ආරක්ෂිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

දැනට ආරක්ෂිත වී පිටු පවතින මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. ආරක්‍ෂිත ශීර්ෂයන් නිර්මාණය ගෙන් සුරක්ෂිත බව නාම ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න.

ආරක්ෂිත පිටු
කාලමුද්‍රාව පිටුව ඉකුත් වන්නේ පරිශීලකයා සුරැකීම ආරක්ෂා පරාමිතිය හේතුව
අඥාත විකිපොත්:Nospamබයිට 4,246 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි, තීරු දර්ශනය (cascading)
අඥාත පරිශීලක:Mercyබයිට 19 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත මුල් පිටුවබයිට 4,623 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපොත්:පරිපාලකවරුබයිට 1,854 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත Main Pageබයිට 5,932 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විෂයය:පටුනබයිට 71 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විකිපොත් වෙනත්බයිට 939 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විකිපොත් හැඳින්වීමබයිට 2,302 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සාකච්ඡාව:Main Pageබයිට 83 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක:බිඟුවාබයිට 2,748 ක් අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ආරක්‍ෂිත_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි