ප්‍රංශ/වාග්මාලාව/වර්ණ

Wikibooks වෙතින්

වර්ණ[සංස්කරණය]

වාග්මාලාව
වර්ණ · les couleurs
ප්‍රංශ IPA සිංහල ප්‍රංශ උදාහරණ සිංහල උදාහරණ
blanc (m)
blanche (f)
Listen /blɑ̃/
/blɑ̃ʃ/
සුදු Ce lait est blanc.
Cette page est blanche.
මේ කිරි සුදු පාටයි.
මේ පිටුව සුදු පාටයි.
gris (m)
grise (f)
Listen /ɡʁi/
/ɡʁiz/
අලු
noir (m)
noire (f)
Listen /nwaʁ/
/nwaʁ/
කළු Ce chat est noir.
Elle est noire.
මේ පූසා කළු පාටයි.
ඇය කළුයි.
rouge Listen /ʁuʒ/ රතු Le sang est rouge. රුධිරය රතුයි.
orange Listen /ɔ.ʁɑ̃ʒ/ තැඹිලි
jaune Listen /ʒon/ කහ Le citron est un fruit jaune. ලෙමන් කහ පළතුරක්.
vert (m)
verte (f)
Listen [vɛːʁ]
/vεʁt/
කොළ
bleu (m)
bleue (f)
Listen /blø/
/blø/
නිල් Le ciel est bleu. අහස නිල් පාටයි.
violet (m)
violette (f)
Listen /vjɔ.lɛ/
Listen /vjɔˈlɛt/
දම්
marron Listen /ma.ʁɔ̃/ දුඹුරු
brun (m)
brune (f)
Listen /bʁœ̃/
/bʁyn/
දුඹුරු (hair)
rose Listen /ʁoz/ රෝස
  • සියළුම වර්ණ නාමවිශේෂණ වේ.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රංශ/වාග්මාලාව/වර්ණ&oldid=10591" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි