කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/හ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හත
හත යනු හයට පසුව ඇති ඉලක්කමයි
 ·