විෂයය සාකච්ඡාව:ජනසන්නිවේදන

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Those all the articles in this section are not books. Please be kind enough to change this title or those articles. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 123.231.21.112 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 10:56, 29 දෙසැම්බර් 2010‎ හිදී එක් කර ඇත

විකි පොත් යනු කලින් ලියා ප්‍රකාශනය කළ පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනක් නොවේ. සමූහික වශයෙන් එක්ව ලියැවෙන පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනකි.
please read this. http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:What_is_Wikibooks -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:12, 31 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]