ලක්දිව තැන තැන ඇසූ වදන්

0% developed
Wikibooks වෙතින්
ලක්දිව තැන තැන ඇසූ වදන්
Lee විසිනි.


අන්තර්ගතය[සංස්කරණය]

ගොබුඩ[සංස්කරණය]

  • ගොබුඩ, යන්න සඳහා වික්ෂනරියේ ඇති ලැයිස්තුගත කිරීම

වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ ප්‍රදේශයේ දී අසන්නට ලැබුණි.