ප්‍රවර්ගය:අලුතෙන්ම පටන් ගත් පොත්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

These books are stubs, possibly with only the structure and table of contents laid out or very few pages complete.

භාවිතය අදාළ ප්‍රවර්ගය
{{status|100%}} සමාප්ත වූ පොත්
{{status|75%}} සමාප්ත වීමට ආසන්න පොත්
{{status|50%}} අඩක් සමාප්ත වූ පොත්
{{status|25%}} කොටසක් දියුණු කළ පොත්
{{status|0%}} අලුතෙන්ම පටන් ගත් පොත්