පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lahirulk

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

welcome to Sinhala wikibooks. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:22, 17 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thank you --Lahirulk 04:42, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Adminship Request[සංස්කරණය]

Hi Lahirulk,

I have applied for adminship in Sinahal wikibooks. Pls use your vote here. Also it seems we have to move some books from here to wikisource. I have started new project here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:47, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

What is the difference between wikisource and wikibooks? --Lahirulk 04:50, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Ahaa. This the the main problem we all have. Wikisource is a place where to keep the original contents. Like mahawansa, Ramayanaya... These books are not wikibooks. They are source books. Then wikibooks are books which are created by us as a common task. For an example we can start a book related to farming. Then you, me & other can contribute to develop this book. So this book is not a book which is already published. Did you got my point? Can you see in this project we have lost of wikisource books. If you have any other problems don't hesitate to ask. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:57, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Yes. I got the point. Thanks for the information. --Lahirulk 05:04, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


Thank you lahirulk, But It seems we need more active users. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:14, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Still alive[සංස්කරණය]

Hi Lahirulk, It is nice to have a sound from you. Seems you are still alive :) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:14, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Lahirulk&oldid=7315" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි