මාධ්‍යවිකි:Gadgets-prefstext

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ ඔබේ ගිණුම සඳහා සක්‍රීය කළ හැකි විශේෂ ගැජටයන් ලයිස්තුවකි. මෙම ගැජටයන් බොහෝ විට JavaScript මත පදනම් වේ, එම නිසා ඒවා ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ඔබේ පිරික්සකයේ JavaScript සක්‍රීය කොට තිබිය යුතුය. මෙම රිසිකෙරුම් පිටුව තුළ මෙම ගැජටයන් ක්‍රියාත්මක නොවන බව සලකන්න.

මෙම විශේෂ ගැජටයන් MediaWiki මෘදුකාංගයේ කොටසක් නොවන බව සලකන්න, බොහෝ විට ඒවා ඔබේ ප්‍රාදේශීය විකියේ පරිශීලකයන් විසින් නිර්මාණය කර නඩත්තු කරනු ලැබේ. ප්‍රාදේශික පරිපාලකයන් හට ගැජටයන්හි අර්ථ දැක්වීම් හා පැහැදිළිකෙරුම් වෙනස් කළ හැක.

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Gadgets-prefstext" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි