2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද[සංස්කරණය]

අගතිසි. අගත් ඉසි 12 කිරුළිස. කිරුළු ඉස 79

   	(අගත් නම් කඳුයි)	කිරුළෙව්. කිරුළ එව් 122

අනැගි. න ඇගි 175,177,197 කිවිඳු. කිවි ඉඳු 84

(අගය පමණ නැති) කිවිඳුන්. කිවි ඉඳු උන් 67

අනත. න අත 31,150 කුලග, කුල අග 48

(ඉවරක් නැති) කුලැති. කුල ඇති 26

අබිමනැති- අබිමන් ඇති 4 කැලුණඹින්. කුලුණු අඹින් 196

ඇටඹ. ඇට අඹ 173 කුළෙක. කුළ එක 189

ඇතස් රිය, ඇත් අස් රිය 202 කාකුමඟර. කොකුම් අඟර 76

ඉඳිනෙව්. ඉඳිනා එව් 44 කොතග. කොත් අග 13

ඉපිලිපිල. ඉපිලැ ඉපිලැ 141 කොමළඟ. කොමළ අඟ 99,164

උකුළැති. උකුළු ඇති 162 කොමළඟනන්. කොමළ අඟනන්

උතුමඟ. උතුම් අඟ 2,53 164,166

 	(හිස)	කොමළතින්. කොමළ අතින් 22

උනඟය. උනු අඟ ය 66 ගඟඟන. ගඟ අඟන 151,163

(උනු නම් අඩු යි) ගඟසැ. ගඟ අසැ 154

උනඹු. උන් අඹු 39 ගහිනෙතෙරැ වැ. ගඟින්

උනුනුන. උන් උන් උන් 164 එ තෙරැ වැ 92

උමයඟන. උම අඟන 153 ගඟුල්. ගඟ උල් 139

එවරගතිසි. එ වරැ අගත් ඉසි 15 ගණිසුරු. ගණ ඉසුරු 201

ඔවුනඹුවන්. ඔවුන් අඹුවන් 47 ගතඹළ. ගත අඹළ 12

ඔවුනොවුනට. ඔවුන් ඔවුන් හට 43 ගනඳර. ගන අඳර 13, 120

කටහම්. කට කම් 73 ගනඳුරු. ගන අඳුරු 18,37,121,

කමලඟන. කමල් අඟන 51 140

කමලම්බා. කමල් අම්බා 162 ගනබා. ගන අබා 158

කරදර. කර අදර 20 ගමඹු. ගම අඹු 111

කරමිනු දු. කරමින් දු 35 ගසතසිපත. ගසත අසිපත 39

කලබෙව්. කලබ එව් 1 ගිරගින්. ගිරි අගින් 117

කළබ. කළු අබ 137 ගිරිහිසිනුදාවත. ගිරිහිසින් උදාවත 78

කැමැති. කම් ඇති 99 ගුණැති. ගුණ ඇති 60

කිරණ. කිරි අණ 2.11,24,36,58, ගෙනතට. ගෙනැ අතට 61.

               83,119,176	ගෙනවසර. ගෙනැ අවසර 41.

කිරණව. කිරි අණව 204 ගෙනැඳිලියෙන්. ගෙනැ ඇඳිල

කිරණෙව්. කිරණ (රස්) එව් 7 යෙන් 15

කිරඹ. කිරිඅඹ 137 ගෙනැරැ. ගෙනැ ඇරැ 135

කිරිසිඳු තුළිනුලැඟි. කිරිසිදු තුළින් තරළ මිණෙක. තරළ මිණ එක 119

             උලැඟි 2	තරිඳු. තරු ඉඳු 36,71,123,192

කිරුළඟ. කිරුළු අග 68,123,175 තිකුළත. තිකුළ අත 40

තුඩගින් තුඩු අගින් 47,113,160 නරනිඳු. නරන් ඉඳු 33,49,65,84

තෙකැයි. තෙක් යැ යි. 83 නළඟන. නළ අඟන. 145,183

තෙදග. තෙද අග 49,58,85. නළඟනෝ. නළ අඟනෝ 182,184

තෙදණ.තෙද අණ 25, 119,205 නළඹ. නළ අඹ 179,180.182,185

තෙදනල. තෙද අනල 50 නමැති. නම් ඇති 88.207

තෙදැති, තෙද ඇති. 198,206 නිරතුරු. නි අතුරු 8

තෙදියටෙකනෙත. තෙ දියට එක නිලඹර. නිල් අඹර 115

             නෙත 189	නිලුපුල්. නිල් උපුල් 159

තෙපුලැති. තෙපුල් ඇති 125 නිසඟන. නිස අඟන 115, 116

ද්වන්දෝපශෝහිත. ද්වන්ද උප නිරිඳු. නිරි‍ඳෝ. නිරිඳුන්- නරඉඳු.

           ශෝභිත 34	නර ඉඳු ඕ. නර ඉඳු උන්.

දකුණැළයෙන්. දකුණු ඇළයෙන් 171 39,43,48,52,57,70,71,78,79,

දවසරින. දවස් අරින 174 80,86,89,90,202

දසට. දස (දිශා) අට 57 නෙක. න එක 18,30,71,86.

දසට. දස (10) අට 57. 61 නොයෙක්. නො එක් 19.68,145,

දසටින්. දස අටින් 89 182.

දසතැ. දස අතැ 25 ප්රිතාපාදි ගුණෛකදේශයක්

දළනෙතගෙව්. දළ නෙතු අග එව් ප්රපතාප ආදී ගුණ ඒකදේශයක් 34

205 (‘අග’ නම් ගින්නයි) පතඹ. පත අඹ 137

දළැති. දළ ඇති 27 පදරුත්. පද අරුත් 174

දළැස. දළ (නළල්) ඇස 12 පනැද. පන් ඇද 147

දිගත (දිගැත). දිගු අත 7,11,30,39, පබළකුරන්.පබළ අකුරන් 166

           45,77,99,150	පබළකරෙව්.පබළඅකුරු එව් 157

දිගා. දිගු ආ 27 පසඟ. පස් අඟ 24,101

දිගැතුන්. දිගු ඇතුන් 115. පහතුරු. පහ අතුරු 7

දිගුකරමිනත. දිගු කරමින් අත 12 පැහැති. පැහැ ඇති 27, 141

දියතග. දියතැ අග 53 පැවැතෙන. පැවැතැ එන 33

දිවයුරු. දිව කරු 18 පිනැති.පින් ඇති 88,170

දුරැර (-දුරැරැ) දුරැ ඇරැ. 13,42,51, පියඹා. පිය අඹ ආ 158

68 පියුමම්බා. පියුම් අම්බා 162

දෙලෙනොදවැඩි. දෙලෙන් ඔද පියුමැයි. පියුම යැයි 16,161

වැඩි 46 පියොවුර (රු) පිය ඔවුර (රු) 76

දෙවටොර. දෙ වට උර 198 109,147,156,162

දොරළ. දොර අළ 138 පුරප්රයවරාධීශ්වර. පුරප්ර2වර අධි

දොළොසක්. දොළොස් අත් 171 ඊශ්වර 34

දෝ. ද හෝ 21 පුරඟන. පුර අඟන 157

නතිඳුන්. නත ඉඳු උන් 167 පුරඟනන්. පුර අඟනන් 168

නඳුනුයනින්. නඳුන් උයනින් 2 පුරඟනෝ. පුර අඟනෝ 165

නනවි. නන් අවි 172 පුළුලුකුළ. පුළුල් උකුළ 197

238 සැවුල් අසුන් පවත්

පුළුලුකුළෙහි. පුළුල් උකුළෙහි 183 යුවළැසින. යුවළ ඇසින 51

පුළුලුර. පුළුල් උර 196 රගම්ණෙකවන්. රඟ මිණ එක

පෙරග. පෙර අග 120 වන් 53

පෙළැති. පෙළ ඇති 142 රදසුර. රද අසුර (අසුර රද) 40

පෙළිනවල. පෙළින් අවල 41 රතදර. රත් අදර 146

පේකඩිනි. පිය කඩිනි 72 රතදරිනි. රත් අදරිනි 146

පොකුරුකුරු. පොකුරු අකුරු 47 රතැඟිලි. රත් ඇඟිලි 96,202

බලනෙව්. බලන එව් 163 රතිඳු. රති ඉඳු (මල්සරා) 66

බලැති. බල ඇති 4, 87 රතිඳු. රත් ඉඳු (ගොවි) 135

බසරුත්. බස අරුත් 96 රතුපුල්. රත් උපුල් 28,130,163

බඹසුරනරතුරෙන. බඹ සුර නර රනොවිලි. රන් ඕවිලි 194

 අතුරෙන 8	රසග. රස අග 128

බිඳැරැ. බිඳැ ඇරැ 132 රසඳුන්. රස අඳුන් 178

මලවල. මල් අවල 113,127 රසැති. රස ඇති 207

මලවුල්. මල් අවුල් 155,178 රහසඟ. රහස් අඟ 23

මලෙව්. මල් එව් 134 රැකවරණ. රැකි අවරණ 10

මහගු. මහ අඟු 191 රැයිදු. රෑ දු 13

මහරු. මහ අරු 21 රැහැනෙක (විලස්). රැහැන්

මහෝත්තමයා. මහා උත්තමයා 34 එක (විලස්) 148

මැතිඳු. මැති ඉඳු 176 රුපුනඹුවන්. රුපුන් අඹුවන් 48

මිණෙකරඟ.මිණ එක රඟ 175 රුවැති. රුව ඇති 199

මියුලැස. මියුල් ඇස 155 රැසිරැති. රූ සිරි ඇති 20, 22, 26

මුඳුනතිනි. මුඳුන් අතිනි 21 රොනලුවෙන්. රොන් අලුවෙන්

මුනිඳා. මුනි ඉඳු ආ 122 153

මුනිඳු. මුනි ඉඳු 124 ලකඟන. ලක් අඟන 152

මුලිනිගිළැ. මුලින් ඉගිළැ 41 ලකඹරැ. ලක් අඹරැ 37

මෙ සිරිමත්.මේ අසිරිමත් 184 ලියෙව්. ලිය එව් 107

මොනවට. මනා කොටැ 86 ලොවඟනෙහි. ලෝ අඟනෙහි 120

මෞලිමාලාලංකෘත. මෞලිමාලා වටොර. වට උර 135

  අලංකෘත 34	වතිඳුවර. වත් ඉඳුවර 28

යටග. යටි අග 190 වදනම. වදන් අම 193

යනෙන. යන එන 148 වරඟන (න්).වර අඟන (න්) 20,92,

යවුළ. ය හුළ 60 144, 148,156, 160, (න්) 56

යසැති. යස ඇති 10,33,41,63, වරණෙව්. වරණ එව් 69

                188	වලැති. වල් ඇති 153

යුගත්. යුග අත් 89 වලග. වල් අග 23, 64, 103

යුගත. යුග අත 41, 179 වසිනෙක්සිය. වසින් එක් සිය 72

යුගතනල. යුග අත අනල 45,65 වළබනල. වළඹ අනල 46

යුගතුරෙහි. යුග අතුරෙහි 92 වැන්නැ. වැනි යැ 21

යුවළත. යුවල අත, 185 විකුමැති. විකුම් ඇති 90

                   2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද        239

විමනත. විමන් අත 27 සිරිසුලන. සිරි උසුලන 172

විරුදාවලි. විරුදු ආවලී 90 සිලිලැහැ. සිලිල් ඇගැ 165

වෙනිනෙන. වෙනින් එන 127 සිලිලෙව්. සිලිල් එව් 141

වෙයිනඹළ. වෙයින් අඹළ සිහසනේ. සිහ අසනේ 78

        (අඹළ වෙයින්) 181	සිහිලැල්. සිහිල් ඇල් 155

වෙලෙව්. වෙල එව් (වෙල-වලා) සිළකින්. සිළු අගින් 164

                   106	සුගතිඳු. සුගත් ඉඳු 172, 189

වෙහෙරතුර. වෙහෙර අතුර 173 සුරඟන. සුර අඟන 109

සකත. සක අත 31,35,45 සුරතැඟිලි. සුරත් ඇඟිලි 200

සතහ. සත් අඟ 69 සුරඹ. සුර අඹ 49,126,143,168,

සතත. සත අත 35,201 184,196,199

සඳලු. සඳ අලු 22 සුරඹා. සුර අඹු (අ) 158

සදිසි. සා දිසි 91, 93 සුරඹුන්. සුර අඹුන් 177

ස‍ඳෙව්. සඳ එව් 107, 174 සුරනිඳු. සුරන් ඉඳු 56, 192

සබතුරෙහි. සබ අතුරෙහි 84 සුරිඳා. සුර ඉඳු ආ 122

සමන. සම අන් 8 සුරිදු. සුර ඉඳු 8,52,78,187,188.

සරසිනෙන. සරසින් එන 2 195,196,198,201,205,206.

සයුරතැ. සයුරු අතැ 67 සුරේන්ද්රුයාට. සුර ඉන්ද්ර1යාට--

සැවුලිඳු. සැවුල් ඉඳු 1, 129 (31පිට)

සැළඹ. සැළ අඹ 137 සුවහස්. සිය දහස් 59

සිතඟ. සිත් අඟ 60,136 සුහුඹුලකුරෙහි. සුහුඹුල් අකුරෙහි

සිතිනුදාරා. සිතින් උදාරා 118 48

සිතුවමිනි. සිතු කම් 94 ‍ෙසාඬගින්. සොඬ අගින් 47,132

සිතුවමිනි. සිතුකමිනි 73 හිමග. හිම අග (අග - කන්ද) 64

සිදඟන. සිදු අඟන 49 හිරවරණ. හිරු අවරණ 206

සිදු විදුදරඟන. සිදු විදු දර අඟන 97 හෙළානේ. හෙළා ගෙනැ 132

සියපතකුරු. සියපත් අකුරු 160 ළදඟන. ළද අඟන 177