ගෝලීය කණ්ඩායම් හැසුරුම

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • ගෝලීය අපයෙදුම් පෙරහන් තනන්න හෝ වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-global)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
API උච්ච සීමා අයදුම්කරුවෝ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
ප්‍රාරම්භකයන්
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • ගෝලීය වාරණ මගහරින්න (globalblock-exempt)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • සංස්කරණ සුළු ලෙස සළකුණු කරන්න (minoredit)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • තහවුරුකිරීමකින් තොරව, පිටුවක් සඳහා අඩවි පූර්වාපේක්‍ෂි සංචිතය (කෑෂය) විමෝචනය කරන්න (purge)
 • පිටු කියවන්න (read)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • අනෙක් පරිශීලකයන්ට ඊ-ලිපි යවන්න (sendemail)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • toe exit nodes සඳහා වන ස්‍වයංක්‍රීය වාරණයන් මගහරියි (torunblocked)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • View files and pages in the ගොනුව and ගොනුව සාකච්ඡාව namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත පෙන්වන්න (උදා. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, නිවැරදි නම) (viewmyprivateinfo)
 • ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුව පෙන්වන්න (viewmywatchlist)
ගෝලීය රොබෝවරුන්
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global bots
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ලෙස සැළකෙන්න (bot)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • සංවාද පිටුවලට සිදුකෙරෙන සුළු සංස්කරණ හේතුවෙන් නව පණිවුඩයන් ඉඟිය පූරනය නොකරන්න (nominornewtalk)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
ගෝලීය අයිපී ලිපින වාරණ විවර්ජන
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ගෝලීය වාරණ මගහරින්න (globalblock-exempt)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • toe exit nodes සඳහා වන ස්‍වයංක්‍රීය වාරණයන් මගහරියි (torunblocked)
ගෝලීය පසුපෙරළන්නන්
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • පුනරාවර්තනය-කෙරුනු සංස්කරණයන් රොබෝ සංස්කරණයන් ලෙස සලකුණු කරන්න (markbotedits)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ස්ථාවර අනුවාද සහිත පිටු ගෙනයන්න (movestable)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • මෑත වෙනස්වීම් පරික්ෂාකරබැලීම් ලකුණුකිරීම් නරඹන්න (patrolmarks)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
ගෝලීය පද්ධති පරිපාලකවරුන්
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • පුනරාවර්තනය-කෙරුනු සංස්කරණයන් රොබෝ සංස්කරණයන් ලෙස සලකුණු කරන්න (markbotedits)
 • පිටුවල ඉතිහාසයන් ඒකාබද්ධ කරන්න (mergehistory)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • ගොනු ගෙනයන්න (movefile)
 • ස්ථාවර අනුවාද සහිත පිටු ගෙනයන්න (movestable)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • සමස්ත මැකුම් පිටු (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනවශ්‍ය පිරික්සුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (override-antispoof)
 • අනෙකුන්ගේ සංස්කරණ, පරික්ෂා කර බැලූ ලෙස, සලකුණු කරන්න (patrol)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • යමෙකු විසින්ම උඩුගත කෙරුනු පවතින ගොනුවක් අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (reupload-own)
 • හවුල් මාධ්‍ය සුරක්‍ෂිතාගාරයෙහි ගොනු සීමිත අබිබැවීමකට ලක් කරන්න (reupload-shared)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
නව විකි ආයාතකරුවෝ
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • ගොනු උඩුගත කිරීමකින් පිටු ආයාත කරන්න (importupload)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති පෞද්ගලික දත්ත නරඹන්න (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • පරිශීලකයන්ගේ අයිපී ලිපින සහ වෙනත් තොරතුරු පිරික්සන්න (checkuser)
 • පරිශීලකපිරික්සුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (checkuser-log)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට සඟවා දැක්ම අනුවාදයන් (viewsuppressed)
ආවර්තනික නිර්යාත කෙරුම
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • 5වන මට්ටම දක්වා සබැඳි පිටු ද සහිතව පිටු නිර්යාත කරන්න (override-export-depth)
සේවක මඩුල්ල
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති ඇතුළත් කිරීම් සඟවන්න (abusefilter-hide-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • ගෝලීය අපයෙදුම් පෙරහන් තනන්න හෝ වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-global)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති පෞද්ගලික දත්ත නරඹන්න (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් දෙන ලද සියලුම වෙනස්කම් ප්‍රතිවර්තනය කරන්න (abusefilter-revert)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • විශාල ඉතිහාස ඇති පිටු මකා දමන්න (bigdelete)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • ගෝලීය ගිණුම අසංයුක්ත කරන්න (centralauth-unmerge)
 • ප්‍රධාන දැන්වීම් පාලනය කරන්න (centralnotice-admin)
 • පරිශීලකයන්ගේ අයිපී ලිපින සහ වෙනත් තොරතුරු පිරික්සන්න (checkuser)
 • පරිශීලකපිරික්සුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (checkuser-log)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • ගෝලීය වාරණ මගහරින්න (globalblock-exempt)
 • ගෝලීය වාරණයන් ප්‍රාදේශීයව අහෝසි කරන්න (globalblock-whitelist)
 • පරිශීලක නාමයක් වාරණය කරමින්, එය ප්‍රජාව වෙතින් සඟවන්න (hideuser)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • ගොනු උඩුගත කිරීමකින් පිටු ආයාත කරන්න (importupload)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • ගොනු ගෙනයන්න (movefile)
 • ස්ථාවර අනුවාද සහිත පිටු ගෙනයන්න (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • සමස්ත මැකුම් පිටු (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනවශ්‍ය පිරික්සුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (override-antispoof)
 • මෑත වෙනස්වීම් පරික්ෂාකරබැලීම් ලකුණුකිරීම් නරඹන්න (patrolmarks)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • තහවුරුකිරීමකින් තොරව, පිටුවක් සඳහා අඩවි පූර්වාපේක්‍ෂි සංචිතය (කෑෂය) විමෝචනය කරන්න (purge)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • හවුල් මාධ්‍ය සුරක්‍ෂිතාගාරයෙහි ගොනු සීමිත අබිබැවීමකට ලක් කරන්න (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • අනෙක් පරිශීලකයන්ට ඊ-ලිපි යවන්න (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • පරිපාලකවරුන් වෙතින් සඟවා ඇති සංශෝධනයන් විමර්ශනය කොට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ඔවුන් විසින්ම වාරණයෙන් මුදවීම (unblockself)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • URL ලිපිනයක් වෙතින්ගොනුවක් උඩුගත කරන්න (upload_by_url)
භාරකරුවන්
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් දෙන ලද සියලුම වෙනස්කම් ප්‍රතිවර්තනය කරන්න (abusefilter-revert)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • විශාල ඉතිහාස ඇති පිටු මකා දමන්න (bigdelete)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • ප්‍රධාන දැන්වීම් පාලනය කරන්න (centralnotice-admin)
 • පරිශීලකපිරික්සුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (checkuser-log)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • (සංවාද පිටු නොවන) පිටු තනන්න (createpage)
 • සංවාද පිටු තනන්න (createtalk)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ඔබගේ අභිරුචියන් සංස්කරණය කරන්න (editmyoptions)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • ගෝලීය වාරණ මගහරින්න (globalblock-exempt)
 • ගෝලීය වාරණයන් ප්‍රාදේශීයව අහෝසි කරන්න (globalblock-whitelist)
 • gwtoolset (gwtoolset)
 • පරිශීලක නාමයක් වාරණය කරමින්, එය ප්‍රජාව වෙතින් සඟවන්න (hideuser)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • ගොනු උඩුගත කිරීමකින් පිටු ආයාත කරන්න (importupload)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • දත්ත සමුදාය සිට ඇමුණුම් නිර්මාණය කර මකා (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • පුනරාවර්තනය-කෙරුනු සංස්කරණයන් රොබෝ සංස්කරණයන් ලෙස සලකුණු කරන්න (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • පිටුවල ඉතිහාසයන් ඒකාබද්ධ කරන්න (mergehistory)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • ගොනු ගෙනයන්න (movefile)
 • ස්ථාවර අනුවාද සහිත පිටු ගෙනයන්න (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • සමස්ත මැකුම් පිටු (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • අනවශ්‍ය පිරික්සුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (override-antispoof)
 • පරිවර්තනය සඳහා පිටුවල අනුවාද සලකුණු කරන්න (pagetranslation)
 • අනෙකුන්ගේ සංස්කරණ, පරික්ෂා කර බැලූ ලෙස, සලකුණු කරන්න (patrol)
 • මෑත වෙනස්වීම් පරික්ෂාකරබැලීම් ලකුණුකිරීම් නරඹන්න (patrolmarks)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • තහවුරුකිරීමකින් තොරව, පිටුවක් සඳහා අඩවි පූර්වාපේක්‍ෂි සංචිතය (කෑෂය) විමෝචනය කරන්න (purge)
 • පරිශීලකයන් ප්‍රතිනම් කරන්න (renameuser)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • යමෙකු විසින්ම උඩුගත කෙරුනු පවතින ගොනුවක් අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (reupload-own)
 • හවුල් මාධ්‍ය සුරක්‍ෂිතාගාරයෙහි ගොනු සීමිත අබිබැවීමකට ලක් කරන්න (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • toe exit nodes සඳහා වන ස්‍වයංක්‍රීය වාරණයන් මගහරියි (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • මාර්ගඅපගත පරිවර්තන ආයාත කරන්න (translate-import)
 • පණිවුඩ සමූහයන් කළමනාකරණය කරන්න (translate-manage)
 • පරිවර්තන නිරීක්ෂණය කරන්න (translate-messagereview)
 • ඔවුන් විසින්ම වාරණයෙන් මුදවීම (unblockself)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • URL ලිපිනයක් වෙතින්ගොනුවක් උඩුගත කරන්න (upload_by_url)
 • ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට සඟවා දැක්ම අනුවාදයන් (viewsuppressed)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
පද්ධති පරිපාලකයන්
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති ඇතුළත් කිරීම් සඟවන්න (abusefilter-hide-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • ගෝලීය අපයෙදුම් පෙරහන් තනන්න හෝ වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-global)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් දෙන ලද සියලුම වෙනස්කම් ප්‍රතිවර්තනය කරන්න (abusefilter-revert)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • විශාල ඉතිහාස ඇති පිටු මකා දමන්න (bigdelete)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • ගෝලීය ගිණුම අගුළු දැමීම හෝ නොදැමීම කරන්න (centralauth-lock)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • ගෝලීය ගිණුම මැඩපවත්වන්න හෝ සඟවන්න (centralauth-suppress)
 • ගෝලීය ගිණුම අසංයුක්ත කරන්න (centralauth-unmerge)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • ගෝලීය කණ්ඩායම් සඳහා සාමාජිකත්වය සංස්කරණය කරන්න (globalgroupmembership)
 • ගෝලීය කණ්ඩායම් පාලනය කරන්න (globalgrouppermissions)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • දත්ත සමුදාය සිට ඇමුණුම් නිර්මාණය කර මකා (managechangetags)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • 5වන මට්ටම දක්වා සබැඳි පිටු ද සහිතව පිටු නිර්යාත කරන්න (override-export-depth)
 • පරිශීලකයන් ප්‍රතිනම් කරන්න (renameuser)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • ඔවුන් විසින්ම වාරණයෙන් මුදවීම (unblockself)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • URL ලිපිනයක් වෙතින්ගොනුවක් උඩුගත කරන්න (upload_by_url)
 • පරිශීලක හිමිකම් සියල්ල සංස්කරණය කරන්න (userrights)
 • අනෙකුත් විකියන්හි පරිශීලකයන්ගේ හිමිකම් සංස්කරණය කරන්න (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • පිටු කියවන්න (read)
wmf-email-block-override
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass the spam block list (sboverride)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට සඟවා දැක්ම අනුවාදයන් (viewsuppressed)
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:GlobalGroupPermissions" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි