුතෙ), මුවගංකෙදේද; යත්, යම් තේජසෙක්; නිමෙෂංකතිතුම, සාමාන්යරචක්ෂුෂය මෙන් නිමෙෂයකරන්ට නාලං, සමත්ථි් නොවේද; ඵැලිත් - දිවසම්පි. දිවාභාගය මුවල්ලෙහිත් අත්මෙෂභාවය; පරං, සමත්ථිමද; එහෙසිත් - සමාන්යය චක්ෂු්ර්වි දාගම ලාකයාගේ සාමාන්යෂනෙත්රතයට භිත්ත ස්වරුප ඇති; ත්‍ි්යලොක්යා ;, ලොකත්රයයට; එකචක්ෂුඃ , අසහාය නෙත්රසවු; භාස්වතඃ, ආදිත්යයයොගේ; තත්මා , ඒ තේජස; වඃ, තොපගේ අසභිත්, පාපචේඡදය කරණුයේ; ස්ත ත්, වේවා.


22 ක්ෂුවාං ‍‍ෙක්ෂාපියඃ ක්ෂමපමභඃ ශිශිරතරතල ස්පශිතෂිදුතෙව් ප්රා්ගාශාඃ* නතුමාශාවිරදකරසරැ පුෂ්කරාණා ච බොධම් ප්රා්තඃ ප්රො‍ල්ලඞ්ඝ ර්විෂ්ණාඃ පදම්පි ඝාණයේ තිවෙගද්ද‡ විය ස්යු්දදා වාද්යො‍ත්ම තා ද තු දිනපතෙදිදුනිනිමිත්තං ද්යුතිර්වග:


*ද්රා‍ගාශා - නාගර ‡ ගරිය

13

ප්රාදතඃ, ප්ර්භාතකාලයෙහි; ප්රා්ක්, පළමුකොට; ක්ෂචපාම්භඃ, රාත්රිඃ ජලයෙන් හෙවත් තුෂාරොදකයෙන්; ශිශිරතර, ඉතා සිහිල් වු; තල, පෘථිවිතලයාගේ; ස්පර්ශතතර්ෂ් ද් ඉව,ස්පර්ශල භිලාශයන්වෙන් (හෙවත් තමා සන්තප්ත හෙයින් ශිතලස්පර්ශරයෙහි; ආලය ඇත්තාක් මෙන්) ‍ෙක්ෂ;පියඃ සිඝතරව; ක්ෂතමාං, පෘථිවියට; සෘතෘ, ගියාවු; ආසාවිරද කර, දිග්දන්තින්ගේ; හස්ත නැමති; සඃ, තටාකයෙහි වු; පුෂ්කරාණි, පද්මයන්දෝහෝ නොහොත් අග්රෂරන්ධුයන්; බෙ ධම්නෙතු මිව, පුෂ්කරයෝ නම් මා විසින් ප්ර්බෝධක වි යුක්ත හුයයි යන අදහසින් ප්රොබ‍ධය පිණිස මෙන්; ආශාඃ, දසදිගුන් කරා: යා , ගියාවු, විෂ්ණෙඃ පදමපි, විෂ්ණුහුගේ පදයද හෙවත් අහසද; ඝාණ්යාවඉව; පාදස්ථානයෙහි සිටිය යුතු නොවෙයි යන ජුගුප්සායෙන් මෙන්; අතිවෙගාත්, අකික වු වේගයෙන්; ප්රොිල්ලඩ්ඝ්යජ, ඉක්ම; ද්වියසි. ඉතා යුහුසුලුව; ඍත, ගියාවු; උද්දාව,උඩගුව; ද්යොිත්මානා, බබළන්නාවු; දිනපතොද්යුි ඃ, හිරුගේ කාන්තිතොම; වඃ. තොපගේ; දුර්නිමිත්තං, අතභිමයය; දෂ්තු, භෂ්ම කෙරේවා.


23 ‍නො කල්පාපායවායොරදයරයදලත් ක්ෂ,මමාධරස්යා්පි ගම්යාු ගාඪොද්ගි ණි ජ්වලශ්රිද රතනි නරහිතා නොතමඃ කජ්ජලෙන ප්රො ජෙතාතප්තතිඃ පතහාන්නසුනරුප‍ොත මොෂමුෂ්ණත්විෂොවො වෘත්තිඃ සෛවාන්යපරඋපා සුඛයතු නිඛිලවිපදිපස්යම දිප්තිඃ


අදය, අවිද්යාිමාන දයා ඇති හෙවත් දැඩිවු; රය, වේගයෙන්; දලත් විදාරණය කරන්නා වු; ක්ෂාමාධරස්යද. හිමාලමෙරුමන්දකරාදි පර්වොතයත් ඇති; කල්පාපායවැයොරපි, ගලපාන්තමාරුතයා සම්බන්ධයවද; නෙ ගම්යා‍, පැමිණිය නොහැක්කා වු (හෙවත් මද සුලඟ කිනුත් චලිතකළ හැකි පහන් පියල්ලක් සේ නොව කල්පාන්ත මාරුතයෙනුත් සෙල්විය නොහැක්ක වු) ; ගාඪොද්ගිණොජවලශ්රිඃය - ගාඊ. දැඩිකොට; උද්ගිණි, උද්ගාරය කරණ ලද; උජ්ජවල ශ්රිව, දිලිසෙන්නා වෝ ශොභා ඇති; අග්නි, දිවාභානයෙහි; නරහිතා, රහිත නොවන්නා වු; හෙවත් යුක්තමවන්නාවු; තමැකජ්ජලෙන, අන්ධකකාර නැමති සිවදැල්ලෙන්; නොකරහිතා, හරණ ලද්දා වු හෙවත් ව්යුික්ත වු; පතහාත් සුය්යාලෙන කෙරෙත්; ප්රාාපෙතාත්පත්තිඃ, පැමිණෙන ලද උත්පත්ති ඇති; පුතඃ නැවත; පතනාත්, සලගයාකෙරෙන්. මොෂ , වනාශයට; නලප‍ගතා, නොපැමිණයා වු; අන්ය‍රූපා  ; ප්රුදිපවර්ත තායෙන් භින්න ස්වරූප ඇත්තාව ම; වතීතිඃ, ප්රාවෘත්ති ඇති නොහොත් දිපවර්තරතිකා ඇති; නිඛිලද්විප, ජඹුද්විප දි සමස්ත දිපයන්ට; දිපය්යක, ප්රදකාශකත්වායෙන් ප්රිදිපගුතවු; උෂ්ණතවිෂඃ තික්ෂජණ රශ්මිහුගේ; සාදිපතිඃ ඒ ප්රෘභාතොම; වා, තොප; සුඛයතු, සුවපත් කෙරේවා.


14 24 නිඃශෙෂ ශාවපුරප්ර;වණගුරුගුණ ශ්ලාසනිය ස්වරූපා පය්යාෂ ශ ප්තානොදසාදෙ දිනගමස වයොප්ප ලවෙ’ප්යු,න්තතෛව අත්යෙන්තං යානභි: ක්ෂිනණමපි තමසා සාකමෙකක්ර වස්තුං බ්රයඞ ස්යාඩා රුවිවේවා රුචිරිව රුවිගස්යාාප්තයේ වස්තුනො’ස්තු.


යඃ, යම් කාත්තියක්; බ්රචඬතස්යා, සුය්ය්ුං යාගේ ; රුචිරිව, අභිලාෂයමෙන්; නිඞශෙෂ ශාවපුරප්රතවණ ගුරුගුණශ්ල ඝනිය ස්වරුපා - නිඃ ශෙෂ සියලු; ආශා, දිශාවත්; අවපුර, පිරිම  ; ප්ර වරණ. අභිමුඛවු; ගුරුගුණ, මහත ගුණායෙන්; ශ්ල ඝනියස්වරූපා, වර්ණ,නිය ස්වරුප ඇත්තිද; නොහොත් - නිඃශෙෂාශ, සමස්තාභිලාෂයන්ගේ ; අවපුර, පිරිමෙහි හෙවත් සම්ප දනය කිරිමෙහි; ප්රශවණ, නතුවියෙයි කියනලද; ගුරුගුණ, ගුරුවු උපකාරක ධර්මයයන්; ශ්ල ඝනියස්වරූපා, වර්ණිනාකටයුතු ස්වභා ඇත්තිද; උදයාදෙ, ප්රාමරම්භකාලා දියෙහිම නොහොත් අභිවෘධි කාලයෙහිමි; නපරියැප්ත; උන්නතව වෙනත්නි නොවේද; වැලිත් - දිනගමසමයොප්පලවෙපි. දිවඝ භගයාගේ නිගීමකාලි සඞ්ඛ්යානතවු විනාශකාලායෙහි ද: උන්න ශෛව. උසස්වම පවත්නිද; තමසාෂාකම, අන්ධශකාරය හා එක්ව නොහොත් තමොගුණය හා එක්ව; ක්ෂනණවපි ඇසිල්ලකුත්; එකත්රො වස්තුං, එක තැන්හි වාසයකරත්ව; අත්ය;න්තං, අතිශයන්ම; අනභිඤ නොදන්නි ද; බ්ර්ධනෂ්ය්, සුය්ය්කර යාගේ ඉඬා, සමාඬාවු; එෂ රුචිඃ, මේ දිප්තිතොම; ඒ;, තොපගේ; රුචිතස්යැවස්තුනඃ, අභිප්රෙඬතවු පද්යාඬත්ථි්යාගේ ; ආජතයෙ, ප්රාතාලාභය පිණි; අසතු වේවා.


25 බිභ්රාතණඃ ශක්ති මාශු ප්රලශමිතබල වත්තාරකෞජ්ජිත්යහගුර්වඇවි. කුවිචාණොලලය ධඃ ශිධිනමපි සලච්චන්ර්භය කාන්තාවභ සම, ආධ්යොා* දන්ධ් ත‍රෙ රතිමතිශයිනි මාවගන් වික්ෂසණානං බාලො ලක්ෂශමි මපාරාමපරඉව ගුෂො ‘සර්වතපතෙරාතපොවැ.


ආශු, සිඝ්ර ව; ප්ර සමිත, සන්සිඳුවන ලද; මලවත්තාරක, බලවත්වු නක්ෂ ත්රසයන්ගේ; ඖජ්ජිත්ය‍, මහත්වඳයෙන්; ගුර්වි, මහත් වු; ශක්ති, සාමත්ථිුය; බභ්රාලණඃ, දරන්නා වු; නොහොත් ආශු, මහඃ ප්රවශමිත, සන්සිඳුවන ලද; බලවත් ශක්ති සම්පන්න වු; තාරකෞජ්ජිත්ය;, තාරකාඛ්යර අසුරයාගේ; ඌජ්ජ්ත්වියෙන්, ත්වතයෙන්; ගුර්විං, උඬා වු; ශක්තිම්, අඩයටිය; බිභ්රාලණඃ, ධරන්නා වු; අපි, නැවත: ලයවචන්ර්‍පන, බබලන්නා වු චන්ර් ුමයාමෙන්; කාන්තාවභාසම, ම‍නොඥ කාන්ත ඇති; සිඛි නම්. වහ්තිහු; අධංකුර්වාුණඃ, අප්රරකාශ කරන්නා වු නො‍හොත් - ලසත් චන්ර්නම්කාන්ත වභාසම් බබළන සඳැස්පිල්කලබ් වශොභා ඇති; ශිඛානම්, මයුරයාඤ අධඃකුවාණ, වාහනත්වමයට පමුණුවන්නා වු අන්ධ;කාරෙ, අන්ධමසාය ඇති කල්හි; (හෙවත් අන්ධවකාරානු භවයක් ඇති කල්හි;) වික්ෂමණානා’, නෙත්රලයන්ට; අතිශයිනි රති .


*ආදඬ්යාඃත් - නාගර. 15 බොහෝ වු ප්රි්තියක්; ආවහන්. ‍පමුණුවන්නා වු; නොහොත් අන්ධධකාරෙඃ, අන්ධආකතම අසුරයාට ශත්රැ්වු පරමේශ්වරයාගේ; වික්ෂවණානාං, ත්රි’නෙත්ර්යන්ට, අතිශයිනිංරතිම, මහත් වු පුත්රැප්රියතිය; ආමහන්. බලවන්නාවු; බාලා, අභානවවු නොහොත් කුමාරවු; පෙරොගුක ඉම්. අබික්ෂණ්මුඛයෙකු වැනි වු; අගපි‍තො, දිනනාථයාගේ; ආකපඃ, ආලෝකයතෙම; චඃ, තොපට; අපාරාම, අහන්ත වු; ලක්ෂාමිව. සම්පත්ති ය. ආධොයාත් (දදාතු) දේවා.


26 ජ්යොාසෙතාංශ්වාකාෂ්ට*පාඬු ද්යු තිති‍මිරමසිශෙෂකලම්ෂම්ෂජ් ජාමේභඃදභුතෙන විහං සම්ස්ජරජසා සන්ය්ති යං ශෙණශොචිඃ, ප්රාභකඃප්රා්රම්භ තාලෙ සකලමපි ජගචචිත්ර වුනමිලසන්ති කෘන්තිස්ත්රිරක්ෂජණ න්නි ෂොක්ෂිණාම්මුද මුපතයතාං තුලිකෙමාතුලාංවැ


ප්රාතතඃ ප්රාිරම්භකාලෙ; උදාසන දිශමුඛකාලයෙහි. ජ්යොලතස්තාං ශු ආකෘෂ්ට තාඬුද්යුඃති - ජ්යො‍ත්සනාංශු, චන්ර් තුප්ර්භායෙන්; ආකාෂ්ට, හාත්පසින් හැද ප්රෂකාශ කරණ ලද; පාඬුද්යු‍හි, ශුභ්රනකාන්ති ඇති (හෙවත් හදපහන් නැමති මකුල්හා සුදුසිනිදු බිම්කරණ ලද්දාවු) තිවිරවසිශෙෂකලමාමෙ - තිමිර, අන්ධ්ගාරනැමති; මිසශෙෂ, අජ නමසිශෙෂයෙන් )හෙවත් තැනතැන ශෙසව සිටි අඳුරු නැමැති අඳුන් කළුවෙන්); කල්වෂම්. විචිත්ර්වර්ණතවු; ඊ ජ්ජාමෙභ ද්භුතෙන ඊෂත්. මදත්, ජාම්භ, විකාශයෙන්, උද්භුතෙන, පහළ වු; සරසිජ රජයා, පද්ම මකරන්දයෙන්; මිගා, රන්වන් කරණ ලද; සන්ය්ද්්යා උෂඃකාන්තියෙන් හෙවත් ඇරුණු රශ්මියෙන්; ශොණශොචිඃ, රත්පැහැ (හෙවත් අරුණු රශ්මි නැමැති ලාශපාදින් අඳනාලද රත්බිම් ඇති); සකලම්පි ජගත්. සමස්ත ජගත්රමයම; චිත්රිම, විචිත්රනකොට හෙවත් සිතියම් කොට; උන් මිලයන්ති, ප්රමසන්නකරන්නා වු හෙවත් රඳන්නා වු; තුලිකාඉව, චිත්රනතුලිකාවක් වැනි වු හෙවත් තෙල්ලක් වැනිවු; තික්ෂ්ණත්විඬෂඃ, චඬකීරණයාගේ; කාන්තිඃ, ප්රෙභාතොම; වඃ, තොපටග් අක්ෂවණාම්, සෙත්රණයන්ට; අතුලාමුදම්. අතද්යාශවු ප්රිවතිය; උපනයකාම්, එලවාවා හෙවත් කෙරේවා


ආසානති කිං යුවෙරොඃ සරණිරරුණිතා පද් රා‍ගෛඃ පරාගෛ රාහොපිත් ස්වස්යර මහරජනවිරචිතං චෛජයන්ති ර‍ථස්යා මාජිෂධිප්ර්ෂ්ඨ්මාහා ලිවිධුත හිරශ්වාමරාලිනු ලොකෛ රාශඬ්ක්යාරලොකිතෛපං සිවතුරඝනුදෙ ස්තාන් ප්රලභා‍ෂප්ර.භාවඃ


ආයානති, එන්න වු; සුමෙරොඃ, මහාමේරු පර්ව.තයාගේ; පද්මරාගෛඃ, පද්මරාග මාණික්යරමය වු. පරාගෛඃ, (වේරථාශ්වයන්ගේ බුරාග්රියෙන් සුණු කරණ ලද ) ධුලින් කරණ කොටගෙන; ඉරුණිතා, සඦත රක්තවර්ණේ ඇත්තා වු; සරණිඃකිම්. මාර්ගයෙන් *ජ්යෝතසනාංසාතාතස්ත - නාගර


16 දෝහෝ නොහොත් - ස්වස්යත, හිරු තමාගේ; රථස්යර, රථ්ය්. සඹන්ධි වු; මාහරස්න, වණුක්මල් රත්පිළියෙන්; විරවිත, කරණ ලද්දා වු; නොහොත් - මංහාරජතවිරචිතං, ස්වර්ණළයෙන් කරණලද්දාවු වෛජන්ති අහොසටිත්, පතාකාවෙක් දෝහෝයි කියාද: ජිෂධර්‍මජිෂඨාරාගයෙන් රඳනලදඃ ප්රචෂ්ඨ, අග්රෝසාමි වු හෙවත් ඉදිරියෙහි සන්නා වු; වාහවලි, අශ්වපඞ්ක්තියගේ; මිධුත, කම්පිතවු; ශිරශ්ව මරාලිනු. මුදුනෙහි සෙමෙරවල් පඬ්කතියෙන් දෝහෝයි කියාද; ආශඩ්ක්යි, සාකව; ලොකෛඃ, සත්වනලොකයා විසින් ; එවාං, මෙසේ; ආලෝකියා, නිරික්ෂාණය කරණලද්දා වු; සවිකුඃ, ආදිත්ය යාගේ; ප්රුභාතප්රපභා, ප්රිභාතකාළයෙහි වු; කාන්තිතො‍මෝ; මඃ, තොපගේ; අසනුදෙ, පාපවින්යා්ශය පිණිස, සත ත්, වේවා.


28 ධ්වාන්තඩමිංසං විධතෙත ත පති රුචිමාන්නාහිරුපං ම්ය‍නක්ති න්යාකත්වත නිත්වාමපි ක්ත, කවිශර තරං තාවදහනස්ත්විළෂංයඃ ස ප්රාතතර්මාතවිරංසිද ග ලපටිමා පූරසන් යුෂ්මදාශං ම ශාකංශාවකාශ වතරණතරුණපක මං කිකප්ර කාශඃ


යඃ, යම් ආලෝකයෙන්; ප්රාෂතඃ, ප්රාතාතකාලෙ හි; ධාවන්ත ඩවංසංවිධතෙත, අන්ධිකාර විනාශය කෙරේද; නතපති. හොත ව ද; රුවිමාන, ශොභාසම්පන්නද; රූපං, ක්ෂුාෂින්රිරාතඃයග්රා්භ්යහවු රූපය, තෘතිව්යය ක්ති, අතිශයින් ප්රාකාශනොකරේද; නක්තං, රාත්රිරය; නපකත්වං් නිචභාව‍යා; ත්වි පමුණුවාත්; අහනඃ විෂ, දිවසශොභාව නවිතරහිතරං, අතිශයින් නෙ දේද; අ ලපටිමා, අසම්පුර්ණ් වු පටුත්වා ඇත; ආශාකාසාවකාශව තරණතරුණප්රාක්ඃාං - ආශාකාශ, දිශාකාශ දෙදෙනාගේ; අවපාස. අතුරෙන්, අවතරණ, බැසගැන්මෙහි; තරුණ ප්රාක්රණමඃ, අභිනව සාමත්ථිත ඇත; සඃඅර්කසකප්රංකෘශඃ, ඒ සුය්යාාශවිලොකය තෙම; යුෂම ශාම් තොපගේ තෘෂ්ණාව; පුරයන්, පුරමින් හෙවත් ඵෙලකෙරෙමින් ; මාවිරංසිහ, නොවලකිවා.


29 තිව්රං තිර්වානණ හෙතුය්ය්අභිද පිව විපුලං යත් ප්ර්කංර්ෂ ණවාණු ප්ර්ත්යරක්ෂංා යත් පරොක්ෂං් යදිත යදිපරං කශ්වරං කාශ්වතව, ය සර්වි වස්යෂ ප්ර්සිද්ධං ජශති කහිප‍ යොගිනො යවිදන්ති ජෝති ස්තිදිවිප්රුකාරං සවිතුරවතුවො බාහ්ය මාභන්තරව


සවිතුඃ සුය්යාත්ය ගේ; යත්. යම්තේජසෙක්; බාශ්යංි, පිටනද; තත්, ඒ . තිව්රාෂ, තික්ෂඃණය. යත්, යමෙක්; අභ්යයන්තරං, අන්ත සත්ත්වා වු ඥ ස්වරුපය ද තත්ව. ඒ; නිර්වා න හෙතුඃ, මොක්ෂ කරණය; අපිව, නැවත, සත්, යම්තෙජසක් බාහ්යදද. තත්, ඒ; පති විපුල ඉතාපෘථුලය; යත්, යමෙක් ආභ්යසන්තරං, ආභන්තරයෙහි වුයේද; තත්, ඒ,ථ පුකාර්ෂොණ, අතිශයින්;


17

අණුඃ, සුක්ෂ මය; යත්, යම්තෙජසෙක්; බාහ්යංශ, බාහ්ය ද; කත් , ඒ ; ප්රඃත්යසක්ෂාම, ඉන්ද්රිය විෂවන්නේය; යත්, යම්තෙජසෙක්; භාග්ය න්තරං, අභ්ය;න්තරද; තත්, ඒ; පරොක්ෂංව, ඉ ද්රි් විෂයාතික්රාහන්තය; ඉහ, මේ ලෝකයෙහි; යත්, යම් තෙජසෙක්; බාහ්යං්, බාහ්යංද:තත්, ඒ; නශ්වරං, නැසෙනසුලුය හෙවත් කණිකය; යත්, යමෙක්; අපර, අතික් අභ්ය්න්තරද, යත්, ඒ, ‍ශාශ්වතව, තිතංදවෙයි; සත්. ම් තජයෙක්; බාහ්යංඅ, බාග්ය ද; තත්, ඒ; සව!ස්යෙ. සියලු ලෙ කයාව; ප්ර සිද්ධං, ප්රෙසිද්ධය. යත් යමෙක්; අභ්ය,න්තරං, අභ්ය;න්තර ද; තත්, ඒ ; ජගති, සංසාරයෙහි; කතිපයේ නොහිතඃ, යොගාචවරවු ය ජනයෝ කිපදෙනෙක්; වදන්ති. දනිති, ඉති, මෙසේ; බාග්යමවව. බාහ්යනවුද: අභ්යෙන්තරව, අභ්ය න්තර වුද යන; දිවිප්රේකාරම, ප්රවකාරද්විපයක් ඇත්තා වු; තජේජ්යෙකිඃ, ඒ තේජස; වඃ, තොඩ, අවතු, රක්ෂා්කෙරේවා. 30. රත්නානාං මඞ්නාය ප්රේභවිති තියතොදෙදශබ්ධාවකාශං


වහෙකදිදාර්වතවාදි දගධුං නිජ්ජඩිතෙයා කතිතුමානන්දශම‍ෙන්දඃව යත්තු ‍ ත්‍්ධුං ොලභ්යාභුෂාවධි සදහනං කලාදි වෘෂ්ට්යා්ශු වෙ බාහු ල්යේත්පාදපකං ්යි ධිකතරමවතා දෙකමෙවා කිකතෙජෙඃ රත්නානාං, දේවරාසංදිරත්නයන්ගේ; යතොතජඃ, ය

ම්තෙජයෙක් ඇද්ද; තත්, ඒ ; තියනෙ ද්දෙශ භුෂණවින්යාුසයට නියතවු කන්ඨප්රයකොෂ්ඨාදි ශරිරාවය‍වයෙහි; ලබ්ධාවකාශං, ලබ්කලද අවකාශ ඇත්තේ; මඬ් ය, අලඞ්කාර පිණිස; ප්රහභවති, සමිත්ථින නේනේය; විගෙනඃ, අග්නිහුගේ; යත්, යම් තෙජසෙක් ඇද්ද; තත්, ඒ; දාර්වාිවාදි කෘෂ්ඨාදිය; දග්ධුං, හස්මකරන්ට; දුභවති, සම්ත්ථිත වන්නේය; ඉ‍ෙන්රඃබ්ධ , චන්ර්දියයාගේ; යතේතරඃ, යම් දිප්තියෙක් ඇද්ද. තත්,ඒ, නිර මත්යාය, ස්වභාව ශිතලත්වත ය හේතුකොට ගෙණ; ආනන්දංන කතිකතුම්, සඃන්තාෂය උෂදවන්ටෙ; ප්රරභවති, සමත්ථිත වන්නේය; යන්තු, යම් ඒ සුය්ය්යතේතෙජයෙක්; ත්‍ෛන්ලොක්ය් භුෂාම ඃ, තුන්ලොවට අලඞ්කාර සිමාවේද; අසදහතං, පාෂදහනය කෙරේද; වර්ෂයකය හෙතුකොටගෙණ; හට දි සියලුලොකයාට සෞඛය කරද, බහුල්යාෂත්පාද්යෙකාය්ය්ු ධිකරම බහුල්යය, බහුලභවයෙන්; උත්පාද්යක, සම්පාදනය කටයුතු වු; කාය්ය් ද ධික තරම්, ස්වකියවු භුෂණදහනානන්ද‍කාය්ය්ෂ යාගේ අත්ශයවත් අධික්ය‍ ඇති, තත් එකමේවාකීක ජඃ, ඒ එකම සුය්ය්‍ ් තෙජය: ආශු ශිඝ්ර ව; වැ, තෙ පැ ‍අවත ත්, රක්ෂාාකෙරේවා.


31. මිලච්චක්ෂුාර්ව ජෘම්භශ්රැේතිජඩරනේං විසනිගඝ්රා ණවෘත්ති ස්වව්යාුපාරාක්ෂුමත්ව ක් පරිශ්රැෂිතමනඃ ශ්වාමොත්රා්වශෙෂම්. විසුස්ත ඬ්හං ප ත්වාෂ ස්වපදපහරතං දශ්‍ිැේයවො’කීකජනමං කාලව්යා ලමලිසං ජගදහදඉවා ත්ථාතපයන් ප්රැ ක්ප්ර තාපඃ


18 කාලව්යා ල, රාත්රිතකාල නමැති සපීයා විසින් නොහොත්; කාලව්යාතල, රාත්රාත නැමති කෘෂ්ණ සර්පලයා විසින්; අ ලි , දෂ්ටකරණ ලද්දා වු; (එහෙයින් ම) මිලච්චක්ෂුඃ , තිමිලත වු ඇස් ඇති හෙවත් පියු ඇස් ඇති; විජාම්හ ශ්රැ(ති, ශබ්දග්ර්හණයෙහි අසම්ත්ථිත ව‍ු ශ්රේ ත්රත ඇති; ජඩරසතං, ජඩප්රාකාරවු ජිවහාඇති; විගතිතඝ්රාඃ වා ති, විඝනවත්වු ඝ්රාශණෙන්රි්රතිය ප්රසවෘත්ති ඇති; ස්වව්යාාපාර, ස්වකිය වු සපර්ශාාලෙධි ක්රමයෙහි; අක්ෂරමත්ව්ක්. අසමත්ථිස වු කායෙන්ද්රිරය ඇති: පර්වවවුෂිශව ඃ, පැහැරගන්නා ලද චිත්තප්ර;වාත්ති ඇති හෙවත් චිත්තව්යාසපර ඇති; ශ්වාසමාත්රා වශෙෂම්. අවශෙෂ වු ආශ්වාස ප්රාඇශ්වාස පමණක් ඇති, විසුස්තාඞ්ගං,. ලිහිල්විගිය ශරිරාවය ව ඇති; පතිත්වා විවශ්ව වැටි; සුවපත් නිද්රාතකරන්නා වු; ජගත්. සත්ව;ලොකයා; අගදඉව, ‍ෙඍෂධවිශෙෂයක් මෙන්; උත්ථාාපයන්. නසා සිටුවන්නා වු; අකිකජන්ම, සුය්යාසු උත්පත්ති ස්ථානකොට ඇති හෙවත් හිරුකෙරෙන් ජනිත වු; ප්රානක්ප්ර තාපඃ, ප්රඉභාතාලෝකය හෙවත් බලාකිකකිරණයතෙම; මඃ, තොපගේ; අශ්රිලයම්. අලක්ෂ විය; අපහරකාත්, දුරුකෙරේවා.


32. තිඃශෙෂං තෛශම්ඹභඃ” ප්රාසභම්පනුදන්නශ්රැරලෙශාසුකරි සේතං කසෙතඃ කාෂනීතාරුණරුචිරචිරං දස්තදොෂානු ෂඩ්ගඃ දැතං දෘෂ්ටිං ප්රතසන්නාං ත්රිොභුවන කයන ස්යාුශු යුෂ්මචිරුඬං විඬ්යාතද බ්ර ධනස්යභ යිඬාඦනවිධර ඃ ප්රා්ක්ත‍නො ර්චාචිඃප්රනචාරඃ


ත්රිවභුවන්නයත්ස්යද, ත්‍ෛ‍නලොක්යමනෙත්රසය, සම්බන්ධි‍ වු; අශ්‍රැලෙශානුකාරි, ඕ ජල වයනන්ට අනුක්රිෛයා කරන්නා වු හෙවත් සදෘශිවන්නා වු; නෛශං රාත්රිියෙහි වු; අම්භඃ, ජලය හෙවත් තුෂාර ජලය; නිඃශෙස්ට, ශෙෂනැති කොට, ප්රවසභම්, බලාත්කාරයෙන්; අපනුදන්; දුරුකරන්නාවු; සෙතාක් සෙතාක, මදින් මදින්; අප තිත. පසකරණ ලද; අරුණරුවඃ, අරුණරහ්මි ඇති නොහොත් රත් පැහැ ඇති; චේරාත්, තො‍ෙම් ල න්; අස්ත, කරන ලද, දොෂානුෂගා, රාත්රිරයංයොග ඇති නොහොත් කරණ ලද, දො‍ෂානු සභා. හිමිරාදි දෝෂ ඹන්ධතය ඇති; ප්රාෂන්තාදෘෂ්ටි, ප්රලසන්න වු දෘෂ්ටිය; දැතා, දෙන්නා වුඤ අපරඃ, අවිතිය වු; සිද්ධාඦනවිධිඃ දෘෂ්ටි ශක්ති කර සිද්ධාඦන විධියක් මැති වු; බුධ්රවනසත, සුය්ය්ධි යාගේ, ප්රාපක්ත නඃ, පුර්වාවාහරණයෙහි වු; අර්චබවිඃ, ජ්යොසතිස්සාවාරයතෙම; යුෂ්මවිරුඩං, තොපගේ අකනුකුලය; අංශු, වහා; බඞ්්යා ත්, ත්යාවවං


33. භුත්වාය ජම්භස්යම හෙත්තුඃ කකුහි පරිභවාරම්භභුඃ භුභ්රිභානොර් බිභ්රාලණා බභ්රැශභාවං ප්රාසභමභිනවාමෙභජා ජඃමහප්රුගල්භං භුෂා භුඹිෂ්ඨහොභා ත්රි භුවනභවනස්යාසෂ්යා වෛහිකරිප්රා්ග් විභ්රාුනති භ්රාතජමනා විභුවතු විභවොද්භුතයෙ සා විශාවැ.


19

(යා, යම් දිප්තියක් නොව.) ප්රාවක්, ප්රපභාත කාලයෙහි, ජම්භභෙදිහුගේ ශෙවත් ඉන්ර්ාුඹ කේ; කකුහි, දික්හි; භුත්වාා, පහළව; භුභ්රඉබානො. චන්ර්ි වයාට; පරිවාරම්භභුඃ, තිරෂ්කාර ක්රි්යාවම භුමිවේද; බභ්රැොහාවං, කපිලවර්ණවබාමිය; බිභ්රාගණ, දරක්නිද; ප්රෂසහම් ලාහෙලා; අභිනවාමෙභාජ ජාම්භප්ර‍ලෙහා-අභිනම්, අලුත්වු; අම්බොජළු, පද්මයෙන්ගේ; ජාවශ, විකාශයෙහි; ප්රාශල්භා, දක්ෂඅවන්නිද; අස්යයත්රි භුවනභවනස්‍ය, මේ තෛලොක්යෙ නැමති ගෘහයට; භුය්ෂ්ඨශොබා, පතිබහුලවු ශොභ ඇති, භුෂා, අලඬකාරයෙන්ද, විභ්රාින්ති. තිස්ස‍ෙන්කෙව. භ්රාහජමාතා,බබළන්නිද, වෛභාකරි, විහාකරයා,සඹන්ධිාවු; භාවිහා, ඒ ශොභාතොම; වැ, තොපට; විභවොද්භුතයෙ, ධනප්රෘප්තිය පිණිස; විභවතු, විශෙෂ යෙන් කාරණා වේවා.


34 සංසක්තං සික්තමු ලාදභිකම භුමිශොද්යාටතකෞතුකලිත්යා් යාමක්යය කක්යමයෙව මෘතකරකලශාවජ්ජිතෙතාමාකෙක අකිකාලොකා ක්රිකයාවෝ මුදමුදයශිරශ්වක්රතවාලාලවලා දුද්යාොද් බාලප්රාවාලප්රවතාමරුචිරසංපාද පප්රා,කප්රහරොසඃ


අභිනව භුවනොද්යාලන කෞතුකලින්යාව - අභිනව, අළුත්වු; භුවන, ජගත්ර ය නමැති, උද්යාාන, උයන්හි, කෞතුහලිත්යාප, උපන් කෞතුහල ඇති හෙවත් සාහිලාසවු; කන්යායාඩව:බාලස්ත්රහයකි විසින් මෙන්; යාමින්යා;, රාත්රිලය විසින්, ආවෘතකර කල්යා; වර්ජිකෙ. චන්ර්ත්රබිඹ නැමැති රජකසටයෙක් වත කරණ ලද; අමෘශෙන, ජලයෙන්; සංස්ක්තං, නිරන්තර කාම; සික්තමුලාත්. තෙම්නලද මුල් ඇති; උදයථ පුර්වජවේකයාගේ; ශිරහ්වක්රිවාල, ශිඛරමඞ්ල නමැති; ආලවාලාත්, තොතැන්නකන්; උද්යාාත්. පහළවන්න වු. බාලප්ර්වාලප්ර්තිම, අබිනව පල්ල ව සදෘශවු; රුචි; ශොභා ඇති; අහඃපාදය,දිවස නැමැති වෘක්ෂ්යාගේ, ප්රාලකප්රිරොතඃ, ප්රශථමාංකුරයක් වැනි වු; අකර්ලෝ  :, සුය්‍්ති ාලොකය තෙ ව; වැ, ශොභව; බුදම්, ප්රිවතිය; ක්රිඋයාත්, කෙ‍රේවා.


35 බින්තං භාසාරුන්ස්යු ඤවිදභිතවයා විද්රැාමාණං තවිෂෙව ත්ව්ගන්නක්ෂ‍ත්රතරතන් ්යුැතිනිකරණරාලන්තරාලං ක්ව්චිච්ච නාන්තනිතිඃ ශෂ කෘෂ්ණ ශ්රි‍ය මුදධි ධවඃ න්තරිශාං පිබන් සතා දෞර්වනවා පු‍ෙර්‍රිව’ප්යනපුවේවාගනාරිව භ දඝපලුෂ්ව යෙකිකාම්භායඃ


විද්රැිමානං, ප්ර මාලයන්ගේ, ත්වියෂා, දීපතියෙන්; ක්වෙවිත්, සමහර තැනෙක; භින්තං, ප්රිභාභෙදයෙන් විශෙෂිතවු සමුද්රනයමෙන්; අභිනවයා. අවුත් වු; අරුණ්යිභාෂා. අරුණයාගේ රශ්මියෙන්. ක්වතවිත්, සමහරතැනෙක; භින්තං, විදාරණය කරණ ලද්දා වු; ක්වි විත්


20

සමරෙ තැනෙකිහි; ත්වවභත්, උද්ගහවන්නා වු; තක්ෂ,ත්රතරත්න, නක්ෂ,ත්රර නැමැති රත්නයන්ගේ, ද්යුතසිනිකර, රශ්මිසමුහයෙන්; කරාල, ගැවසිගත්ත වු; අන්තරාළං, අතුරුඇති; නාත්තිතිඃ ශෙෂකාෂණ ශ්රිසයට, ඇතුලත්හි අවිද්යනමාන වු ශෙෂනාගය විෂ්ණු ලක්ෂුමිය යන මෙයින් අවියුක්ත වු හෙවත් අභ්යින්තර ‍ශත ශෂ කෘෂණ ලක්ෂණමින් ඇත්තා ව‍ු නො‍ිහොත් - තාන්තතිහිඃශෙෂ කාෂනශ්රි ය්. ඇතුළත සර්ව්සත කෘෂණ ශෙ භාකැත්තා වු; උද්ධි මව, යථොක්ත කාරණයෙන් සමුද්රසය වැනි වු. ඬවාන්තර ශිං, අන්ධ,කාර සමුහය; පියන්. පානයකරන්නා වු; පුර්වොසවාපි. දින මුකයෙහි පහළ වු හෙයින් ප්රභථමවුද, අපුර්වයවැ. අපුර්ව්වවු හෙවත් මිතියවු; ඖව්වඃඅග්තිරිව. වඩබාගතියක් වැනිවු; ර්කවතාභා , සුය්ය්ාන ලොකය තෙම; භම්දඝෂලුෂට් යෙ - භවත් පින්වත් වු තොපගේ; අඝපලුෂ්ටයෙ, පාෂදහනය පිණිස; ස්තාත්, වේවා.


36


ක න්ධනවේවර්ගද ්යවපද්යේ ව්යවතිකරිතවංව හෘද්යුමාතොද්ය,වාද්යෛර රාද්කාය ර ද්යෛයම්මුති හිරහිනුතෙ. වෙතවෙදෛන විවිහිද්යය ආසද්යායපද්යග තෙ යං පුනරපිච ජගද්ද්යෙයවතං සද්යිඋද්යද නුද්යොයතොද්යා‍තිතදෞදයතු දයෙකාතො’සාමවඋද්යායතිමොද්යෙ.


උධ්යයන්, උද්ගවන්නා වු; යං, යම් සුය්ය්ද් ලොකයෙන් තෙමේ; ගාන්ධොවේවාඃ, (ගෘශ හුහු ප්රයභාති) දෙවගන්ධ්විවයන් විසින් ආතො ද්යාමාද්යෛඃ , තතාවන්ධ ශුෂිරඝක ලක්ෂදණ චතුවිවිධ තුය්ය්ති යන්ගේ වැයිම කරණකොටගෙණ; ගද්යනපද්යශ,ගරු ලධු ත්යිස විවාරයක් නැති ගද්යයයා ශෙලාකාචනාය යන මෙයින්; ව්යයකිකරිත ව‍ොවහාද්යලම. සඝන්ධැත්ථ‍ඇති වචනයෙන් ප්රිියනොට; අභිනුතඃ, ස්තුති කරණ ලද්දේද, එසේම අවෙවෛත්යස, අවගතඥන ඇත්තා වු; ආද්යෛඃ , පුරාතන වු; නාරදාද්යෛඃවවුතිභිඃ, රදාදා දෙවවර්ෂනි විසින්; විහිද්යය, විශෙෂකොට; අභිසුතා, ස්තුතිකරණ ලද්දේද, සංයම සුය්ය්ි ලොකයකට; ආසද්යු, පැමිණ; ජගත්, තෛලොක්ය්සංය; ගරපිව, නැවතත්; යද්යා , එකෙනෙහිම; යෞවනං තරුණභාවයට ආපද්යණ ත, පැමිණේද; උද්යාිණිතදෙ  :, දිප්තිමත් කරණලද ආකශ ඇති; දිවශනාථඃ, සුය්ය්ලො යාගේ; අසෞ උදෙ , මේ ආලොකය යතම; අද්යං, අද; මඃ, තොපගේ අවද්යා;නි, දොෂයන්. ද්ය තු, බඬ්කය කෙරේවා.


37 අ නෛන ශ්වන්ර් නෛතශ්චුතනිමිරතාය‍නොනව ත් පාරක ණා මෙණාඞ්කාලෝකලොමාදු හතමගයා‍ මේ ෂධිතාං ලයෙක ආරාදුන්ප්රෙලක්ෂගමාණා ක්ෂේණමුදයකට නතර් හිතස්ය හිමාංශෙ රුභා ප්රාරභාතකිමො මතු නතු හිතරානතා වද්යුවිර්බ්භුවන්ති


21

චුතතිමරතයා. පහවු අන්ධ කාර ඇති බැවින්; සාරසාණං තාරකාවන්ගේ; තානවාත්, තුතිබව කෙතුකොට ගෙණ; උපහතමහයාං විනෂ්ට වු තේජස් ඇති; ඖෂධිතාං, ඖෂධින්ගේ; ලයෙක, විනාශයෙන් හෙවත් අප්රිකාශත්වනයෙන්; එණඩ්ක, චන්ර්ුතියාගේ; ආලොකලොපාත්. කානතිවිනාශ හෙතුකොටගෙන; ආෂ‍නේනඃ දුකට පැමිණියා වු හෙවත් ශුෂක වු; චන්ර්යෙනකාකනතඃ, චන්ද;කාන්ත ‍පාෂාණයන් විසින්; ආරාත්, දුරින්; උතෙප්ර් මාණා, නිරික්ෂනය කරණු ලබන්නා වු: ක්ෂැණම්. ඇසිල්ලක්; උදයතට; උදය ගිරිමස්තකයෙන්; අන්තර්හිගස්ය:, මුවහවු; අභාමාංශෙඃ හිරුගේ; ප්රමභාතකි ප්ර්හාත කාලයෙහි වු; තාවත්, ඒතක්; නිතරම, අතිශයෙන්; නතුආවිර්බදභවන්ති ප්රතකාශනොවෙමින් සිටි; ආභා, ප්ර්භා සෙ ම; වැ තොජ; අවතු, රක්ෂාත කෙරේවා.


38 සාතොසානෞ යෙ තාරුණිත දලපුන‍ෙය්වෙු් නානං වනානා මාලාමාලිඪපුර්වරවා පරිහාතකුහරොපාන්ත හිමනා තනිමනා බාවෙ භාවොපශාන්තිං දිශතු දිනපතෙර්බරහඃසමානා සමනා රාජිරාජිවරෙනෙඃ සමසමයඹුදෙතිව යස්යාරවසස්යා .


රාජිවරෙණෙඃ, පද්මමකරන්දොයන් සම්බන්ධි වු; රාජි, පඞ්ක්ති තොමෝ; යස්යාඃෙ, යම් සුය්ය්්ත ක; න්තියක‍ගේ ; සමානා. සදෘශවු; ව ඉව, සඛි‍කෙමෙන්; සමසමයන් සමකාලවම හෙව්ත එක විටම; උදෙනි, පහළවන්නි ද: ඖදයෙ. උදයපවර්ව තායා පිළිබඳවු; සානෞසානෞ, තටප්ර දෙශයෙහි; අරුණිත, ගවගත්තා වු රත්පැහැ ඇති; දළ, පත්රපයන් හෙතු‍කොටගෙණ; පුනඃ, නැවත: යෞවනාන, තුරුණභාවය ඇත්තා වු; වනාතාම, වනයන්ගේ ; ආලි, පඞ්කතිය; න ආලාඪපුර්වරවා, අතාස්වාදිතපුර්වධවවු; තනිවනා, තනුත්වයෙන් හෙවත් මදකින්; පරිභාත, තමා විසින් පරිහරණය කරන ලද හෙවත් වලායනලද; කුහර, භුමිවිවරාදින්ධුැයන්ගේ; උපාන්ත, පය්ය් න්න්ත මිපටය; නිමනා. නතුවු; භාසමානා. දිලියෙන් නාවු; දින‍පතෙඃ, සුය්ය්දව යාගේ; සාභා ඒකාන්තිතොම: වඃ, තොපට; අභා වොපශාන්ති, අවස්තුන්ගේ ව්යෙපසමය හෙවත් අවැඩනැසිම: දිශතු, පුදානය කෙරේවා.


39 උජ්ජාමභාමෙභාරුබාණං ප්රයභවති පයසායා ශ්රිපයෛ තොෂණ තා‍ෛයෙ පුෂණ ත්‍ාෙභලොකමාත්රංා තතු දිශතු දෘශංදෘශ්යනමානා විඝාතම් පුර්වතවාද්රෙපරෙව පුර්වරවං දිවමනුව පුතඃ පාවන් දිඞ්මුඛානා මෙනාංස්යෛෙති විශා සැ නුදතු නුතිපදෛක ස්වදම් ප්රා ක්තනිවඃ, සා, යම්කෘන්තියක්තොුම; උජ්ජාමහා මෙහාරුහාණම. විකසිත පද්මයන් සම්බන්ධි, වු; පයසාං, ජල‍යන්ගේ; ශ්රි යෛ, ශෙ භාවපිණිසඃ


22

ප්රබභවතිඃ පොහොස්ත්වත්නිද; උෂ්ණතාසෛ, උෂ්ණත්වය පිණිෂ; නප්ර,හවතිත පොහොසත්නොවන්නි ද: දෘශ්ය මානා, සත්වයන් විසින් දක්නාලබන්නිද: දශාම් බල නවුන්ගේ නෙත්රොයන්ට; ආ‍ාලොක ම ත්රං්, ආ‍ලොක පමණක්; පුෂ්ණතා, පොෂණය‍ කෙරේද; විසාතම්. ව්යදසනයක්; නතුපුෂ්ණති, නොවිපුෂ්ටකෙරේද හෙවත් දුක් නොදේද; පුර්ව්, පළමුකොට; පුර්වෂද්රෙනරේව, උදයපර්වකතයා සම්බන්ධිුවු (දැ); පාවති, පවිත්රෂකරන්නි ද: අනුව, පසුවත්; දිවම්, ආකාශය: පවති, පවිත්රයකරන්නි ද; පුතඃ, නැවත; දිඬ්මුඛානාම්. දිශාමුඛයන් සම්බන්ධෙව; පාවනි, පවිත්රම කරන්නි ද; නුතිපදෛකාස්පදම් - නුතිපද, සුතුතිසම්මත වු පදයන්ට හෙවත් සෙතාත්රි වචනයක්දි; එකාස්පදම්, අස යවු ප්රයතාෂ්ඨ වන්නිද; චෛනි, සුය්ය්නි සම්බන්ධි වු; ප්රාපක්තනි, ප්රා තඃකාලයෙහි වු; සාවිහා, ඒ කාන්තිතො‍ම, වි තොපගේ; එතාංසි, පාපයන්; නුදතු, ප්රතභාණ්ය කෙරේවා හෙවත් දුරු කෙරේවා.


40 වාවාවාචස්ප තෙරප්ය වල භිද්රනචිතාචාය්ය්ා කාණාම් ප්රුපචෛ වෛරිවනාංතථොච්චාරිතරුචිරසචාමානනානං චතුණිම් උචෛචනිතාචර්වාචසු වාව්යාව්යුචතිශුවිචරිතං යස්යව නොව්යංර විචිව්ය් ප්රානව්යංර වර්වනවශ්වකාසචජ්රිුයමු පවිනුතාත් සස්යර වඞ ර්චිසො වා


යස්යන, යමක්හුගේ; වාව්යජව්යුිති. වචනියච්යුරතියෙන් හෙවත් දොෂවිගමයෙන්; ශුචිනිර්මරලවු; චරිතං, ගුණවෘත්තිය; වාචස්පතො, වාහස්පතිහුගේ අචලහිදුවිතාචාය්ය්‍ාස කාණම් - අචලභිද්, ඉන්ර් නියාට; උචිත, යොග්යභවු; ආචාය්ය්ි තානාම්, උපාධ්යාවසභාවයක් ඇත්තා වු; වාචං, මවනයන්ගේ; ප්රයවෛරපි, විස්තාරයෙන්ද: තථා, එසේම; උච්චාරිතරුවිරවාම්, උච්චාරණකරණලද ස්තුතියොග්ය,වු සෘග්වේද ඇති; වෛරිඩ්යාරතාං, මහාබ්රගහ්මයා සම්බන්‍ධිවු ; චාචාම්ප්රචපවෛරැපි, වචන විස්තරයෙන්ද ; අචර්වා්සු, පුජායෙහිලා, උච්චඃ, අත්ශයින් විවිව්ය,, පරික්ෂාෙකොටද; තොච්යංස, චක්තව්‍ු,නොවේද කිය හැකි නොවේද; තස්ය්වඬාර්විසා, ඒ චඞ්කිරණයාගේ; චකාසද්, දෙදිප්යේ මානවු; හෙවත් අතිශයින් දිලියෙන්නා වු ; ප්රා්ව්යංජ, පුර්වෙදිශාවෙහි වු; වර්ව්වඃ. තෙජස; වාඃ. තොපගේ; ශ්රිවයං, සම්පතිතිය; උපවිනුතාත්, වර්ධානය කෙරේව.


41 මුඬ් ද්රෙිර්ධුතුරාග. ස් තරුෂු කිශලයො විද්‍ැතාමෞසස් සමුද්රෙන දිඞ් තගොත්ත මා නෙෂ්වභිනවනිහිතස් සාන්ර්රා සින්‍්‍ැතාරරෙණුඤ සිවති ච්යෙතවනඃ ස්ව හෙමනස් සුරශිඛරිභුවොජායතෙ යඃප්‍රකාශශ් ශොණාමෙනාසෞඛරාං ශොරුෂසි දිශතුවො ශම් ශොභෛකදෙහාඃ

යඃ යම් ප්රෂකාශෙක දෙශයක් තම: ශොථමනා. රක්තාභාවය හෙතුකොටගෙණ: උෂසි, රාත්රිාපය්ය්ම න්තයෙහි; ආද්රෙඃය, පර්වෙත 23

යාගේ; මුර්ධිනි, මස්තකයෙහි; ධාතුරාභං, භෛරිකාදිධාතුන්ගේ රක්තහාමවුයේ; තුරුෂු, වෘක්ෂෂවල; කිශලයඃ, අභිනම්පල්ලමවුයේ; සමුද්රේ, සාගරයෙහි; විද්රැටමෞඝඃ, ප්රද ලසමුහවුයේ, දිඞ්මාතග, දින්දන්තික්ගේ, උත්තමාගෙෂු. කුම්භසත්ලයෙහි; අභි වනිශතඃ, අළුතදෙන ලද හැන්ර්ාතුසින්දු්රරෙණුඃ ඝනසීනිපිටි රජස්වුයේ; ව්යෙඅමනඃ ආකාශයාගේ ස්වසිවිනි, ස්වකියමු පය්ය්ේි න්තයෙහිඤ සුරශිඛරිභුවඃ, මෙරුපර්වආතය උත්පතිතිස්ථානකොට ඇතිඤ තෙමහා, ස්වර්ණරණයාගේ: ප්රරකාශඃ, උද්යාඇනවුයේ; ජායතෙ, සම්භාවනාකරණුලැබේද හෙව්ත අදහගන්තා ලැබේද; සම්බාවනාකරණුලැබේද හෙවත් අදහනන්තා ලැබේද; ඛරාංශොඃ, තික්ෂවණංශුහුගේ; අශෞ. මෙ; ශොභෛනද්යෙඃ්, හොභාවගේ ඒකාදෙශයතෙම;වා, තොපට, ශමර්මඇ, සැපයක්, දිශගු. දේවා.


42 අස්තාද්ර ශොත්තවාභග්රිා ගශිනි තමඃකාලකුවෙ නිපිතෙ යාති ව්ය ක්තං පුසතා දරුණකිශලයෙ ප්රනත්යුෂඃ පාරිජාතෙ උධයාන්ත්යකරක්තපිතාමභරවිශද තරො වික්ෂිිතං තික්ෂපණභඝො* ලක්ෂනමිකක්ෂ්මිරිවාස්තු සඵුටකමලපුටාපාශ්ර්යා ශ්රෙ*යසෙවඃ


අසතාද්රි‍, අස්තපර්වසත කැමති; ඊශ, මහදෙවියාගේ : උත්ත මාගශ්රිැත, මස්තක ඇපුරු කළා වුඥ ශශින්, චන්ර්ඵුටයා; තමඃකාල තුවෙ, අන්ධදකාර කැමති කාලකුට්විෂය: තිපිසෙ; පානයකළ කල්හි; අරුණකිසලයෙ, අරුණාභිනවෂත්රළකොට ඇති නොහොත්: අරුනකිසලයෙ රක්තපල්ලවයන් ඇති; ප්ර ත්යුතසඃපරිජාතෙ ප්රලභාතකාල නැවති පාරිජාත වෘක්ෂන; වාක්තායැති. ප්රතකාශ බ ව යන කලිහි; උද්යාතන්ති. උත්යතවන්නාවු; ආරක්ත, මදක්රත්වු; පීත, රන්වන්වු; අඹර , ආකාශ්යුහි; විශදතර, අතිප්රජකාශව; උවික්ෂිමතා, අක්නා ලද්දා වු; සඵුවකටඋපුටාපඃශ්ර‍යා, විකශිධ පදමපුවයන්ට ආශ්ර්ත යවු - (නොහොත්) ආරක්ථ. දෘඩානුරාගයෙන් යුක්ත වු; පීතාම්බර, විෂණුහු විසින්; විශදරත, අතිප්රවකාශව; උවික්ෂි තං, අක්නා ලද්දා වු; යඵු කටලපුටාපඃශ්ර;යා, විකශිත පදමපුවයනට ආශ්රායවු-(නො‍හොත්) සඵුලක පුටාපාශ්රවයා, ම්යයක්ත වු පද්මපුවය වාසස්ථානකොට ඇති; (එහෙයින්) ලක්ෂ)මිරිව. ශ්රිරකාන්තාව හා සදෘශවුඤ තික්ෂථණහාසඃ, උෂ්ණරශ්මිහුගේ; ලක්ෂෂමිඃ, ශොභාතොමෝ; මඃ, තොපට; ශ්රෙෂයංස, අභිවෘද්ධිය පිණිස; අස්තු, වේවා. 43


‍නොදන්නා න් ජන්මභුමිර්න තදුධරභුමොබාන්ධේවාඃ කෞසතුහාද්යාව යස්යාඃද පද්මං න පාණෞ කව නරකපරිපුරංස්ථලි වාසවේශම තොජාරුපා පරෙව ත්රි්ෂු භුවනතලෙෂවාදධානා ව්යවවස්ථාං සා ශ්රිඃ ශ්රෙ‍යාංයි දිශ්යාව දශිශි ර හෙයො මඞලාදිග්රොෂද්ගතා වඃ


සත්යඃු යම් සුය්ය්ෂු කාන්ති ශ්රියයකට; උද්න්නාික්. සමුද්රියතෙම; ජන්මභුමිඃන, උත්පත්තිස්ථානයොවේද; නදුරදරභුවඃ, ඒ සමද්රාර *ගාතො: - නාගර 24

භයන්තරය උත්ප න්තිස්ඛාන කොට ඇති, කෞස්තුහාද්යාඃ , ස්තුහාදි මාණික්ය යෝ; නඛාන්‍ධවාඃ බන්ධුයහු නොවෙද්දඃ ෂාණෞ, එම සුය්යා තා ගේ හස්තයෙහි, පද්මං, පද්මය තෙම; නමාස්වෙශම, වාසග්රතහ නොවේද; නර රිපු, වාසදේවියාගේ; උරඃස්ථලිච, චක්ෂ;ස්තලයද, නවාසවේගම, වාසස්ථාක නොවේද; ත්රිපෂුභුවත්ත ලෙෂු, ත්රෛලලොක්යා තලයෙහි; ව්යවවස්ථාංආදධ්යාාස. පිහිටිම කරන්නා වු; තෙජොරූපා. තෙජාස්වරුපා. තෙජාස්වරුපවු; අපරාශ්ඃිේද ඉව. අන්ය; ලක්ෂවමියක් වැනිවු; අශ්ශිරම්භසඃ, උෂ්ණරශ්මිහුගේ; මඬලාග්රොාද් කතා. මඬලයෙන්තයෙන් උද්ශතවු; ස. ශ්රිඃෙ ඒ ශොභා තොමෝ; චඃ තොපට ශ්රෙටයාංසි. ගල්ය කාරණයන්; දිශ්යාමත්. දේවා රශ්මවර්ණ ණවයි.


14 රක්ෂටනත්වසක්ෂුන ණ්ණහෙමොපලපට්ලලෙං ලාඝවාදුත්පතන්නඃ පාතහාඃ පහවවිඤජිතපවනරවා වැජිනසේත ජගන්ති යෙෂාං විතාන්යජචිහෙනාන්නයවෙ මහතාං මාර්ගොගමාඛ්යාලති මෙරා වුද්ය නනුදදාම දීප්ති ද්යුෙමණා මණිශාලා වේදිකාජාතවේද


මෙරෞ, මෙරුවේවමස්තකයෙහි; විතාන්යලචිසන. විගත වු අන්යඒවිශුන ඇති හෙවත් අනිකා සලකුණක් නැත්තා වු; උන්නයම්පි, ඌඩ්විකරණය ඇතිවද හෙවත් උස්කිරිම ඇති කොටද, මහතාං රථොවග් කරන්නා වු; ෂා සම අශ්වකෙකෙ කුන්ට; උ්යින්, උද්ගත වන්නා වු; උධ්ධ්යඋම්දිප්තිඃ; ඌඬ්ව වු දිප්ති ඇති; ද්යුඋවර්ණර මණිශිල; සූය්ය් ස කාන්තපාෂාණමය වු; වෙදිකා, පරිෂකාතභුමි ඇති; ජාතවේදාඃ සූය්ය්ථ කාන්තපාෂාණමයවු; වේදිකා, පරිසකාත භුමි ඇති; ජාතවේදාඃ වහනියතෙව; මැගීගං, ගමන මාගීග ; ආඛ්යාතති යා ද; අක්ෂුඇණ්ණ, සුණුනොකරණ ලද්දාවු; හෙමොපලයටලං, ස්වර්ණදශිලාසංඝාස ඇතිව; අලං සම්පුර්ණසව; ලාඝවාන්, ලඝුභාවයෙන් හෙවත් අතිශිඝ්රසව; උත්පන්නතඃ, උද්ගතවන්නා වු; පහවඤෙජිගපනත්ජවාඃ - ගෙ වඥ පිළුයයි යන අනාදරයෙන්; ජිත, දින‍නලද; පවනජවඃ ව තවෙග ඇත්තාවු; පාතගාඃ, සුය්ය්දර ප්රනතිමඬවු; තෙවාජිනාඃ ඒ අශ්වයෝ; ජයන්ති ත්රිඝභුවනයන්; රක්ෂ‍න්තු, පාලයන කෙරෙත්වා.


45 පලුෂ්ටාඃ පාෂ්ඨංශුපාතෛරහිතිකටතයා දත්තදාසාතිරෙකෛ රෙකාශාක්රාාන්ත කාතස්නත්රිදද්විථෙපෘථුශ්වාසශොෂාඃ ශ්රයමෙණ ත්රිශව්රොනදශ්යාඃ ත්ව්ජන්තාමහිතවිගතයෙ ප්තයඃ සප්තසපේත රග්යාායා ශගභාජ ‍ලසරලගලාවාශ්රිිතාග්රාින නාමඃ


අතීභි ටතයං, ඉතා ආසන්න බැවින්; අන්ත, දෙනලද; ද්යා ෂාතිරෙකෛඃ, අධි සන්තාප ඇති; අංශුපාතෛඃ, රශ්මිපත්තයෙන්; පාෂෙඨ, පිට; පලුෂ්ටාඃ, දග්ධසවු, එකාහ, එකදවසින්; අක්රාෙන්ත,


25

ඉක්මයනලද; කෘත්සන ත්රිහදිවපථ, සමිස්තාකාශ ඇති; පෘථුශ්ව ස ශෙ ෂාඃ, මහත්ෂ්වාසයෙන් සෙෂණය ඇත්තා වු; ශ්රරමෙ , ශරිර ඛෙදය නෙතුකොටගෙණ; තිව්ර්, කදවු; උධන්යාඃව, පිසො ඇත්තාවු; අභ්යාෂස, සමිපවත්තිවු; ආකාශගභංජල, අහස්ගග දියෙන්: සරලයල, ස්පෂ්ට වු කණ්ඨයන් ගං; අවෘඝ්රිො අග්රාාන්තාඃ - අමෘග්රිදත, රවනතාග්රරකරණ ලදඃ අග්රයනෙතාඃ, මුඛාග්රඅයන් ඇත්තා වු, පෙත සපෙතඃ, සුය්ය්්ත යාගේ; ප්තයාඃ, අශ්වයෝ; වැ, තොපගේ; අහත මිසතයෙ, යත්රැරශාශය පිණාස; ත්විරන්තාං, යුහුෂුලු වෙත්වා.


46 මත්වැශ්යායන් පාශිවතොංශ්වා සථටි කටදාෂ්දාශ්යකමාන දුමන්ති ව්යවසේත ශන්යණස්ත ය‍ෙන්යෙමිනි මාදුපදා පද්මරා‍ගොපලෙෂු නාදෘශ්යා‍දෘශ්යසමුතිතිමර්රසක්තදාෂදි * කලිෂ්ටසූත්රාප සුමෙජෝ ‍ර් මුර්ධ්ක්යයමාත්ති ලබධධ්රැමම්ගතිරවතු බ්රංිගවාහි ලීවා


සථටිකෂව, සථටික මාණික්යබතවය සම්බන්ධිතවු; දෘෂන්, පාෂාණයෙහි; දෘශාවානා. ප්රිතිපිඹිනව පෙණෙමත; පාශ්වතඃ දෙපසෙහි; අන්යාාන්අශ්වා ම්ත්වාව, අ අශ්වයෝයයි සිතා; ද්ර්වන්ති: ධ වනයකරන්නා වු; අහති දිනය; ව්ය්සේත, අසඞක්ෂියප්තකල්ය, අස්තාවේර්වනතයෙහි සන්ය්ධ ව තොමෝ; ඉ’මින, මොයති යන සන්යාෂිය භ්රා්න්තියෙන්; මාදුපද්යව, මොළොක් වු පාදචාර ඇති හෙවත් ලැසි ගමන් ඇත්තා වු. ‍මරකතදෘෂදි, මරාමණිමය වු පර්වමතෙයෙහි; දෘශ්යාළදෘශ්යරමුර්තේතිඃ, වර්ණාණසාදෘශ්ය ය හෙතු‍කොටගෙන අදෘශ්යරමාන මුර්තිති‍ ඇත්තා වු; කලිෂ්ටසුතා, මෙසේ කිසිතැනෙක අස්ථානයෙන් දිවිමෙන්ද කිසිතැනෙක ලැසිගමනින් ද කිසි තැනෙක අදෘශ්යඅ මුතර්තිි ඇති බැවින් ද පිඩිතවු රථාචාය්ය්්යියෝ ඇත්තාවු; සුමේරොඃ, රෙරුපර්වපත‍යාගේ; මුඬිනි මස්තකයෙහි; ආවෘත්ති, කරකැවිමේන; ලබ්ධ, ලබනලද; ධ්රැපවගති; නිත්ය ගති ඇත්තා වු; බ්රතධනවා භාවලං, සුය්ය්්ධ ශ්වස්ඞ්ක්ති තො‍මෝ; වවඃ, තොපං අවතු, රක්ෂාතකෙරේවා.


47 ‍හෙලාලොලං වහන්ති විෂධරදමගස්යා ග්ර ජෙනාවකාෂ්ව’ ස්වර්වාාභිණ්ය සුදුරං ජ ජවජයා† ය්ය්න්ද හස්යි ස්යවදෙන නිර්ව්යා‍ජං භ්රාදජමානෙ හරිතිවනි නිජෙ ස්ථිතථෙතසම් ශ්රිත රග්රේයාංස්ය ශ්වපඞ්ක්ති; ශමස්තු යමුනෙවා‍පරා ත. පතිවා.


හෙලාලොලං, ආනාදරයෙන් චචලව. වහන්ති, රථො වහනය කරන්නා වු, විෂධරදමනස්යන, ගරුඬයාගේ; අග්රථජෙන, ජෙෂ්ඨ භ්රාෙතාවු අරුණයා විසින්. අවකෘෂ්ටා, ආකර්ම ණය කරණ ලද්දා වු (නොහොත්) විෂධරදමනස්ය්, කාලයන ත්රොවු කෘෂ්ණයාගේ; අග්රමජෙන, ජ්යෙ(ෂ්ඨභ්ර) තාවු බලභද්රායා විසින්: අමකෘෂ්ටා, ආකර්ෂයණය කරණලද්දා වු, ස්යදන්ද‍නස්ය රථයාගේ; ස්ය දෙන, වෙගයෙන්. (නොහොත්), ස්යින්දසනස්යනස්යදදෙන, * කකෙ - මෙරට පොත් † පශඃ; - නාගර 26

ජලප්රනවාහයාගේ වේගයෙන්; ස්වර්වඃවෘ ණ්යාඃය, ආකාශ ඞ්ගා වගේ, දුදුරං, අතිශයවත්වු, (දුරට) ජනිත, උපදවන ලද , ජව වේගයාගේ; ජයා, උත්කර්ෂය ඇත්තාවු; තිර්යාන් ජං භ්රා ජමානෙ, ස්වභාවයේන බබළන්නනා වු; නිජෙ, ස්වකියවු; හරිතිමිනි, කෘෂ්ටණත්වභයෙහි; ස්ථිත, බොහො වු; ඵෙන. පනරැස්ම; ස්මිත ශ්රිෙ; හාසහොභාකොට ඇති; පපරායමුනා ඉවළු, යථොක්ත; කාරණයෙන්; අනික් යමුනා. ගඞ්ගාවක් හාඤ සදෘශවු; තාපති, තපනයා සම්බන්ධිය වු; අශ්වපඞ්කතිඃ, අශ්වපරම්පරා තොමෝ; වඃ, තොපගේ ආශ්රෙමයාංසි, අවැඩ; ශම්යතු, සන්හිඳුවාවා හෙවත් නසාවා.


මා‍ෙර්ග,ගාපානෙත සුමෙරොර් නුවති කෘතනසෞ හාකධානමං කිතායෙ වික්ය්්ක ව්රීෙඩාවති‍නාං ප්රතතිකුහරමුඛං කින්නිරිණාං මුඛානි සූතෙසූයත්යඃපිෂජ්ජඩහ තිවහතාං කන්ධඩරා‍ෛග්රෙ ර්වහල්දභිර් වාහානං ව්යඃස්යජතඃවඃ සමමසමහරෙහිෂිතං කල්මහාණි.


කෘතනතෞ, කරණ ලද නමස්කාර ඇති; නාකධාමකාං නිකායෙ, දෙවසමුහයා; නුවති, ස්තුති කරණ කල්හි; මාර්ගොපානේත, සුය්ය්ගේ යාගේ නමනමාර්ගා සමිපයෙහි; සුවෙරොඃ, මෙරු පර්වාතයා සම්බන්ධි වු; ප්රකතිකුහරමුඛං, පර්වාතගුහාවාරයකි පාසා; විධාවතීනාං, ලජජ්ජාව්ත වු; කින්නරීණං, අශ්වමුඛකින්නරාඞ්ගනාවන්ගේ; මුඛාන්, මුඛයන්; වක්ෂ් ‍ය, බලා; සුතෙ, රථාචාය්ය්න්නයා අසුයත්යාපි, ඊර්ෂ්යා් කරද්දිත් හෙවත් නොයිවසන කල්හිද්, ඊෂජ්ජඬගති. මදක් මන්දයගතිව; වහතාං, රථය දෙනාවු; අස්වගරොඃ, ස්පතාශ්වයාගේ හෙවත් සුය්ය්මන්යා සම්බන්ධිං වු; වාහානාං; , අශ්වයන්ගේ මලද්භි;, අශ්වමුඛින්ගේ මුහුණු කර කැවි බලන්නා වු; කන්‍ධරාග්රෙඃ , ශ්රිභවාග්රසයන් හා; සමං, එකවටවු; හෙෂිතං, ෂහසාරවයතෙම; ඒඃ, තොප‍ගේ කල්මෂාණි, පාපයන්; ව්යකස්ය,නාත්, දුර කෙරේවා.


49 ධුත්වානෙහා නිරදාලිර්නිජරුවිහරිතාඃ පාශිවයෙඃ පක්ෂ්තුල්යාතස් තාලුත්තා කෛඃ ඛලිතෛඃ ඛවිතමුඛ රුචඃශ්ව්යාාතනා ලොහිතෙන උඩවියෙව වුජනෙනා වියති ගතිව ශාදකීකවාහාඃ ක්රිතයාහුඃ ‍ෙක්ෂවමහෛමාද්රිඛහෘද්යාද්රැිව ශිඛරශිරඃ ශ්රෙ ණිශාඛාශුකාවඃ


පාර්ශකවයොඃ, උභයපාර්ශදවයෙහි; නිජරුවිසරිතාඃ තමන්ගේ දෙහකාන්ති‍යමේන නිල්පැහැ ඇති; පක්ෂහතුල්යාඃ , පක්ෂකපත්ර යන් හා සදෘශවු; නිරඇලි, මෙඝපන්තීන්; ධුත්වින්තඃ, කම්පාකරන්නා වු තාලුත්තානෛ, චකෛත්ර්කදෙශයෙහි හෙවත් තාලුප්රශදේශයෙහි ලග්න වු; ඛලිගෙනඃ, කඩියාලමින්, ශේව්යාලතනා, මැහෙන්නා වු: ලොහිතොන, රක්තයෙන්. ඛවචිතමුඛරුචඃ, කරණ ලද සුරක්ත වු මුඛශොභා ඇති; වියති, ආකාශයෙහි; ගතිවශාත්, යන විසින්;

27

උඩවියඉව, පියාසරකොටමෙන්; ව්රනජන්තඃ, යන්නා වුඃ මාද්රිි ස්වර්ණචමෙරුපර්වඛත නැමතඤ හාද්යා,, චිත්තප්රි්තිකරවු; ද්රැයම, වෘක්ෂමයා සම්බන්ධිණ වු; ශිඛර, හාගයන්ගේ ශිරඃශ්රෙදණි, අග්රචභාගපඞ්ක්ති නැමති; ශාඛා අතුපතරෙහි; ශුකාඃ; ගිරවුත් වැනි; අකීවාහාඃ, සුය්ය්කො ශ්වයෝ; වඃ, තොපට; ක්ෂතමං, ක්ෂඃ‍න්තියක්; ක්රිලයාසුඃ, කෙරෙත්වා ෴ අශ්වවර්ණචණනායි.


ප්රාතතං ශෛලාග්ර,රනෙ රජ්නි ජවනාකා පායසංලක්ය් ඃුලක්ෂිමිර් වික්ෂිවප්යාෛපූර්වනපුෂ්පඃඦලි මුඩුතිකරං සුත්රභධාරායමාණඃ යාමෙෂවඩෙකෂවිමාහනඃ කාතරුවිෂු චතුෂෙවව ජාතප්රලතිෂ්ඨ, මව්යාවත් ප්ර ස්තාවය‍ෙන්නාිජෙගදවනමහා නාටිකාං සූය්ය්ක් සූතඃ

ප්රාාතඃ දිවසාරම්භයෙහි; ශෛලාග්රම, උදයගිරිශිඛර නමැති; රගෙ, රඟමඬලෙහි; රජිනි ජවනිකා. රාත්රිරතමැති තිරස්කරණිය; අපාය, පහවිමෙන්; සංලක්ය්ි ලක්ෂිමිඃ, දෘශ්යිමාන වු ශොභා ඇති; අපූර්වෂපුෂ්පාඦලිම, අභිතව පුෂ්පඦලියක් බඳු, උඩුනිකර, තාරකා සමුහය; වික්ෂිතප්ය, විසුරුවා; කාතරුචිෂු, කරණ ලද දිප්ති ඇති: චතුෂු අ‍ෙඬ්ගෂුඉවචෙතුර්විධනාටකාඞ්කයෙහි මෙන්; අහ්නඃ, දිනයාගේ චතුෂුයාමෙෂෙවව, සතරයාමයෙහිම; ජාතප්රෙතිෂ්ඨං, සමුත් පන්න වු ප්රතතිෂ්ඨා ඇති; ජගදවන, ජගත්ර ය පරිභ්ර විණඛ්යරවු; මහානාටිකාං, මහානාටිකාව; ප්ර ස්තාවයන්, ප්රවස්තාවනා කරන්නා වු හෙවත් ප්රා රම්භකරන්නා වු; සූත්රතධාරායමඃණඃ, නාටකාචාය්ය්් යෙකු වැනිවු, සුය්ය්කර රථාචාය්ය්මහාතෙම; වැ, තොප, අම්යාතත්, රක්ෂා කෙරේවා.


51 ආක්රාටන්ත්යාා වාභ්ය,මානං පශුමිව හරිණං වාහකො ග්රොවෂවිණං භ්රාාම්ය්න්තං පක්ෂ්පාතාජ්ජගත් සමරුචිඃ සර්වාතාර්ගෛනමකසාක්ෂි් ශත්රැට නෙත්ර‍ශ්ර් නිතාමප් යති වයෝජ්යේෂඨභාවෙ සමෙ’පි ස්ථ මකඃ ධාමනාං නිධෙය්යඃර ස ගම්දසනුදෙ නූතනඃ ස්තාදනුරුඃ


සඃ, යම් රථාචාය්ය්ශ්රයෙක් තෙම; හරිණාං, හරිශබ්දවාච්යාවු බො‍හෝ තිලාශ්වයන් ලවා; අග්රැෂ වාහකඃ, රථොව නය කරන්නා වු අග්රුවාහක වු; හරිණ, සිංහයා විසින් ; ආක්රාැන්ත්යාම, මර්දනය කිරිමෙන්; වාහ්යොමානං, ආශ්වාදනය කරණු ලබන්නා වු. පශුම්වසවයකුමෙන්; හරිණාං, විෂ්ණුහු විසින්; ආක්රවන්ත්යාන, අබාභවනය කිරිමෙන්; වාහ්යවමානං, උළුහනයකරණු ලබන්නා වු; ත්රමශ්රැකතිනාං, සර්පවයන්ට; ශත්රැංස, ශත්රැයවු ගරුඬයා. අපජයති, අභිභවනය කෙරේද: සමරුචිඃ, සමානාභිලාෂ ඇත්තේට අපක්ෂැපාත වුයේ; පක්ෂ‍පාතාන්, පක්ෂතප්ර‍ධානය කිරිමෙන් - (නොහොත්) පක්ෂ‍පාතාත්, පක්ෂ‍පාතවිමෙන්; භ්රරමා්යධන්තං, භ්රුවණය කරන්නා වු; නෙත්ර ශ්රැකති නාං ශ්ර;ත්රැං්, ගරුඩයා; අජජයති, අභිබවනය කෙරේද; වගො


28

ජ්යෙ ෂ්ඨභාවෙ. තමාගේ වයසින් ජ්යෙ ෂ්ඨභ වය ඔහුගේ පක්ෂි න්ට ජ්යෙ ෂ්ඨභාවය යන දෙදෙනාගේ; සමේපි, සමානකල්හිද; ධාමනාං නිධොඃ, තෙජොනිධානවු සූය්ය්ාව ගේ; ස්ථාමනා, බලයෙන් ; නෙත්රෙ ශ්රැජතිනං ශත්රැංභ, ගරුඬයා; අපජයති, මැඩපවත්වාඅ, ජගති. ලොකයෙහි; සර්වරකමෛමකසාක්ෂිත, සකලක්රිායාවන්ට අසහාය සාක්ෂි වු හෙවත් ‍ලොකයෙහි සකලකර්මෂයන් ප්රකත්යවක්ෂායන් දක්නාවු; නුතනඃ, අභිනව වු සඃ අනුරුඃ, ඒ අරුණ නම් රථාචාය්ය්වු තෙම; තවත්. පින්වතුන්ගේ;

අසනුදෙ, පාපප්රඅහාණය පිණිස. ස්තාන්, වේවා. වයසාංපක්ෂිුනාංජ්යෙකෂ්ඨඃ වයොජ්යෙතෂ්ඨං සුෂර්ණඃු, මයසා ගරුජස්ය‍ ජ්යේෂෙථ වයොජෝයෙෂෙථා ගරුඩාග්රුජ නූරු*

52

දත්තාඝෛර් දුරනම්රෛනර්වියති විනයතො වික්ෂි්තඃ සිද්ධයා‍ෛත්ථිඃු ඝාතාථ්යාං සාරථිර්වඃි සදශශතරුවඃ යාතිරෙකං කරොතු, ආපියප්රාංතරේව ප්ර්තතහිමපයඃ ස්යුන්දි නිරින්දු්හාසො යඃ කාෂ්ඨාදිපකො’ග්රෙ‍ ජඩිතඉව භාශංසෙවතෙ පාෂෙථතාකිම.


යඃ, යම් රථාචිය්ය්ියතයෙක් තෙම; ප්රා.තරෙව, උදයකාලයෙහිම, ප්ර්න්ත, නිරන්තරව. පතළාවු; හිමපයඃ, තුෂාරජලය: ස්යාන්දිෙතෘඃ, වහනය කරන්නා වු; ඉන්දුතහාඃ, සඳපහනඃ ආපිය, පානයකොට; භාශං, අත්යයත්විියෙන්; ජඩිතං ඉව, ශිතපිඩිතයක්හුමෙන්’ අග්රෙඃ, අබිමුඛයෙහි කාෂ්ව, ඉන්ධඅනයන් හෙවත් දර; ආදිපතඃ උජ්වලනය කෙරෙන්නේ - (නොහොත්) කාෂඨදිපනා, දශදිගුන් එකාලොක කරන්නේ; පාෂඨශඃ, පිටිපසින්; අකි සෙවතෙ, ඉරිදෙවියා සෙව්නේද සෙවත් අවුතපනේදග වියති, ආකාශයෙහි; දත්තා දත්තාඝෛඃ, දෙනලද අර්ඝව ඇති හෙවත් කරණ ලද පුජාඇති; විනයතාඃ ආදරයෙන්; දුරනම්රෛ්, දුරින්ම අවනතවි; සඞයා‍ෛත්ථි , සිද්ධගණය. විසින්; වික්ෂිඃත, දක්නා ලද්දා වු. දිශගකරුවා: සහශ්ර රහ්මිහුගේ; සා සාරථිඃ, ඒ දරුණි නම රථ වාය්ය්ලද තෙම; වඃ, තොපට; සාති රකං, අඛිකභාවයෙන් යුක්ත වු; සානාථ්යංං, සනාථභාවය හෙවත් පිහිටි ඇතිබව; කරොතු, කෙරේවා.


33 මුවත් රශ්මිත් දිනාදෙ දිනගමසමයෙ සංහරංශ්ව ස්වතන්ත්ර සෙතාත්රශප්ර ඛ්යාහතවි‍ෙය්යා හු විරතහරිපදා ක්රාවන්තිබන්ධ භියෝගඃ, කාලොත්කර්ෂාතල්ලෂුත්වංම ප්රවසභමධිප‍ොත යොජයන් සොවිජනාං සෙවාප්රි්තෙන පුෂණ ස්වසමඉව කාතස්ත්රාරයතාංසො රුණොවඃ යඃ, යම් රථාචාය්ය්වසමයෙක්තෙම; දිනාදෙන, දිනමුඛයෙන් හෙවත් උධ්යාන්හි; රශ්මින්, රැහැන්; මුවන්. ලිහිල්කරන්නේ; දිනගම

*මේ ගැන ප්රාිරම්භය බලනු. 29

සම්රෙ, දිවසාම්සානයෙහි; සංහරංශව, හකුළුවන්නේද (නොහොත්), දිනාදෙ, උද්යාේසක්හි, එශ්මින්. කිරණයන්; මුවන්, විහිදු වන්නේ ද; දිනගමසමයෙ. දිනාපගමනකාලයෙහි; සංසරශ්ව, සං ‍‍ෙක්ෂවපකරන්නේද; ස්වතන්ත්රඃ , සෙවච්ඡාවාර ඇත්තේ; තොත්ර ප්රා‍ඛ්‍යාතවිය්ය්උධ් - ත්රො ත්රි, කැහැටද‍ඬෙන්; ප්රචඛ්යාංතවිය්ය් ුළ, නිෂ්පන්ත සාමාත්ථි්ය ඇතියේ - (නොහොත්) ‍ෙස්තාත්ර‍, ස්තුතිකිරිමෙන්; ප්රයබ්යා‍ත විය්ය් ව , ප්රයසිද්ධ වු ආනුභාව ඇත්ය; විරත, ගමන්නැති; හරිපද, අශ්වපාදයන; ආක්රා්න්ති, ඉක්විමෙහි; බඩාභියොගඃ, ජා‍නොත්සාහ ඇත්තේ; (නොහොත්) අපිරත, නිරන්තරයෙන්; හරිපද විෂ්ණුපදයාගේ හෙවත් ආකාශයාගේ; ආක්රා්න්ති. ඉකිමිමෙහි, බඬාභියොගඃ, ජා‍තොත්සාහ ඇත්තේ; කාලොත්කර්ෂායත්, කාලයාගේ උත්කර්ෂයයෙන් හෙවත් තමා ගරුඬයාට පුර්වාකාලයෙහි ජනිත වු සෙයින; විජානං, පක්ෂි න්ට; අධිපතෞ, නායක වු ගරුඬයා කෙරෙහි; ප්‍රසභං, බලාත්කාරයෙන්; ලෂුත්වංව, ලඝුභාවය; යොජයන්, යොදන්නේ (නොහොත්) කාලොත්කර්ෂාරත්. රාත්රිනකාලයට දිවසාඛ්යා කාල‍යාගේ උත්කර්ෂ්ය හෙතුකොට ගෙණ; විජා‍තාං, තාරකාවන්ට; අධිපතො, නායක වු චන්ර්ාගේයා කෙරෙත්; ප්රොසභං, ලාහෙලා; ලෂුත්වංපයොජයන්, ලඝුත්වය යොදන්නේ; සෙවප්රා තෙන පරිචය්යා සර වෙහි, සතුටුවු ; පුෂණ, සුය්ය්‍ය යා විසින් ස්වසමඉඩ කාතා ආත්මසදෘශකරණ ලද්දා ක් හු මෙන් වුයේදග සඃ අරුණඃ, ඒ අරුණ නම් රථචාය්ය්සදෘතෙම; චඃ, තොප; ත්රාසයතාං, රක්ෂාය කෙරේවා.

මෙහි “ ස්ව සන්ත්රදසෙතාත්ර්” යන්නෙහි අරුණයට විශෙෂණ පක්ෂරයෙහි; ස්වන්නත්රඃථ, තොත්රත යන සදචෙඡදයෙහි විසර්ජරනියහට සකාර වෙයි- සුය්ය්ත් විශෙෂණ පක්ෂරයෙහි ‘ඛපිරෙ ශරි වාලොපොවික්තව්යඃා’ යන්නෙන් - විසජිනිය ලොජ්එ එකම සකාරයෙන් තිබේ


54 ශාතා ශ්යාලමාලතායඃ පරසුරිව ත‍මො ‘රණ්යඛවහෙතරිවාර්චතඡිඃ ප්රා ච්යොවාග්රෙව ගෘහිතුං ග්රචහකුමුදවනං ප්රාවගුදග්රොඡ’ග්රනහස්තාං ඓක්යං‍ භින්දයන්යුත්ර භුම්යොම රවධිරිව විධාතෙව විශ්වප්රතබොධං වාහානං වො විනෙතා ව්යිපන්යතු විපන්නාම ධාමාධපස්යච


ශ්යානමාලහායඃ, රාත්රිායමැති ලතාවට; ශාතඃ තීක්ෂාණ වු; පරශුරිව, පොරොවක් වැනි වු; තමඃ අරණ්යපවහෙනඃ, අන්ධලකාර නමැති වනයෙහි දාවාගිනිහුගේ; අර්ච චිරිව, ශිඛාවක් වැනි වු ප්රාලච්යාම, පූර්ව දිසාව විසින්; අග්රෙු, ඉදිරියෙහි හෙව්ත ආදිකොට; ග්ර හකුමුදවනං, ශ්රාසතාකරකා නමැති කෛරවසමුහයා; අග්රෙ හෘහිතුං, සෙසුදිගුන්ට පළමුකොට ඇරගන්නා පිණිස; ප්රා,ක්, පුර්වනවරම; උද්ග්රැර, ඔසවන ලදග; අග්රඇහස්ත ඉව, හස්ත ග්රර වැනිවු; ද්යුමභුම්යොඃර, අහස්පොළෝ දෙදෙනාගේ, චෙත්යංග, එකත්වය; භින්දගන්, වෙන් කරන්නා වු: අ ධිරිව, සිමාවක් වැනි වු; විහ්වප්ර‍බෝධං, ජගත්ර ය වාසින්ගේ නිද්රා්ප්රුබොධය; 30

විධ තාථව, කරන්නාමවු; ධාමාධිෂස්යි, හිරුගේ; වාහානාං විනෙතා, අශ්වවිනයනය කරන්නා වු; අරුණ තම රථාචාය්ය්යිනතෙම; වාඃ, තොපගේ; විපන්නාම. විපත් නම දෙස හෙවත් දාරිද්ය්ය ය; ව්යධපනයතු, දුරුකෙරේවා.


55 පෞරස්තා සෙතාසදනෙතාඃ පවනඉව පතන් පාවකස්යෙදව ධුමො විශ්වස්යෙෙවාදිසර්ගඃ ප්රප වඉව පරං පාවනං වෙදරාශෙඃ සන්යාස්ය නාත්යොාත්ස වෙචේඡාරිව මදනරිපොනි න්දාෙනාන්දිවතිනාදඃ පෞරස්යාය ග්රා සුඛාංවො විතරතු විනතානන්දදනඃ ස්යමන්දවනස්යා.


තොයදර්තෙ‍තාඃ, වර්ෂා සෘථුවට; පෞරස්තඃ, පෙරටුව; පතන්, හෙන්න වු; පවනඉව, මාරුතය මෙන්ද; පාවකස්යෘ, වහිනියට; ධුම්ඉව, පෙරටුව සිට‍ියාවු ධුම‍යමෙක්ද; විශ්වස්යප සමස්ත‍ලොකයට; ආදිසර්ගඉව, ප්රොථමෘෂ්ටිකාලය වෙන්දා; වේදරාශෙඃ, වෙද සමුහයට (අග්රෙොසරවු.) පරංපවනං, අතිශයින් පවිත්රතවු; ප්රුණව ඉව, ඔංකාරයා‍නේද. සන්යාරංප නාත්යො ත්සවෙචේජාං, සන්යාරතෙ කාලයෙහි තාත්යොරත්යව කැමැත්තාවු මදනරි‍‍පොඃ, මහදෙවියාට (අග්රෙ සරවු;) නන්දිව, නන්දිෙතම වාද්යා්කරාය‍ාගේ; නාන්දිතනානාදඉව, මාදහ හෙරිනාදයකමෙන්ද; සෞරස්යත, සුය්යාැත ප්රදතිබද්ධ වු; ස්යරන්ද‍ නිස්යෙ, රථයාගේ; අග්රො, ඉදිරියෙහි; සිටියාවු; විතතානන්දානඃ, විනතාවගේ පුත්රේවු අරුණතෙම; වඃ, තොපට; සුඛං, සැපයක්; විතරතු, දේවා.


56 පය්යා ෙනප්තං ත පත වාමිකරකම්කතටෙ ශලි ශිතෙතරාජශා වාසීදත් ස්යනන්ද‍නාශ්ව නුකාතිවරකතෙ පදමරාගායමාණිඃ යඃ නොසකර්ෂාංන වභුෂාං කුරුනඉව කුලක්ෂමමාසෘදිශස්යත මෙරො රෙනාංස්ය ඝනාඃය දූරං ගමයතු ස ගුරුඃ කාද්රකවෙයවීෂොවා


යඃ, යම් රථචාය්ය්ගමයයෙක් තෙම. ශලිෂ්ටශිතෙනරාංශ, ලනෙවු උෂ්ණරශ්මිහු ඇති; ආසිදත්, හාත්පසින් ගැලෙන්නා වු; ස්යෂන්දරනශ්ව: නුකාතා, රථශ්වයන් හා සදෘශවු මරකතෙ, මරකත මාණික්යහ ඇති; තප්තචාමිකරකටකත‍ , උත්තප්තවු ස්වර්ණ ණකටකයාගේ පය්ය්ත න්තයෙහි; පද්මරාගායමාණඃ, පද්මරාග මාණික්යමයක් මෙන් වුයේ; කුලක්ෂහමාහාදිශඵ්යම, කුලපර්ව තයනට රාජන්වු; මෙරොඃ මඝාමෙරුපර්වනතයකට; සොත්කර්ෂාංා, සාතිශයවත්වු; විශුෂාං, ආභරණයක්; පය්ය් වුප්ත. සම්පුණර්ණාකොට; කුරුතෙ ඉව, කරන්නක්හු මෙන්; කාද්රකවෙයවිෂඃ; කරුඩයාට; ගුරුඃ, ජ්යෙ‍ෂ්ඨභ්රාවතාවු; සඃ, ඒ දරුණතෙම; චඃ, තොපගේ; එනාජසි, පාපයන්; අහ්නාය, වහා; දුරං, දුරට; ගමයතු, පමුණුවාචි.


57 නීත්වා්ශ්වාන් සපතකක්යාේාණ ඉව නියවවශා‍ වෙත්රහකල්පප්‍දුොතදස් තුණිණ ධවාන්තෂ්ය් රාශාවිතරජනඉ‍ෙවාත්ස ජිතෙ දුරහාජි පුර්වංධ ප්රනෂෙඨ එථෂ්යජ ක්ෂිාතිහාදධිපතින් දර්ශෙසංස්ත්රප යතාංවස් ත්රෛවගොක්ය්ස්ථ නදානොද්යාකතදි වසපතෙඃ ප්රා්ක්ප්රටතිසාරපාලා. 31

අශ්වාත් සප්ත, රථාශ්වයන් සත්දෙනා; සප්තකක්ෂ කඉව, සප්ත විධවු අභ්යාන්තර භවනස්ථ ජනයාමෙන්; නියමවශං, නියමවශයට නොහොත් බන්‍ධතජිශයට; නිත්වාෙ, පමුණුවා: වෙත්රපකල්පප්රාතොද, වෙත්රායෂ්ටිය හා සදෘශ තැහ‍ැපිදඩු ඇත්තේ ධවාන්තස්යතරායෞ, අන්ධපකාරසමුහය; දුරභාජි, දුරුතැන් සෙව්රතනාවු; ඉතරජනඉව,අවශිෂ්ට ජනයාමෙන්; තුණිං, වහා; උත්සාරිතෙ, පහකළකල්හි; පුර්වංව, පළමු‍නකොට; ක්ෂිරතිභාද්ධිපතින්. හිමවත්මන්දනරාදිපර්වදත රාජයන්; දර්ශවයත්. දක්වන්නා වු; ත්‍ෛංතලොක්යාපස්ථානදාතෙද්යාවතදිව සපතොඃ ත්‍ෛන්ලොක්යත, ජගත්ර්යවාසින්ට; ආස්ථාගෙකරන්නා වු; දිවසපතො, ආදිථ්ය්යාගේ; ප්රා‍ත්ප්රිතිසාරපාලාඃ, පුර්වගවාරපාලවු. රථස්යතපුෂ්ඨඃ, රථාග්රශගාමි වු අරුණතෙම; වඃ, තොප, ත්රාරයතාම, රක්ෂානකෙරේවා.


58 වජ්රිෙන් ජාතං විකාශික්ෂාණ කමලවතං හාසිනො හාසි වහෙන තාතං නත්වා්ශ්වපාර්ශශවාන් නය සම මහිෂං රාක්ෂොසා වික්ෂි‍තාඃස්ථ සපතින් සිව ප්රනචෙතඃ පවන භජ ජවං චිත්තපාවෙදිතසත්වංෂ වි‍ෙන්සොවේගි ජලපත් ප්ර්තිදිශමධිෂාන් පාතු පුෂෙණා’ග්රාණිවා.


වජ්රි්න්. එම්බා. වජ්රරපාර්ණපස; ඊක්ෂ‍ණකමලචනං, තාගේ සහස්රු තෙත්රඃනමැති පද්මෂද්ධය; විකාශා ජාතං, ප්රරබුද්ධවුයේය; විහ්නෙ, එම්බා වහ්නිදෙවතාව; හැසි, අන්යවදියවු ආලොකය ඇති කල්හි; නොහාසි, නොබබළන්නෙහි; යම, එම්බා යමදෙව් රාජය; තාතාං, නත්වාො පියානන් වැඳ ; අශ්වපාර්ශමවාත්, අහාවයන් කෙරෙත්; මහිෂං. ශාශ්වත විරුද්ධ වු මහිෂ්යාාතය; නය, බැහැරගෙණය; රාක්ෂෙසාඃ, එම්බා රාක්ෂදසයෙනි; වික්ෂිිතාඃස්ථ, තෙපි නැමදක්නාලදහ; ප්ර්චෙතාඃ එම්බා, වරුණරාජය; සප්තින්, ශ්රා,න්ත වු රථාශ්වයන්; ව, තෙම; පවන, එම්බා මාරුතය; ජවංගජ, වෙගභජනය කර, විත්තප, එම්බා කුවෙරය; ත්වංප, තෝ; ආවේදිතඃ, ස්වාමිනි කුවෙරයා වඳ තේයි මා විසින් දන්වන ලද්දෙහිය; ශර්ව;, ඊශාතය; ව‍ෙන්දආ, වඳිම; ඉති, මෙ උක්තප්රනකාරයෙන්; ප්රවතිදිශවධිපාත්, දිශාවක් දිශාවක් පාසා දිඬ්නාථයන්ට; ජල්පන්. කියන්නා වු; පුෂ්ණඃ, හිරුගේ; අග්රපණිඃ, අග්රෙලසරතෙම හෙවත් අරුණතෙම; වඃ, තොප: පාතු, රක්ෂාිකෙරේවා.


59 පාශානාශාන්තපාලා දරුණ වරණ‍තො මාෂාහි; ප්රුග්රෂඝාත්ථිං තාෂණාං කෘෂ්ණස්ය චක්රෙයජහිහි නහිරතො යාති ම නෛකචක්රඃු යොකතුංයුග්යංස කිමුචෛචඃශ්රමවස්වභිලෂස්යාෂ්ටම වෘත්තශත්රොරස් ත්යතක්ත න්යාංපෙක්ෂඃවිශෙවාපකාතිරිති රවිඃ ශාස්ති යං සො’වතාවා

අරුණ, එම්බා අරුණය; ආශානතපාලා, දිගන්තපාලනය ය කරන්නා වු; වරුණතඃ, වරුණයා කෙරෙත්; ප්රලග්රදසාත්ථිං ; රථරැණ

32

පිණිස; පා නි, පාසයන්; මාගාහිඃ, නොගණුව: කෘෂ්ණෂ්ය,, විෂ්ණුහුගේ; චාක්රි, සුදර්ශයන නම් චක්රණයෙහි; තෘෂ්ණාං, ආශාව; ජහිනි, හැරපිය; මෙ, මාගේ. රථඃ, රථයතෙම; එකචක්රඃක එකචක්රෂවුයේ; තනයානි. නොයන්නේ නොවෙයි හෙවත් යිනනේමය; වෘත්ත ශත්රොඃ , වාත්තනම් රාක්ෂපසයාට ශත්රැෙවු ඉන්ර්ේ යාගේ යුග්යං,, වාහක යොගශවු; උචෛචශ්රතවසං, අශ්වයං; අෂ්ටමං, අටවැනි කොට; යොක්ගුං, යොදන්නට; කිම්. කුමට; අභිලෂසි. කැමති වන්නෙහි දැයි; ඉති, මෙසේ;-ත්යනක්ත්යාචපෙක්ෂුවිශේවාප්රිකෘතිඃ - ත්යහක්ත; විශේව පකෘතිඃ, සමස්ත ලොකොපකාර ඇත්ත වු; රවිඃ, සුය්ය්ාප තෙම; යං, යමක්හට; ශාස්ති, උපදෙස් කෙරේද: සාඃ අරුන, ඒ අරුණ නම් රථාචාය්ය්‍ඃ තෙම; වං, කොළ අවතාත්, රක්ෂා්‍ කෙරේවා.


60 නො ඹුර්ව ඡ ඡින්නවා;ඤ්ජඃ ශ්රඒමවිවශව පුර්නෛ ච නාප්යායස්ය ගොෂි පාන්ථඃ් පථ්යෙිතරාණි ක්‍ෂපතෙ භවනාං භාශ්වතො’ ග්රෙ‍සරාස, යා සංග්රා ත්යන ත්රාි ලොකිමටති පටුතරෛස්තා ප්ය වාතො මයුඛෛඃ රාරාදාරාමරෙඛාමිව හරිතමණිශ්යායමලා මශ්ව පඞ්ක්තිම.


පාත්ථඃර, අනවරතයෙන් මාර්‍්කයෙහි ගමනය කරන්නා වු; සඃගම් රථචාය්ය්‍රෙකේතෙ; නොමුර්ච්ජාජින්නවාඤජඃ, අන්ය;පථික යන්මෙ න් ගමන මුර්ච්ජායෙන් විච්ඡින්නා භිලෂයක් නැත්තේ; නෛවශ්රාමවිවශවපුඃ, එසේම ගමනශ්රයමයෙන් අවසඟ වු ශරිර ද නොමැත්තේ; න්යා‍ස්යඃශෙෂි. මුඛශොෂණයක් ද නැත්තේ; ටුතරෛඃ, න්යාතස්යෛශෙසි, මුඛශොෂණයක් ද නැත්තේ; ටුතරෛඃ, ඉතා තික්ෂුණවු; මයුඛෛඃ, සුය්ය්නා රශ්මියෙන්; තාප්ය ම යඃ, තවනු ලබන්නේ. හරිතමණ්ශ්යාශවලං මරාෂිණි රැහන් මෙන් නිල්පැහැ ඇති; අශ්වපඞ්ක්ති, රථාශ්වපරම්පරාව; ආරාමරෙඛ මිව්, උද්යාුනපඞ්කතියක් මෙන් ; ආරුත්, ළහිත්; සංශ්රිවත්ය , ඇසුරුකොට; තිලොකිං, තුන්ලොව; අටති, යේදග භාස්වතාඃ හිරු‍ගේ ; සංඅග්රෙැ සරු එ පුරොගාමිතෙම හෙවත් අරුණතෙම; භතාං, පින්වත් වු තොපගේ; පථ්යෙරතරානි, අපථ්යුන් හෙවත් අවැඩ; ක්ෂංපයතු. ක්ෂොයකෙරේවා.


61 ශිදනේතා’නතර්නිමජ්ජ ජ්ජඩඛුරමුසලාඃ සෙකතෙ නාකතද්යාඃ ස්කන්දාත්තඃ කන්දමරාලිඃ කනකශිඛරිණෙ මෙඛලාසු සඛලන්ති දුරං දුවර්සඛථලොතකාඃ මරක්ත දෘෂදි ස්ථාස්තවෝ යානයඃතාඃ පුෂෙණ ශ්වඃපාරයාවෙස්තස්තදවතු ජවරෛ ර්හුඬකාතෙනාග්ර ගොවං


යානයාතා, හිරුගේ රථෙ වහන්ධුයට පැමිණියාවු; අශ්වාඃ, අශ්වයෝ; සත්, සමහෙයකින්; නාකනද්යාඃප, ආකාශගගාවගේ; සෛකතෙ, පුලිනතලයෙන්; අන්තර්නිමජ්ජිත්, ඇතුළත නිමග්න

33

වන්නා වු; ජඩ, එහෙයින්ම තචවු; ඛුරඩුෂලා’, මුසලාකාරවු ඛුරයන් ඇත්තා වු; ශදත්තාඃ, පසුබස්නා වු; කණකශිඛරිණා, ස්වර්ණෙ මෙරුපර්ව තයාගේ කන්දිරාලි, කඳුරැළිපෙළ, සකන්දනන්තඃ, පතන්නාහු; මරකතදශදී, මරාමර්ණනපහණෙහි; දුරං, දුරින්ම; දුර්වානස්ථ ‍ලොත්කඃ, නිලිතේ ඊතන බිමෙකැයි යන උත්කණ්ඨා ඇත්තොහු; ස්ථ ස්න ඃ, සිටින සුල්ලෝ; මෙඛලාසු, වර්ෂත මෙරුපර්වහථයාගේ මද්ධ්‍ය ප්ර දෙශයෙහි; සඛලන්ති, ගතිවිඝාතයට පැමිණෙන්නාහුද; තත්. එහෙයින්; හුඞ්කාතෙන, කශාභිසානාදි කකිශප්රුයොගයක් නැතිව ෂුඩකාරම ත්රයයෙකින්; ජව , වශගවත් වු; ඃ, ඒ දශ්වයන් කරණකොට ගෙන; පරයන්ව, ආක්රිමණය කරවන්නා වු; පුෂ්ණඃ, සුය්ය්ොග යාගේ; අග්ර්ගඃ අග්රෙකසරවු අරුණතෙම; වඃ, තොප: අවතු, රක්ෂා්කෙරේවා අරුණවර්ණ්නායි.


62. පි‍ෙනාරඃ ප්රෙ,රිතාභ්රෛරශ්ව ම ඛුරපුටාග්රදස්ථිතෛඃ ප්රායකරද්රං් වදිගිෂාඩෛග්රුදසෙත ෂරිභිරපගතා සඞ්ගතිඃශබ්ද චක්රඃෂ, උත්තානානුරු මුර්ඬාෂවනතිඝඨභවවිප්රදතිපප්ර්ණාමං ප්රාා ත ශ්රෙියොවිධත්ත සවිතුරවතරන ව්යෙරමවිව රතොජිං


පිත, සම්පුර්ණ‍වු; උරඃ, වික්ෂොස්ථලයෙන; ප්රොරිතාභ්රෛඃය, පහ කරණ ලද මේඝපටලයන් ඇති; ප්රාණතරද්රෞඋ, උදයවේගයෙන්; වරම ඛුපුව ග්රමස්ථිතෛඃ පශ්විමපාදයෙහි ඛුරපුටග්ර්යෙන් සිටි‍යාවු; ආදිර්ගපඝා‍ෂඞ්ග, හාත්පසින් ආයතවු ශරිරඇති; හරිභිඃ, නිලාශ්වයන් විසින්; උදස්තාඃ, උත්ක්ෂිරප්තවු; අගෙතාසඞ්ග, පනවු ගැටිම ඇති හෙයින් කෙමත් කිසිතැනෙකත් ස්පර්ශසවිකේ නැත්තෙ  ; නිශ්ශබ්දචක්රඃි, නිඃශබ්ද වු චක්රිය ඇති; උත්තන, උස් වු; අනුරු, අරුණයාගේ; සිද්ධාවනත්, මස්තකය නම් කිරිමෙන්; හඨශමත්, බලාත් කාරයෙන් වන්නා වු; විප්රිතිපප්රතණමඃ, ම‍ිනොඥවු නමස්කාර ඇත්: ප්රාෙහෙන, ප්ර්හාතකාලයෙහි; ව්යෙ;ම්විථිං, ආකාශමාර්ග යට; අවත රන්. බස්නාවු; සර්වෙතඃ, ආදිත්ය යාගේ; රථඃ, රථයතෙම; මා, තොපට; ශ්රෙඅයඃ, සැපයක්; විධත්තාම, කෙරේවා.


63 ඨවානභධවංසෛක*දික්ෂාවවිධිගුරුවසතා ද්රානක් †සහස්රංය කරාණ ම්යනමිනා යො ගරිවනාඃ පදමතුලඹුපානියතධ්යාකයනෙත, සුශාන්ත තාං නිතානයං හරිෂ්ව මරුතං මක්ෂිමාණං වියොඩුං ස්කන්ධත ත් සකන්ධංෂ ව්රකජන්වො වාජානවිජිතසො භාස්වශාඃස්ය්න්දර නා ස්තු


යඃ, ශම්රථයෙක්තෙම; ධවංන්ත ධවංසෛකදික්ෂා විධිගුරු, අන්ධද කාරවිනාශව්ර ත විධානයට අසහාය ගුරු වු; කාරණාං, සහස්රං්, රශ්මි

* ධවා‍නෙතීඝධවංස - † ප්රාකකි - නාගර.


34

සහස්රනය; වහතා, උසුලන්නා වු; අස්ය-මනා, සුය්ය්කා යා විසින්; අධ්යාසස තෙක, පිහිටිවිමෙන්; ශරිමනං, ගරුභාවය සම්බන්ධි;වු; අතුලංපදං, අසදෘශවු පදවියට, උපානීයත, පමුණුවන ලද්දේද; (යං, යම්රථයක්,) හරිං, රශ්මි නොහොත් විෂ්ණුහු; විසොඪුං, සහනය කරන්ට නොහොත් උසුලත්ව; අක්ෂ)මාණං, නොහැකිවන්නාවු; නිතානතං, අත්ය්ත්ථිඋයෙන්; සශ්රාමන්තානාං,ඛින්න වු; මරුතාං, වාතයන්ගේ; සකන්ධිත්සකන්ධස, සඞ්ඝාතයෙන් සඞ්ඝාතයට නොහොත් කරින් කරට; ද්රෘසක්ව්රසජන්තිව. අතිශිඝ්රඞව යන්නක්හු මෙන් වේද. භංස්වතඃ, ගිරුගේ; සං ස්යයන්දදනඃ, ඒ එථයතෙම; වඃ, තොපගේ; වාජිකවිජිතයෙ, පාෂයන්ගේ අභිභවනය පිණිස; අස්තු, වේවා.


64. යොකත්රිෘභුතාන් යුගස්යධ ග්ර සිතුම්ව පුරො ද න්දගසුකාන් දාධාතො වෙධා එ්ය.ස්තාඹුවාකාවලිවිහිතව ස ත ක්ෂතව‍බ‍ෙක්ෂනප ශොභාඃ සාමිත්රාඃි වො ගරුතමානිව හරතු හරිච්ඡා විධෙයප්ර‍චාරා


යුගස්යර, රථ්යාගේ; යොකත්රිමභුතාන්. යෙදිමට උපකාර වු; දන්ද්සුකාන්, සර්පයයන්; ග්රරසිතුම්ව, ග්රාමසකරණු පිණිස මෙන්; පුරඃ, අභි මුඛයෙහි; අෂාතඃ ධරන්නා වු; වෙධාව්යපස්ත, දෙකක් කොට විදහන ලද; අඹුවාහාවලි, මෙඝපඞ්කතියෙන්; වියත, කරණ ලද; වාහත්පක්ෂ වි‍ෙක්ෂගපශොභාංමෙහත් වු පක්සඞප්ර;සාරශොබා ඇති; නිරතිශය. අතිශයවත් වු; රය, වේගයෙන්; ප්රිඞණිත, සතුට‍ු කරවන ලද;අනුරුඃ, අරුණයා ඇති, හරි අශ්වයන්ගේ නොහොත් විෂ්ණුහුගේ ඩච්ඡාවිධෙය ප්ර‍චාරඃ, ඉච්ඡාවසඟවු ගමන් ඇති; ගරුත්මාන්ඉව, ගරුඩයා වැනි වු; සාවිත්රඃා, සිවතාහු සම්බන්ධිහ වු, අසෞ සයන්දසයඃ, මෙ රථය තෙම; වඃ, ‍ෙතාපගේ; එනඃ, පාපයා; ‍ෙක්ෂධපියාඃ, වහාං, හරතු, දුරු කෙරේවා.


65. බුඞර්වඩස්ත ග්ර,ග්රෙහාණි ධවජපටපවනා‍ෙන්දා ලිතෙන්දුධති දුරං රාකෞ ශ්රාමසාභිලාසාදනුසරති පුනදිදත්ත චක්ර‍ව්යජථානි, ශ්රෞත්තාශ්වශ්වසකෙලා ධුතවිබුධධුනි නිජ්ඣරාම්හාංසි භදුං දෙයාසුර්වොවදවියො දිවි දිවෂපතොඃ ස්යරන්දංනප්රතසථිහානි.


බුර්ධුවස්ත, පළමුකොට විධවංසනය කරණ ලද; අග්රදග්රරහානි අභි මුඛ‍යෙහි වු ග්ර්කතාරකාවන් ඇති; ධවජප , ධවජපටයෙහි; පර්ව‍ත, සුලිගන්; ආ‍ෙන්දදලිත, කම්පිත වු; ඉන්දුිති, චන්ර් සියා ඇත්තා වු; ග්රා,සාභි ලාෂාත්. ග්රාෙසයකිරිමෙහි අභිලාෂයෙන්; දුරං, දුරිත්. අනුසරති. අනුව එන්නාවු; රාහෞ, රාහු අසුරයා කෙරෙහි; පුතඃ, නැවත; දත්තචක්රඅව්යරථානි, දෙනලද චක්රාියුධපිඩඃ ඇති; ශ්රෙ න්ත, ඛින්ත වු; අශ්වශ්වාස, රථාශ්වයන්ගේ ශ්වාසයන්; සෙලා, ලිළායෙන්;ධුත, නම්පාකරණ ලද; විඛුධධුති, ආකාශගඞ්ගාවගේ; නිර්ඣරාමහාංසි35

ප්රපමාණජලය ඇති; දැඩි යාදිව්, අභිදුර වු ආකාශයෙහි; දිවසන්තො, හිරුගේ: ස්යපන්දජතප්ර ස්ථිතාති, රථගමන්හු; , තොපට; භද්රංි, ‍කොහනයක්; දෙයාහුං දෙත්වා 66. උකකිනිස්වණිරෙණුඃ ද්රැ තඛුරද ලිපා පඃශිවයොඃ ශශ්වදශෛව


රශ්රාකන්තභ්රාණන්තව ක්ර්ක්රලමත් ඛිල මිලනෙතමිනමනා බරෙණ. මෙරොර්මණමූඬ්න්ය‍ග වො විඝවයතු රුව රෙකවිඛි රථස්යෙ සෙවාෂෙණාද සතාඹුජික්ත ප්ර‍කටිත පුලිනොඩුසරා ස්වර්ධුනිවාඃ

මෙරොඃ, ස්වර්ණ්මෙරු පර්වපතයාගේ; මුඬ්නි. මස්තකයෙහි; ආශෙවඃ, රථාශ්ව ගේ විසින්; ශශ්වත්. නිරන්තරයෙන්, පාර්ශිවයොඃ උභයපාර්ශ;වයෙහි; ද්රැය ඛුරදිලිතා, ශිඝ්ර්න්ති ඇති ඛුරයෙන් සුණු කරණ ලද්දා වු; උත්ඛිණි, වසුරුවන ලද; ස්වර්ණඝරෙණුඃ, ස්වර්ණිධ රජස් ඇති; බරෙණ. බොහෝසේ; අශ්රින්,ශ්රඃවනොකරන්නා වු; චක්රජක්ර;ම, චක්රසපරම්පරාවෙන්ව; නිඛිල, නිඃශෙෂම; මිලත්, යුක්තවන්නාවු; නෙමි. නිම්වලල්ලෙන්; නිමනා වලවු. සෙවාෂණ, ස්වකියොෂණායෙන්; උධාස්ත, උරාගන්නා ලද; අඹු ජලයෙන්: වික්ත, සිස්විමෙන්: ප්රුකටිත, එළිමු, පුලිත, මැලිතලාවෙන්; උඩුසරා උද්ගත වු ධුලා ඇති; ස්වර්ධුනිව, ආකාශගගාව වැනිවු. රංචො, සුය්යාාව ගේ; රථස්යඇ, රථයා සම්බන්ධි; වුඤ එකවිර්ථා, එකමාර්ගමගයතොමි; වාඃ, තොප‍ගේ; අසං, පාපය; විඝටයතු, තොරකෙරේවා. 67. ආක්ෂධ රක්ෂාං කඬං ප්රාතිසරචලයෛර් යොජය නේන්යාන යුගාග්රංස


ධුස්තංමෙහ දත්ත ධුෂඃ ප්රකහිතසුම‍තසො කොචරෙ කුබරස්යච, වර්වාංශ්වක්රේ දදනෙත්යා‍ මලයජපයසා සිඟඬධව ස්ත්රිරසන්යංන වන්දානේත යං ද්යු‍මාර්ගෙ‍ ස නුදතු දුරිකාන්යංර ශුමතත්ස්යධන්දයතොවං


ද්යුාමාර්ගෙද, ආකාශයෙහි; සිද්ධවධවඃ, සිද්ධඩග්නාවෝ; ප්රනතාසර වලායෙඃ, මාලාදාමිකටකයෙන් හෙවත් කාප්පු හා වලලුයෙන්; යුගාග්රංුයොජයන්ත්යඃ , තුල්යාකාලව යොදන්නා හු හෙව්ත එකටෙ යොදන්නාහු; අ‍ෙක්ෂජ, අකුර හෙවත් රථරිශිලෛහි; රක්ෂාංෙ තිබඩං, රක්ෂා‍බන්ධනකයකොට; ධුස්තමෙභ, රළුධුරා නමැති ස්තමහයෙහි; අත්තථුපාඃ, දෙනලද සුවඳදුම් ඇත්තාහු; කුබරස්ය් නොවරෙ, යුගන්ධෙර ප්රයදෙශයෙහි හෙවත් කිබුල්මුව පෙදෙස්හි; ප්රනහිතසුකසඃ, පුදන ලද සුවලේ ඇත්තාහු; ච‍ෙක්රත, ‍රථසක්හි; මලසජපයක, වන්ද නොදකයෙන්, චචර්ජ දදන්න්යඃත, පහයින්ගන්වන්න හු; සං, යම් රථයක්; ත්රාදෂන්යං , තුන් වෙලේ; වන්දඃනෙත, වද්දි අංශුතෙස්න්දි තඃ, ඒ සූය්ය්් නරථයතෙම; වඃ, තොපගේ; දුරිගැති. පාෂයන්; නුදතු, දුරු‍කෙරේවා. *මලයජරකා - නාගරි36

68. නන්තුඃ නාකාලයානාමතිශමුපයතාං පඬ්තිං ‍පඬ්කත්රෙව ‍ෙක්ෂාකදොනක්ෂයත්රතරාශෙ රදසරයමිල ච්චක්රදපිෂ්ටස්ය ධුලිඃ, භ්රෙෙෂාභ්රානදොහරිණාං සුරශිඛරිදරිඃ පුරයනෙතමිනාදො යස්යාකව්යාරත් තිව්රිහානොඃ ස දිවිභුවි යථා ව්යමක්තවිහෙනා රථාවඃ


සස්යා. යම් රථයකට; අතිශං, නිරත්තරයෙන්; කනතුං, කම සකාර පිණිස; උපයතාං, එන්නා වු; නකාලයානං, දෙවියන්ගේ; පංතිරෙව, පිළිවෙළම; පඬ්ති; මිර්ගා්විද; ආදරෙයම්ලත්, ස්තබ්ධ වේගායෙන් ගැටෙන්නා වු; චක්රප, රථචකියෙන්; පිෂ්ටස්යග, අඹරණ ලද්දා වු; නක්ෂේතරං‍ , තාරකාසමුයොගේ; ‍ෙක්ෂ්දඃඑව, චුර්ණ යම; ධුලිඃ රථධුලිවේද; පුරහිඛරිදරි:, වෙරගිරිකදුරු: පුරුයත්. පුරන් කාවු; හරියං, අශ්වයන්ගේ; වෙරගිරිකඳුරු; පුරයත්; පුරන්කාවු හරියඃ, අශ්වයන්ගේ. භ්රෙ‍ෂ භාදඃවේ, ගෙසංවධ්වනියම;; නෙමන දඃ. චක්රඃශෙමිධ්ව නිවේඃ, භුවියථා, පාථිවියෙහි යන්නා වු රථයාගේ මාර්ගප ධුලි චක්රඃනාදය ස්වභාවය යම්සේද එපරිද්දෙන්; දිවි, ආකාශයෙහි; ව්යහක්තචිහනඃ, ප්රරකට වු මාර්ගයය ධුලිය චක්රථනාදය යන; විහන, ඇති. තිව්රිහානොඃ, වඬකිරණයාගේ; රථඃ, ඒ රථ්යාතෙම; වඃ, තොප, අව්යාිත්. රක්ෂාණකෙරේවා.


69. එකාහොනෙම දිර්ඝාං ත්රිඒභුවනපදවිං ලඪ්ඝයන් යො ලඝිෂ්ඨඃ පෘෂෙඨ මිරොගිගරියාන් දලිතමණිදාෂත් ත්විංර ෂිපි ෂන් ශිරාංසි. යඃ සව!ය්යොාපරිෂ්ට දථව පුනරධස්තා දිවස්ත ද්රිිමුර්ධලනි බුධනස්යා!ව්යාිත් ස එවං දුරධි නම් පරිස්පන්දිනඃ ශ්යින්දොනොවඃ


යඃ, යම් රථයෙක්තෙමි; දිර්ඝාංි, දික්වු; ත්රි‍භුවකලදවිං, ත්රෛ‍ ‍‍ලොක්ය මාර්ගනය; එකාහෙතෙම, එකදෙවසින්; ලඞ්ඝයන, ඉක්ම යන්නේ; ලඝීෂ්ඨං, අත්ශයින් ලඝුවුයේද; මෙරොඃ, මෙරුවේතයාගේ; පාෂෙථ, මිතේතහි; දිලිත, විදඅරණ කරණ ලද මණිදාෂත්. රත්නමය. පාෂාණයන් හෙතු‍කොටගෙණ. න්නිං්ෂි. දිප්තිමත් වු; නිරාංෂි, ශිඬරයන්; පිංෂන්, සුණුකරන්නේ; ගරියාන්, අතිශයින් බරවේද යා, යමෙකුත්; සර්ව,ස්යය, සියල්ලට; උපරිෂ්වාත්. මිත්තෙහි වුයේද; අථවසුනඃ, නැවත වතාහි. අස්තද්රිවමුර්ඬ්නි, අස්ත‍පර්ව;ත මස්තකයෙහි; අඩස්ත දිව. අධඃප්රඃදෙශයෙහිමෙන් පෙණේද; එවං. උක්තප්ර්කාරයෙන්. දුරධිගමපරිස්පන්දතනඃ, නොදතහැකි ගමනක් පුක්ත වු; බ්රුධනස්ය්, මරුගේ; සංස්යසන්දධතඃ, ඒ එථයතෙම, වඃ, තොප අව්යාපක්, රක්ෂාය කෙරේවා.


70. නිෂ්පන්දඅනඃ විමාන විලිම්තකදිවාඃ දෙවධාන්ර්ව රකාණං න්දනරානන්දණයාන්ර්ව ද්යාරම්මපි වතතාං වන්දසතාං වන්දිතතුං ‍‍නො. මන්ර්ැකි තික්යා‍මමන්දඃව පුලිනභාති මාදුමන්දතරෙ මන්දිතරාභෙ මන්ද්රෛම්මධිශාරං දධදරි *දිනකෘත්ස්යනන්දදනඃ සතානමුදෙමඃ දජදම් - නාගරි


37

තිය්පන්දා්නං, තිශ්වලවු: විමානාවලි, විමානපඞ්කතියෙන්; විතතත ව්යාපපත් වු; දිවාං, දෙව්ලෝඇති නොහොත් ආකාශඇති ආනන්දඞ, සන්තොෂයෙන්; සාන්ද් ‍ර, ඝනවු; උද්යාතමඃ, උත්සාහ ඇතිව; වහතාමපි, යන්නාවුද; වන්දිාතුං, නමස්කාරයන්ට; නොවින්දයතං, ගතිශිඝ්රත බැවින් නොලබන්නා වු; දෙවඛාන්දාිරකාන්, ප්රුසස්ත දෙවතාවන් සම්බන්ධිද වු; ඛා‍ෙන්දඃන, සමුහයන් විසින්; මන්දාරෛඃ, මන්දපරපුෂ්පයන් කරණ කොටගෙණ; මණ්ධිතාරං, සරහන ලද දැවි ඇති; අරි, චක්ර,ය; දධත්, දරන්නා වු; පුලාතභාති, වාලුකාතලය; අරන්නා වු; මන්දාෙකින්යාදව, දෙවගභිතිරයෙහි; අමන්දඃ , දක්ෂ, වු හෙවත් අස්ඛලිත වු ගමන් ඇති; මන්දිරරාභෛඃ, ප්රදසාදකාර භිඛර පඬ්ක්තියෙන් යුක්ත හෙයින් නුවරක් වැනි වු; මන්ද‍රෙ මන්ද,රපවර්වුතයෙහි මෘදුඃ මොළොක් ගති ඇත්තා වු; දිනකෘත්ෂ්යින්ද;නඃ, රවි රථ්ය‍තෙම; වඃ තොපට; මුදෙ, චිත්ත ප්රිබතිය පිණිස; ස්තාන්, වේවා.


71 චක්රි් චක්රාවරපඬ්ක්තිං හරිරපිච හරින් ධුජිවිර්ධුඬර්ව;ජාන්තං අක්ෂං් නක්ෂාත්රඬනාථො’රුණමපි වරුණ කුබරාග්රංත කුබෙරඃ රංතඃ සඬ්ගං සුරාණං ජගදුපනාතයෙ නිත්යකයුක්ත ස්යි යස්‍ය සෙතෘථි ප්රිසතිප්රනසන්තා’න්නනගමහිමරුවෙ; සොවතාන් ස්යොන්දතනොවඃ අන්නාි දවසක් දවසක් පාසා; ප්රිනතිපස්නන; ප්රිරතියෙන් ප්ර‍සන්න වු; චක්රි , විෂ්ණු තම; යස්යක, යම් රථයක්හුගේ; චක්රාතරපඬ්ක්තිං, චක්රරයෙහි දැවිපෙළ; සෙතීථි. ස්තුතිකෙරේද; හරිම්පිව, ශක්රචද. හරිත්, අහ්වයන්; සෙතාකි. ස්තුතිකෙරේද; ධුර්ජිටි, ඊශ්වරතෙම; ධුර්ඪකවජාත්ත, ධුරයෙහි බඳනාලද ධවජයාගේ පර්යන්තප්රකදෙශය; සෙතාති, ස්තුතිකො‍ර්ද, නක්ෂධත්රලනාථඃ චන්ර්ිපිතෙම; අක්ෂංග, අකුරු; සෙතෟති, ස්තුතිකෙරේද; අපි, නැවත: වරුණ; වරුණතෙමි; අරුණං, අරුණයා; සෙතෟති, ස්තුතිකෙරේද; කුබෙරාඃ වෛශ්රයවණ තෙම; කුබරාග්රඃ , යුගන්ධතරාග්රෙය; සෙතා , ස්තුතිකෙරේද; සුරාණා, සඬ්ගඃ සෙසු දෙසමුහයතෙම; රංගා, වෙනස; සේතෟති, ස්තුති කෙරේද; ජගදුපකාත්යෙ. ලොකොපකාර පිණිස; නිත්ය යුක්තස්ය , නිරන්තරයුක්ත වු; අභිමරු‍වො, තික්ෂකණරශ්මිහුගේ; සඃ ස්යුන්ද‍යං ඒ එථයතෙම; වඃ, තොප; අවතාත්,රක්ෂාස කෙරේවා.


72. නෙත්රාිබිනෙත මුලෙ විහිතපරිකරඃ සිද්ධෂාධ්යෛදර්ව රුදභිඃ පාදොපානෙත ස්තු‍තො’ලං ඛලිහරිරහසංකර්ෂධණෙබඬවේගඃ භ්රාපම්යාන් ව්යො’මඃ ඹුරාශාවශිශිරකිරණ න්දගතඃ සන්තතං වො දිග්යාලලක්ෂිමි මතු ල්යා‍මතුලිතමහිවේ වා‍පරොමන්දථරවුඃ මුලෙ, අධඃතායෙහි; හිනෙන. විකල වු; නෙත්රා් සාරථි හු විසින් විහිතපරිතරඃ, අනුරූප ප්රයදෙශයෙහි කරණ ලද අක්ෂකචක්රාදදි රථොනක

38

කරණයන් ඇත්තා වු, නොහොත් - නෙත්රාද, නායක වු; අබිනෙන සර්පවරාජයා කරණ‍කොටගෙණ හෙවත් මාසුකි ම නාගරාජයා කරණ‍ිකොට ගෙණ, මුලෙ, අධඃ ප්රඇදෙශයෙහි; විනිතපරිකරඃ, කරණ ලද බන්ධ්න් ඇත්තා වු; පාද, චක්රපයොගේ; උප නෙත, සම්පයෙහි සිටියාවු; සිද්ධසාධඬ්යඃ , සිඬය සාඬ්ය ය යන දෙවවිශෙෂයන් විසින් ද; මරුද්හි; දෙයින් විසින් ද; අලං, සමපුර්ණසව; ස්තුසඃ, ස්තුතිකරණ ලද්දා වු ‍‍නොහොත් - පාදොපානේත, අධඃප්රදදෙශ සම්පයෙහි සිටියා වු; සිද්ධා‍ඬ්යෛඃ , සිඬයයාඬ්යධය යන දෙවවිශෙෂයන් විසින් ද මරුද්භිඃ දෙවියන් විසින් ද, අලං, සම්පුර්ණයකොට; ස්තු තඃ, ස්තුති කරණ ලද්දාවු. බිලහරි, බලවිත් වු අශ්වයන්ගේ රහසා, වෙනයෙක්; ආකර්ෂ්ණ ඇදිමෙන්; ආඩඬවෙතඃ, සඦ‍තාවෙශ ඇත්තා වු නොහොත් - බිලි, බලි නම් අසුරය; හරි, ඉන්ද,ය යන මෙවුන්ඤ රහසා, මෙකයෙන්. ආකර්ෂ ණ ඇදිමෙන් ආඬඬාවගඃ, ප්රවණියවෙන ඇත්තා වු; වේ්යාුම, ආකාශනැමති; අඹුරාගෞ, ක් ද්රායෙහි; නොහොත් - ව්යො;මාඹුරාගෞ, ආකාශය වැනි වු ජලනිධියෙහි; භ්රාවම්යරන්, භමණය කරන්නා වු; අතුලිමහිමා. (වැලිත්) මන්දෂර‍පර්ව‍තයසේ නොව පමණ කට නොහැකි මහිම ඇති, අපරොමින්දනරාද්රිාවෙ, අනික් මන්දනරවෙතයක් වැනිවු; අශිශිරකිරණස්ය න්දිතඃ, තික්ෂමණරශ්මිහුගේ රථයතෙම ව:,තොටේ, සන්තනං, අනවරතයෙන්; අතුල්යාං , අශදෘසවු; ලක්ෂරමිං ශ්රිරය: දිශ්යා්න්, දේවි රථමර්ණ ණනායි.


73. යජ්ජන‍යො භිජමහනාවපහාතතිමරං චක්ෂුා සාමඦනජ යදි වාරං යන්මුක්තිහාජාං යදඛිලභු වනජ්යෙවෂා මෙකමොකං යවාෂ්ට්යමමෙහා නිධානං ධරණිරසසුධාපානපාත්රංෂ මතද්ද්යයද් දිග්යා්දිශස්යා හාස්යංු තදවිකලමලං පිඬ්ගලං මඞ්ගලං වඃ යත්, යම් සුය්ය්නං බිඹයෙක්තෙම; අහ්නාං, දිනයකට; සජ්ජයායඃ අතිශයින් ප්රයශස්තවු; බිජං, කාරණද; යත්, යමෙක්තෙම; චක්ෂුාෂාං, නෙත්ර යන්ට; අපහෘතතිමිරං, දුරුකරණ ලද අන්ධබකාර ඇති නොහොත් පා කරණලද තිමිරරොග ඇති; අඦනං, අඦනයක් සදෘශද; යත්, යමෙක් තෙම; මුක්තිභාජං, සංසාර මෙක්ෂිය සෙවු නාවුන්ට; වා‍රං, උපායභුතදෘ යත්. යමෙක්තෙම; අඛිලභුවන ප්යෝයාවතිෂාං, සර්ව‍ස්තලොකගත ආ‍ලොකයනට; එකං, අවිතියවු; ඔතඃ, ආශ්රයයෙක් ද; යත්, යමෙක්තෙජි; වාෂ්ටමභා, වර්ෂඑජලයට; නිධානං, (ආදිත්යායජ්ජා යතෙ වාෂ්ටිඃ - යනුසෙයින - ) ප්රකතිෂඨාධාර වේද යත්, යමෙක්තෙම: මහත්, අක්ෂු ද්රනවු  ; ධරණිරසසුධා, පෘථිවි රජසංඛ්යාඃත අමෘතයට පාණපාත්රංය, පානභාජනද; හංසං, ඊශස්ය . තෙ‍ජානායක‍යාගේ; ත්තමඬලං, ඒ බිම්බයතෙම; වඃ, තොපට; අවිකලං, සම්පුර්ණයණවු, මඬ්ගල, අභිප්රාතයානුකුලවු අත්ථියසිද්ධිය; අලං, අතාත්ථිකයෙන්; දිශ්යාෂත්, ප්රඛදානය කෙරේවා.


39

74. වෙලාවර්ධිෂණු සි‍ෙන්ධඃ පසඉව බවොධොදහන ග්රඊග්රද ඩු සෙතාකො න්තස්වචිහකප්රිසච්ෂිවි මධොරාස්ය මස්යවනමහාංසි. ප්රාකතඃ පුෂෙණ ශුබානි ප්රිසමයතු ශිරාඃ සෙඛරිභුතමද්රෙඃග පෞරසත ස්යොසදගහස්තිසතිමීතතමතමඃ ඛඬ්නං මඬ්ලං වඃ. සි‍ෙන්ධාඃද, සමුද්‍ලංයාගේ; පයඃඉව, ජලයමෙන්; වෙලාවර්ඞෂ්ණු, වෙරලවැඩෙන සුලුවු නොහොත් කාලවශයෙන් වර්ධඬනය වන්නාවු; ඛමිව, ආකාශයෙමෙන්; අ‍ෙඞර්‍ාද්ගතව, අධ ප්රිදෙශයෙහි උද්ගතවු; අග්රපග්රෂහොඩු ප්රශධාන ග්රොහයන් හා නක්ෂගත්ර;යන් ඇත්තා වු; මධෙ, මස්නත්යාගෙ; ආස්යරමිව, මුඛයමෙන්; සෙතාක, මදක්; උද්භින්න, උද්ගතවු හෙවත් පහළ වු; ස්වවිහ්නප්රුසවං, තමාගේ උද්භවවිහ්නවු අසොකාදි පුෂ්පයන් ඇත්; මඝාංජි, තෙ‍ජස්; අස්ය්ත්. විහිදුවන්නා වු; ස්තිමිතතම, අතිශියන් නිශ්චල වු; තමාඃ, අන්ධිකාරය; බඬ්නං විදරණය කරන්නා වු; උද්ගභස්තිඃ, උද්ගත වු රශ්මි ඇති; ප්රාිතඃ, ප්රයභාත කාලයෙහි; පෞරස්තස්යඃ ‍අද්රෙඃශ, පුර්වසපර්වමතයාගේ; ශාරාශෙඛරිභුතං, මස්තකාවතංසවු හෙවත් මුදුන් මල්කඩක් වැනි වු; පුෂණඃ ආදිත්යපයාගේ; මඬ්ලං, බිම්බසතෙම; වඃ, තොපගේ; අශුභානි, අවැඩ; ප්රශශමස්තු, සන්හිඳුවා වා.


75. ප්රවත්යු ප්ත ස්තපත හෙමොජ්වලරුවිරවලා පදවරායෙන් යෙන ජ්යාංසඃ කිජලකපුජ යදලිකුලසිතෙ රඹදෙන්දිතවරස්යි කාලව්යාතලස්යි විහන, මහිතතමමහො මුඬර්නිවරත්ත මහද්ය,ත් දිප්ත ‍ශෙ : ප්රා,තරව්යාොත් තචවිකලජගතඬනං මඬ්ලාං වා. තප්ත හම, තාපිතස්වර්ණුයෙන්; උජ්වලරුචිඃ, දිප්තමත් වු ශොභා ඇති; අචලා, මෙරුපර්වණතයෙතෙම; පදමරාගෙණ. රත් පියුමකට බඳුවු පැහැ ඇති නොහොත් - පදමරාගෙණ. පදමරාග මාණක්යෙය හා සදෘශවු; යෙන, යම් සුය්ය් ත බිම්බයකින්; ප්ර්ත්යු ප්තඃ, සම්බන්ධ ද හෙවත් යුක්ත ද; යත් , යම් සුය්ය් ත බිම්බයක්තෙම; අලිකුල සිතො, හාගසමුහයකි මෙන් නිල් වු; අම්භරෙන්දිවචරස්යර, ආකාශ නමැති නිලොත්පලයාගේ; ජ්ය්ය,අතිශයින් ප්රඅශස්ත වු; කිඦලක පුජං, කෙශරජ ලයක් හා සදෘශදං යන, කිම් සුය්ය්් මඞලයක්තෙම; කාලව්යා්ලස්යඦ, කාලනැමකි භුඞ්ඟයාගේ; අහෙඃමුර්ඬිනි. දිවස නැමති මස්තකයෙහි; විහංනං. සලකුණුවු; මහිත්තමං,අතිශයින් පුජ්ය වු ; මහද්රයත්තං, මහත් වු රත්නයක් හා සමානද; ප්රාඅතඃ, ප්ර්භාත කාලයෙහි දිප්තශොඃ, තික්ෂයණ රශ්මිහු සම්බන්ධි් වු; අවිකල ජයත්මඬනාං, සම්පුර්ණප ත්රිුභුවනභුෂණ වු; තත්මඬ්ලම, ඒ සුය්ය්්ධිබිම්බය තෙම; වඃ, තොප; අව , රක්ෂා කෙරේවා.40 76 කස්ස්රාමතා කාරකාණ් පතති තනුරවශ්යා සඛින්දු්ය්ය්ර් ථෙන්දු්ර් විද්රාාණා දාක් සමරාරෙරුරසි මුජිතපාඃ කෞසතුභොයනාදගශස්ති වහෙනඃ සාපනෙචෙච ද්යුකහිරුදයාගතෙ යත්රඃ තනමඞ්ලං වේං මාතිතණ්ඩියං පුනියාද්දවි භුවිව තමාංසීව මුෂරානි මහාංසි යත්රත. යම් සුය්ය්සී ඞ්ලයක්; උදයගතෙ, උදයපර්ව්ත ප්රාුප්ත කල්හි හෙවත් උධාකල්හි; ඉන්රඃම් , තිරකාධිපත්වු චන්ර්තඃ තෙම; තනුං, සුක්ෂෙමවඃ අවශයාය බින්දුහය්ය්ද් ථා, තුෂාරකනිකාවක් මෙන්; පතනි, අස්තගතවේද එහෙයින - තාරතාණං, තාරක්වන්; ත්රා,නා. රක්ෂාච කරන්නෙන්; කඋ, තවරෙක් ද හෙවත් තාරකාවන් රක්ෂායකරන තෙක් නැත්තේමද; ස්මරාරොඃ, පරමෙශ්වරයාගේ; දැක්, තෙජ ස්වරුපවු තෘතිය දෘෂ්ටිතොමෝ; ජිද්රාවණා, බැගෑබවට පැමිණේද;මුරෙපොං, විෂ්ණුහු‍ගේ; උරසි, වක්ෂබස්ථලයෙහි; කෞස්තුභං, කෞස්තුහ ම් ණික්යමයතෙම; ‍නොද්ගභස්තිඃ, උද්ගත වු දිපති තැන්නේද හෙව් ප්ර්භාසහිත නොවේද; වහෙනඃ වහනිහුගේ; ද්යුඋතිඃ දිප්තිතොම; සාපහනව ඉව, අපලාප සහිත වුවාක් මෙන් ද හෙවත් ‍මම ගිනිනොවෙමියි සනවාකියන්නියක්වේත්ද; මෙසේ- දිවි, ආකාශයෙහිඳ; භුවිව, පෘථිවියෙහිද; මහාංසි, තෙජසුප්ඤ තමාංසිව අන්ධ කාරයත් මෙර; මුෂ්ණාත් පැහැර ගන්න වු; මාර්තිකඬීය ආදාග්යුයා සම්බන්ධි‍වු . තත් මඬ , ඒ බිම්බගෙත; වැ, තොප; පුන්යාත්; පවිත්ර්‍ කෙරේවා.


77. යත් ප්රාපචයං ප්රා්ක් චක ස්ති ප්ර භවති චයතඃ ප්රාහව්ය්සාවුජ්ජහාතා දිඬං මධොයෙදහෙනා භවත් තනුරුවා යෙන වොත්පාද්යාිතෙහඃ, යත් පය්ය්ෙදහයෙණ ‍ලොකානවතිව ජගතා ජිවිතං යවව තවො විශ්වතුග්රද හි විහ්ව භාජදපි ච රං ම්ඬලං මුක්තයෙ’ස්තු යත්, යම් මඬ්ලයක්ගෙම; ප්රාකත්, පළමුකොට, ප්රග ච්යංත, පුර්ව දිශායෙහි; චක ස්ති ච, දිප්තිපතුරුවාද; උජ්ජිහනත්, උද්ගතවන්නාවු; යතඃ යම් මඬලයකින්; අසො ප්ර චි, මේ පුවර්දිතක්තොමෝ; ප්රගභවතිව පහළවන්නි; යත්, යම් මඬලයක් තෙම; අ නං, දිනයාගේ; මාධ්ය අතුරෙහි; අඞංභවති. දිප්තිමත් වේද. තුරුවා. විස්ත රත ප්ර භාඇති. යෙන. යම් සුය්ය් ප මඬලයක්හු විසින්; අහඃ, දිනයතෙම; උත්පද්යා.තෙ, ජනිතකරණු ලැබේ ද; යත්, යම් සුය්ය් ප මඬලයක්තෙම; පය්යා්යා යණ, ක්රබමපෙණ,ලොකාන්. ත්රි‍බූවයෙන්; අවතීව. රක්ෂද ත් කෙරේද; යත් , යම් මඩලයක් තෙම; පතො: තුන්ලොකවාසිනිට; ජිවිතං, පිවිතයද. විශ්වානුග්ර හි. සමස්ත ලොකයාට අනුග්රහහකරණ සුලුද; අප, නැවත; විශ්ව, සියල්ල; ඍජදපිච, භෘෂ්ටියත් කෙරේද; රවෙඃ හිරුගේ ත්තමඬල, ඒ මඬලයතෙම; වඃ, තොපට; මුක්තයෙ. මොක්ෂවය පිණිස හෙවත් දුඃඛතිර්වැ තිය පිණිස; අසතු, වේවා.


41

ශුෂාන්ත්යුදඬාන්ධ්කාරා එකරවසතයෝ මාරවිනැං සථලිකාං යෙතොත්තපතඃ සඵුවතෙන කඣවිති තිලතුලාං ය’තත්යනයෙන්රාෙ යු නෙත. තච්චඞාංශොරකා’ඞ ත්රිිභුවනදහනශඞ්කයා ධාම කාච්ඡ්රායත් සංහාතලොකමාත්රං ප්රිලඝුවිදධතඃ ස්තාන් මුදෙ මඬලං චඃ යුගා‍නෙත, ප්රිලයකාලයෙහි; යෙය, යම් තෙජසෙක් හෙත කොටගෙන; උත්තපතඃ, උජ්ජවිල්ත වු; මකරවයතයඃ, සප්ත සමුද්රහයෝ; මාරවිකාං, මරුභුමියෙහි වු, ස්ඵලිනං, භුමිතලයන්ඤ ඌඪ න්ධප කාරා, උසුලන්නා වු අන්ධුකාර ගැත්තා හු; ශුෂ්යකනෙත, වියලෙදද, අහෙන්රඃල , පර්වෙතරාජයෝ; සඵුවන්තඃ, පිපිරෙන්නා හු; ඣටිති. ශිඝ්රප , තිලතුලායොන්ති තල බිජු ාහ‍සෙදෘශ බවට යෙද්ද; අකා‍ඬෙ අප්රඌස්තාවෙහි; ත්රිුභුවනදකතාශඞ්කයා, ජගත්ර්ය ග්ධබවෙයි යන ආශඩ්ක වෙන්. තන්ධම ඒ ජස්; කාව්ජ්රාතත් දුකසේ; සංසංත්යඃ, හකුළුවා; ප්රිලහු, අත්යකල්ප වු; ආ‍ලොකම ත්රං‍ ආ‍ලොකමාත්ර;යක් ; විද ධතඃ ඉට, දරන්නක් හු වැනි වු; වඬාගෙඃ, හිරුගේ; මඬලං, බිම්බ ම්; වඃ, තොපට; මුදෙ, ඝනෙතාෂය පිණිස; ස්තාන් , වේවා.79. උධ්යමද්යුරද්යාණනවාප්යංග ලතමතමඃ පඞ්කපුරං වි්යිලං ප්රාතග්හිත්තං පත්රය මාංශිවසවවිරලම රුණ ච්ඡා විසඵුරන්තා කල්යා්ණ නි ක්රිපයාවඃ කමලම්ම ‍මහනමඬලං වඞභ‍ තො රන්විතං තෘප්ති හොතාරසකාද ලිකුලා සාරිණ හුණායත් යත්, යම් සුය්ය්ික බිම්බකේතෙ; උද්යාල චොප්යාං්, ආකාශ නැමති උපවන පුෂ්පකරණියෙහි; බහලතම, අතිශයින් ඝන වු; තමඃපඬ්ක පුරං අන්‍ධකාරක වැනි කදිමරාශිය; විද්යතර්‍භෙ කොට; උද්යාුත්, පහළවන්නා වු; ප්රනක්, පුර්වහයෙහි; පත්රවපාර්ශටවපු, වාහකාශ්වි න්ගේ සම්පයෙහි දොශෝ නොහොත් පත්ර යන්ගේ පය්ය්දිමන්තයෙහි, මිසඵු ජනත්යා‍, දිපතිතේවු; අරුණව්ජාසයා. අර ණයාගේ තෘතතියෙන් දොහෝ නොහොත් රක්ත කින්තියෙන්; අවිරලඃ, සාන්ර්පු වු‍ෙ; භින්නං, විශිෂ්ට වු; අලිකුලාකාරිණ, භාගශ්රෙකනියට බඳුවු ආකාර ඇති; රාහුණා, රාහු විසින්; තාපති හොතාඃ, තෘෂ්ණාපුරණය හෙතුකොටගෙණ, අයකාත්, නොයෙක්වර, අන්නිාත, අනුවයන ලද්දා වු: මහත් කම්ලමව. මහපියුමක් හා සදෘශද. වඬහ ඃ, තික්ෂ්ණරහ්මිහුගේ; තත්මඬලං, ර් බිමඛයතෙම; වඃ. කොපට, නග්යාඃණ ති, අභිමාඩි කාරණයන්; ක්රි.යාත්, කෙරේවා.42

80. චක්ෂු දීදක්ස විෂො යන්නතු දහනි පුරො පුරයත්යෙවව කාමං නාප්තං පුෂ්ටං මරුදහිය්ය්ෂුදදිහ නියමිනාං යානපාත්‍රං භවාබෙඩෟ යවිහභ්රාුන්ති ශශ්වද්භ්රර මදපි ජගතාං භ්රා න්තිමභ්රාභන්ති හන්ති බ්රහධශස්යා්ව්යා්විරුඬක්රිජයමථ ච ගතාධායි තන්මඬලං චඃ යත්, යම් සුය්ය්ව් බිම්බයන්නෙමි. දක්ෂඬවිෂඃ, මහදෙවියාගේ, චක්ෂුංය, නෙත්ර්වුයේ, කාමිං, කන්ද්පියාදෝහෝ නොහොත් අභිලාෂය. නතුදහති, නොදවන්නෙ; පුරං, වැලි නොබෝ කලකින්; පුර යත්යෙවම, පුරත්නේමද, යත්, යම් සුය්ය්්ට බිම්බයෙක්. ඉහ, මේ සත්ව ලොකයෙහි; නියම්නං, ව්රාතචය්යාක වෙහි හැසිරෙන්නා වු නම් දොහෝ නොහොත් නාවික ජනයන්ට; ගව‍ාබෙධෟ, සංසාර සමුද්රුයෙහි; යානපාත්රං , නැවක්වුයේ; මරුඅභිඃ, මාරුතයත් විසින් දෝහෝ ‍නොහොත් දෙවියන් විසින්; තාපන, හෙයන ලද්දේ; වැලි- ජුෂ්ටං, සෙවුනා ලද්දේද, යත්, යම් සුය්ය්පන බිම්බයෙන් තෙම; ශශවත්, සදාකාලයෙහි; භ්රුමදපි, භ්රවමණය කරන්නේද විත භ්රා න්ති, විගනභ්රදම ඇත්තේ. ජගතාං, තුන්ලෝවාසින්ගේ; භ්රා,න්තිං භ්රා න්ති හෙවත් සංශය ඥනය: අබාන්තිං, සාකනැතිව; හන්ති, කයාද: මෙසේ - පිරුඩක්රි , විපරිතචාර ඇත්තේ; අථව, එකකුදු උවත්; හිතාධායි අවශ්යනයෙන් ලෝකහිතයකරන්නේද, බ්රුධනෂ්යා සුය්ය් උ යාගේ; තතම්ඬලං, ඒබිම්බයතෙම; වඃ, තොප; අව්යාතත්, රක්ෂාම කෙරේවා -- මණ්ජලවණිතය.


81 සි‍ඬෛඃ සිඬාන්තමිශ්රංා ශ්‍රිතමිධි විබුධෛශ්ව රණශ්වාටුහභිං ගිශයා ගන්ධ්විමු ඛ්‍්යවමුහුරහිපතිබිර්යා තුධානෛර්යතාතම, ස ර්ඝංග සාධ්යෛ මුනී ‍ෙන්ර්තිබර්මුදිතතමම තොමෙ ක්ෂිධහිංපක්ෂ්පිතාත් ප්රාඝ ප්රාෛරභ්ය මාණ ස්තු ර තු රවිර්ව‍ශෙව ව ‍වි‍න්යාෂ්ය්දයො වා සි‍ඬෛඃ, අනිමාදිගුණ පෙත සිද්ධයන් විසින්; සිද්ධාන්ත මිශ්රංව, සමිවිද් මිශ්රං කොටද, විබුධෛඃ, දෙවියන් විසින්; ශ්රිශතවිධි, ආශ්රාතවු, සෙත්රක ත්රාවධි ඇතිවද, වාරණෛඃ, දිගන්තරයෙහි දෙවින්ගේ කිතිතිපතුරුව කුට්මේ ගි කියන්නන් මගින්; චාටුගභිං, ප්රි චවන ගර්භකෙටද, ගන්ධශවි මුඛ්යෛංි, සන්ධරවිනායකයන් විසින් ගිත්යා ගා නොකිරිමෙන් ද? අභිපතිහි, මාසුකි ප්රිමුඛ නාගරාජයන් විසින්, මුහුඃ ක්ෂතණක්ණානායෙහිද. තුධානෛඃ, රාක්ෂ යයන් විසින්; යත තම් වසගකරණ ලද සිත් ඇතිව ද, ද්ධ්යඃි, සාද්ය නම් දෙ ව ගණයා විසින්; ග ර්ඝ්:, පුජා සහිත වද මුනි‍ෙන්රඃණක් සෘෂිශ්රෙසෂ්ඨයන් විසින්; මුදිතතම්මනඃ අබිශයින් ප්ර,නෙනවු සිත් ඇතිව ද: මොක්ෂිනභිඃ මොක්ෂා භිල ෂ ඇත්තවුන් විසන් පක්ෂගපාතාත්, පක්ෂ පාතයෙන්ද; ප්රාඃතා, ප්රතභාතකාලයෙහි; ප්රා,බ්බමොණස්තුතිඃ, පටන්ගන්නා කලද සෙතාත්රව ඇත්තා වු, ‍වි‍ශ්වවන්ද සමස්ත‍ෙලාකයා විසින් නමස්කාර කටයු වු උද්ගම ඇති: රවිඃ, ආදිත්ය‍තෙම; වඃ, තොප අමුත, රක්ෂාම කෙරේවා


43 82 භාසාමාසන්ත භාවාධිකරතර පටුන ශ්වක්ර්ව ලස්යත තාප ච් ජෙ අද ච්ඡි න්න ගච්ඡ තතුරඛුරපුටන්ය් සතඃගඬ්කට ඩෛකඃ නිඃසගස්යඡන්දතනාහභ්රාවණනිකෂණාත් පාතුවස්ත්රි ප්රාකාරං තපතාංශුස්තත් පරික්ෂාත පරඉව පරිතඃ පය්ය්න වන් භාවකාද්රිලම් ආසන්නභාව, ශලිෂ්ටභාවයෙන්; අධිකතරපටුනඃ, ඉතා තික්ෂ ණ වු; භාසාංචක්රතවාලස්යෂ, රශ්මිමඬලයාගේ; තාපාත්, තාපනයෙන්ද; අච්ඡන්න චේඡත්. අවිච්ඡින්නව යන්නා වු; තුරග, අශ්වයන්ගේ, ඛුරපුටන්යානස, ඛුරපුටනිඃක්ෂ‍පවු, නිඃශඪ්කටඩෛකඃ බි‍ඳෙයි යන සැකනැති ‍ගල්කපන කටුයෙන්; ජෙදත්, කිපිමේන දෙ; නිඃසඟ. පැකිලිමක් නැත්තා වු; ස්‍යන්දඃනා, රථදක්ර්යාගේ; භ්රනමණ්න කෂ්නත් භ්ර‍මණියෙන් ඝර්ෂැණයකි‍රිමෙන්; ත්රියප්රනකාරං, මෙසේ තාප නච්ඡෙදන ඝර්ෂ ණ යන තුන් ප්රණකාරයකින්, තත්පරික්ෂාකපරඩව, ඒ කනක පර්ව තය පරික්ෂව කිිමෙහි තත්පරවුවාක් හුමෙන්: හාටකාද්ර‍ම්. ස්වර්ණ්මෙරු පර්වපතය; පර්තඃ, හාත්පසින්; පය්ය්ත්පවත්, පරිභ්රනමණය කරන්නා වු. තපතශු, ඒ සුය්ය්්ව තෙම; වඃ, තොප; පාතු රක්ෂාම කෙරේවා.


83 තොච්ඡුෂ්කං නාකනද්යා විකසිත කනකාමෙහාරුබා භ්රානජිතන්තු පලුෂ්ව නෛවොපභොග්යාා භවති භාශතරං නන්දුනොද්යාිනලක , නො ශානානි ද්රැගතානි ද්රැ ත මම රගිරොඃ කාලධෞතානි ධෞතා නිධා ධාමද්යුරවාර්ගේ මුදයති දසයා යත්රද සො’ව්යා දිනොවඃ. යත්ර , යම් සුය්ය්ශත යක්හු; ඉඞං ධාම, දිප්තිම්තව‍ු තෙජස්. ද්යු‍මාගේ, දෙවපථයෙහි; දයසං, කරුණාවෙන් ම‍ුදයති, මෘදුකරණ කල්හි; ිවකිස්ත කතකාමෙහාරුහා, සුදුෂ්පිත ස්වර්ණාපදමයන් ඇත්; තාකනද්යාක, ස්වර්ණහදිය විසින්; තොචජුෂ්කං, තොවියන ලද; ජි තන්තු (විලිත) විශෙෂයෙන් බැබලිම වෙදි; තන්දුනොද්යා න ලක්ෂලමි; නන්ද(නොද්යානන සම්පත්ති තොමෝ; ‍නෛවප්ලුප්වා, නොම දඩවුවාද, (වැලිත්) ශෘශතරං අතිශයින්ම; උපභොග්යාසශවිති, දෙවියන්ගේ අනුභවයට යොග්යිවන්නිද. අමරහිරො, මෙරුපර්වගතයාගේ කාලාධෟතානි, ස්වර්ණලමය වු; ශානාති ශිඛරයෝ: ද්රැගතං, ශ්රගඝ්ර;  ; තෙද්රැ්තිනා, විලිනනොවුවාහුද හෙවත් දියව නොහියෝද; (වැලිත්) ධෞතානි, දියුණු ව නම් ලකරණ ලද්දා හුද: සඃ ඉතා, ඒ සුය්ය්ශානතෙම; වඃ, තොපැ අව්යාරත්, රක්ෂාලකෙරේවා.


84 ධවාන්ත ස්යෙහවාන්තභෙතුනිභවති මලිතෛ ත්මනඃ පාපිමනොපි ප්රා්ක්පාදොපාන්තභාජං ජනයති න පරං පඬ්කජානං පුබෝධම්. කතිතා නිඃශ්රොයසානාමපිතු තඛලු යඃකෙවලං වාසරාණං යොංව්‍ාි දෙකෙ ද්යාතමෙච්ඡා විභිතබහුවාදේ විශ්වකාය මා වඃ


44

යඃ, ‍යමෙක්තෙම; ඛලු, මකාන්තයෙන්; ධ්වන්තසෛව, අන්ධ කාර‍යාගේව; අන්තහෙතුඃනභවති විනාශ ට කාරණා නොවෙහයි. අපිතු, විලිත්; විලිනෛකාත්ම නඃ, කෘෂ්ණ භාවය; අසහාය ස්වභාව තොට ඇත්තාවු; පාප්මතොපි. අකුශලයාගේද විනාශයට කාරණා වේද; ප්රාවක් පළමුකොට‍; පාදොපන්තභාජං, පාදසමිපප්රාදෙශය සෙවුනාවු ජන‍නේට; ප්රටබෝධා ජනාතිත, තත්වපඥනය උපදවන්නේ නොවෙයි; පරජ, අනිකෙකුත් ඇත, ප්රා‍ක්: ප්රවභාතකාලයෙහි; පාදෝපාන්තභ ජාං, රශ්මිසමුහයා සෙවනාවු; පඬ්කරාන මපි පද්මයන්ගේද, ප්රොබෝධං, විකාශයඤ ජනයති, උපදමාද; කෙවලං හුදක් නිඃශ්රෙගයසානං නිර්වාාණ සදයන්ට කර්තාතාන්. කර්තපතාවන්නේ නෙවෙයි. අපිතු, වැලිත්; වාසරාණමපි, දිනයන්ටත්; කර්තතතා, කර්තතතාවේද; මෙසේ මගේ ද්යය ච්ඡ විනිතබහු ද් විශ්වකාය්ය්මප : - එ‍කො මේච්ඡා, එකම උත්සාගයෙන් වු ඉච්ඡාවෙ විහිත, කරණලද , බහු. බොහෝ වු ගෙවත් අනෙකසඬ්ඛ්යාපවෙන් යුක්ත වු; මාහත්, මහත් වු; විශ්වකය්ය්ටත ශම්ස්ත‍ ලොකකාය්ය්ක්ත ඇත්තාවු; ඍෂාය්ය්ි මා..ඒ භගවත් සුය්ය්ද් තම, වැ, තොප, අව්යාොත්, රක්ෂා කෙරේවා.


85 ලොඨලෙලාෂ්ටා විවෙෂ්ට ශ්රිරතසනතලො නියවලිභුත දෙහ සන්දෙහි ප්රාවණිතව්යොිශදේ දශදිශා ප්රෙෙක්සඛමාණො න්ධයකාරෙ. නිඃ යායා තිෂ්ඨඃ පරමපරවශො ජ තෙ ජිව‍ලොකඃ ශෙ කෙතෙවානං ලොකාහ්යු ද තිහාත ත්රව යො ර්කේකා වතාවඃ සත්රෙ, යම් සුය්ය්හා යක්හු; අත්ය‍ලොකාභ්යුා යනාබිතෛ, අපර ලොකයාට අබිවාඬිකරණු පිණිස ගියකලට; ජිවලොකඃ, සත්ව ලොකයාටහෙම; ශොකෙනෙට. ශොකයෙන්මෙන් ශ්රි තශයත, ආශ්ර ය කරණ ලද ශයන කල ඇත්තේ, ලෙ ඨත්. පෙරලෙන්නෙ; ලොෂ්ටාවචෙෂ්ටඃ, කැටකැබිනිමෙන් විස්තචෙෂ්ටා ඇත්තේ. නිශ්චලිභුතදෙහාඃ නිඃස්පන්දාවු ග ත්රය ඇත්තේ; ප්රාතණිත ව ජිවත් විමෙහි ; සාන්දල , සංසයමත්වුය්: සපදි, එකෙනෙහි; දශදිශාඃ දශදිගුන්, ප්රේක්ෂෙමාණා බලනුයේ; අන්ධනකාරෙ , අඳුරෙහිඤ නා හවාසා ස නිෂඨඃ, ආශ්වාස ප්රාහශ්වාස පැවත්මෙහි ආයාසම නිශ්චය කොට ඇත්තේ; පරම්පරමශො ජායකෙ, අත්ශයන් පරශෙ වේද හවත් තමා සෙග නොවේද; සඃ අර්ක්කඃ, ඒ ආදත්යස තෙම; වඃ, තොප ; අවතාති. රක්ෂාහකෙරේවා.


86 ක්ර් ‍මිලෙලාලො’පි ‍ොලකාස්තදුපකාතියාතාතිසෘතාවාස්ථිත ස්ථය්ය්ාකෙකොටි තෲණං දෘෂ්ටිං විජිහිමාං විදධදපි කෙරෙන්ත්යපන්ත ත්යාව තභද්රාසම යස්සතා ‍පස්්යා පි හෙ ර්බපගවත් කියම්නාමෙකර ර්වා්ණදායි භුයාත් ස ප්ර‍ ගවස්ථා ධිකතර පරිණාමොදයො ර්කගකඃ ශ්රි‍ යෙ මඃ


45

යඃ, යම් සුය්ය්ථා යෙක්තෙම; ලොකාන්. ත්රි භුවනයන්; ක්රිමාන්, වෙක්ර මණය කරන්නෙ; ලොලොපි, ශිඝ්රයලොභවශයෙන් වචලවුයෙද්, තදුපකකෘතිතෘ , ඒ ත්රෛනලොක්ය වාසින්ට උපකාර කි‍ර‍ිමෙහි ඤ සෛථය්‍ කොටි, ස්ථි ත්වක යාගේ උත්කෂියෙහි, ආස්ථිතඃ පිනටියේද , තෲණං, මනුෂ්යථයන්ගේ දෘෂ්ටිඃ , අව‍ලොකනය; විජිග්මං විදධදපි, කුටිලකරන්නෙ වෙද හෙවත් නිපොපිකරන්නේවදෙ; අන්තඃ, අභ්ය,න්තර යෙහිවුඤ ආෂ්ටිං, ප්රතඤාදෘෂ්ටිය; අත්යපන්තභද්රං කරොති, අතිශයින් ශොභන කෙරේද; තාපස්යන, උෂ්ණසන්තාපයට; හෙත පි කාරණාව‍ුයේද; නියමිනාම, යොගිපුරුෂයන්ට; එකනිර්වාාණදායි භවත් අසහායවු නිර්වාේණ ශතදායකවේද, ප්රාපගවස්ථා, පුර්ව්කාලවස්ථතවු වස්තුධර්මායට විඩා; අධිකතරපරිණමොදය: අතිශයින් අධිකවු පරිණාමයෙන් යථොක්ත උදය ඇති, සඃඅකිකඃ, ඒ සුය්ය්තරප භවත්තෙම; වඃ, තෙ පවා ශ්රෙයෙ, ත්රිසවර්ගේ සම්පත්තිය පනිස ; භුෂාත් වේවා.


87 ව්යාශපන්තර්තුනිතකාලෝ ව්ය්භිවරති ඵලං නෞෂධිර්වාතෂ්ටිරෂ්ටා නෙෂ්ට්යාේ තාප්ය්න්ති දෙවා නහි පහති රනනිර්මකලාභ නි භ නි, ආශ ඃ ශ න්ති නහින්දදන්ත්යි වධිමුදයොබිභ්රභති, ක්ෂෂමා - භඃතඃක්ෂ්‍මං යසමන් ත්රෛිලොක්යනමිත්ථංධ නවලති තපති සතාත්සසුය්යඃිස ශ්රිා’යවඃ යසමින්. යම් සුය්ය්ි යක්හු; නපති. (සති), ආතපය පවත් වන කල්හි; කාලඃ සංවත්සරාදි කාලයතෙම; ව්යනපාන්නර්තුතිත, අත්යසථාත්වධයට පැමිණි සෘතුන් ඇත්තේ නොවේද; ඔෂධිඃ ඵලකාන්තායෙහි විනශ්වර වු කදලිධාන්යා,දි ඔසධි තාම; ඵලං නව්යෙභිවරති, ඵලප්ර දානය නොවරදවාද හෙවත් ඵල ප්රතසවග කෙරේද; වාෂ්ටි: වර්ෂාතතොම; ඉෂ්ටා ප්රිනයවෙද; දෙවඃ, දෙවියෝ; ඉෂ්ටයා, යාගයෙන්; නහින තෘප්යින්ති තැපති නොවන්නාහු නොවෙද්ද හෙවත් තාපතියට පැමිණෙන්නාහුම වෙද්දා මරුත්වහති. (රහ්මිහෙතඃ වායුඃ ජයතෙ) යනු ආගම හෙයින් මාරුතය හමාද භ නි, න්ක්ෂපත්රඃයෝ, නිර්මඵලා ශානි. (චන්ර්ද භමසො ක්ෂ‍ත්ර‍ ණ ච ප්රයභා ආදිත්යාස්ය. ප්රනභ වාදෙව භවති) යනු ආගම හෙයින් නිර්ම ල ප්ර භව ඇත්තා හු වද්ද, ආශාඃ, දිශාවෝ; ශාන්තාඃ, විගත න්ධිකාරවෙද්ද; උදධයාඃ, සමුද්ර්යෝච අවධිං මය දා භින්ද;න්ති භෙදනොකෙරෙද්ද ක්ෂවමාභාතඃ පවර්තඃයෝ දොහෝ ‍නොහොත් රජදරුවෝ ක්ෂනමාං පෘථිවිය; බිභ්ර ති ධරද්ද, ඉත්ථංෝ, මේ ආකාරයෙන්; ත්රෛ්ලොක්යව ලොකත්රෙය; චලති, චලිත නොවේද හෙවත් අන්ය්ථාත්ව යට නොපැමිණේද, සඃ සුය්ය්ෙර , ඒ ප්ර බාකරතෙම, වඃ තොපට ශ්රිොයෙ. සම්පත්තිය පිණිස ; සත්ත් වේවා.46 88 කෛලාසෙ කාන්ති වාසා විහරති විරහත්රාර සදෙහෙ ඪකාන්තඃ ශ්රා න්තඃ ශෙථෙ ම ගිහාවධිජලධි තපශ්ජද් නොපද්නොභා යො නොදොගෛතකානොගමයති සකලං වාසරං සවං ස්වයම්භුරි භුරිත්‍ෛ‍නලොක්යර ච්න්ත්යි භාතිභුවනවිභෞයත්රාභාස්වාන් සවොව්යාිත් භුවනවිභෞ, ත්‍ෛ‍සලොකනොයක වු යනු, යම් සුය්ය්ාස යක්හු; භුරිත්රෛ‍ලොක්යෛ වින්තාහානි, බොහෝ ත්රි භුවන කාය්ය්වානස් ති ධරණ කල්හි; කෘතතිවාසිඃ මහාදෙවතෙම, විරගත්රනස, වියොග භයින්. දෙහොඪකාන්තඃ , ශරිරයෙන් ධරණලද කාන්තාව ඇත්තේ කෛලාසෙ, කෛලාසපර්වසතයෙහි. විහරති. ක්රිතඩා කෙරේද හෙව්ත සිත් අලවා වෙසේ: පද්මනාගඃ, විෂ්ණුතෙම; ශ්රාතන්තඃ අසුරවාදයෙන් ඛෙදය‍ට පැමණයේ; අධිජලධි. සමුද්රෂයෙහි; මහා හෞ, ශෙෂ නම් මහානාගභොගයෙහි. තපශ්ජද්මනා, යොගනිදු ව්යාලජයෙන්; ශෙථෙ, ශයනය කෙරේ ද, ස්වයම්භුඃ බ්රදහ්මතෙම; යොගොද්යොවග, විත්වෘත්ති නිරොධප්රේයත්නයෙහි; එකනාතඃ, එකාගවුයේ, සකලං, සියලු; ස්වංවාසරං, කල්පලක්ෂේවු ස්විය බ්ර හ්මදිනය: ශයෙති, ඉක්මවාද: සාභ සවන්. ඒ ආදත්යා තෙම; වඃ, තොප; ‍අව්යායත්, රක්ෂා කෙරේවා.


89. එතාද්යුතමඪලඃ ඛෙතපති දිනකෘත ස්තඍචා ර්චුචිංෂියාතා ද්යොලතනෙති තානි සාමාන්යමයමපි පුරුෂො මඬ්ලෙණු ්යේ ජුංෂි එවං යං වෙද වෙදත්රිිතයමයමයං වෙදවෙදි සමග්රාර වර්ගඃං ස්වර්ගානපවර්ගෙප්රරකෘතිරවිකෘතිඃ සොස්තු ‘සුය්යඃ්ව ශ්රි‍ යෙ වඃ දිනකාතඃ, දිවසකරයාගේ; එතන්යත්මඬලං, යම් මේ බිම්බයෙක් තම; ඛෙ ආතාශයෙහි; තපති, දිලයේද; තඃ, ඔව්හු, සාවා, ඍග් වෙදයෝය, යානි අර්චාචිංෂි, යම් රශ්මිකෙනෙක්. ද්යොකතනේතා ප්රයකාශවබබලද්ද, තානි ඔහු: සාමානි , සාමියොය හෙවත් ගිති විශෙෂයෝය; විඬ‍ලෙ. බිම්බයෙහි ; අණු, සුක්ෂම කාරයෙන් දෘශ්යසමාන වු; අසමපිපුරෂඃ, මේ ප‍ුරාණ පුරුෂයා දඃ යජුංෂි, යජුවේදයෝයි, එවං, මේසේ; යං, යම් සුය්ය්රය යක්හු; වෙදත්රි තමයං සෘත්සාම යජුස් සංඛ්යානත වෙදත්රාය (මයයි); සමග්රඃ්, සියලු, ආයාවෙද වෙදිවගීඃ, වෙදඥවු මේ බ්රසහ්මණතෙම; වෙද, දනිද: අවිකෘතිඃ, විකාරරහිත වු; ස්වර්ගා, පවර්ගංප්රේකෘතිඃ,, ස්වර්ගාංපවගි ස්වරුපවු; සඃ සුය්යඃලය , ඒ දිනකර තෙමා, වඃ, තොපට; ශ්රි‍යෙ, සම්පතිතිය පිණිස; අසතු වේවා.


90 නාකෞතඃප්ර හ්ය;නිකක්ෂවති පටුමග සං වාසවාග්රෙිසරාණං සර්වෙඃෂ ං සාධුපාතං ජගදිදමුදිතෙ රාත්මජත්වප සමෙ’පි යෙනාදිත්යාපභිධානං තිරතිශයගුණෛරාත්මති න්යවස්තමස්තු ස්තුත්යායසෛත ලොක්යරව‍න්ය්‍ සස්ත්රිර දශමුනිගණෛඃ සොංශුමාන් ශ්රෙවයසෙ විඃ


47

නාකෞකඃප්රාත්යතනිත, අසුරයන්ගේ , ක්ෂඃති, හිංසායෙහි; පටු මඟසාං, දක්ෂකවු තේජස් ඇති; ඉදංජගත්, මේ ත්‍ෛත ලොක්ය ; සාධු පාතං, පක්ෂ,පාතයෙන් රක්ෂාඃකරන්නා වු; වාසවාග්රෙසසරාණ, ශක්ර‍යා පෙරදැරිකොට ඇති, සවේවෂාං, සියලු දෙවියන්ට; ආදිතො, අදිති නම් දෙවමාතාවගේ; ආත්මජ‍ෙත්වො, පුත්ර ගාමය; සමෙපි; සදාශකල්හි දඃ සෙන. යම් සුය්ය්්ම යක්හු විසින්; ආදිත්යාෙභිධානං, “අදිතෙරපත්යා මාදිත්යම” යන මාතාසමාන වු ආදිත්යයනාමය; නිරතිශයකුණෛ,, ත්රිසභුමනාන්ධාකාර දුරිකරණාඛ්යය වු අනන්යා සාධාරණ ගුණ‍යන්, හෙතුකොටගෙණ, ආත්මති, තමාකෙරෙහි; න්යණස්තං, පිහිටුවන ලද්දෙද. ත්රෛතලොකාවන්යඃන ජගත්ර,යවාසින් විසින් නමස්කාර කටයුතුව; ත්රාෙදශමුනිගණෛ, දෙවර්ශි සමුහයා විසන් , සතුත්යඃ , සෙතාත්රු කටයුතු වු: සැ අංශුමාත්. ඒ ප්ර්බාකරතෙම; වඃ, තොපටඃ ශ්රෙ යසෙ, ශුභය පිණිස; අස්තු. වේවා.


භුමිං දාමේනං ‘භිවෘෂ්ට්යාා ජගත් ජලමයිං ප වනිං ස්සමෘත්තා මාගෙනයිං දහශක්ත්යු මුහුරපි යජමානාංයථා ප්රාලර්ථිතා‍ෙත්ථිඃව, ලිනාමාක එවාමාතකරඝටිතාං ධවාන්තපක්ෂ ස්යපපව්ව ණ්යෙමවං සුයෙයා ‘ෂට්බදෙං භවඉව භවතා පාතු බිභුත් ස්වමුර්තාතිම


භව ඉව. ක්ෂිෙතිජල පවන හුතාශන යජමානාකාශ ‍සොම සුය්ය් ්රඛ්යත අෂ්ටමුතීතිධරවු පරමෙහ්වරයාමෙන්; ජගති, ලොකයෙහි; ධාමනඃ, තේජසට, භුමි, භුමි වු හෙවත් පෘථිවමුතිතියද; අබිවෘෂ්ට්යාර, (ආදිත්යාාජජයාතේ වෘෂ්ටිං_ යනුහෙයින් වෂිණකිරිම හෙතුකොට ගෙණ, ජලමයිං, ජලමය මුතිතියද; සංසමාතානාං සිහිකරන්න වුන්; පාවනිං, පවිත්ර්කරන්නා ව‍ෙුද හෙව්ත පවනමට මුනිතියද, දාස ශක්ත්යාන, දහනසාමත්ථිරය හෙතුකොටගෙණ; ආගෙනයි, අග්නිමය මුර්තකතියද: යථාප්රාසතිථිතා‍ෙත්ථිඃව, යථෙප්සිතත්ථිඅයන් සම්පාදනය කිරිමෙන්, මහුරපි, නැවත නැවතත්. යජමානං, සාගකරන්නා වු හෙවත් ජෙමාන මුතීතියද; ආකාශ වව, ආකාශයෙහිම. ලීතාං, ශලිෂටවුද හෙවත් අභෙදෙපචාරයේන ආකාශමුතිතිවුද, ධවාන්ත පක්ෂසය්යං, කෘෂ්ණපක්ෂතය ස ම්බන්ධිත වු; පර්වුවර්ණැ, පර්වෂව සන්ධි,යෙහි හෙවත් අමාවාසියෙහි; අමෘතකරඝටිතාං, චන්ර්න්ධයා හා යුක්ත වුද හෙවත් චන්ර්‍වාමුතිතියද (තද්යාිගයෙන් සුර්යමුතීභිවුදැයි); එවං, උක්ත ප්රරකාරයෙන් අෂ්ටභෙදං, අෂ්ටප්රවකාරවු; ස්වමුතර්ති්ම්, ස්වකියවු මුතීතිය; බිභ්රයත්. ධරන්නා වු; සුය්ය්ුත , හිරුතෙම, භවතඃ, පින්වත් වු තොප, පාතු, රක්ෂාිකෙරේවා.48 92 ප්රාාක්ක මලාන්නිද්ර පදමාකරපරි ලනාවිර්බුහ වතපාදශොභො බ ක්ත්යා‍ ත්ය්කොතාරුඛෙදො දහතිදිවි විනතාසුනු නානිසමානඃ, හපතාශ්වා පතාපතතනා න්යදධිකෂිධරයන් යො ජගන්ති ස්තුකො’ලං දොවෙදෙවඃ සපායාදපරඉව මුරාරාතිරහනා පතිර්ව


යඃ, යම් දිනනාථයෙක්තෙම; අපරොමරාතිඃඉව, විති වුනා රායණයකුමෙන්; ප්රාකක්කාල, ප්රොභාතසමයෙන්; උන්නිද්රස විකසිත වු; පද්මාකාර, සියුම්වනයෙහි; පරිමිලන, කිඦලිකයෙන්; ආවිර්බයහවත්; පහළවන්න වු; පදශොභා, රශ්මිකෘන්ති ඇත්තේද නොහොත්; ප්රා;ක්කාල, පුර්වනකාලයෙහි; උන්නිද්රය, පිබිදගියාවු; පදමා, ලක්ෂකමියගේ; කර, හස්තයෙන්; පරිලෙස, සම්බාහනය කිරිමෙන්; අවිර්ධිාහවත්, ප්රයකාශවන්නා වු; පාදශොභා, චරණකාන්ති ඇත්තේ ද; විනතා සුත්රනතා. අරුණයා විසින්; භක්ත්යාත, ස්වාමිභක්තියෙන්; ත්යවක්ත, කරණ ලද; ඌරු කෙද, පාදශ්ර්මයාගේ; උද්ගති උත්සවය ඇතිව හෙවත් ස්වාමිභක්තියෙන් නොසලකන ලද පදාදුඃඛොද්ගමය ඇතිව; දිවි, ආකාශයෙහි: නියමාතඃ, ගෙණයනු ලබන්නේද නොහොත්; විනතාසුත්රින. ගරුඩයා විසින්, භක්ත්යාය ආදරයෙන්: භ්යතක්ත, හරණලද: ඌරු, මහත් වු;ඛෙදොද්ගතඃ, ශ්රතමොද්ගමනය ඇතිව;දිවි. ආකාශයෙහි; නියමානඃ, පමුනුවනුලබන්නේද; - සපතාශ්ව, අශ්වයන් සත්දෙන් කරණකොටගෙන; අපත, පැමිනෙනලදින්; අපතතානි, පතිතනොවන්නාවු ජගන්ති, ත්රිඅභුවනයන්; අධිකම, සාතිශයට; අධරයන්, අභිනවකෙරේද නොහොත් - අප්න ත්රි පද වික්රනමකාලයෙහි පදප්රතමාණය කරණ ලදින්; අපතනතෘනි, පතිති නොවන්නාවු; සප්තජගන්ති, සප්තවිධ ලොකයන්; ආශු - ශ්රනඝ්රඅව; අධිකං, විශෙෂයෙන්; අධරයන්; යටත් කෙරේද, දෙවෛඃ, ත්ර යත්රිංනශන් කොටි ප්රතමාණ දෙවතාවන් විසින්; ලං. සමුපුර්ණ;කොට ; ස්තුතා, සෙතාත්රරකරණ ලද්දා වු; සෑ අත්නාං පතිර්දෙවඃ ව දිවසනායක දෙවතෙම වඃ, ‍තොප. පායාත්, රක්සාන කෙරේවා


93 සා සුධටාපාං පුරස්තා දචලවිරසමභ්යු,න්තතෙ සෙතුරෙනො ලොකනාංයස්ත්රපයාණං ස්ථිතඋපරිපරං දුර්වතර්වෙල ඪෙස්යින ධමනා. සද්යඃං සි‍ඬෙඃ ප්රවසන්න ද්යුරතිභුභචතුරා ශාමුඛස්තාඃ විභකෙතාං වෙධා වෙධා යථාවිෂ්කාතකමලරුචිඃ සොර්චිචිෂොමාකරොචඃ

යඃ, යම් සුය්‍ර්යපයෙක්තෙමඤ වෙධායථා, බ්රචහ්මයාමෙන්; ආපාංසුෂ්ටා, “ආදිත්යයජ්ජායතෙ වෘෂ්ටිඃ” යනුහෙයින් ජාලදායක‍වේද; පුරස්තාත්, පුර්වපදික්හි; අචලවර, පර්වාතශ්රෙයථයාගේ; සමග්යු න්නතෙ, ප්රයකාශයට හෙවත් උදයපර්ව,තයයි යන ප්රිසිද්ධයට , එකහෙතුං, අසහාය


49 කාරණද - නොහොත් පුරස්තාත්. “අපළුවස්සජාදො” යනු හෙමින් පුර්ව කාලයෙහි; අපාඃ, ජලයක්: ස්රඪෂ්ටා නිර්මිමණය කෙරේද, අචලවර, මෙරුපර්ව‍තයාගේ; සමහ්යුථන්නතෙ, උද්භවයට, එකහෙතුඃ, අසහායකාරණයද හෙවත් ඍෂ්ටිකාරණදඃ යඃ, ය ක්තෙම; පරම, අත්යවත්ථි්යෙන් ; දුර්වලඩෙස්යකනධාවනං, අවි ලඬඝනියවු තේජසින්; ත්ර්යාණාං ලොකානං, තුන්ලෝවැසින්ට; උපරිසථිතඃ; උපරිසථානයෙහි සිටියේද: යඃ; යමෙක්තෙම, පරම්. අතිශයන්; දුර්වලඩෙඝ්යඪන, අතතික්රමමණියවු; ධාවනා. වාසස්ථානයෙන්, ත්ර යාණාංලොකාති, ත්රි‍විධලොකයනට; උපරිස්ථිතඃ. මත්තෙහි පිහිටියේද; දුර්වලඩෙඝ්යශත, අතතික්රයමණියවු; ධාවනා, වාසස්ථානයෙන්; ත්ර්යාණාං‍ලොකානා, ත්රි‍විධලොකයන්ට, උපරිස්ථාතඃ, මත්තෙහි පිහිටියේද: යඃ, යමෙක් තෙම; ප්රිසන්න ද්යුවති ශුභ චතුරාශාමුඛඃ - ප්රතසන්නද්යු ති, ප්රකසන්න වු ශොභා ඇත; ශුභ, එහෙයින්ම ( විගාන්ධවකාර ඇති හෙයින්) ශොභානවු; චතුරැශාමුඛ, චතුර්දිශාමුඛයන් ඇත්තෙද. නොහොත් ප්රිසන්නද්යුොති. නිර්මාල වු කින්ති ඇති; ශුභ. දර්ශ‍නිය වු; චතුරාශාමුඛඃ, චතුර්දිශාප්රරවෘත්ත විඛයත් ඇත්තේද; යඃ, යමේකතෙම, වෙජාවිභක්තඃ, අභ්ය්න්තර තේජස්වරුප වු‍ පුරුෂය බාහ්ය,තෙජස්වරුප වු මඬලයයි දෙපරිද්දෙකින් විභාගකරණ ලද්දේද, නොහොත් --වෙධාවිභක්තඃ, අභ්යරන්තර වු ඥානස්වරුපය බාෂ්යකවු තෙජස්වරුප මුතිතියයි දෙපරිද්දෙකින් විහාගකරණ ල්දදේද; යඃ යමෙක් තෙම; ගුවෂ්කතකමලරුචිඃ ප්රදකාශකරණලද පද්මයන්ගේ ශොභා ඇත්තේද: නොහොත් ‍ආවිෂකාතකමලරුචිඃ, ප්රිකාශකරණ ලද පද්මකාන්තියට බඳුවු දෙහශොභා ඇත්තේද, සඃ අච්චිෂාමකර, ඒ කිරණොත්පතිතිස්ථාන වු සුය්ය්ඇ තෙම; සදා, දැන් ; වඃ, තොපගේ; සි‍ඬො, තිෂ්පතිතය පිණිස හෙවත් අභිමතාත්ථිරය පිනිස; ස්තාන්. වේවා.


94. සාද්රිවද්යුථවිචිනදිශා * දිශති දශදිශො දර්ශැයත් ප්රාඃක් දශොයා සාදෘශ්යං. දෘශ්යරතෙ නො සදශශතදාශි ත්රෛ දශෙ යස්යශ දොශෙ. දිප්තාංශුවර්‍ඃ ස දිශ්යාථදශිවයුගදයා දර්ශිතවාදශාත්මා ශාස්ත්යශශ්වාන් † ශම්මසස්යාදයයවිදතිශයාන් දන්ද්ශුකඃසනාද්යාඃන,

තා, යමෙක්තෙම; ප්රාශක් පළමුකොට; සාද්රිදද්යුනචිචිනදිශා, පර්වසතාසාස පෘතිවි සමුද්රාසහිත වු; දශදිශාඃ, දශදිගුන්ඥ දර්ශදයන්, දක්වන්නේ; දශඃ, දෘෂ්ටි දිගති, දේදැ ශදශශතදිශි සහස්රා්ක්ෂිකයා සහිත වු; ත්රෛරදශෙදෙශෙ, දෙවලොක ප්රතදෙශයෙහි. සස්යා, කමක්ගට; සාදෘශ්යංර, සදෘශභාවයෙක්, නොදෘශ්යශතෙ, ‍නොදක්නා ලැබේද; අශිවයුශද්ශාා, අකල්යාවණ්වු කල්පාන්ත සංඥත අවස්ථායෙහි හෙවත් යුගාන්ත‍කාලයෙහි; දශිශිත, දක්වන ලද; වාදශත්මා, වාදශ ප්රහභෙද ස්වරුපය ඇත්තේද: යස්යද, යමක්හුගේ; අත්ශයාන්, චපලවු, අශ්වාන්, රථ, ශ්වයන්: ආශයවිත්. අභිප්රා්ය දන්නා වු; දන්දාශුකාශනාද්යඃත , ගරුඩාග්රඅජවු අරුණ තෙම; ශාස්ති, භික්මවාද හෙවත් වසඟයෙහි *දොකා † ශාශාස්ත්යඅශ්ව ශ්ව - නාගරි.

50

පිහිටුවාද: සඃ, දිපතාංශුඃ, ඒ තික්ෂ්ණ කිරණතෙම; වඃ තොපට: ගමම, සැපයක්; දිශ්යුත්. ප්රුදානය‍ කෙරේවා.


95. තිත්ථිඃ්නිව්යරත්ථිිකානි භ්රකදනදසරසි නිජ්ඣරාමෙභාජිනිතාං නොදන්නාතන්තානුදනති ප්රිතිහසමසුබං ස්වභ්රිපාතානුබන්ධිස, ආපොනාකාපගංයාමපි කලුෂමුෂෙ මජ්ජතාං නෛවයත්ර‍ ත්රංාතුං යාතෙංක්යජ‍ ටකර් සදිශතු දිවශස්යෛතකහෙතුර්හිතං වඃ,

යත්රා, යම් සුය්ය්ෛව යක්හු; අන්යයලොකං, අනික් ‍ලොව; ත්රාකතුං; රක්ෂාකකරණු පිණිස; යාතෙ, ගියකල්හි; හ්රයද, මෙභිරජලාශය හෙවත් හෙබව; නද, ක්ෂුාද්රුශ්රා තය; සරසි, මහවිල; තිජිඣර, ප්රාපාතජලය හෙවත් හැලිය; අමෙභාජිනිතාං, පද්මතටාකය යන මොවුන්ගෙ; තිත්ථා නි. ස්පශ්ප්ඃ රිෂෙයාදි පරිභොගජලය; ව්යසත්ථිමකානි, නිෂ්ඵල වෙද්ද; උදත්ව න්තඃ සමුද්රපයේ; ප්රකතිභයං, භයඬ්කරවු; ස්වභ්ර්පාතානු බන්ධිි. නරක ප්ර්පාතයන්ට අතුගතවු; අශුභං, පාපයඃ නොනුද න්ති, පහනොකෙරෙද්දෙ; නාකාපගායාමපි, දිව්ය ගඬ්ග වෙහි පවා; ආපාඃ, ජලයෝ; මජ්ජතාං, අව්ගාහනය කරන්න වුන්ගේ හෙවත් ස්නාපනය කරන්න වුන්ගේ; කලුෂඹුෂෙ, පාපප්රකහාණය පිණස; නෛව, නොවන්නාහුද ; දිවස්ස්යන, දිනයට, එකශෙතුඃ, අසහාය කාරණවු; සාඃ ඒ ආදිත්‍නොතෙම; වඃ, තොපට; හිතං, හිතසෞඛ්ය; කාරණය; දිගතු; දේවා.


90. එතත් පාත ලපඬ්කපලුතමිව තමසෙ චෛකමුදගාඬමාසි දප්ර්ඥතාප්රතතකියා නිරවගතිතථා ලක්ෂසණං සුපතමනතඃ. යාදාත්යාෂේට පුරස්ත න්තිතිශිනිශි නිඛිල ජායතෙ තැ‍දාගෙව ත්‍ෛත්ලොක්යඃි යවියොගා දවතු රවිරසෞසගිතුල්යොෙදයොචඃ

භද්වියොගාත්.යම් සුය්ය්ිි යක්හුගේ විප්රුවාසය හෙතු‍ කොට ගෙණ; එතන්නිඛිලං ත්රෛසලොක්යංය, මේ සියලු ජගත්රොය; පතාල පඬ්කපලුගම්ව. රසාතලයෙහි කර්දමයෙන් ව්යායපතවුවාක්මෙන්; තමසා. අන්ධ කාරයෙන්; උද්ගාඪමිව, වෙෂ්ටනාය කරණ ලද්ද්ක් මෙන්; එකං ආසිත්, කෙවලවිද; - හෙවත් “ප්රාකක්සෘෂෙටඃ කෙවලාත්මතාඃ” යනු හෙයින් ප්රතකෘතිස්වභාව‍වුයේ. අපඥාත, ප්රෙත්යටක්ෂානුවුයේ ඥානයට ශොචරනුවුයේඤ අප්ර්තකී්යංව, එකජලබින්දුඥව කින් සියලු සමුද්රතයාගේ ලාවන්ය‍කල්පනායමෙන් කකිකයට විෂය නුවුයේ - එහෙයින්ම; තිරවගති, දිනගත නොහැකිවුයේ; තතා, එසේම. අලක්ෂාතං, පරිඥනයට චිගනයක් නැත්තෙද; සුප්ත ‍මන්තඃ, අන්තර්ගුතවු නිද්රා ඇත්තේ ද; ඍෂෙටඃ ඍෂ්ටියට; පුරස්තාත්. පුර්ව බාගයෙහි; යාදාත්. යම්බඳු  ; නිශිනිශි. රාත්රිෙයක් රාත්රිියක් පාසා; සිද්රුගෙවජායතෙ, එබඳුමවෙද; එහෙයින් සගිතුල්යොිදයඃ, ෂ්මි සමානවු උදයඇති, අසෞරවිඃ, මේ සුය්ය් ්යතෙම; වා, තොප, අවතු, රක්ෂායකෙරේවා.


51

ආසිදිදන්තමොභුත මප්රයඥතමලක්ෂ ණම්, අප්රිතර්ය්රය ම ‍ෙඥයං ප්ර සුප්තමි සටිතඃ යන සමාති ග්රරන්ථ නුසාරයෙන් කියන ලදි.


97. දිවිපෙ යො’ස්තාවලො’ස්මින් භවති ඛලු ය එව පරත්රෙස දයිද්රිර; යා යාමින්යුරජ්ජවලෙන්දුසද්යුිතිරිහ දිවෂොනත්රස දිපතාතපඃකඃ, යවශො දෙශනාලාවිනි නියමය‍තො නො ත්වුයං දෙශකාලං වව්යා ත් ස ස්වප්ර්භුත්ළු්ා හිතභුවනභි‍තො හෙතුරනාමිනොවඃ

අසමිංද්විපෙ, මේ ජඹුද්විපයෙහි; යොස්තාවලඃ, යම් අස්ත්ය්ර්ව,තයෙක් ඇද්ද; සඃ එව, ඒ අස්තපර්ව්තයම; ඛලු, ඒකාන්තයෙන්; අප රත්රට අපරද්විපයෙහි; උදයාද්රිඃ්භවති, උදයපර්වහතවන්නේය; ඉහ, මෙ ජඹුද්විපයෙහි; උජ්වලෙන්දුහද්යුපහිඃ, ප්ර කටචන්රාර්වහනපයෙන් යුක්ත වු; යායාමිනි, යම් රාත්රි්යෙක් ඇද්ද; අන්යයත්රඃ අපරදිවිපයෙහි; දිප්ත තෘඃ; දීප්ත ආතපයෙන් යුක්ත වුඤ; සඃ, ඒ තෙව; දිවසඃ, දිව භාගාවන්නේය. ඉති, මේ උක්තප්රනකාරයෙන්; දෙශකාලෞ, දෙශකාල දෙදෙනා. නියමයතඃ, වගයෙහි පවත්වන්නහුගේ: දෙශකාලෞ, දෙශකාල දෙදෙන; යවශ්යොඃ. යම් සුය්ය්ේා යක් හුවසහයෙහි පවත්නා හුද; අයන්තු, මෙ සුය්ය්ොඃරවනාහි; නදෙශකාලෞ, දෙශකාල වෂඟ නොවන්නේය හෙවත් දෙශදෙශවශ්ය;ත්වරයෙන් නිජ්ිලස්ථානයෙහි හිංසාවට පැමිණෙන ලිහිණියාමෙන් ද කාලවශයෙ සත්වවයෙන් ද වෙල් කවුඹ, ගෙන් පිඩාලඹත උලුකයාමෙන් ද දෙශකාල වසනනොවි ඒ දෙශ කාලයක් තමා වසගයෙහි පවත්නේය - මෙසේ ස්වප්රෙභුත්වස. දෙශක ලාදි අන්යන පෙක්ෂාක රහිත වු ස්වකිය වු ප්ර්භුත්වලයෙන් ම - ආහිත, කරණ ලද; භුවනහිතඃ,ලොක හිතය ඇත්තාවු අහනාමි, දිනයකට; හෙතු: කාරණ වු; සඃ ඉනඃ ඒ සුය්ය් භවෙත්තෙම වී, තෙ ප: අව්යාභත් රක්ෂාටකෙරේවා.


98 මි ග්රෝ ග්රෙ ශෙන්දුකග්රෙයනගුරුභරෛනිනායමග්රෛරරුද‍ෛග්රෙඃ ප්ර තයග්රෛ්රිෂදුග්රෛු රුදයගිරිගතො යොගණෛගිධයන්නාව, උද්ගාඨ විචිර්චයචිලීලා මමරතගනගග්රා වගබ්ගාමි වාහනා මිග්රෙ ග්රෙෛ ‍යොවිධතෙත ගලපයතු ගහනං සංග්රනහගාමණිවිචඃ

යඃ, යම් සුය්ය් යෙක්තෙම; අහනාං, දිනයන්ගේ; අග්රෙ අගෙ, ස්රාාර ම්භයන් ප්රාරරම්භයක් පාසා; උදයගිරිගතඃ, උදයපර්වාත මස්තකයට පැමිණියේ; අශ්රෙග්රසහන්දුර සකගුරුභරෛඃ-අග්රසග්රයස, බුධාදිමුඛ්යා ගුහ යෝය; ඉන්දුෙ චන්ර්රග්ය යන මොවුන්ගේ; ග්රුසන, අභිභවයපිකි නලද; ගුරුභරෛඃ, ගුරුවු කාය්ය්මිණභාරයෙන්; ව්යතග්රෛඃම, කාය්ය්භර රෙවශවු; නාසමග්රෛ,, අසමපුර්ණවනොවන්නාවු හෙවත් සමුපුර්ණෙවු; උද


52

මිග්රෙඃර උන්නතවු; ඊෂත් උග්රෛඃම, මදක්තික්ෂසණ වු; ප්රහත්යණගෛඃ අභිනම් වු ප්ර්ත්යඋග්රෛඃු අභිනම් වුඤ ‍ෙ ෛණෙඃ, රශ්මිසුමහනේ; අමරතනෙ‍ග්රොයව ගර්බරභාං-අමරනග, දෙවාදිෂ්ඨානවු මෙරුපර්වෛතය නාශ‍වෘක්ෂනයෝග; ගාව පාෂාණ්යර යන මොවුන්; හර්බදභා, ගර්‍නාකො‍ට ඇති; උදාගාඪ, විවිමිවිලි නාමව, තිව්රමරශ්මියෙන් දුර්වදලවුවාක්මෙන්; විධතේත, කෙරේද; සඃ ග්රාශග්රාභමිණිඃ, ඒ ග්ර්හසමුහ නායකතෙම; වඃ, තොපගේ; ගහනං. මොභය; ගලපයතු; ක්ෂ්ය කෙරේවාඤ.


99 යොනිඃ සාමනාං විධාතා මධුරිපුරජිතො ධුජිවිඃ ශඩ්කරොසෞ මුත්යුඃා කා‍ලො’ලායාඃ පතිරපිධනදඃ පාවකො ජාතවෙද්යඃග, ඉත්ථාු සංඥ ඩවිත්ථාුදිමදමාතභුජාං යා යදෘච්ඡාප්රකවෘත්තාස් කාසාමෙකො’භි‍ධෙයඃ තදනුගුණගණෛය්ය්යද : යසුයර්යා වාතචඃ


විධාතා, “සාමනාං, යොනිරාදිත්යඡඋච්යවතෙ” යුහෙයින් සමාවෙදයම කාරණානොවන බ්ර හ්මාතම; සාමනා, සාමශිතින්ව; යොනිං. උත්පත්තිස්ථානයයි කියාද; මධුරිපුඃ ජරාසන්ධි්ප්රවභාතින් විසින් අභිභුතවු වාසුදෙවතෙම; අජිතඃ, කිසිවක්හු විසින් නොව මඩනාලද කාරනයෙන් අජිශයයි කියාද; අසෞධුජිටිඃ, පුත්යනක්ෂකයෙන් කිසිවක්හට සැපකේ සුදුන් මේ ඊශ්වරතෙම; ශඩකරඃ, සෞඛ්යිකාරක හෙයින් ශඩකරනමැගි කියාද; මාත්යුඃක, සුය්යාෙම ‍ වෙන් නිමෙෂාහෙරාත්රා්දි ලක්ෂයණකාලයට කාරණා නොවන්නා වු අන්ත තෙම; කාලඃ, කාලනමැයි කියාදඤ අකෙයාං පතිරපි, කවරක්හටත් කිසිවක් නොදෙන අලකාධිපතිවු වෛශ්රරවණද; ධතදඃ, ධනදාන නිමි‍ත්තෙන් ධනද නමැති කියාද; ජාතවෙදඃ, කිසිවක් පවිත්රානොකරණ මහනිතෙම; පාවකඃ පවිත්රකකරණාත්වශයෙන් පාව කනමැයි කියාද; ඉත්ථංණ, මෙ උක්තප්ර්කාරයෙන්; අමෘතභුජාං, බ්රරහ්ම විෂ්ණු මෂෙශ්වර සම වෛශ්ර‍වණවහනි යන දෙවියන්ට; ඩවත්ථු දි වත්, ඕවිත්ථෂ ඬිත්ථවය යනාදි ප්රනවෘත්ති නිමිත්ත නිරපෙක්ෂ;වු රුජි සංඥවක්මෙන්; යදාවඡාප්රහවෘත්තාඃ, කාමාවචරයෙන් ප්ර වෘත්ත වු; සාඃසංඥඃ, යම් සංඥකෙනේ ඇද්ද; තාසාං, ඒ සං:වන්ට; එකඃ, කෙවලවු; යඃ යම් සුය්ය් ්ෂයෙන්; තදනුගුණගණෛඃ, ඒ සංඥවශයෙනස්; අභිධෙයඃ, වාච්ය්වේද; සඃසුය්යායඃ ය, ඒ සුය්ය්ණග භගවත්තෙම; මඃ, තොප, අවතාත්, රක්ෂා්කෙරේවා.


100. දෙවඃ කිං බාන්ධගවංස්යි ත් ප්රි යසුභාදථවාචාය්ය්වතා ආකොසමි‍ඃෙය්ය් ෙම රක්ෂාු චක්ෂු ර්නු දිපො ගුරුරුත ජනකො ජිවිතං බිජං මෙ ඃ ඒවං තිණිණියනෙයඃ කඉති නජගතාං සර්වනථා පර්වජදාසෞ සවාකාරොපකාරි දිශතු දශශතා දශශතා භිෂුරභ්යාත්ව‍තං වඃ


53

දෙවා කිම.දෙයෙක්දොහෝ; බාන්ධරමඃස්යාසත්, මන්ධු්කාය්ය්ොසම කරණ හෙයින් ඥාතිකෙනෙක්දොහෝ; අථවං, නොහොත්; ප්රි ය සුතාද්, ඉෂ්ව මිත්රෙයෙක්දොහෝ; අහොසවිත, නොහොත්; ආචාය්ය්ල  :,ලොමට ගුරුතෙනෙක්දෝහෝ; ආය්ය් භි:, ස්වාමියෙක් දෝහෝ; රක්ෂාෂ, ගුප්තියක්දෝහෝ; චක්ෂුඃභනු, ජගත්ර යට නෙත්ර් යෙක්දෝහෝඤ දිපාඃ ආලෝකයෙක්දොහෝ; උත, නැවත; ගුරුඃ, උ ඩ්යාදයයෙත්දොහෝ; පනකඃ, විතාබුතයෙක්දෝහෝ; ජිවිතං, ප්රායණයෙක්දොහෝ; බිජං, ඵලහෙතුයෙක්දොහෝ. කාඩති. කවරෙක්දෝ හාඬ; එවං, මෙපරිද්දෙන්; ජගතාඃ, ජගත්ර යවාසින් විසින්; යඃ, සමෙක්තෙම; භ භිණිණියතෙ. තිශ්වයකට හැකි නොවේදත සර්වජථා, සර්වකප්රාඃකරයෙන්; සර්විදා, හාමකල්හි; සර්ව්කාරොකොරි, සර්වානකාරයෙන් ලොකොපකරණ සුලුවු; අසෞ දශගතාභිෂුඃ මෙ සහස්රනකීරණතෙම; වඃ, තොපට; අභ්යසතිථිතං, අභිමතාත්ථියය; දිනතු, ප්රරදානය කෙරේවා සුය්ය්කීරවර්ණාියි.


ඔංනමඃ ත්රි්භුවනෛක චක්ෂුාෂෙ සුය්ය්ත ය. ශේලාකා‍ලොකස්යෛ භුත්යෛු ශතමිති රචිතාං ශ්රිර මයුරෙණ භක්ත්යාස්යාි නිත්යං‍චෛෂාන්පඡෙද්යඃක සතාදිපි පුරුෂඃ සර්වචපාපෛරවිමුක්තඃ, අරොග්යං් සතකවිත්වඃ් මතිබලමතුලං කාක්තිමායුඃ ප්ර්කලිං විද්යාංමෛශ්වය්ය්ඃ මත්ථංු සුකෘතමිපි සදෙයාත් ස යුය්ය්ඃරෙප්රාසාදාත්.


ඉති, මෙසේ; ශ්රි‍මයුරෙණ, ශ්රියමත් වු මයුරනම් මයාකවිහු විසින්; ලොකෂ්යං, සත්වරලොකයාහට; භුශෛය, චෛශ්චය්ය් වු පිණිස; ශතං, ශතසඩ්ධ්යාය පරිමිතවු; ශෙලාකාඃ, ශෙලාකයෝ හෙවත් සි‍යයක් පමණ ශෙලාකයෝ; රවිනාඃ, රචනාකරණ ල්දදාහඤ එකාන්, මෙ ශෙලාතයන්; සඃපුරුෂා, යම් පුරුෂයෙක්; සර්වකපාපෛර්විමුක්තඃ, සකල දුශ්චරිතනිගමියෙන් නිර්මුමලවුයේ; නිත්යංෙ, අනවරතයෙන් හෙවත් දවස්පතා; සකෘදපි. එරකවරෙක විනමුත්; භක්ත්යාක, ආද‍රයෙන්; පඨෙත්, හදරාද හෙවත් උච්චා රණයකෙරේද; සඃ, එමෙ සුය්ය්ාක ප්රආසාදත්, සෙතාත්ර කරණ ලද සුය්ය්්ච භගවත්හුගේ ප්රාසාදය හෙතුකොටගෙණ; සදා, හැමකල්හිම; ආරොග්යංද, නිරොගිකමටද; සතකවිත්වං , ශොභන වු කවිත්වමයටද; අතුලං, අසදෘශවු; මිතිබලං, ප්රමඥශක්තිවෙද; කාන්තිං, ශරිර කාන්තියටද. ආයුඃප්රනකර්ෂ ත.; ආයුෂයාගේ උත්කර්ෂපයටද; විද්යංං, ශාස්ත්රනෂරිඥනයටද; චෛශ්චය්යංකර් , සම්පතිතියදට; අන්ථං , දතලාභ යම්ද; සුභාතමව. කුශලවර්ධ;නයටදග ඊයාත්. පැමිණෙන්නෙමි.54

චත්වාමරිංශන් ප්රවභායාස්ත්රිඊභිරධිකමථො වාජානාං ෂටකමෙකං විශ්වානෙතුර් විෂටි නං දශසහිතමථස්යභන්ද‍නසෛකවුක්තම, භුයෝ’ෂෙටෟ මඃලස්යශ සතුතිරපිච රවෙර්වභවි‍ශතිඃ ශ්රි මියුරෙ රොත්ථංන ශශ්වත් පඨෙද්යඃථ ශතක මනුදිකං සුය්ය්ං කායුං්යරමෙති.


ප්ර්භායඃ, රශ්මිහුගේ; ස්තු  :, සෙතාත්රෂපද්යි; ත්රි භිරදිසං, තුභක්න් අධිතවු; චත්වාංරිංශත්, සතලිසෙත; අථො, නැවත, වජිනාඃ, අහ්වයන්ගේ සෙතාත්රතපද්යු; එකෂෙට්කං, එක්ෂට්කයෙක; අථ, නැවත, පශ්චාත්. ඊටපසුව; නෙයඃ, රථාචාය්ය්ෙට්යාගේ සෙතාත්ර පද්යො; විෂට්කං, විෂට්කයෙක; අථ, වැවත; ස්යචන්දරනෂ්යය. රථයාගේ සෙත ත්රයපද්යි; දශසහිතං, දශයකින් යුක්ත වු; එකං, එකෙක; භුයඃ, නැවත; මඞලස්ය . බිඹයාගේ සෙතාත්රචපද්යම; අෂ්ටාෟ, අටෙක; අපිච, තව; රරේ;, හිරුගේඤ ස්තුතිඃ, සෙතාත්රාපද්යප ; විශතිඃ, විසෙයකැයි; ඉත්ථා’ං, මෙසේ; ශ්රිගමයුරෙකා, ශ්රිත මත් වු මයුර තම මහාකවිහු විසින්; උක්තා, චිරචිතවු; ශතකං, සොලො සිය හෙව්ත මේ සුය්ය්රිම ශතකය; යඃ, යමෙක්තෙම; අනුදිනං, දවසක් දවසක් පාසා; ශශවත්, එකාවන්ව; පඨෙන්. කියන්නෙවනම්; සඃ, ඒතෙම; සුය්ය්ලො සායුජ්යංක, සුය්ය් ම භගවත්හු සහ භාවයට; එති, පැමිනේ.

ඉති මහා කවි ශ්රිඒ මයුරහටට කෘතඃ සුය්ය්ශවතශතකම සමාප්තම්.ෂට්හාෂා පරමේශ්වර ත්රිවපිටකවාශිශ්වර ශ්රිය රාජගුරු ශලතුරු මුල මහඑා ස්වාමිනාදයන්ගේ ප්ර්ධාන ශිෂ්යවවු ශ්රි‍ පරාක්රතමබාහු විල්ගම් මුල මාහථෙරයාමින් විසින් පළමු මයුරනම් මහාකවිහු විසින් කළ සුය්ය්්රිසෙතාත්රර ශතකයට අමුතු කළ අත්‍ථිව්යා්ඛ්යාිනයයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සූර්ය්‍ය_ශතකය&oldid=5862" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි