විකිපොත්:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee 2

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Lee[සංස්කරණය]

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I was a temporary administrator for this project until 2017-08-28. As I mentioned before I most likely will not have the free time to be a full time administrator for this project on the long run. However I would like to act as an administrator (sysop) until we vote a permanent sysop.

I ran a vote sometime back and it was closed because there were no participants. >> විකිපොත්:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

  • Vote starts: instantly
  • Vote ends: 24:00, 16 September 2017 (UTC)
  • Vote created: Lee (සාකච්ඡාව) 10:44, 2 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

Support[සංස්කරණය]

Oppose[සංස්කරණය]

Abstain[සංස්කරණය]

Decision[සංස්කරණය]

  • Not enough participants in the vote, therefore vote closed with no decision. Temporary admin flag granted for one year ending on 2018-09-27. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:25, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.