චෙස්/ඉත්තන් වර්ග

Wikibooks වෙතින්

චෙස් ක්‍රීඩාවේදී එක් ක්‍රීඩකයකුට ඉත්තන් 16 දෙනෙක් ලැබේ. එනම් ක්‍රීඩාව ආරම්භයේදී පුවරුවේ සිටින මුළු ඉත්තන් ගණන 32කි. එක් ක්‍රීඩකයකුට ලැබෙන මෙම ඉත්තන් 16 දෙනා වර්ග 6 කින් සමන්විතය.

රජු[සංස්කරණය]

එක් ක්‍රීඩකයකුට එකා බැගින් පිටියේ සැමවිටම දෙදෙනෙක් සිටී. රජු අල්ලා ගැනීම තරඟයේ අභිප්‍රාය වේ.
රජුගේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 c8 d8 e8 kd f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 kl f1 g1 h1


රැජිණ[සංස්කරණය]

තරඟය ආරම්භයේදී එකා බැගින් දෙදෙනෙක් සිටී.
රැජිණගේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 c8 d8 qd e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 ql e1 f1 g1 h1


මාළිගාව[සංස්කරණය]

තරඟය ආරම්භයේදී දෙදෙනා බැගින් හතර දෙනෙක් සිටී.
මාළිගාවේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 rd b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 rd
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 rl b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 rl


දේවගැති[සංස්කරණය]

තරඟය ආරම්භයේදී දෙදෙනා බැගින් හතර දෙනෙක් සිටී.
දේවගැතිගේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 c8 bd d8 e8 f8 bd g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 bl d1 e1 f1 bl g1 h1


අසරුවා[සංස්කරණය]

තරඟය ආරම්භයේදී දෙදෙනා බැගින් හතර දෙනෙක් සිටී.
අසරුවාගේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 nd c8 d8 e8 f8 g8 nd h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 nl c1 d1 e1 f1 g1 nl h1


සොල්දාදුවා[සංස්කරණය]

තරඟය ආරම්භයේදී අට දෙනා බැගින් දාසය දෙනෙක් සිටී.
සොල්දාදුවන්ගේ ආරම්භක අවස්ථාව දැක්වෙන චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 pd b7 pd c7 pd d7 pd e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 pl f2 pl g2 pl h2 pl
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1


සම්පූර්ණ ඉත්තන් සහිත පුවරුවක්[සංස්කරණය]

a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 pd e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 pl f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl


මූලික කරුණු · ඉත්තන්ගේ හැසිරීම

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=චෙස්/ඉත්තන්_වර්ග&oldid=7106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි