සොඳුරු නිමේෂයන්/පෙරවදන

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සොඳුරු නිමේෂයන්පෙරවදන
බිඟුවා විසිනි.
ඇරඹුමට මොහොතක්ජීවිතයේ නොයෙකුත් අවස්ථාවන්හි ලැබූ අත්දැකීම් හා අදහස් වලින් නිර්මාණය වූ නිසැඳැස් පදි පෙලක අකුරු කිරීමක් ලෙස මෙය හුවා දැකිවිය හැකිය. දුක, සතුට, සින්හව, කඳුළ ආදී නෙයෙකුත් අවස්ථාවන් ගැන කරන ලස මෙම පද සංකල්පනා නිසි පරිදි වෙනස් කිරීමට හෝ උපුටා ගැනීමට ඔබට කිසිදු බාධාවක් නොමැත. යම් පරිශීලකයකු මෙම පොතට තවත් කරුණු එක් කරන්නේ නම් කරුණාකර ඒ ගැන සිත බලන්න.