කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/අ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අම්මා
ගොනු
අට
ගොනු
අත
ගොනු