කණිෂ්ඨ විකි සාකච්ඡාව:අපේ පැරණි ළමා කතා/නරියා සහ මිදි වැල

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කුඩා ළමුන් වෙනුවෙන් යමක් ලියන්නට සිත පෙළබේ , සිත් ගත්තෝ කුරු මිට්ටෝ යන පොත සේකසුනේ ඒ අයුරිනි— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 103.21.164.19 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 05:40, 9 අගෝස්තු 2016 හිදී එක් කර ඇත

ඔබට සිත්වන දේ රචනා කරන්නට පැකිළෙන්න එපා. කුඩා ළමුන් වෙනුවෙන් ගැළපෙන දේවල් රචනා කර කනිෂ්ඨ විකියට එකතු කරන්න ඔබට ආරාධනා කරනවා.----Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 15:06, 17 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)Reply[reply]