සොඳුරු නිමේෂයන්/ඇරඹුමට මොහොතක්/එන්න මගේ පැලට එන්න...

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සොඳුරු නිමේෂයන්ඇරඹුමට මොහොතක්
බිඟුවා විසිනි.


ජීවිතයට අරුත    දෙන්න 
කෙල්ලේ මගෙ සතුට  ගන්න 
සුද්දියෙ මට   අඬගහන්න 
බෑ මට තව     ඉවසන්න


කෙල්ලේ මගෙ හද පෙලන්න 
එන්න මගේ පැලට   එන්න 
නිමක් නැතිව කවි  කියන්න 
සිත පුබුදා    සිනාසෙන්න


කවි පද වැල්    ගලායන්න 
හදවත තුල    දඟකරන්න 
බිඳුණු සිතට සෙවණ  දෙන්න 
සදාකල්ම ළඟ    රැදෙන්න


ඉන්නෙ ඇයිද තවත්  බලන් 
උදයෙම හිත දෙකට  කරන් 
බලා නොයිද නපුරු  සිතින් 
දුවගෙනවිත් මාව    සිඹින්