කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය

Wikibooks වෙතින්
සිංහල හෝඩියමෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.

අපි සිංහල අකුරු ඉගෙනගනිමු.