විකිපොත්:පරිපාලකවරු/පරිපාලකවරු ලැයිස්තුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිපාලකවරු[සංස්කරණය]

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see ක්‍රියාකාරී නොවන පරිපාලකවරු
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 වසර 4යි සහ 1 දිනක් UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2022-05-23 දක්වා)

ක්‍රියාකාරී නොවන[සංස්කරණය]

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු[සංස්කරණය]

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත