ආරක්ෂිත පිටු

දැනට ආරක්ෂිත වී පිටු පවතින මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. ආරක්‍ෂිත ශීර්ෂයන් නිර්මාණය ගෙන් සුරක්ෂිත බව නාම ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න.

ආරක්ෂිත පිටු
කාලමුද්‍රාව පිටුව ඉකුත් වන්නේ පරිශීලකයා සුරැකීම ආරක්ෂා පරාමිතිය හේතුව
අඥාත විකිපොත්:Nospamබයිට 4,246 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි, තීරු දර්ශනය (cascading)
අඥාත පරිශීලක:Mercyබයිට 19 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත මුල් පිටුවබයිට 593 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපොත්:පරිපාලකවරුබයිට 2,006 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත Main Pageබයිට 5,932 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විකිපොත් වෙනත්බයිට 939 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විකිපොත් හැඳින්වීමබයිට 2,293 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සාකච්ඡාව:Main Pageබයිට 83 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක:බිඟුවාබයිට 2,748 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
09:08, 9 ජූනි 2023 පරිශීලක:Lee/vector.cssබයිට 5,733 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
06:26, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Autocount.cssබයිට 995 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:26, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Hoverbox.cssබයිට 341 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:26, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Infobox.cssබයිට 1,872 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:26, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Lists.cssබයිට 3,032 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:27, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Media.cssබයිට 1,424 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:27, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Slideshows.cssබයිට 507 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Messages.cssබයිට 9,832 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Multilingual.cssබයිට 1,073 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/Nav.cssබයිට 1,881 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/search.cssබයිට 448 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/toc.cssබයිට 642 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
06:28, 10 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/top.cssබයිට 198 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි මාධ්‍යවිකි:Common.css හි භාවිතා කිරීමට අරමුණ ඇතිව
08:18, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/NavigationTabs.jsබයිට 1,339 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:22, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/RandomBook.jsබයිට 2,245 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:23, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Relics.jsබයිට 862 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:25, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Slideshows.jsබයිට 1,179 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:26, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Toolbox.jsබයිට 4,946 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:26, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Script.jsබයිට 2,840 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:27, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Categories.jsබයිට 523 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:27, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/CollapseElements.jsබයිට 2,266 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:28, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Displaytitle.jsබයිට 271 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:28, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/ExtraTools.jsබයිට 502 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:29, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/Perbook.jsබයිට 1,052 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:31, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/WatchlistNotice.jsබයිට 790 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:32, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/review.jsබයිට 207 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:33, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/tabs.jsබයිට 521 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:35, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/top.jsබයිට 665 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:37, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.js/use.jsබයිට 673 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
08:48, 11 ජූනි 2023 සැකිල්ල:Common.css/styles.cssහිස් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
11:46, 11 ජූනි 2023 පරිශීලක:Lee/vector.jsබයිට 60 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි  
14:15, 26 ජූලි 2023 විෂයය:විෂයය:විෂයය අනුව පොත්බයිට 87 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි විෂයය:පටුන දක්වා විෂයය:විෂයය:විෂයය අනුව පොත් ගෙනයන ලදි
14:16, 26 ජූලි 2023 විෂයය:පටුනබයිට 87 ක් අනන්තය Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි විෂයය:විෂයය අනුව පොත් දක්වා විෂයය:පටුන ගෙනයන ලදි
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ආරක්‍ෂිත_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි