විෂයය සාකච්ඡාව:ජනසන්නිවේදන

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

Those all the articles in this section are not books. Please be kind enough to change this title or those articles. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 123.231.21.112 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 10:56, 29 දෙසැම්බර් 2010‎ හිදී එක් කර ඇත

විකි පොත් යනු කලින් ලියා ප්‍රකාශනය කළ පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනක් නොවේ. සමූහික වශයෙන් එක්ව ලියැවෙන පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනකි.
please read this. http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:What_is_Wikibooks -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:12, 31 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)[reply]