විකිපොත්:පරීක්ෂක නිළධරයා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකි පොත් ව්‍යාපෘතිය තුළ පරීක්ෂක නිළධරයා තනතුර ක්‍රියාත්මක නොවේ.