කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/SandBox

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.


සරල සිංහල හෝඩිය


Sinhala Hodiya Ayanna.jpg - Sinhala Hodiya Aayanna.jpg - Sinhala Hodiya AAayanna.jpg


-- ආ/ ඇ/ ඈ/ ඉ/ ඊ/ උ/ ඌ/ එ/ ඒ/ ඔ/ ඔ/ ඖ/ --