විකිපොත්:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee 2

Wikibooks වෙතින්
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Lee[සංස්කරණය]

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I was a temporary administrator for this project until 2017-08-28. As I mentioned before I most likely will not have the free time to be a full time administrator for this project on the long run. However I would like to act as an administrator (sysop) until we vote a permanent sysop.

I ran a vote sometime back and it was closed because there were no participants. >> විකිපොත්:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Support[සංස්කරණය]

Oppose[සංස්කරණය]

Abstain[සංස්කරණය]

Decision[සංස්කරණය]


ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.