පරිශීලක සාකච්ඡාව:Singhalawap

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

welcome to Sinhala wiki books. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:17, 18 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thank you ! Actually I was here from 15th May 2009 but not was not much active as my main interest is with wikipedia. Will try to make more contribution to Wikibooks in the future Singhalawap 04:02, 19 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

[සංස්කරණය]

OK. But in those days no one here other than Lahirulk. So he was agreed with this. Than I have created a bug. But as you said it is nice if we can have ලොවකට than ලෝකයකට'. So we can do this modification in few days. we need to start a discussion in කෝපි කඩේ first. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:56, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Adminship Request[සංස්කරණය]

Hi wap,

I have applied for adminship in Sinhala Wikibooks. pls use your vote here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:49, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Singhalawap&oldid=6794" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි