කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මල
මල
 ·