කෙටි පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎සිංහල ‎[බයිට 15 ක්]
 2. (ඉති) ‎ඉංග්‍රීසි ‎[බයිට 18 ක්]
 3. (ඉති) ‎Ip493 ‎[බයිට 19 ක්]
 4. (ඉති) ‎සමනළයන් ‎[බයිට 21 ක්]
 5. (ඉති) ‎Sangasarana ‎[බයිට 23 ක්]
 6. (ඉති) ‎ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/box-footer ‎[බයිට 25 ක්]
 7. (ඉති) ‎Main Page/box-footer ‎[බයිට 25 ක්]
 8. (ඉති) ‎මුල් පිටුව/box-footer ‎[බයිට 25 ක්]
 9. (ඉති) ‎Poojawaliya ‎[බයිට 28 ක්]
 10. (ඉති) ‎MORATHOTAWATHA ‎[බයිට 28 ක්]
 11. (ඉති) ‎අපරියාපන්න ‎[බයිට 28 ක්]
 12. (ඉති) ‎Rajasiha Hatana ‎[බයිට 29 ක්]
 13. (ඉති) ‎SEEGIRI GEE 01 ‎[බයිට 29 ක්]
 14. (ඉති) ‎2 Lokopakaraya ‎[බයිට 31 ක්]
 15. (ඉති) ‎Lokopakaraya ‎[බයිට 31 ක්]
 16. (ඉති) ‎KAV MUTHUHARA ‎[බයිට 31 ක්]
 17. (ඉති) ‎URAGA JATHAKAYA ‎[බයිට 31 ක්]
 18. (ඉති) ‎ඉසිබු ලද්දෝ ‎[බයිට 31 ක්]
 19. (ඉති) ‎නිසඳැස් වත/හැඳින්වීම ‎[බයිට 32 ක්]
 20. (ඉති) ‎KAWSILUMINA ‎[බයිට 34 ක්]
 21. (ඉති) ‎1 Barashakawya ‎[බයිට 35 ක්]
 22. (ඉති) ‎Barashakawya ‎[බයිට 35 ක්]
 23. (ඉති) ‎Mahavagga pali ‎[බයිට 35 ක්]
 24. (ඉති) ‎ආඬි 7 දෙනාගේ කැඳ හැළිය ‎[බයිට 36 ක්]
 25. (ඉති) ‎SASADA WIWARANAYA ‎[බයිට 38 ක්]
 26. (ඉති) ‎Theruwanmala ‎[බයිට 39 ක්]
 27. (ඉති) ‎SIRI RAHAL PABADA ‎[බයිට 39 ක්]
 28. (ඉති) ‎Ummagajathakaya ‎[බයිට 41 ක්]
 29. (ඉති) ‎Kawmini Maldama ‎[බයිට 41 ක්]
 30. (ඉති) ‎පරිපථ සැකසීම ‎[බයිට 41 ක්]
 31. (ඉති) ‎SADA KIDURU DA KAWA ‎[බයිට 43 ක්]
 32. (ඉති) ‎ජාතක කතා ‎[බයිට 44 ක්]
 33. (ඉති) ‎Wilgam mula Pabada ‎[බයිට 44 ක්]
 34. (ඉති) ‎Saul Sandeshaya ‎[බයිට 44 ක්]
 35. (ඉති) ‎Sinhala Bodhiwanshaya ‎[බයිට 45 ක්]
 36. (ඉති) ‎NEELA KOBO SANDESHAYA ‎[බයිට 45 ක්]
 37. (ඉති) ‎යෞවනය සහ රාගය/පෙරවදන ‎[බයිට 47 ක්]
 38. (ඉති) ‎SHURNGALANKARAYA ‎[බයිට 49 ක්]
 39. (ඉති) ‎Siyabas Lakara Wiwaruwa ‎[බයිට 51 ක්]
 40. (ඉති) ‎MANDARAM PURA PUWATHA ‎[බයිට 51 ක්]
 41. (ඉති) ‎C හා C++ සිංහලෙන්/කතෘන් ‎[බයිට 51 ක්]
 42. (ඉති) ‎Sinhala janashrutiya ‎[බයිට 51 ක්]
 43. (ඉති) ‎බාරශ කාව්යයය ගර්භ චක්ර ය ‎[බයිට 54 ක්]
 44. (ඉති) ‎Kokila Sandeshaya ‎[බයිට 54 ක්]
 45. (ඉති) ‎නිසඳැස් වත/සමාජීය ‎[බයිට 55 ක්]
 46. (ඉති) ‎නිසඳැස් වත/සිහින ‎[බයිට 55 ක්]
 47. (ඉති) ‎MAYURA SANDESHA WIWARANAYA ‎[බයිට 57 ක්]
 48. (ඉති) ‎වස්සුපනායිකක්ඛන්ධකය ‎[බයිට 57 ක්]
 49. (ඉති) ‎ප්‍රභාකරන් ‎[බයිට 58 ක්]
 50. (ඉති) ‎නිසඳැස් වත/අම්මා ‎[බයිට 58 ක්]

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි